Philips FlexCare Platinum HX6972/38 User Manual page 74

Hide thumbs

Advertisement

74
ภาษาไทย
1 ประกอบหั ว แปรงเข้ า กั บ ด้ า มจั บ
2 วางด้ า มจั บ บนแท่ น ชาร์ จ ที ่ เ สี ย บปลั ๊ ก ไฟหรื อ อุ ป กรณ์ ฆ ่ า เชื ้ อ อยู ่
-
การปิ ด ใช้ ง านเซนเซอร์ ต รวจวั ด แรงกด:
กดปุ ่ ม เปิ ด /ปิ ด และโหมดค้ า งไว้ 2 วิ น าที คุ ณ จะได้ ย ิ น เสี ย งบี ๊ พ 1 ครั ้ ง
เพื ่ อ แสดงว่ า คุ ณ สมบั ต ิ เ ซนเซอร์ ต รวจวั ด แรงกดถู ก ปิ ด ใช้ ง านแล้ ว
-
การเปิ ด ใช้ ง านเซนเซอร์ ต รวจวั ด แรงกด:
กดปุ ่ ม เปิ ด /ปิ ด และโหมดค้ า งไว้ 2 วิ น าที คุ ณ จะได้ ย ิ น เสี ย งบี ๊ พ 2 ครั ้ ง
เพื ่ อ แสดงว่ า คุ ณ สมบั ต ิ เ ซนเซอร์ ต รวจวั ด แรงกดถู ก เปิ ด ใช้ ง านแล้ ว
Quadpacer
-
Quadpacer เป็ น ตั ว ตั ้ ง เวลาที ่ ม ี เ สี ย งสั ญ ญาณบี ๊ พ สั ้ น ๆ
และหยุ ด ชั ่ ว คราวเพื ่ อ เตื อ นให้ ค ุ ณ แปรงทั ้ ง 4 ส่ ว นของช่ อ งปาก Quadpacer
จะส่ ง เสี ย งบี ๊ พ เป็ น ช่ ว งที ่ แ ตกต่ า งกั น ในระหว่ า งที ่ อ ยู ่ ใ นรอบการแปรงฟั น
ทั ้ ง นี ้ ข ึ ้ น อยู ่ ก ั บ โหมดการแปรงที ่ ค ุ ณ เลื อ กไว้ Quadpacer จะทำงานในทั ั ้ ง 3
โหมดและระดั บ ความเข้ ม ทั ้ ง 3 ระดั บ (รู ป ที ่ 10)
คุ ณ สมบั ต ิ Quadpacer ของรุ ่ น นี ้ ถ ู ก เปิ ด ใช้ ง านแล้ ว ในการปิ ด ใช้ ง านหรื อ เปิ ด ใช้ ง านคุ ณ สมบั ต ิ
Quadpacer อี ก ครั ้ ง
1 วางด้ า มจั บ บนที ่ ช าร์ จ ที ่ เ สี ย บปลั ๊ ก ไฟอยู ่ หรื อ อุ ป กรณ์ ฆ ่ า เชื ้ อ
2 กดปุ ่ ม โหมดค้ า งไว้ จ นกระทั ่ ง :
a คุ ณ จะได้ ย ิ น เสี ย งบี ๊ พ 1 ครั ้ ง เพื ่ อ แสดงว่ า Quadpacer ถู ก ปิ ด ใช้ ง านแล้ ว
b คุ ณ จะได้ ย ิ น เสี ย งบี ๊ พ 2 ครั ้ ง เพื ่ อ แสดงว่ า Quadpacer ถู ก เปิ ด ใช้ ง านแล้ ว
Smartimer
Smartimer
จะแสดงให้ ท ราบว่ า รอบการแปรงฟั น ของคุ ณ เสร็ จ สมบู ร ณ์ ด ้ ว ยการหยุ ด การทำงานของแปรงสี -
ฟั น โดยอั ต โนมั ต ิ ห ลั ง สิ ้ น สุ ด รอบการแปรงฟั น
บุ ค ลากรด้ า นทั น ตกรรมแนะนำให้ แ ปรงฟั น ไม่ ต ่ ำ กว่ า 2 นาที สองครั ้ ง ต่ อ วั น
Easy-start
Sonicare มาพร้ อ มกั บ คุ ณ สมบั ต ิ Easy-start ที ่ ป ิ ด ใช้ ง านอยู ่
คุ ณ สมบั ต ิ Easy-start จะค่ อ ยๆ เพิ ่ ม พลั ง ขึ ้ น ในระหว่ า งการแปรง 14 ครั ้ ง แรก
เพื ่ อ ให้ ค ุ ณ คุ ้ น เคยกั บ การแปรงฟั น โดยใช้ Philips Sonicare
หมายเหตุ : ในแต่ ล ะครั ้ ง ของการแปรงฟั น 14 ครั ้ ง แรก จะต้ อ งใช้ เ วลาอย่ า งน้ อ ย 1 นาที
เพื ่ อ ผ่ า นรอบการเริ ่ ม ต้ น ของ Easy-start อย่ า งถู ก ต้ อ ง

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips FlexCare Platinum HX6972/38

Table of Contents