Download  Print this page

AEG BL 1218 Original Instructions Manual page 27

Hide thumbs

Advertisement

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО
Диапазон на напрежението .......................................................
Ток на зареждане при бързо зареждане NiCd ..............................
Ток на зареждане при бързо зареждане NiMH .............................
Ток на зареждане при бързо зареждане Li-Ion..............................
Време на зареждане NiCd (1,5 Ah) ................................прибл.
Време на зареждане NiMH (3,0 Ah) ...............................прибл.
Време на зареждане Li-Ion (3,0 Ah) ...............................прибл.
Тегло съгласно процедурата EPTA 01/2003 .............................
Препоръчителна околна температура при зареждане ................
LED
режим
поставена
зелена
зелена
ли е
батерията?
режим на
вкл....изкл.
изкл.
готовност
анализ
вкл.
изкл.
зареждане
вкл.
мигане
напълно
вкл.
вкл.
заредена
поддържащо
вкл....изкл.
вкл....изкл.
зареждане
прекалено
вкл....изкл.
изкл.
загрята
прекалено
студена
дефект
вкл....изкл.
изкл.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички указания и напътствия за
безопасност.
Упущения, допущенные при соблюдении указаний и иинструкций по технике
безопасности, могут сталь причиной электрического поражения, пожара и
тяжелых травм.
Сохраняйте зти инструкции и указания дла будущего использования.
СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Не изхвърляйте изхабените акумулатори в огъня или в при битовите отпадъци.
AEG предлага екологосъобразно събиране на старите акумулатори; моля
попитайте Вашия специализиран търговец.
Не съхранявайте акумулаторите заедно с метални предмети (опасност от късо
съединение).
Акумулатори от системата GBS да се зареждат само със зарядни устройства от
системата GBS laden. Да не се зареждат акумулатори от други системи.
Със зарядното устройство могат да се зареждат следните акумулатори:
Напрежение
Тип на
Номинален
акумулатора
капацитет
клетките
12 V
Серия B 12...R
≤ 1,5 Ah
14,4 V
Серия B 14...R
≤ 1,5 Ah
18 V
Серия B 18...R
≤ 2,0 Ah
12 V
Серия M 12...R
≤ 3,0 Ah
14,4 V
Серия M 14...R
≤ 3,0 Ah
18 V
Серия M 18...R
≤ 3,0 Ah
12 V
Серия L 12...R
≤ 1,5 Ah
14,4 V
Серия L 14...R
≤ 2,0 Ah
14,4 V
Серия L 14...R
≤ 3,0 Ah
14,4 V
Серия L 14...R
≤ 4,0 Ah
18 V
Серия L 18...R
≤ 1,5 Ah
18 V
Серия L 18...R
≤ 2,0 Ah
18 V
Серия L 18...R
≤ 3,0 Ah
18 V
Серия L 18...R
≤ 4,0 Ah
52
БЪЛГАРСКИ
BL 1218
.................... 12-18 V
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
......................... 30 min
......................... 50 min
......................... 60 min
........................ 0,7 kg
................ +5...+40 °C
оранжева
изкл.
мигане
изкл.
изкл.
изкл.
изкл.
изкл.
18 V
Серия L 18...R
≤ 2.5 Ah
18 V
Серия L 18...R
≤ 5.0 Ah
18 V
Серия L 18...R
≤ 6.0 Ah
Със зарядното устройство да не се зареждат батерии, които не са зареждащи се.
В гнездото за акумулатори на зарядните устройства не бива да попадат метални
части (опасност от късо съединение).
Не отваряйте акумулатори и зарядни устройства и ги съхранявайте само в сухи
помещения. Пазете ги от влага.
Не бъркайте в уреда с токопроводящи предмети.
Ако акумулаторът е повреден, не го зареждайте, а веднага го сменете.
Преди всяка употреба проверявайте уреда, свързващия кабел, акумулаторния
пакет от удължителен кабел и щепсел за повреда или стареене. Повредените
части да се поправят само от специалист.
Не е разрешено уредът да се обслужва или
почиства от лица, които са с ограничени
физически, сетивни или интелектуални
10
възможности респективно които имат
12
15
ограничен опит и познания, освен в случаите, в
10
които са инструктирани за безопасно боравене
12
15
с уреда от лице, което е законно
3
4
упълномощено да отговаря за тяхната
4x2
сигурност и безопасност. При използване на
4x2
5
уреда горе посочените лица трябва да бъдат
5
5x2
надзиравани Уредът не бива да се предоставя
5x2
на деца. Поради тази причина в случаите,
когато не се използва, уредът трябва да бъде
съхраняван на сигурно място, извън достъпа
на деца.
Предупреждение! За да избегнете опасността от пожар, предизвикана от късо
съединение, както и нараняванията и повредите на продукта, не потапяйте
инструмента, сменяемата акумулаторна батерия или зарядното устройство в
течности и се погрижете в уредите и акумулаторните батерии да не попадат
течности. Течностите, предизвикващи корозия или провеждащи електричество,
като солена вода, определени химикали, избелващи вещества или продукти,
съдържащи избелващи вещества, могат да предизвикат късо съединение.
оранжева
червена
ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Бързозарядното устройство зарежда акумулаторите на AEG от системата GBS от
12 V...18 V.
Този уред може да се използва по предназначение само както е посочено.
СВЪРЗВАНЕ КЪМ МРЕЖАТА
Да се свързва само към еднофазен променлив ток и само към мрежово
напрежение, посочено върху заводската табелка. Възможно е и свързване към
контакт, който не е от тип "шуко", понеже конструкцията е от защитен клас ІІ.
изкл.
изкл.
АКУМУЛАТОРИ
изкл.
изкл.
Новите сменяеми акумулатори достигат пълния си капацитет след 4-5 цикъла на
зареждане и разреждане. Акумулатори, които не са ползвани по-дълго време,
изкл.#изкл.
преди употреба да се дозаредят.
изкл.
изкл.
За оптимална продължителност на живот след употреба батериите трябва да се
заредят напълно.
изкл.
изкл.
За възможно по-дълга продължителност на живот батериите трябва да се
вкл....изкл.
изкл.
изваждат от уреда след зареждане.
При съхранение на батериите за повече от 30 дни: съхранявайте батерията при
прибл. 27°C и на сухо място. Съхранявайте батерията при 30 до 50 % от заряда.
Зареждайте батерията на всеки 6 месеца.
изкл.
вкл....изкл.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
5
След като пъхнете акумулатора в съответното гнездо на зарядното устройство,
5x2
акумулаторът се анализира в продължение на 10 секунди. След това
5x2
акумулаторът се зарежда автоматично.
Ако в зарядното устройство бъде поставен твърде топъл или твърде студен
акумулатор (жълтата LED-индикация мига), процесът на зареждане започва
автоматично, когато акумулаторът достигне необходимата температура на
зареждане. (0°C...50°C).
Нормалното време на зареждане е около 38 min (при акумулатор 1,4 Ah).
Времето на зареждане може да варира в зависимост от температурата на
акумулатора, от необходимото количество на зареждане и капацитета на
акумулатора.
При напълно зареден акумулатор уредът превключва на поддържащо зареждане
за максимално използване на капацитета на акумулатора (зелената
LED-индикация е изключена).
Ако зелените и червените LED светлини светват и изгасват едновременно бавно,
то или батерията не е напълно пъхната или има дефект в батерията или
зарядното устройство. От съображения за безопасност веднага изключете
зарядното устройство и акумулатора и ги дайте за проверка в сервиз на AEG.СЕ
-
ПРЕВОЗ НА ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ
Литиево-йонните батерии са предмет на законовите разпоредби за превоз на
опасни товари.
Превозът на тези батерии трябва да се извършва в съответствие с местните,
националните и международните разпоредби и регламенти.
• Потребителите могат да превозват тези батерии по пътя без допълнителни
изисквания.
• Превозът на литиево-йонни батерии от транспортни компании е предмет на
законовите разпоредбите за превоз на опасни товари. Подготовката на
превоза и самият превоз трябва да се извършват само от обучени лица.
Целият процес трябва да е под професионален надзор.
Спазвайте следните изисквания при превоз на батерии:
• Уверете се, че контактите са защитени и изолирани, за да се избегне късо
съединение.
• Уверете се, че няма опасност от разместване на батерията в опаковката.
• Не превозвайте повредени батерии или такива с течове.
Обърнете се към Вашата транспортна компания за допълнителни инструкции.
ПОДДРЪЖКА
Ако кабелът за свързване към мрежата е повреден, той трябва да бъде сменен
от сервиз на AEG, защото за това са необходими специални инструменти.
Да се използват само аксесоари на AEG резервни части на AEG. Елементи,
чията подмяна не е описана, да се дадат за подмяна в сервиз на AEG (вижте
брошурата "Гаранция и адреси на сервизи).
При необходимост можете да поискате за уреда от Вашия сервиз или директно
от Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany,
чертеж за в случай на експлозия, като посочите типа на машината и
десетцифрения номер върху заводската табелка.
СИМВОЛИ
Преди пускане на уреда в действие моля прочетете
внимателно инструкцията за използване.
Не хвърляйте сменяемите акумулатори в огъня.
Ако акумулаторът е повреден, не го зареждайте, а
веднага го сменете.
Електрическите уреди, батерии/акумулаторни
батерии не трябва да се изхвърлят заедно с битовите
отпадъци.
Електрическите уреди и акумулаторни батерии
трябва да се събират разделно и да се предават на
службите за рециклиране на отпадъците според
изискванията за опазване на околната среда.
Информирайте се при местните служби или при
местните специализирани търговци относно местата
за събиране и центровете за рециклиране на
отпадъци.
Уредът е подходящ за използване само в помещения.
Да не се излага на дъжд.
Предпазна изолация
15А бавно бушон
T3.15A
CE-знак
Национален знак за съответствие - Украйна
EurAsian знак за съответствие.
БЪЛГАРСКИ
53

Advertisement

Table of Contents
loading