Download  Print this page

AEG BL 1218 Original Instructions Manual page 25

Hide thumbs

Advertisement

TEHNILISED ANDMED
AKULAADIJA
Pingevahemik ...................................................................................
Kiirlaadimise laadimisvool NiCd .......................................................
Kiirlaadimise laadimisvool NiMH ......................................................
Kiirlaadimise laadimisvool Li-Ion ......................................................
Laadimis NiCd (1,5 Ah)..................................................................ca
Laadimis NiMH (3,0 Ah).................................................................ca
Laadimisaeg Li-Ion (3,0 Ah)...........................................................ca
Kaal vastavalt EPTA-protseduurile 01/2003 .....................................
Soovituslik ümbritsev temperatuur laadimise ajal.............................
LED
Režiim
Aku sisse
Roheline
Roheline
pandud?
Ootel
sisse...
väljas
välja
Analüüs
sees
väljas
Laadimine
sees
vilgub
Laetud
sees
sees
Säilituslaadimine
sisse...
sisse...välja
välja
Liiga soe Liiga
sisse...
väljas
külm
välja
Rike
sisse...
väljas
välja
HOIATUS! Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja korraldusi.
Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök,
tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks
hoolikalt alles.
SPETSIAALSED TURVAJUHISED
Ärge visake tarvitatud vahetatavaid akusid tulle ega olmeprügisse.
AEG pakub vanade akude keskkonnahoidlikku käitlust; palun
küsige oma erialaselt tarnijalt.
Ärge säilitage vahetatavaid akusid koos metallesemetega
(lühiseoht).
Laadige süsteemi GBS vahetatavaid akusid ainult süsteemi GBS
laadijatega. Ärge laadige nendega teiste süsteemide akusid.
Laadijaga saab laadida järgmisi vahetatavaid akusid:
Pinge
Aku tüüp
Nimimahtuvus
Elementide
arv
12 V
Seeria B 12...R
≤ 1,5 Ah
14,4 V
Seeria B 14...R
≤ 1,5 Ah
18 V
Seeria B 18...R
≤ 2,0 Ah
12 V
Seeria M 12...R
≤ 3,0 Ah
14,4 V
Seeria M 14...R
≤ 3,0 Ah
18 V
Seeria M 18...R
≤ 3,0 Ah
12 V
Seeria L 12...R
≤ 1,5 Ah
14,4 V
Seeria L 14...R
≤ 2,0 Ah
14,4 V
Seeria L 14...R
≤ 3,0 Ah
4x2
14,4 V
Seeria L 14...R
≤ 4,0 Ah
4x2
18 V
Seeria L 18...R
≤ 1,5 Ah
18 V
Seeria L 18...R
≤ 2,0 Ah
18 V
Seeria L 18...R
≤ 3,0 Ah
5x2
18 V
Seeria L 18...R
≤ 4,0 Ah
5x2
48
EESTI
BL 1218
.................... 12-18 V
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
......................... 30 min
......................... 50 min
......................... 60 min
........................ 0,7 kg
................ +5...+40 °C
Oranž
väljas
vilgub
väljas
väljas
väljas
väljas
väljas
18 V
Seeria L 18...R
≤ 2.5 Ah
18 V
Seeria L 18...R
≤ 5.0 Ah
18 V
Seeria L 18...R
≤ 6.0 Ah
Laadijaga ei tohi laadida mittelaetavaid akusid.
Laadijal olevasse vahetatava aku ühenduskambrisse ei tohi
sattuda metallosi (lühiseoht).
Ärge avage vahetatavaid akusid ega laadijaid ning ladustage neid
ainult kuivades ruumides. Kaitske niiskuse eest.
Ärge puudutage seadet voolu juhtivate esemetega.
Ärge laadige kahjustatud vahetatavat akut, vaid asendage see
kohe uuega.
Enne iga kasutamist kontrollige seadet, ühendusjuhtmeid,
akupaketi pikendusjuhtmeid ja pistikuid, et poleks kahjustusi ega
materjali väsimist. Kahjustatud osi laske parandada ainult
spetsialistil.
Antud seadet ei tohi käsitseda või
10
puhastada piiratud füüsiliste,
12
sensoorsete või vaimsete võimete,
15
10
puudulike kogemuste või teadmistega
12
15
isikud, välja arvatud juhul, kui neid
3
instrueeriti nende ohutuse eest
4
vastutava isiku poolt seadmega ohutus
5
ümberkäimises. Ülalnimetatud isikuid
5
tuleb seadme kasutamisel jälgida.
Seade ei kuulu laste kätte.
Mittekasutuse korral tuleb seda kindlalt
ja lastele kättesaamatult alal hoida.
Hoiatus! Lühisest põhjustatud tuleohu, vigastuste või toote
kahjustuste vältimiseks ärge kastke tööriista, vahetusakut ega
laadimisseadet vedelikku ning jälgige, et vedelikke ei tungiks
seadmetesse ega akusse. Korrodeeruvad või elektrit juhtivad
vedelikud, nagu soolvesi, teatud kemikaalid ja pleegitusained või
pleegitusaineid sisaldavad tooted, võivad põhjustada lühist.
KASUTAMINE VASTAVALT OTSTARBELE
Oranž
Punane
Kiirlaadijaga laetakse süsteemi GBS AEG vahetatavaid akusid
vahemikus 12 V...18 V.
Antud seadet tohib kasutada ainult vastavalt äranäidatud
otstarbele.
VÕRKU ÜHENDAMINE
Ühendage ainult ühefaasilise vahelduvvooluga ning ainult
andmesildil toodud võrgupingega. Ühendada on võimalik ka
kaitsekontaktita pistikupesadesse, kuna nende konstruktsioon
vastab kaitseklassile II.
väljas
väljas
AKUD
Uued vahetatavad akud saavutavad oma täieliku mahtuvuse
väljas
väljas
pärast 4–5 laadimis- ja tühjendustsüklit. Pikemat aega
mittekasutatud akusid laadige veel enne kasutamist.
väljas
väljas
Optimaalse patarei eluea tagamiseks, pärast kasutamist lae
väljas
väljas
patareiplokk täielikult.
Akud tuleks võimalikult pika kasutusea saavutamiseks pärast
väljas
väljas
täislaadimist laadijast välja võtta.
Aku ladustamisel üle 30 päeva:
sisse...välja
väljas
Ladustage akut kuivas kohas u 27°C juures.
Ladustage akut u 30-50% laetusseisundis.
Laadige aku iga 6 kuu tagant täis.
väljas
sisse...
välja
TUNNUSED
Aku laadija pesasse asetamisel analüüsitakse akut 10 sekundit.
5
Seejärel laaditakse aku automaatselt.
5x2
Kui laadijasse pannakse liiga soe või liiga külm vahetatav aku
5x2
(kollane valgusdiood vilgub), algab laadimisprotsess automaatselt
niipea, kui aku on jõudnud õige laadimistemperatuurini (0 °C ... 50
°C).
Normaalne laadimisaja kestus on ca 38 min (1,4 Ah aku puhul).
Laadimisaeg võib varieeruda vastavalt aku temperatuurile,
vajatavale laadimiskogusele ja aku mahtuvusele.
Täielikult laetud vahetatava aku puhul lülitub seade aku kõige
suurema kasutatava mahtuvuse saamiseks ümber
säilituslaadimisele (roheline valgusdiood kustub).
Kui roheline ja punane märgutuli korraga aeglaselt süttivad ja
kustuvad, siis kas ei ole aku korralikult sisse asetatud või on
tegemist aku või akulaadija rikkega. Ohutuse tagamiseks ärge
enam laadimisseadet ja akut kasutage, vaid laske see üle
kontrollida AEG klienditeeninduses.
LIITIUMIOONAKUDE TRANSPORTIMINE
Liitiumioonakud on allutatud ohtlike ainete transportimisega
seonduvatele õigusaktidele.
Nende akude transportimine peab toimuma kohalikest,
siseriiklikest ja rahvusvahelistest eeskirjadest ning määrustest
kinni pidades.
• Tarbijad tohivad neid akusid edasiste piiranguteta tänaval
transportida.
• Liitiumioonakude kommertstransport ekspedeerimisettevõtete
kaudu on allutatud ohtlike ainete transportimisega seonduvatele
õigusaktidele. Tarne-ettevalmistusi ja transporti tohivad teostada
eranditult vastavalt koolitatud isikud. Kogu protsessi tuleb
asjatundlikult jälgida.
Akude transportimisel tuleb järgida järgmisi punkte:
• Tehke kindlaks, et kontaktid on lühiste vältimiseks kaitstud ja
isoleeritud.
• Pöörake tähelepanu sellele, et akupakk ei saaks pakendis
nihkuda.
• Kahjustatud või välja voolanud akusid ei tohi kasutada.
Pöörduge edasiste juhiste saamiseks ekspedeerimisettevõtte
poole.
HOOLDUS
Kui võrguühendusjuhe on kahjustatud, siis tuleb see välja
vahetada AEG klienditeeninduspunktis, kuna selleks on nõutavad
eritööriistad.
Kasutage ainult AEG tarvikuid ja AEG tagavaraosi. Detailid, mille
väljavahetamist pole kirjeldatud, laske välja vahetada AEG
klienditeeninduspunktis (vaadake brošüüri garantii /
klienditeeninduste aadressid).
Vajaduse korral võite tellida seadme läbilõikejoonise, näidates ära
masina tüübi ja andmesildil oleva kümnekohalise numbri. Selleks
pöörduge klienditeeninduspunkti või otse: Techtronic Industries
GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.
SÜMBOLID
Palun lugege enne käikulaskmist kasutamisjuhend
hoolikalt läbi.
Kasutatud akusid mitte visata tulle.
Ärge laadige kahjustatud vahetatavat akut, vaid
asendage see kohe uuega.
Elektriseadmeid, patareisid/akusid ei tohi utiliseerida
koos majapidamisprügiga.
Elektriseadmed ja akud tuleb eraldi kokku koguda ning
kõrvaldada keskkonnasõbralikul moel
töötlemiskeskusesse.
Küsige infot jäätmekäitlusjaamade ja kogumispunktide
kohta oma kohalike ametnike või edasimüüja käest.
Seade sobib ainult ruumides kasutamiseks, ärge jätke
seadet vihma kätte.
Topeltisolatsioon
3,15 A, inertne kaitsme
T3.15A
CE-märk
Ukraina riiklik vastavusmärk
Euraasia vastavusmärk.
EESTI
49

Advertisement

Table of Contents
loading