Download Print this page

ภาษาไทย - Philips FlexCare Platinum HX6972/38 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

ข้ อ มู ล เบื ้ อ งต้ น
ขอแสดงความยิ น ดี ก ั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ แ ละต้ อ นรั บ เข้ า สู ่ โ ลกของฟิ ล ิ ป ส์ !
เพื ่ อ ให้ ค ุ ณ ได้ ร ั บ ประโยชน์ อ ย่ า งเต็ ม ที ่ จ ากบริ ก ารที ่ Philips มอบให้
โปรดลงทะเบี ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องคุ ณ ที ่ www.philips.com/welcome
ข้ อ สำคั ญ
อ่ า นคู ่ ม ื อ ผู ้ ใ ช้ อ ย่ า งละเอี ย ดก่ อ นใช้ ง านและเก็ บ ไว้ เ พื ่ อ ใช้ อ ้ า งอิ ง ในครั ้ ง ต่ อ ไป
อั น ตราย
-
เก็ บ เครื ่ อ งชาร์ จ ให้ ห ่ า งจากน้ ำ ห้ า มวางหรื อ เก็ บ ไว้ ใ กล้ ห รื อ เหนื อ น้ ำ ในอ่ า งอาบน้ ำ
อ่ า งล้ า งมื อ อ่ า งล้ า งหน้ า ฯลฯ ห้ า มนำแท่ น ชาร์ จ จุ ่ ม ลงในน้ ำ หรื อ ของเหลวใดๆ
หลั ง จากทำความสะอาดแล้ ว
ตรวจดู ใ ห้ แ น่ ใ จว่ า แท่ น ชาร์ จ แห้ ง สนิ ท ก่ อ นที ่ ค ุ ณ จะเสี ย บเข้ า กั บ สายไฟ
คำเตื อ น
-
ไม่ ส ามารถเปลี ่ ย นสายไฟใหม่ ไ ด้ หากสายไฟชำรุ ด เสี ย หาย ให้ ท ิ ้ ง แท่ น ชาร์ จ
-
เปลี ่ ย นแท่ น ชาร์ จ ด้ ว ยชิ ้ น ส่ ว นของแท้ เ พื ่ อ หลี ก เลี ่ ย งอั น ตราย
-
อย่ า ใช้ แ ท่ น ชาร์ จ กลางแจ้ ง หรื อ ใกล้ พ ื ้ น ผิ ว ที ่ ม ี ค วามร้ อ น
-
หากเครื ่ อ งเกิ ด ความเสี ย หายลั ก ษณะใดก็ ต าม (หั ว แปรง ด้ า มแปรงสี ฟ ั น หรื อ เครื ่ อ งชาร์ จ )
ให้ ห ยุ ด ใช้ ง าน เครื ่ อ งนี ้ ไ ม่ ม ี ส ่ ว นที ่ ถ อดเปลี ่ ย นได้ หากเครื ่ อ งเกิ ด ความเสี ย หาย
โปรดติ ด ต่ อ ศู น ย์ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ในประเทศของคุ ณ (ดู ท ี ่ บ ท 'การรั บ ประกั น และสนั บ สนุ น ')
-
ไม่ ค วรให้ บ ุ ค คล (รวมทั ้ ง เด็ ก เล็ ก ) ที ่ ม ี ส ภาพร่ า งกาย ประสาทสั ม ผั ส หรื อ สภาพจิ ต ใจไม่ ป กติ
หรื อ ขาดประสบการณ์ แ ละความรู ้ ค วามเข้ า ใจ นำเครื ่ อ งนี ้ ไ ปใช้ ง าน
เว้ น แต่ จ ะอยู ่ ใ นการควบคุ ม ดู แ ลหรื อ ได้ ร ั บ คำแนะนำในการใช้ ง านโดยผู ้ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบด้ า นค-
วามปลอดภั ย
-
เด็ ก เล็ ก ควรได้ ร ั บ การดู แ ลเพื ่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ ด็ ก นำเครื ่ อ งนี ้ ไ ปเล่ น
ข้ อ ควรระวั ง
-
ห้ า มทำความสะอาดหั ว แปรง ด้ า มจั บ แท่ น ชาร์ จ
ฝาปิ ด แท่ น ชาร์ จ และ/หรื อ อุ ป กรณ์ ฆ ่ า เชื ้ อ ในเครื ่ อ งล้ า งจาน
-
หากคุ ณ เคยผ่ า ตั ด เหงื อ กหรื อ ศั ล ยกรรมภายในช่ อ งปากเมื ่ อ ระยะเวลา 2 เดื อ นที ่ ผ ่ า นมา
โปรดปรึ ก ษาทั น ตแพทย์ ก ่ อ นใช้ ง าน
-
ปรึ ก ษาทั น ตแพทย์ ห ากมี เ ลื อ ดไหลออกมามากเกิ น ไปหลั ง การใช้ แ ปรงสี ฟ ั น นี ้
หรื อ หากเลื อ ดยั ง ไหลอยู ่ ห ลั ง จากใช้ ง านเป็ น เวลา 1 สั ป ดาห์ นอกจากนี ้
ให้ ป รึ ก ษาทั น ตแพทย์ ห ากคุ ณ รู ้ ส ึ ก ไม่ ส บายหรื อ เจ็ บ ปวดเมื ่ อ คุ ณ ใช้ Sonicare
-
แปรงสี ฟ ั น Sonicare ผลิ ต ตามมาตรฐานความปลอดภั ย สำหรั บ อุ ป กรณ์ ค ลื ่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า
หากคุ ณ มี เ ครื ่ อ งกระตุ ้ น หั ว ใจหรื อ อุ ป กรณ์ ป ลู ก ถ่ า ยอื ่ น ๆ
ให้ ต ิ ด ต่ อ แพทย์ ห รื อ ผู ้ ผ ลิ ต อุ ป กรณ์ ข องอุ ป กรณ์ ท ี ่ ป ลู ก ถ่ า ยก่ อ นใช้ ง าน
69
ภาษาไทย

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips FlexCare Platinum HX6972/38