Download  Print this page

AEG BL 1218 Original Instructions Manual page 13

Hide thumbs

Advertisement

TEKNISKA DATA
LADDARE
Spänningsområde ............................................................................
Laddningsström snabbladdning NiCd...............................................
Laddningsström snabbladdning NiMH..............................................
Laddningsström snabbladdning Li-Ion..............................................
Laddningstid NiCd (1,5 Ah)...........................................................ca.
Laddningstid NiMH (3,0 Ah)..........................................................ca.
Laddningstid Li-Ion (3,0 Ah)..........................................................ca.
Vikt enligt EPTA 01/2003 ..................................................................
Rekommenderad omgivningstemperatur vid uppladdning: ..............
LED
Funktion
Batteri
grön
grön
isatt ?
Standby
på...av
av
Analys
av
Ladda
blinka
Fulladdat
Bevarande
på...av
på...av
laddning
För varmt För
på...av
av
kallt
Defekt
på...av
av
VARNING! Läs all säkerhetsinformation och alla
anvisningar. Fel som uppstår till följd av att anvisningarna nedan
inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga kroppsskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
SÄKERHETSUTRUSTNING
Kasta inte förbrukade batterier. Lämna dem till AEG Tools för
återvinning.
Förvara ej batteriet ihop med metallföremål, kortslutning kan
uppstå.
System GBS batterier laddas endast i System GBS laddare. Ladda
inte batterier från andra system.
Med denna laddare kan följande batterier laddas
Spänning
Typ
Kapacitet
Antal Celler
12 V
Typ B 12...R
≤ 1,5 Ah
14,4 V
Typ B 14...R
≤ 1,5 Ah
18 V
Typ B 18...R
≤ 2,0 Ah
12 V
Typ M 12...R
≤ 3,0 Ah
14,4 V
Typ M 14...R
≤ 3,0 Ah
18 V
Typ M 18...R
≤ 3,0 Ah
12 V
Typ L 12...R
≤ 1,5 Ah
14,4 V
Typ L 14...R
≤ 2,0 Ah
14,4 V
Typ L 14...R
≤ 3,0 Ah
4x2
14,4 V
Typ L 14...R
≤ 4,0 Ah
4x2
18 V
Typ L 18...R
≤ 1,5 Ah
18 V
Typ L 18...R
≤ 2,0 Ah
18 V
Typ L 18...R
≤ 3,0 Ah
5x2
18 V
Typ L 18...R
≤ 4,0 Ah
5x2
18 V
Typ L 18...R
≤ 2.5 Ah
24
SVENSKA
BL 1218
.................... 12-18 V
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
......................... 30 min
......................... 50 min
......................... 60 min
........................ 0,7 kg
................ +5...+40 °C
orange
av
blinka
av
av
av
av
av
18 V
Typ L 18...R
≤ 5.0 Ah
18 V
Typ L 18...R
≤ 6.0 Ah
Ej uppladdningsbara batterier får inte laddas i detta
laddningsaggregat.
Se upp så att inga metallföremål hamnar i laddarens batterischakt,
kortslutning kan uppstå.
Batterier lagras torrt och skyddas för fukt.
Den får inte vidröras med strömförande föremål.
Byt alltid ut skadade batterier omedelbar.
Bryt alltid strömmen vid ombyggnads- och servicearbeten.
Denna produkt får inte användas och
rengöras av personer med nedsatt
fysisk eller mental förmåga eller
10
12
personer med bristande erfarenhet
15
eller kunskap, förutsatt att de inte har
10
12
instruerats om hur produkten ska
15
3
hanteras på ett säkert sätt av en
4
person som enligt lag är ansvarig för
deras säkerhet. Ovan nämnda
5
5
personer ska stå under uppsikt när de
använder produkten. Produkten ska
5
förvaras oåtkomligt för barn. När
produkten inte används ska den därför
förvaras säkert och utom räckhåll för
barn.
Varning! För att undvika den fara för brand, personskador eller
produktskador som orsakas av en kortslutning, doppa inte ner
verktyget, utbytesbatteriet eller laddaren i vätskor och se till att
ingen vätska kan tränga in i apparaterna eller batterierna.
Korroderande eller ledande vätskor, som saltvatten, vissa
kemikalier, blekningsmedel eller produkter som innehåller
blekmedel, kan orsaka en kortslutning.
orange
röd
ANVÄND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA
Laddaren laddar AEG-batterier System GBS från 12 V...18 V, och
har följande fördelar.
Maskinen får endast användas för angiven tillämpning.
NÄTANSLUTNING
Får endast anslutas till 1-fas växelström och till den spänning som
anges på dataskylten. Anslutning kan även ske till eluttag utan
skyddskontakt, eftersom konstruktionen motsvarar skyddsklass II.
av
av
BATTERIER
av
av
Nya batterier uppnår max eff ekt efter 4-5 laddningscykler. Batteri
som ej använts på länge måste laddas före nytt bruk.
av
av
För att batterierna ska få lång livslängd ska de laddas fulla efter
användning.
av
av
För att få en så lång livslängs som möjligt bör laddningsbara
av
av
batterier avlägsnas från laddaren när de är laddade.
Om laddningsbara batterier lagras längre än 30 dagar:
Lagra batteriet torrt och vid ca 27°C.
på...av
av
Lagra batteriet vid ca 30%-50% av laddningskapaciteten.
Ladda batterierna på nytt var 6:e månad.
av
på...av
KÄNNEMÄRKE
När batteriet har stuckits in i batterifacket i laddaren analyseras
batteriet i 10 sekunder. Därefter laddas batteriet automatiskt.
5x2
Om du sätter i ett kallt eller varmt batteri i laddaren (blinkande gul
5x2
kontrollampa), så påbörjas laddningen så snart batteriet fått rätt
temperatur (0°C...50°C).
Standard laddningstid är omkring 38 min. (1,4 Ah). Laddningstiden
varierar beroende på batteriets temperatur, laddningsbehov och
vilken typ av batteri som laddas.
Så fort uppladdningen är klar, kopplar laddaren över till
"lagringsladdning " för att bibehålla laddningen (grön kontrollampa
slocknar).
Om den gröna och den röda LED:n tänds (på) och slocknar (av)
samtidigt i långam takt så sitter batteriet antingen inte på ordentligt
eller också är det något fel på batteriet eller laddaren. Av
säkerhetsskäl ska man då absolut inte använda batteriet eller
laddaren mer utan låta AEG-kundservicen kontrollera respektive
del.
TRANSPORTERA LITIUMJON-BATTERIER
För litiumjon-batterier gäller de lagliga föreskrifterna för transport
av farligt gods på väg.
Därför får dessa batterier endast transporteras enligt gällande
lokala, nationella och internationella föreskrifter och bestämmelser.
• Konsumenter får transportera dessa batterier på allmän väg
utan att behöva beakta särskilda föreskrifter.
• För kommersiell transport av litiumjon-batterier genom en
speditionsfi rma gäller emellertid bestämmelserna för transport av
farligt gods på väg. Endast personal som känner till alla
tillämpliga föreskrifter och bestämmelser får förbereda och
genomföra transporten. Hela processen ska följas upp på
fackmässigt sätt.
Följande ska beaktas i samband med transporten av batterier:
• Säkerställ att alla kontakter är skyddade och isolerade för att
undvika kortslutning.
• Se till att batteripacken inte kan glida fram och tillbaka i
förpackningen.
• Transportera aldrig batterier som läcker, har runnit ut eller är
skadade.
För mer information vänligen kontakta din speditionsfi rma.
SKÖTSEL
Vid skador på kabeln, måste detta utföras av en AEG
serviceverkstad, då det erforderas specialverktyg för bytet.
Använd endast AEG-tillbehör och AEG-reservdelar. Komponenter,
för vilka inget byte beskrivs, skall bytas ut hos AEG-kundtjänst (se
broschyren garanti-/kundtjänstadresser).
Vid behov av sprängskiss, kan en sådan, genom att uppge
maskinens art. nr. (som fi nns på typskylten) erhållas från:
Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10,
71364 Winnenden, Germany.
SYMBOLER
Läs instruktionen noga innan du startar maskinen.
Kasta aldrig utbytbara batterier i elden.
Byt alltid ut skadade batterier omedelbar.
Elektriska maskiner, batterier/uppladdningsbara
batterier och får inte slängas tillsammans med de
vanliga hushållssoporna.
Elektriska maskiner och uppladdningsbara batterier ka
samlas separat och lämnas till en avfallsstation för
miljövänlig avfallshantering.
Kontakta den lokala myndigheten respektive
kommunen eller fråga återförsäljare var det fi nns
speciella avfallsstationer för elskrot.
Aggregatet är endast lämpad att användas inomhus,
Får ej utsättas för regn.
Skyddsisolerad
3,15 A trög säkring
T3.15A
CE-symbol
Nationell symbol för överensstämmelse Ukraine
EurAsian överensstämmelsesymbol.
SVENSKA
25

Advertisement

Table of Contents
loading