Download  Print this page

AEG BL 1218 Original Instructions Manual page 23

Hide thumbs

Advertisement

TEHNISKIE DATI
BATERIJAS APTVERE
Sprieguma amplitūda........................................................................
Ātrās uzlādes strāva NiCd ................................................................
Ātrās uzlādes strāva NiMH ...............................................................
Ātrās uzlādes strāva Li-Ion ...............................................................
Lādēšanas laiks NiCd (1,5 Ah) ................................................... apt.
Lādēšanas laiks NiMH (3,0 Ah) .................................................. apt.
Lādēšanas laiks Li-Ion (3,0 Ah) .................................................. apt.
Svars atbilstoši EPTA -Procedure 01/2003 .......................................
Ieteicamā vides temperatūra uzlādes laikā ......................................
LED
Režīms
Akumulators
Zaļš
Zaļš
iesprausts?
Gatavībā
ieslēgts...
izslēgts
izslēgts
Novērtējums
ieslēgts
izslēgts
Lādēšana
ieslēgts
mirgo
Uzlādēts
ieslēgts
ieslēgts
Pašsaglabāšanās
ieslēgts...
ieslēgts...
lādēšana
izslēgts
izslēgts
Par siltu Par aukstu
ieslēgts...
izslēgts
izslēgts
Defekts
ieslēgts...
izslēgts
izslēgts
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un
instrukcijas. Šeit sniegto drošības noteikumu un norādījumu
neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam
triecienam vai nopietnam savainojumam. Pēc izlasīšanas uzglabājiet
šos noteikumus turpmākai izmantošanai.
SPECIĀLIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI
Izmantotos akumulārus nedrīkst mest ugunī vai parastajos atkritumos.
Firma AEG piedāvā iespēju vecos akumulātorus savākt apkārtējo vidi
saudzējošā veidā; jautājiet specializētā veikalā.
Akumulātorus nav ieteicams glabāt kopā ar metāla priekšmetiem
(iespējams īsslēgums).
GBS sistēmas akumulātorus lādēt tikai ar GBS sistēmas lādētājiem.
Nedrīkst lādēt citus akumulātorus no citām sistēmām.
Ar lādētāju var uzlādēt sekojošus akumulātorus:
Spriegums
Akumulātora
Nominālā
Elementu
tips
kapacitāte
skaits
12 V
B 12...R-rinda
≤ 1,5 Ah
14,4 V
B 14...R-rinda
≤ 1,5 Ah
18 V
B 18...R-rinda
≤ 2,0 Ah
12 V
M 12...R-rinda
≤ 3,0 Ah
14,4 V
M 14...R-rinda
≤ 3,0 Ah
18 V
M 18...R-rinda
≤ 3,0 Ah
12 V
L 12...R-rinda
≤ 1,5 Ah
14,4 V
L 14...R-rinda
≤ 2,0 Ah
14,4 V
L 14...R-rinda
≤ 3,0 Ah
4x2
14,4 V
L 14...R-rinda
≤ 4,0 Ah
4x2
18 V
L 18...R-rinda
≤ 1,5 Ah
18 V
L 18...R-rinda
≤ 2,0 Ah
44
LATVISKI
BL 1218
.................... 12-18 V
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
......................... 30 min
......................... 50 min
......................... 60 min
........................ 0,7 kg
................ +5...+40 °C
Oranžs
izslēgts
mirgo
izslēgts
izslēgts
izslēgts
izslēgts
izslēgts
18 V
L 18...R-rinda
≤ 3,0 Ah
18 V
L 18...R-rinda
≤ 4,0 Ah
18 V
L 18...R-rinda
≤ 2.5 Ah
18 V
L 18...R-rinda
≤ 5.0 Ah
18 V
L 18...R-rinda
≤ 6.0 Ah
Ar lādētāju nedrīkst lādēt nelādējamus akumulātorus
Jāuzmanās, lai akumulātoru lādētājā nenokļūtu nekādi metāla
priekšmeti (iespējams īsslēgums).
Akumulātorus un lādētājus nedrīkst taisīt vaļā un tie jāuzglabā sausās
telpās.
Nelikt lādētājā elektrovadošus priekšmetus.
Nedrĩkst lādēt bojātus akumulātorus, tie ir nekavējoties jānomaina.
Pirms katras lietošanas pārbaudīt, vai nav bojāts vai novecojis pats
instruments, pievienojuma kabelis, akumulātori, pagarinājuma kabelis
un kontaktdakša. Bojātās detaļas drīkst labot tikai speciālists.
Šo ierīci nedrīkst lietot un tīrīt personas
ar samazinātām fi ziskām, sensorām vai
10
12
garīgām spējām vai kam ir nepietiekama
15
pieredze un zināšanas, izņemot, ja drošu
10
12
apiešanos ar ierīci ir apmācījusi par viņu
15
drošību juridiski atbildīga persona. Šīs
3
4
personas ir jāuzrauga, kad tās rīkojas ar
ierīci. Ar šo ierīci nedrīkst rīkoties bērni.
5
5
Tādēļ laikā, kad ierīce netiek izmantota,
tā jāglabā drošā, bērniem nepieejamā
vietā.
Brīdinājums! Lai novērstu īssavienojuma izraisītu aizdegšanās,
savainojumu vai produkta bojājuma risku, neiegremdējiet instrumentu,
maināmo akumulatoru vai uzlādes ierīci šķidrumos un rūpējieties par
to, lai ierīcēs un akumulatoros neiekļūtu šķidrums. Koroziju izraisoši vai
vadītspējīgi šķidrumi, piemēram, sālsūdens, noteiktas ķimikālijas,
balinātāji vai produkti, kas satur balinātājus, var izraisīt īssavienojumu.
NOTEIKUMIEM ATBILSTOŠS IZMANTOJUMS
Ar ātro lādētāju var uzlādēt fi rmas AEG GBS sistēmas akumulātorus,
Oranžs
Sarkans
kuru spriegums ir 12 V...18 V.
Šo instrumentu drīkst izmantot tikai saskaņā ar minētajiem lietošanas
noteikumiem.
TĪKLA PIESLĒGUMS
Pieslēgt tikai vienpola maiņstrāvas tīklam un tikai spriegumam, kas
norādīts uz jaudas paneļa. Pieslēgums iespējams arī kontaktligzdām
bez aizsargkontaktiem, jo runa ir par uzbūvi, kas atbilst II.
aizsargklasei.
izslēgts
izslēgts
AKUMULĀTORI
Jauni akumulātori sasniedz pilnu kapacitāti pēc 4-5 uzlādēšanas un
izslēgts
izslēgts
izlādēšanās cikliem. Akumulātori, kas ilgāku laiku nav izmantoti, pirms
lietošanas jāuzlādē.
izslēgts
izslēgts
Lai baterijas darba ilgums būtu optimāls, pēc iekārtas izmantošanas tā
jāuzlādē.
izslēgts
izslēgts
Lai akumulatori kalpotu pēc iespējas ilgāku laiku, tos pēc uzlādes
izslēgts
izslēgts
ieteicams atvienot no lādētāj ierīces.
Akumulatora uzglabāšana ilgāk kā 30 dienas: uzglabāt akumulatoru
ieslēgts...
izslēgts
pie aptuveni 27° C un sausā vietā. Uzglabāt akumulatoru uzlādes
izslēgts
stāvoklī aptuveni pie 30%-50%. Uzlādēt akumulatoru visus 6 mēnešus
no jauna.
izslēgts
ieslēgts...
izslēgts
PAZĪMES
Pēc akumulatora ievietošanas uzlādēšanas ierīces iebīdāmā kastē,
akumulators 10 sekundes tiek analizēts Pēc tam akumulators tiek
5x2
automātiski uzlādēts.
5x2
5
Ja lādētājā ievietots pārāk silts vai pārāk auksts akumulātors (dzeltenā
5x2
kontrollampiņa mirgo), lādēšanas process sākas automātiski, tiklīdz
5x2
akumulātors ir sasniedzis attiecīgo lādēšanas temperatūru
(0°C...50°C).
Parastais lādēšanas laiks ir apt. 38 min. (1,4 Ah akumulātoriem).
Lādēšanas laiks var atšķirties atkarībā no akumulātora temperatūras,
nepieciešamā lādēšanas apjoma un akumulātora kapacitātes.
Kad akumulātors ir pilnībā uzlādēts, lādētājs pārslēdzas uz
saglabāšanas funkciju, lai saglabātu maks. akumulātora kapacitāti
(zaļā kontrollampiņa ir izslēgta).
Ja vienlaicīgi lēni iedegas un izdziest gan zaļā, gan sarkanā LED
lampiņa, tad vai nu akumulators nav pilnīgi atvienots vai arī ir radusies
kļūda pašā akumulatorā vai lādēšanas ierīcē. Tādā gadījumā lādējamā
ierīce un akumulators drošības labad jāizslēdz un nekavējoties jānodot
uz pārbaudi kādā no fi rmas AEG klientu apkalpošanas centriem.
LITIJA JONU AKUMULATORU TRANSPORTĒŠANA
Uz litija jonu akumulatoriem attiecas noteikumi par bīstamo kravu
pārvadāšanu.
Šo akumulatoru transportēšana jāveic saskaņā ar vietējiem, valsts un
starptautiskajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem.
• Patērētāja darbības, pārvadājot šos akumulatorus pa autoceļiem,
nav reglamentētas.
• Uz litija jonu akumulatoru komerciālu transportēšanu, ko veic
ekspedīcijas uzņēmums, attiecas bīstamo kravu pārvadāšanas
noteikumi. Sagatavošanas darbus un transportēšanu drīkst veikt
tikai atbilstoši apmācīts personāls. Viss process jāvada profesionāli.
Veicot akumulatoru transportēšanu, jāievēro:
• Pārliecinieties, ka kontakti ir aizsargāti un izolēti, lai izvairītos no
īssavienojumiem.
• Pārliecinieties, ka akumulators iepakojumā nevar paslīdēt.
• Bojātus vai tekošus akumulatorus nedrīkst transportēt.
Plašāku informāciju Jūs varat saņemt no ekspedīcijas uzņēmuma.
APKOPE
Ja ir bojāts tīkla pieslēguma kabelis, tas jāuzdod nomainīt fi rmas AEG
klientu apkalpošanas servisam, jo tam ir nepieciešami speciāli
instrumenti.
Izmantojiet tikai fi rmu AEG piederumus un fi rmas AEG rezerves daļas.
Lieciet nomainīt detaļas, kuru nomaiņa nav aprakstīta, kādā no fi rmu
AEG klientu apkalpošanas servisiem. (Skat. brošūru "Garantija/klientu
apkalpošanas serviss".)
Ja nepieciešams, klientu apkalpošanas servisā vai tieši pie fi rmas
Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden,
Germany, var pieprasīt instrumenta eksplozijas zīmējumu, šim
nolūkam jāuzrāda mašīnas tips un desmitvietīgais numurs, kas
norādīts uz jaudas paneļa.
SIMBOLI
Pirms sākt lietot instrumentu, lūdzu, izlasiet lietošanas
pamācību.
Izmantotās akumulatora baterijas nemest ugunī.
Nedrĩkst lādēt bojātus akumulātorus, tie ir nekavējoties
jānomaina.
Elektriskus aparātus, baterijas/akumulatorus nedrīkst
utilizēt kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.
Elektriski aparāti un akumulatori ir jāsavāc atsevišķi un
jānodod atkritumu pārstrādes uzņēmumā videi
saudzīgai utilizācijai.
Jautājiet vietējā iestādē vai savam specializētājam
tirgotājam, kur atrodas atkritumu pārstrādes uzņēmumi
vai savākšanas punkti.
Šis instruments ir piemērots tikai darbam iekštelpās.
Sargāt instrumentu no lietus.
Dubultā izolācija
3,15 A lēni trieciens drošinātāju
T3.15A
CE marķējums
Ukrainas nacionālais atbilstības simbols.
EurAsian atbilstības marķējums.
LATVISKI
45

Advertisement

Table of Contents
loading