Download  Print this page

AEG BL 1218 Original Instructions Manual page 18

Hide thumbs

Advertisement

TECHNICKÉ ÚDAJE
NABÍJAČKA
Rozsah napätia.................................................................................
Nabijací prúd rýchleho nabíjania NiCd ..............................................................
Nabijací prúd rýchleho nabíjania NiMH .............................................................
Nabijací prúd rýchleho nabíjania Li-Ion ............................................
Doba nabíjania NiCd (1,5 Ah) ......................................................cca
Doba nabíjania NiMH (3,0 Ah) .....................................................cca
Doba nabíjania Li-Ion (3,0 Ah) .....................................................cca
Hmotnosť podľa vykonávacieho predpisu EPTA 01/2003 ................
Odporúčaná okolitá teplota pri nabíjaní ............................................
LED
Modus
Akumulátor
zelená
zelená
vložený ?
Pohotovostný
zapnutý...
vypnutýs
režim
vypnutý
Analýza
zapnutá
vypnutá
Nabíjanie
zapnuté
bliká
Úplne nabitá
zapnuté
zapnuté
Udržovacie
vypnuté...
zapnuté...
dobíjanie
zapnuté
vypnuté
Príliš teplé príliš
zapnuté...
vypnuté
studené
vypnuté
Defekt
zapnuté...
vypnuté
vypnuté
UPOZORNENIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny
a návody. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a
pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok
zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké
poranenie.
Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny
starostlivo uschovajte na budúce použitie.
ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Opotrebované výmenné akumulátory nezahadzujte do ohňa alebo
medzi domový odpad. AEG ponúka likvidáciu starých výmenných
akumulátorov, ktorá je v súlade s ochranou životného prostredia;
informujte sa u Vášho predajcu.
Výmenné akumulátory neskladovať spolu s kovovými predmentmi
(nebezpečenstvo skratu).
Výmenné akumulátory systému GBS nabíjať len nabíjacími
zariadeniami systému GBS. Akumulátory iných systémov týmto
zariadením nenabíjať .
S týmto nabíjacím zariadením môžu byť nabíjané nasledovné
výmenné akumulátory:
Napätie
Typ
Menovitá
Počet článkov
akumulátora
kapacita
12 V
B 12...R-rad
≤ 1,5 Ah
14,4 V
B 14...R-rad
≤ 1,5 Ah
18 V
B 18...R-rad
≤ 2,0 Ah
12 V
M 12...R-rad
≤ 3,0 Ah
14,4 V
M 14...R-rad
≤ 3,0 Ah
18 V
M 18...R-rad
≤ 3,0 Ah
12 V
L 12...R-rad
≤ 1,5 Ah
14,4 V
L 14...R-rad
≤ 2,0 Ah
14,4 V
L 14...R-rad
≤ 3,0 Ah
4x2
14,4 V
L 14...R-rad
≤ 4,0 Ah
4x2
18 V
L 18...R-rad
≤ 1,5 Ah
18 V
L 18...R-rad
≤ 2,0 Ah
34
SLOVENSKY
BL 1218
.................... 12-18 V
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
......................... 30 min
......................... 50 min
......................... 60 min
........................ 0,7 kg
................ +5...+40 °C
oranžová
vypnutý
bliká
vypnuté
vypnuté
vypnuté
vypnuté
vypnuté
18 V
L 18...R-rad
≤ 3,0 Ah
18 V
L 18...R-rad
≤ 4,0 Ah
18 V
L 18...R-rad
≤ 2.5 Ah
18 V
L 18...R-rad
≤ 5.0 Ah
18 V
L 18...R-rad
≤ 6.0 Ah
S týmto nabíjacím zariadením nesmú byť nabíjané nenabíjatelné
batérie.
Do zasúvacieho otvoru pre výmenné akumulátory na nabíjacom
zariadení, sa nesmú dostať žiadne kovové predmety
(nebezpečenstvo skratu).
Výmenné akumulátory a nabíjacie zariadenia neotvárať a
skladovať len v suchých priestoroch. Chrániť pred vlhkosťou.
Nesiahať s vodivými predmetmi do prístroja.
Poškodený výmenný akumulátor nenabíjať a ihneď ho vymeiť.
Pred každým použitím skontrolovať prístroj, pripojovací kábel,
akumulátory, predlžovací kábel a zástrčku či nedošlo k poškodeniu
alebo zostárnutiu. Poškodené časti nechať opraviť odborníkom.
Tento prístroj nesmú obsluhovať alebo
čistiť osoby so zníženými telesnými,
zmyslovými alebo duševnými
10
12
schopnosťami príp. nedostatočnými
15
10
skúsenosťami alebo znalosťami, jedine
12
ako boli osobou zo zákona
15
3
zodpovednou za ich bezpečnosť
4
poučené o bezpečnej manipulácii s
5
prístrojom. Vyššie uvedené osoby si
5
vyžadujú pri používaní prístroja dozor.
Tento prístroj nepatrí do rúk deťom.
Preto ak sa nepoužíva, musí byť
odložený bezpečne a mimo dosahu detí.
Varovanie! Aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru
spôsobeného skratom, poraneniam alebo poškodeniam výrobku,
neponárajte náradie, výmennú batériu alebo nabíjačku do kvapalín
a postarajte sa o to, aby do zariadení a akumulátorov nevnikli
žiadne tekutiny. Korodujúce alebo vodivé kvapaliny, ako je slaná
voda, určité chemikálie a bieliace prostriedky alebo výrobky, ktoré
obsahujú bielidlo, môžu spôsobiť skrat.
oranžová
červená
POUŽITIE PODĽA PREDPISOV
Rýchlonabíjacie zariadenie nabíja AEG-výmenné akumulátory
systému GBS od 12 V...18 V.
Tento prístroj sa smie použivať len v súlade s uvedenými
predpismi.
SIEŤOVÁ PRÍPOJKA
Pripájať len na jednofázový striedavý prúd a na sieťové napätie
uvedené na štítku. Pripojenie je možné aj do zásuviek bez
vypnutý
vypnutý
ochranného kontaktu, pretoze ide o konštrukciu ochrannej triedy II.
zapnutá
vypnutá
AKUMULÁTORY
vypnuté
vypnuté
Nové výmenné akumulátory dosiahnu svoju maximálnu kapacitu
po 4-5 nabitiach a vybitiach. Dlhší čas nepoužívané výmenné
vypnuté
vypnuté
akumulátory pred použitím dobiť.
vypnuté
vypnuté
Pre optimálnu životnosť je nutné akumulátory po použití plne dobiť.
zapnuté...
vypnuté
K zabezpečeniu dlhej životnosti by sa akumulátory mali po nabití
vypnuté
vybrať z nabíjačky.
vypnuté
zapnuté...
Pri skladovaní akumulátora po dobu dlhšiu než 30 dní:
vypnuté
Skladujte akumulátor v suchu pri cca 27°C.
Skladujte akumulátor pri cca 30%-50% nabíjacej kapacity.
Opakujte nabíjanie akumulátora každých 6 mesiacov.
5x2
5x2
ZNAKY
5
Po vložení akumulátora do zásuvnej šachty nabíjačky sa
5x2
akumulátor po dobu 10 sekúnd analyzuje, následne sa akumulátor
5x2
automaticky nabíja.
Ak je do nabíjacieho zariadenia zastrčený príliš teplý alebo príliš
studený výmenný akumulátor (žltá LED-dióda bliká), nabíjanie
začne automaticky až keď výmenný akumulátor dosiahne správnu
nabíjaciu teplotu (0°C...50°C).
Normálna doba nabíjania trvá cca 38 min (pri 1,4 Ah akumulátore).
Doba nabíjania sa mení v závislosti od teploty akumulátora,
požadovaného stavu nabitia a kapacity akumulátora.
Po úplnom nabití výmenného akumulátora prepne nabíjací prístroj
na udržiavacie nabíjanie, aby bola maximálne využitá kapacita
akumulátora (zelená LED-dióda nesvieti).
V prípade, že sa rozsvieti a súčasne pomaly zhasnú zelená a
červená kontrolka LED tak akumulátor nie je celkom usadený
poprípade sa na akumulátore alebo na nabíjačke vyskytla chyba. Z
bezpečnostných dôvodov je potrebné aku-batériu a dobíjačku
okamžite vyčleniť z prevádzky a nechať preskúšať v jednom z AEG
zákazníckych centier.
PREPRAVA LÍTIOVO-IÓNOVÝCH BATÉRIÍ
Lítiovo-iónové batérie podľa zákonných ustanovení spadajú pod
prepravu nebezpečného nákladu.
Preprava týchto batérií sa musí realizovať s dodržiavaním
lokálnych, vnútroštátnych a medzinárodných predpisov a
ustanovení.
• Spotrebitelia môžu tieto batérie bez problémov prepravovať po
cestách.
• Komerčná preprava lítiovo-iónových batérií prostredníctvom
špedičných fi riem podlieha ustanoveniam o preprave
nebezpečného nákladu. Prípravu k vyexpedovaniu a samotnú
prepravu smú vykonávať iba adekvátne vyškolené osoby. Na
celý proces sa musí odborne dohliadať.
Pri preprave batérií treba dodržiavať nasledovné:
• Zabezpečte, aby boli kontakty chránené a izolované, aby sa
zamedzilo skratom.
• Dávajte pozor na to, aby sa zväzok batérií v rámci balenia
nemohol zošmyknúť.
• Poškodené a vytečené batérie sa nesmú prepravovať.
Kvôli ďalším informáciám sa obráťte na vašu špedičnú fi rmu.
ÚDRZBA
Ak dôjde k porušeniu sieťovej prípojky, táto porucha musí byť
odstránená zákazníckym centrom AEG, pretože k oprave je
potrebné špeciálne náradie.
Použivať len AEG príslušenstvo a AEG náhradné diely. Súčiastky
bez návodu na výmenu treba dat vymeniť v jednom z AEG
zákazníckych centier (viď brožúru Záruka/Adresy zákazníckych
centier).
Pri udani typu stroja a desaťmiestneho čísla nachádzajúceho sa
na štítku dá sa v prípade potreby vyžiadat explozívna schéma
prístroja od Vášho zákazníckeho centra alebo priamo v Techtronic
Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden,
Germany.
SYMBOLY
Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte
návod na obsluhu.
Použité akumulátory nehádzat do ohna.
Poškodený výmenný akumulátor nenabíjať a ihneď ho
vymeiť.
Elektrické zariadenia, batérie/akumulátory sa nesmú
likvidovať spolu s odpadom z domácností.
Elektrické zariadenia, batérie/akumulátory treba
zbierať oddelene a odovzdať ich v recyklačnom
podniku na ekologickú likvidáciu.
Na miestnych úradoch alebo u vášho
špecializovaného predajcu sa spýtajte na recyklačné
podniky a zberné dvory.
Prístroj je určený na použitie v krytých priestoroch,
prístroj nevystavujte daždu.
S ochrannou izoláciou
3,15 A pomalá poistka
T3.15A
Značka CE
Národný znak zhody Ukrajiny
Euroázijská značka zhody
SLOVENSKY
35

Advertisement

Table of Contents
loading