Download  Print this page

AEG BL 1218 Original Instructions Manual page 22

Hide thumbs

Advertisement

TEHNIČKI PODACI
Područje napona ..............................................................................
Struja punjenja kod brzog punjenja NiCd ........................................................................
Struja punjenja kod brzog punjenja NiMH .......................................................................
Struja punjenja kod brzog punjenja Li-Ion ........................................
Vrijeme punjenja NiCd (1,5 Ah) ..................................................cca.
Vrijeme punjenja NiMH (3,0 Ah) .................................................cca.
Vrijeme punjenja Li-Ion (3,0 Ah) .................................................cca.
Težina po EPTA-proceduri 01/2003 ..................................................
Preporučena temperatura okoline kod punjenja ...............................
LED
Modus
Akumulator
Zeleno
Zeleno
umetnut ?
Standby
uklj...isklj
isklj
Analiza
uklj
isklj
Puniti
uklj
treperenje
Potpuno
uklj
uklj
napunjeno
Punujenje zbog
uklj...isklj
uklj...isklj
održavanja
Pretoplo
uklj...isklj
isklj
Prehladno
Kvar
uklj...isklj
isklj
UPOZORENJE! Pročitajte molimo sve sigurnosna
upozorenja i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti
i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.
Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću
primjenu.
SPECIJALNE SIGURNOSNE UPUTE
Istrošene baterije za zamjenu ne bacati u vatru ili u kućno smeće.
AEG nudi mogućnost uklanjanja starih baterija odgovarajuće
okolini; upitajte molimo Vašeg stručnog trgovca.
Baterije za zamjenu ne čuvati skupa sa metalnim predmetima
(opasnost od kratkog spoja).
Baterije sistema GBS puniti samo sa uređajem za punjenje
sistema GBS. Ne puniti baterije iz drugih sistema.
Sa uređajem za punjenje se mogu puniti slijedeće baterije:
Napon
Tip baterije
Nominalni
Broj ćelija
kapacitet
12 V
B 12...R-serija
≤ 1,5 Ah
14,4 V
B 14...R-serija
≤ 1,5 Ah
18 V
B 18...R-serija
≤ 2,0 Ah
12 V
M 12...R-serija
≤ 3,0 Ah
14,4 V
M 14...R-serija
≤ 3,0 Ah
18 V
M 18...R-serija
≤ 3,0 Ah
12 V
L 12...R-serija
≤ 1,5 Ah
14,4 V
L 14...R-serija
≤ 2,0 Ah
14,4 V
L 14...R-serija
≤ 3,0 Ah
4x2
14,4 V
L 14...R-serija
≤ 4,0 Ah
4x2
18 V
L 18...R-serija
≤ 1,5 Ah
18 V
L 18...R-serija
≤ 2,0 Ah
18 V
L 18...R-serija
≤ 3,0 Ah
5x2
18 V
L 18...R-serija
≤ 4,0 Ah
5x2
42
HRVATSKI
HRVATSKI
PUNJAČ
BL 1218
.................... 12-18 V
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
......................... 30 min
......................... 50 min
......................... 60 min
........................ 0,7 kg
................ +5...+40 °C
Narančasto
isklj
treperenje
isklj
isklj
isklj
isklj
isklj
18 V
L 18...R-serija
≤ 2.5 Ah
18 V
L 18...R-serija
≤ 5.0 Ah
18 V
L 18...R-serija
≤ 6.0 Ah
Sa uređajem za punjenje se ne smiju puniti baterije koje nisu
sposobne za punjenje.
U prostor za punjenje baterija u uređaju za punjenje ne smiju
dospijeti metalni dijelovi (opasnost od kratkog spoja).
Baterije za zamjenu i uređaje za punjenje ne otvarati i čuvati ih
samo u suhim prostorijama. Čuvati protiv vlage.
U uređaj ne sezati predmetima koji sprovode struju.
Ne puniti oštećenu bateriju za zamjenu, nego ovu odmah
promijeniti.
Prije svake upotrebe aparat, priključni kabel, svežanj baterije,
produžni kabel i utikač provjeriti zbog oštećenja i starenja.
Oštećene dijelove dati popraviti od strane stručnjaka.
Ovaj uređaj ne smiju posluživati ili
čistiti osobe sa smanjenim tjelesnim,
10
12
senzoričkim ili duševnim
15
sposobnostima odn. osobe ne
10
12
raspolažu sa dovoljno iskustva ili
15
3
znanja, osim ako su od strane osobe,
4
koja je zakonski odgovorna za
5
sigurnost bile upućene o sigurnom
5
rukovanju sa uređajem. Gore
navedene osobe moraju kod upotrebe
uređaja biti pod nadzoorom. Ovaj
uređaj ne smije dospijeti u ruke djece.
Kod nekorištenja se uređaj stoga mora
čuvati izvan dohvata djece.
Upozorenje! Zbog izbjegavanja opasnosti od požara jednim
kratkim spojem, opasnosti od ozljeda ili oštećenja proizvoda, alat,
izmjenjivi akumulator ili napravu za punjenje ne uronjavati u
tekućine i pobrinite se za to, da u uređaje ili akumulator ne prodiru
nikakve tekućine. Korozirajuće ili vodljive tekućine kao slana voda,
Narančasto
Crveno
određene kemikalije i sredstva za bijeljenje ili proozvodi koji sadrže
sredstva bijeljenja, mogu prouzročiti kratak spoj.
PROPISNA UPOTREBA
Aparat za brzo punjenje puni AEG baterije za zamjenu, sistema
GBS od 12 V...18 V.
Ovaj aparat se smije upotrijebiti samo u određene svrhe kao što je
navedeno.
PRIKLJUČAK NA MREŽU
Priključiti samo na jednofaznu naizmjeničnu struju i samo na
isklj
isklj
napon struje, naveden na pločici snage. Priključak je moguć i na
isklj
isklj
utičnice bez zaštitnog kontakta, jer postoji dogradnja zaštitne klase
II.
isklj
isklj
BATERIJE
isklj
isklj
Nove baterije postižu svoj puni kapacitet nakon 4-5 ciklusa
punjenja i pražnjenja. Baterije koje duže vremena nisu korištene,
isklj
isklj
prije upotrebe napuniti.
Za optimalni vijek trajanja se akumulatori poslije upotrebe moraju
uklj...isklj
isklj
sasvim napuniti.
Za što moguće duži vijek trajanja, akumulatori se nakon punjenja
moraju odstraniti iz punjača.
aus
uklj...isklj
Kod skladištenja akumulatora duže od 30 dana:
Akumulator skladištiti na suhom kod ca. 27°C.
5
Akumulator skladištiti kod ca. 30%-50% stanja punjenja.
5x2
Akumulator ponovno napuniti svakih 6 mjeseci.
5x2
OBILJEŽJA
Nakon ukopčavanja akumulatora u uložno okno uređaja za
punjenje se akumulator za 10 sekunde analizira. Nakon toga se
akumulator automatski puni.
Ako se u aparat za punjenje umetne pretopla ili prehladna baterija
za zamjenu (žuti LED treperi), počinje postupak punjenja
automatski, čim je baterija za zamjenu postigla korektnu
temperaturu punjenja (0°C...50°C).
Normalno vrijeme punjenja iznosi cca. 38 min. (kod 1,4 Ah
baterije). Vrijeme punjenja može ovisno o temperaturi baterije,
potrebne količine punjenja i kapaciteta baterije variirati.
Kod potpuno napunjenje baterije za zamjenu aparat preklapa na
održanje punjenja zbog najvećeg korisnog kapaciteta baterije
(zeleni LED ugašen).
Ako se zeleni i crveni LED istovremeno polako pale i gase,
akumulator ili nije potpuno naguran ili jedna greška postoji na
akumulatoru ili na punjaču. Aparat za punjenje i akumulator iz
sigurnosnih razloga odmah staviti izvan pogona i dati provjeriti
jednom AEG servisu.
TRANSPORT LITIJSKIH IONSKIH BATERIJA
Litijske-ionske baterije spadaju pod zakonske odredbe u svezi
transporta opasne robe.
Prijevoz ovih baterija mora uslijediti uz poštivanje lokalnih,
nacionalnih i internacionalnih propisa i odredaba.
• Korisnici mogu bez ustručavanja ove baterije transportirati po
cestama.
• Komercijalni transport litijsko-ionskih baterija od strane
transportnih poduzeća spada pod odredbe o transportu opasne
robe. Otpremničke priprave i transport smiju izvoditi isključivo
odgovarajuće školovane osobe. Kompletni proces se mora pratiti
na stručan način.
Kod transporta baterija se moraju poštivati slijedeće točke:
• Uvjerite se da su kontakti zaštićeni i izolirani kako bi se izbjegli
kratki spojevi.
• Pazite na to, da blok baterija unutar pakiranja ne može
proklizavati.
• Oštećene ili iscurjele baterije se ne smiju transportirati.
U svezi ostalih uputa obratite se vašem prijevoznom poduzeću.
ODRŽAVANJE
Ako je vod priključka struje oštećen, onda ovaj mora od strane
jedne AEG servisne službe biti zamijenjen, jer je u svezi toga
potreban specijalan alat.
Primijeniti samo AEG opremu i AEG rezervne dijelove. Sastavne
dijelove, čija zamjena nije opisana, dati zamijeniti kod jedne od
AEG servisnih službi (poštivati brošuru Garancija/Adrese servisa).
Po potrebi se može zatražiti crtež eksplozije aparata uz davanje
podataka o tipu stroja i desetoznamenkastog broja na pločici
snage kod Vaše servisne službe ili direktno kod Techtronic
Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden,
Germany.
SIMBOLI
Molimo da pažljivo pročitate uputu o upotrebi prije
puštanja u rad.
Rezervne baterije ne bacati u vatru.
Ne puniti oštećenu bateriju za zamjenu, nego ovu
odmah promijeniti.
Elektrouređaji , baterije/akumulatori se ne smiju
zbrinjavati skupa sa kućnim smećem.
Električni uređajii akumulatori se moraju skupljati
odvojeno i predati na zbrinjavanje primjereno okolišu
jednom od pogona za iskorišćavanje.
Raspitajte se kod mjesnih vlasti ili kod stručnog trgovca u
svezi gospodarstva za recikliranje i mjesta skupljanja.
Aparat je prikladan samo za korištenje u prostorijama,
aparat ne izlagati kiši.
Zaštitno izoliran
3,15 A sporo udarac osigurač
T3.15A
Oznaka-CE
Nacionalni znak konformnosti Ukrajina
EurAsian znak konformnosti.
HRVATSKI
43

Advertisement

Table of Contents
loading