Download Print this page

Philips FlexCare Platinum HX6972/38 User Manual page 76

Hide thumbs

Advertisement

76
ภาษาไทย
5 ปิ ด ช่ อ งและกดปุ ่ ม ปุ ่ ม เปิ ด /ปิ ด สี เ ขี ย วหนึ ่ ง ครั ้ ง เพื ่ อ เลื อ กรอบการทำความสะอาด UV
หมายเหตุ : คุ ณ สามารถเปิ ด สวิ ต ช์ อ ุ ป กรณ์ ฆ ่ า เชื ้ อ ได้ หากปิ ด ช่ อ งสนิ ท แล้ ว เท่ า นั ้ น
หมายเหตุ : อุ ป กรณ์ ฆ ่ า เชื ้ อ จะหยุ ด หากคุ ณ เปิ ด ช่ อ งระหว่ า งรอบการฆ่ า เชื ้ อ
หมายเหตุ : อุ ป กรณ์ ฆ ่ า เชื ้ อ จะทำงานเป็ น เวลา 10
นาที ใ นแต่ ล ะรอบจากนั ้ น จะปิ ด สวิ ต ช์ โ ดยอั ต โนมั ต ิ
-
อุ ป กรณ์ ฆ ่ า เชื ้ อ อยู ่ ใ นการใช้ ง านเมื ่ อ สั ญ ญาณไฟสว่ า งขึ ้ น ผ่ า นทางช่ อ งหน้ า ต่ า ง
การทำความสะอาด
คำเตื อ น: ห้ า มทำความสะอาดหั ว แปรง ด้ า มจั บ แท่ น ชาร์ จ แบบพกพา
หรื อ อุ ป กรณ์ ฆ ่ า เชื ้ อ UV ด้ ว ยเครื ่ อ งล้ า งจาน
ด้ า มจั บ แปรงสี ฟ ั น
1 ถอดหั ว แปรงและล้ า งทำความสะอาดบริ เ วณด้ า มโลหะด้ ว ยน้ ำ อุ ่ น
ตรวจดู ใ ห้ แ น่ ใ จว่ า คุ ณ ได้ ล ้ า งยาสี ฟ ั น (รู ป ที ่ 15)ที ่ ต กค้ า งอยู ่ อ อกจนหมดแล้ ว
ข้ อ ควรระวั ง : ห้ า มใช้ ว ั ต ถุ ม ี ค มกดที ่ ซ ี ล ยางบนด้ า มเหล็ ก
เพราะอาจทำให้ เ กิ ด ความเสี ย หายได้
2 เช็ ด พื ้ น ผิ ว ทั ้ ง หมดของด้ า มจั บ ด้ ว ยผ้ า ชุ บ น้ ำ พอหมาด
หั ว แปรง
1 ล้ า งทำความสะอาดหั ว แปรง และขนแปรงหลั ง การใช้ (รู ป ที ่ 16)ทุ ก ครั ้ ง
2 นำหั ว แปรงออกจากด้ า มจั บ และล้ า งอุ ป กรณ์ เ ชื ่ อ มต่ อ หั ว แปรงด้ ว ยน้ ำ อุ ่ น อย่ า งน้ อ ยสั ป ดาห์ ล -
ะหนึ ่ ง ครั ้ ง
อุ ป กรณ์ ฆ ่ า เชื ้ อ
คำเตื อ น: ห้ า มจุ ่ ม อุ ป กรณ์ ฆ ่ า เชื ้ อ ลงในน้ ำ หรื อ เปิ ด น้ ำ ก๊ อ กไหลผ่ า นเครื ่ อ ง
คำเตื อ น: ห้ า มทำความสะอาดอุ ป กรณ์ ฆ ่ า เชื ้ อ เมื ่ อ หลอดไฟ UV กำลั ง ร้ อ น
เพื ่ อ ให้ ไ ด้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ขอแนะนำให้ ท ำความสะอาดอุ ป กรณ์ ฆ ่ า เชื ้ อ ทุ ก สั ป ดาห์
1 ถอดปลั ๊ ก อุ ป กรณ์ ฆ ่ า เชื ้ อ ออก
2 ดึ ง ถาดรองน้ ำ ออกมา ดึ ง ถาดรองน้ ำ หยดออกมาตรงๆ ล้ า งถาดรองน้ ำ หยด
และเช็ ด ทำความสะอาดด้ ว ยผ้ า ชุ บ น้ ำ หมาด (รู ป ที ่ 17)
3 ทำความสะอาดผิ ว ด้ า นในทั ้ ง หมดด้ ว ยผ้ า ชุ บ น้ ำ หมาด
4 ถอดแผ่ น ป้ อ งกั น ด้ า นหน้ า ของหลอดไฟ UV (รู ป ที ่ 18)ออก
ในการถอดแผ่ น ป้ อ งกั น ให้ จ ั บ ที ่ ข อบติ ด กั บ หั ว แล้ ว ค่ อ ยๆ บี บ และดึ ง แผ่ น ป้ อ งกั น ออก

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips FlexCare Platinum HX6972/38