Download Print this page

Svenska - Kenwood SD100 series Instructions Manual

Type sd10
Hide thumbs

Advertisement

Vik ut framsidan med illustrationerna innan du börjar läsa
säkerhet
l
Läs bruksanvisningen noggrant och spara
den för framtida bruk.
l
vlägsna allt emballage och alla etiketter.
l
Rör aldrig vid mixerskaftet medan apparaten
är ansluten till ström.
l
Håll fingrar, hår, kläder och redskap borta
från rörliga delar.
l
Dra alltid ut sladden:
l
innan du monterar eller tar bort delar
l
efter användning
l
före rengöring
l
Blanda aldrig varma ingredienser.
l
nvänd aldrig en skadad apparat. Lämna in
den för kontroll eller reparation: se "service".
l
Sätt aldrig apparaten i vatten och låt aldrig
sladden eller kontakten bli våta - du kan få
en elstöt.
l
Låt aldrig sladden röra vid varma ytor eller
hänga ner så att ett barn kan få tag i den.
l
Tillsätt aldrig ingredienser i bägaren medan
apparaten är igång.
l
nvänd endast apparaten med den
medföljande bägaren.
l
Kontrollera att bägaren sitter rätt innan du
startar apparaten.
l
Maskinen kan användas av personer med
begränsad fysisk eller mental förmåga eller
begränsad känsel eller med bristande
erfarenhet eller kunskap, om de övervakas
eller får instruktioner om hur den ska
användas på säkert sätt och förstår de
medföljande riskerna.

Svenska

36

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SD100 series