Download Print this page

Philips HX6972/10 User Manual

Flexcare+ 900+ series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

+
FlexCare
900+ series
Rechargeable
sonic toothbrush

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Philips HX6972/10

 • Page 1 FlexCare 900+ series Rechargeable sonic toothbrush...
 • Page 3: Table Of Contents

  ENGLISH 4 DANSK 15 ESPAÑOL 26 SUOMI 38 NORSK 49 PORTUGUÊS 60 РУССКИЙ 72 SVENSKA 84...
 • Page 4: English

  ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefi t from the support that Philips offers, register your product at www.philips. com/welcome. Important Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.
 • Page 5 Electromagnetic fi elds (EMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fi elds (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientifi c evidence available today.
 • Page 6: Charging Your Sonicare

  ENGLISH Pull the colour code ring from the bottom of the brush head. Install a new ring by slipping one edge of the new ring over the bottom of the brush head. Attaching the brush head Align the brush head so the bristles face the front of the handle. Firmly press the brush head down on the metal shaft until it stops.
 • Page 7: Brushing Instructions

  Using the Sonicare Brushing instructions Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste. Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle towards the gumline. Press the power on/off button to switch on the Sonicare. Apply light pressure to maximise Sonicare’s effectiveness and let the Sonicare toothbrush do the brushing for you.
 • Page 8 ENGLISH Sensitive Gentle cleaning for sensitive gums and teeth (2 minutes). Massage Gentle gum stimulation (2 minutes). Note: When Sonicare is used in clinical studies, the default 2-minute Clean mode must be selected. The handle has to be fully charged. Deactivate the Easy-start feature.
 • Page 9 You hear 1 beep to indicate the Quadpacer has been deactivated or you hear 2 beeps to indicate the Quadpacer has been activated. Cord wrap on deluxe charger (specifi c types only) If your type includes the deluxe charger cover and base, the travel charger is pre-installed inside the cover.
 • Page 10 ENGLISH Sanitising (specifi c types only) With the UV sanitiser you can clean your brush head after every use. Discontinue use of the sanitiser if the UV light bulb remains on when the door is open or if the blue window is broken or missing from the sanitiser.
 • Page 11 Toothbrush handle Remove the brush head and rinse the metal shaft area with warm water. Do not push on the rubber seal on the metal shaft with sharp objects, as this may cause damage. Use a damp cloth to wipe the entire surface of the handle. Brush head Rinse the brush head and bristles after each use.
 • Page 12 Dispose of the battery at an offi cial collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.
 • Page 13 Guarantee & service If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you fi nd its phone number in the worldwide guarantee leafl...
 • Page 14 ENGLISH Question Why doesn’t the Sonicare toothbrush work? Why do I feel a tickling sensation when I use the Sonicare? Why is there a brief pause in the bristle motion while I’m brushing? The brush head chatters against my teeth. What can I do about this? Why does the toothbrush seem less powerful? Why doesn’t the mode...
 • Page 15: Dansk

  Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips. com/welcome. Vigtigt Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.
 • Page 16 Brug ikke UV-renseren, uden at beskyttelsesskærmen er på plads for at undgå kontakt med den varme pære. Elektromagnetiske felter (EMF) Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
 • Page 17 Træk den farvekodede ring af børstehovedets bund. Installer en ny ring ved at sætte den ene side mod børstehovedets bund. Montering af børstehovedet Placér børstehovedet således, at børstehårene vender mod håndtagets front. Tryk børstehovedet fast ned på metalskaftet, indtil det ikke kan komme længere.
 • Page 18 DANSK Brug af Sonicare Børstevejledning Fugt børstehårene og kom lidt tandpasta på. Placér børstehårene mod tænderne i en lille vinkel mod tandkødslinjen. Tænd Sonicare ved tryk på on/off-knappen. Brug et let tryk for at maksimere Sonicare’s effektivitet og lade Sonicare-tandbørsten klare børstningen for dig. Tænderne skal ikke skrubbes.
 • Page 19 Sensitive Nænsom rengøring af følsomt tandkød og tænder (2 minutter). Massage Nænsom stimulering af tandkødet (2 minutter). Bemærk: Når Sonicare anvendes til kliniske undersøgelser, skal 2-minutters standardindstillingen være valgt. Håndtaget skal være fuldt opladet og Easy- start funktionen deaktiveret. Områder med omfattende misfarvning skal have 30 sekunders ekstra børstetid for at fjerne belægninger.
 • Page 20 DANSK Ledningsoprul i deluxe-oplader (kun bestemte typer) Har din model deluxe-opladedæksel og -bund, er rejseopladeren forudinstalleret inde i dækslet. Ønsker du en kortere netledning, kan overskydende ledning opbevares i ledningsoprul-funktionen i opladerens bund. Opladerens dæksel og bund adskilles ved at trykke på de to grå låsestænger på...
 • Page 21 Ultraviolet lys kan være skadeligt for øjne og hud. Apparatet skal holdes uden for børns rækkevidde. Tag UV-renseren ud af stikket og kontakt Philips Kundecenter, hvis renseren udsender røg eller en brændt lugt, når den er i brug. Efter børstning skal du skylle børstehovedet og ryste vandet af.
 • Page 22 DANSK Tandbørstens håndtag Tag børstehovedet af, og skyl metalskaftet i varmt vand. Tryk aldrig skarpe genstande mod gummiforseglingen om metalskaftet, da dette kan beskadige den. Brug en fugtig klud til at tørre hele håndtaget. Børstehoved Skyl børstehoved og børstehår, hver gang tandbørsten har været brugt.
 • Page 23 Afl evér batteriet på et offi cielt indsamlingssted for brugte batterier. Kan du ikke få batteriet ud, kan du afl evere apparatet til Philips, som vil sørge for at tage batteriet ud og bortskaffe det på en miljømæssig forsvarlig måde.
 • Page 24 For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips. com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre fi ndes i vedlagte “Worldwide Guarantee”-folder). Hvis der ikke fi ndes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
 • Page 25 Ofte stillede spørgsmål Dette kapitel indeholder de mest almindeligt forekommende spørgsmål om apparatet. Hvis du ikke kan fi nde svar på dit spørgsmål, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Spørgsmål Hvorfor virker Sonicare- tandbørsten ikke? Hvorfor kan jeg mærke en kildende fornemmelse, når...
 • Page 26: Español

  ESPAÑOL Introducción Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome. Importante Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
 • Page 27 Campos electromagnéticos (CEM) Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científi...
 • Page 28 ESPAÑOL Quite el aro de código de color de la parte inferior del cabezal del cepillo. Coloque un nuevo aro deslizando uno de sus extremos hasta la parte inferior del cabezal del cepillo. Cómo fi jar el cabezal del cepillo Alinee el cabezal del cepillo de manera que las cerdas queden mirando hacia la parte frontal del mango.
 • Page 29 Nota: Se necesitan al menos 24 horas para cargar totalmente la batería. Uso del cepillo Sonicare Instrucciones de cepillado Moje las cerdas y aplique una pequeña cantidad de pasta de dientes. Coloque las cerdas del cepillo sobre los dientes, formando un ligero ángulo con la línea de las encías.
 • Page 30 ESPAÑOL Gum Care (cuidado de las encías) Limpieza bucal completa (2 minutos) más limpieza suave de las zonas problemáticas y la línea de las encías (1 minuto). Refresh (retoque) Retoque para una limpieza rápida (1 minuto). Sensitive (suave) Limpieza suave para dientes y encías sensibles (2 minutos). Massage (masaje) Suave estimulación de las encías (2 minutos).
 • Page 31 Quadpacer Quadpacer es un temporizador de intervalos que utiliza un pitido corto y una pausa para ayudarle a cepillarse las 4 secciones de la boca. Dependiendo del modo de cepillado que haya seleccionado, el temporizador Quadpacer emitirá pitidos en diferentes intervalos durante el ciclo de cepillado.
 • Page 32 ESPAÑOL Recogecable en el purifi cador con cargador incorporado (sólo en modelos específi cos) Si su modelo incluye higienizador, puede guardar el cable sobrante en el recogecable situado en la parte inferior del mismo. Higienizador (sólo en modelos específi cos) Con el higienizador por rayos UV puede limpiar el cabezal del cepillo después de cada uso.
 • Page 33 Cuando el higienizador está en funcionamiento, se ve una luz azul a través de la ventana. Cuando se ha completado el ciclo de higienización, el higienizador se apaga automáticamente. Limpieza No lave el cabezal del cepillo, el mango, el cargador de viaje, la cubierta del cargador ni el higienizador por rayos UV en el lavavajillas.
 • Page 34 Utilice únicamente cabezales de repuesto Sonicare compatibles. Lámpara de rayos UV Puede pedir las lámparas de rayos UV de repuesto en el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país o en un centro de servicio autorizado por Philips.
 • Page 35 Deposite la batería en un lugar de recogida ofi cial. Si no puede sacar la batería, puede llevar el aparato a un servicio de asistencia técnica de Philips. El personal del servicio de asistencia extraerá las baterías y se deshará de ellas de forma no perjudicial para el medio ambiente.
 • Page 36 Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.
 • Page 37 Pregunta ¿Por qué no se enciende la luz UV del higienizador? ¿Necesito un cargador especial si viajo con mi cepillo Sonicare? Respuesta Es posible que tenga que conectar el higienizador a una toma de corriente activa. Es posible que tenga que cerrar la puerta del higienizador. Es posible que tenga que sustituir la lámpara de rayos UV (consulte el capítulo “Sustitución”).
 • Page 38: Suomi

  SUOMI Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips. com/welcome. Tärkeää Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle. Vaara Älä kastele laturia ja/tai puhdistuslaitetta. Älä säilytä laitetta lähellä kylpyammetta tai pesuallasta, jossa on vettä. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
 • Page 39 UV-lamppua. Älä käytä puhdistuslaitetta ilman suojaa, ettet kosketa kuumaa lamppua. Sähkömagneettiset kentät (EMF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.
 • Page 40 SUOMI Vedä värirengas pois harjaspään alaosasta. Aseta uusi rengas paikalleen vetämällä uuden renkaan reuna harjaspään alaosan yli. Harjaspään kiinnittäminen Aseta harjaspää harjakset ja rungon etuosa samaan suuntaan. Paina harjaspäätä metallivarteen, kunnes se pysähtyy. Huomautus: Rungon ja värirenkaan välissä on pieni väli. Sonicare-hammasharjan lataaminen Aseta laturin tai puhdistuslaitteen pistoke pistorasiaan.
 • Page 41 Huomautus: Akun lataaminen täyteen kestää vähintään 24 tuntia. Sonicare-hammasharjan käyttäminen Harjausohjeet Kastele harjakset ja pursota niille pieni määrä hammastahnaa. Aseta hammasharjan harjakset hampaita vasten loivassa kulmassa ienrajaan nähden. Paina Sonicare-hammasharjan päällä olevaa virtapainiketta. Voit tehostaa harjaamista painamalla Sonicare-hammasharjaa kevyesti ja antamalla harjan harjata puolestasi. Älä hankaa. Liikuta harjaa pyöreällä...
 • Page 42 SUOMI Virkistys Pikainen puhdistus (1 minuutti). Hellävarainen Varovainen aristavien ienten ja hampaiden puhdistus (2 minuuttia). Hieronta Hellävarainen ienten hieronta (2 minuuttia). Huomautus: Kun Sonicare-hammasharjaa käytetään kliinisessä tutkimuksessa, on valittava 2 minuutin puhdistustila. Rungossa on oltava täysi lataus. Poista Easy-start-toiminto käytöstä. Tummentumia sisältäviä alueita voi harjata 30 sekuntia kauemmin, jotta tummentumat saadaan poistettua.
 • Page 43 Quadpacer (intervalliajastin) Quadpacer on intervalliajastin, joka antaa lyhyen äänimerkin ja pysäyttää käytön hetkeksi, jotta muistat harjata suun 4 osaa. Valitsemasi harjaustilan tai -tavan perusteella Quadpacer antaa äänimerkin tietyin väliajoin harjauksen aikana. Lisätietoja on kohdissa Sonicare-hammasharjan käyttäminen ja Harjaustilat. Quadpacer-toiminto on otettu käyttöön tässä mallissa. Quadpacer- toiminnon poistaminen käytöstä...
 • Page 44 SUOMI Laturin sisältävän puhdistuslaitteen johtoteline (vain tietyt mallit) Jos mallissa on puhdistuslaite, voit säilyttää ylimääräistä johtoa laitteen pohjaan rakennetussa johtotelineessä. Puhdistaminen (vain tietyt mallit) Voit puhdistaa UV-puhdistuslaitteella harjaspään jokaisen käytön jälkeen. Älä käytä puhdistuslaitetta, jos UV-valo palaa, kun luukku on auki tai jos sininen ikkuna on rikkoutunut tai sitä...
 • Page 45 Puhdistaminen Älä puhdista harjaspäätä, kahvaa, matkalaturia, laturin suojusta ja UV- puhdistuslaitetta astianpesukoneessa. Hammasharjan runko Poista harjaspää ja huuhtele metallivarren alue lämpimällä vedellä. Älä paina metallivarren kumitiivistettä terävillä esineillä, ettei tiiviste vahingoitu. Pyyhi rungon pinta kostealla liinalla. Harjaspää Huuhtele harjaspää ja harjakset aina käytön jälkeen. Irrota harjaspää...
 • Page 46 SUOMI Poista UV-lampun edessä oleva suoja. Irrota suoja tarttumalla sen reunoihin kiinnityskohtien vierestä, puristamalla varovasti ja vetämällä suojuksen ulos. UV-lampun poistaminen. Voit poistaa valon vetämällä sen irti metallipidikkeestä. Puhdista suoja ja UV-lamppu kostealla liinalla. Aseta UV-lamppu takaisin paikalleen. Aseta lamppu laitteeseen siten, että sen alaosa on metallipidikkeiden kohdalla ja työnnä...
 • Page 47 Irrota piirilevy ja irrota akku muovialustasta. Takuu & huolto Jos haluat huoltoapua, lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.
 • Page 48 SUOMI Kysymys Miksi Sonicare-hammasharja ei toimi? Sonicare-hammasharjalla harjaaminen tuntuu kutittavalta. Miksi harjakset pysähtyvät hetkeksi harjatessani? Harjaspää kalisee hampaita vasten. Miten minun pitää toimia? Miksi hammasharja ei tunnu enää yhtä tehokkaalta? Miksi tilapainike ei toimi harjauksen aikana? Miksi UV-puhdistusvalo ei syty? Tarvitsenko matkalle erillisen Sonicare-laturin? Väärinkäytöstä, huolimattomuudesta tai laitteen muokkaamisesta...
 • Page 49: Norsk

  Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips. com/welcome. Viktig Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
 • Page 50 å unngå kontakt med den varme lyspæren. Elektromagnetiske felt (EMF) Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
 • Page 51 Dra ringen med fargekode ut fra bunnen på børstehodet. Sett på en ny ring ved å skyve den ene siden av den nye ringen over bunnen av børstehodet. Sette på børstehodet Sett fronten på børstehodet slik at børstehårene vender mot fronten på...
 • Page 52 NORSK Bruke Sonicare-tannbørsten Pusseinstruksjoner Skyll børstehårene og ta på litt tannkrem. Plasser tannbørstehårene mot tennene med en liten vinkel mot tannkjøttet. Trykk på av/på-knappen for å slå på Sonicare-tannbørsten. For best mulig resultat trykker du lett og lar Sonicare-tannbørsten gjøre jobben for deg. Ikke skrubb. Beveg børstehodet forsiktig og sakte over tennene med små...
 • Page 53 Sensitive Skånsom, men likevel grundig pussing av sensitivt tannkjøtt og sensitive tenner (2 minutter). Massage Skånsom stimulering av tannkjøttet (2 minutter). Merk: Når Sonicare-tannbørsten brukes i kliniske studier, brukes standardinnstillingen på to minutter. Håndtaket må være helt oppladet. Deaktiver Easy-start-funksjonen. På de områdene der det vanligvis oppstår fl...
 • Page 54 NORSK Du vil høre et pip som indikerer at Quadpacer er deaktivert, eller du vil høre to pip som indikerer at Quadpacer er aktivert. Ledningsholder på deluxe-laderen (kun bestemte modeller) Hvis modellen din inneholder deluxe-laderdeksel og -base, er reiseladeren forhåndsinstallert i dekselet. Hvis du vil korte ned strømledningen, kan du oppbevare overfl...
 • Page 55 Rensing (kun bestemte modeller) Med UV-renseren kan du rense børstehodet hver gang du har brukt det. Ikke bruk renseren hvis UV-lyspæren fortsetter å lyse når døren er åpen, eller hvis det blå vinduet er ødelagt eller borte fra renseren. UV-lys kan være skadelig for øyne og hud.
 • Page 56 NORSK Børstehode Skyll børstehodet og -hårene hver gang du har brukt apparatet. Fjerne børstehodet fra håndtaket og skyll koblingen mellom børstehodet og håndtaket med varmt vann minst en gang i uken. Lader Koble fra laderen. Bruk en fuktig klut til å tørke av overfl aten på laderen. Renser (kun bestemte modeller) Ikke rengjør renseren når UV-lyspæren er varm.
 • Page 57 Bytt Sonicare-børstehoder hver tredje måned for å få optimale resultater. Bruk kun kompatible Sonicare utskiftbare børstehoder. UV-lyspære Du kan bestille nye UV-lyspærer fra Philips’ forbrukerstøtte der du bor, eller fra et godkjent Philips servicesenter. Miljø Det innebygde oppladbare batteriet inneholder stoffer som kan forurense miljøet.
 • Page 58 Garanti og service Hvis du trenger informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du fi nner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke fi nnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.
 • Page 59 Spørsmål Hvorfor får jeg en kriblende følelse når jeg bruker Sonicare- tannbørsten? Hvorfor er det en kort pause i børstebevegelsen mens jeg pusser tennene? Børstehodet klaprer mot tennene mine. Hva kan jeg gjøre med dette? Hvorfor virker tannbørsten svakere? Du må kanskje lade Sonicare-tannbørsten på nytt. Hvorfor virker ikke modusknappen mens jeg pusser? Hvorfor lyser ikke UV-renserlyset?
 • Page 60: Português

  PORTUGUÊS Introdução Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips. com/welcome. Importante Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.
 • Page 61 Campos electromagnéticos (EMF) Este aparelho Philips cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científi...
 • Page 62 PORTUGUÊS Para alterar o anel colorido: Puxe o anel colorido a partir da base da cabeça da escova. Instale um anel novo passando uma extremidade do anel novo sobre a parte inferior da cabeça da escova. Colocação da cabeça da escova Alinhe a cabeça da escova de forma a que as cerdas estejam viradas para o lado da frente da pega.
 • Page 63 Nota: A carga total da bateria demora cerca de 24 horas. Utilização da Sonicare Instruções de escovagem Molhe as cerdas e aplique uma pequena quantidade de pasta dos dentes. Coloque as cerdas contra os dentes ligeiramente inclinadas em relação à linha das gengivas. Prima o botão ligar/desligar para ligar a Sonicare.
 • Page 64 PORTUGUÊS Gum Care Limpeza total da boca (2 minutos) e limpeza suave das áreas problemáticas e da linha das gengivas (1 minuto). Refresh Retoque para uma limpeza rápida (1 minuto). Sensitive Limpeza suave para dentes e gengivas sensíveis (2 minutos). Massage Estímulo suave das gengivas (2 minutos).
 • Page 65 Quadpacer O Quadpacer é um temporizador de intervalos que emite um pequeno bip e inclui uma pausa para lhe recordar a escovagem das 4 secções da sua boca. Consoante o modo ou rotina de escovagem seleccionado, o Quadpacer emite um sinal sonoro em intervalos diferentes durante o ciclo de escovagem.
 • Page 66 PORTUGUÊS Enrolador de fi o no germicida com carregador integrado (apenas modelos específi cos) Se o seu modelo incluir o higienizador, pode guardar o fi o excedente num enrolador integrado na base do higienizador. Higienizador (apenas modelos específi cos) Com o higienizador UV pode limpar a cabeça da escova após cada utilização.
 • Page 67 O higienizador está em funcionamento quando a luz azul brilha através da janela. Quando o ciclo de desinfecção estiver concluído, o higienizador desliga-se automaticamente. Limpeza Não lave a cabeça da escova, a pega, o carregador de viagem, a cobertura do carregador e o higienizador UV na máquina de loiça. Pega da escova de dentes Retire a cabeça da escova e enxagúe a extremidade metálica com água morna.
 • Page 68 Substitua as cabeças da escova Sonicare de 3 em 3 meses para obter os melhores resultados. Utilize apenas as cabeças da escova de substituição Sonicare. Lâmpada UV Pode encomendar lâmpadas UV de substituição no Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país ou num centro de assistência Philips autorizado.
 • Page 69 Se tiver problemas na remoção da bateria, pode também levar o aparelho a um centro de assistência Philips, que poderá remover a bateria por si e eliminá-la de forma segura para o ambiente.
 • Page 70 Garantia e assistência Se necessitar de informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Assistência ao Consumidor local (pode encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência no seu país, visite o seu representante Philips local.
 • Page 71 Pergunta Por que razão o botão de modo não funciona durante a escovagem? Por que razão a luz do higienizador UV não acende? Necessito de um carregador especial se viajar com a minha Sonicare? Resposta Os modos de escovagem devem ser seleccionados antes de ligar a Sonicare.
 • Page 72: Русский

  РУССКИЙ Введение Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте ваше изделие на www.philips.com/welcome. Важно До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Опасно...
 • Page 73 Не пользуйтесь УФ-очистителем без установленного защитного экрана, во избежание прикосновения к горячей лампе. Электромагнитные поля (ЭМП) Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными...
 • Page 74 РУССКИЙ Подготовка устройства к работе Смена кольца с цветовой маркировкой Насадки щетки Sonicare поставляются со съемными кольцами с цветовой маркировкой, благодаря которой вы с легкостью найдете свою щетку. Порядок смены кольца с цветовой маркировкой: Снимите кольцо с цветовой маркировкой с нижний части насадки.
 • Page 75 завершения цикла очистки. Примечание: Чтобы аккумулятор был всегда полностью заряжен, следует помещать щетку Sonicare в зарядное устройство, когда она не используется. При полной зарядке аккумулятора зарядное устройство потребляет минимальное количество электроэнергии. Примечание: Для полной зарядки аккумулятора требуется по крайней мере 24 часа. Использование...
 • Page 76 РУССКИЙ Установленный режим чистки будет включен до тех пор, пока не будет выбран другой режим. Примечание: Во время работы щетки, переключение режимов невозможно. Имеются следующие режимы чистки: Интенсивный Полная чистка всей полости рта (2 минуты). Уход за деснами Полная чистка всей полости рта (2 минуты) и мягкая чистка проблемных...
 • Page 77 периода плавного роста мощности не рекомендуется и снижает эффективность удаления зубного налета. Функция Smartimer Функция Smartimer указывает на завершение цикла чистки, автоматически выключая зубную щетку в конце цикла. Стоматологи рекомендуют чистить зубы в течение 2 минут два раза в день. Quadpacer Quadpacer —...
 • Page 78 РУССКИЙ Намотав излишек шнура, пропустите шнур через маленький паз на задней части серой базы зарядного устройства. Чтобы установить крышку зарядного устройства, надавите на нее, чтобы она встала на место со щелчком. Совет. Для дополнительно удобства во время поездок можно извлечь зарядное...
 • Page 79 Установите насадку на один из 2 штырьков в УФ-очистителе. Следите, чтобы щетина насадки была направлена в сторону лампы. Примечание: Очистку насадок Sonicare ProResults необходимо производить только в УФ-очистителе. Убедитесь в надежном подключении УФ-очистителя к розетке электросети. Закройте дверцу и нажмите зеленую кнопку включения/ выключения...
 • Page 80 РУССКИЙ Зарядное устройство Отключите зарядное устройство от электросети. Протрите поверхность зарядного устройства влажной тканью. Очиститель (только у некоторых моделей) Не проводите очистку УФ-очистителя, пока УФ лампа нагрета. Для оптимальной эффективности рекомендуется проводить очистку УФ-очистителя раз в неделю. Отключите УФ-очиститель от электросети. Потяните...
 • Page 81 для утилизации, аккумулятор необходимо извлечь. Аккумулятор следует утилизировать в специализированных пунктах. Если при извлечении аккумулятора возникли затруднения, можно передать прибор в сервисный центр Philips, где аккумулятор извлекут и утилизируют безопасным для окружающей среды способом. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор или...
 • Page 82 Для получения дополнительной информации или обслуживания или в случае возникновения проблем посетите веб-сайт Philips www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.
 • Page 83 Вопрос Почему при чистке вращение насадки ненадолго прекращается? Насадка вибрирует при чистке. Что можно сделать? Почему мощность чистки снизилась? Почему во время чистки не работает кнопка выбора режима? Почему не светится индикатор УФ-очистителя? Нужно ли специальное зарядное устройство, если взять Sonicare в поездку? Ответ...
 • Page 84: Svenska

  SVENSKA Introduktion Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www. philips.com/welcome. Viktigt Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.
 • Page 85 Använd inte tandborstrengöraren utan skyddsskärmen för att undvika kontakt med den varma lampan. Elektromagnetiska fält (EMF) Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som fi...
 • Page 86 SVENSKA Dra den färgkodade ringen från borsthuvudets nederdel. Sätt fast en ny ring genom att föra den nya ringens ena kant över borsthuvudets nederdel. Sätta fast borsthuvudet Rikta in borsthuvudet så att borsten är vända mot handtagets framsida. Tryck sedan ned borsthuvudet ordentligt på metallskaftet tills det tar stopp.
 • Page 87 Använda Sonicare Borstningsanvisningar Fukta borsten och applicera en liten mängd tandkräm. Placera tandborsten mot tänderna i en liten vinkel mot tandköttskanten. Slå på Sonicare genom att trycka på på/av-knappen. För att uppnå maximal effekt bör du endast trycka lätt och låta Sonicare-tandborsten utföra jobbet.
 • Page 88 SVENSKA Känslig Skonsam rengöring för känsligt tandkött och känsliga tänder (två minuter) Massage Skonsam stimulering av tandköttet (två minuter). Obs! När Sonicare används i kliniska studier måste standardläget Rengöring i två minuter väljas. Handtaget måste vara fulladdat. Avaktivera Easy-start- funktionen. Ytterligare 30 sekunders borstning kan läggas till för att borsta missfärgade ytor och ta bort fl...
 • Page 89 Ett pip hörs som anger att Quadpacer har avaktiverats eller så hörs två pip som anger att Quadpacer har aktiverats. Sladdvinda på deluxe-laddaren (endast vissa modeller) Om modellen har kåpa och basenhet till deluxe-laddare är reseladdaren förinstallerad inuti kåpan. Om du vill förkorta nätsladden kan du förvara överfl...
 • Page 90 SVENSKA Tandborstrengöring (endast vissa modeller) Med tandborstrengöraren med UV-ljus kan du rengöra borsthuvudet efter varje användning. Sluta använda tandborstrengöraren om UV-lampan lyser när luckan är öppen eller om det blå fönstret är trasigt eller saknas. UV-ljus kan vara skadligt för ögon och hud. Apparaten ska alltid förvaras utom räckhåll för barn.
 • Page 91 Borsthuvud Skölj borsthuvudet och borsten efter varje användning. Ta loss borsthuvudet från handtaget och skölj borsthuvudanslutningen med varmt vatten minst en gång i veckan. Laddare Koppla bort laddaren från eluttaget. Torka laddarens yta med en fuktig trasa. Tandborstrengörare (endast vissa modeller) Rengör inte tandborstrengöraren när UV-lampan är varm.
 • Page 92 återvinningsstation. Lämna batteriet vid en offi ciell återvinningsstation för batterier. Om du har problem med att få ur batteriet kan du också ta med apparaten till ett Philips- serviceombud. Personalen där kan hjälpa dig att ta ur batteriet och kassera det på...
 • Page 93 Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte fi nns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips- återförsäljare. Garantibegränsningar De internationella garantivillkoren omfattar inte följande:...
 • Page 94 SVENSKA Fråga Varför sker en kort paus i borströrelsen när jag borstar? Borsthuvudet skramlar mot mina tänder. Vad kan jag göra åt det? Varför verkar tandborsten vara mindre kraftfull? Varför fungerar inte lägesknappen under borstningen? Varför tänds inte UV-lampan i tandborstrengöraren? Behöver jag en speciell laddare om jag har med Sonicare på...
 • Page 96 For support call 1-800-682-7664 ©2009 Koninklijke Philips Electronics NV (KPENV). All rights reserved. PHILIPS and the Philips shield are registered trademarks of KPENV. Quadpacer, Sonicareand the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, Inc. and/or KPENV.er, Printed in the U.S.A.

This manual is also suitable for:

Hx6921/02Sonicare 900+ series