Download Print this page

Suomi - Kenwood SD100 series Instructions Manual

Type sd10
Hide thumbs

Advertisement

Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki, jotta näet kuvitukset
turvallisuus
l
Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne
myöhempää tarvetta varten.
l
Poista pakkauksen osat ja mahdolliset tarrat.
l
Älä koskaan kosketa sekoitusvartta, kun
laitteen virtajohto on kytketty pistorasiaan.
l
Pidä sormet, hiukset, vaatteet ja työkalut
etäällä liikkuvista osista.
l
Irrota aina virtajohto pistorasiasta
l
ennen osien kiinnittämistä tai irrottamista
l
käytön jälkeen
l
ennen puhdistusta
l
Älä koskaan sekoita kuumia aineksia.
l
Älä koskaan käytä vaurioitunutta laitetta,
vaan toimita se tarkastettavaksi ja
korjattavaksi. Katso kohtaa 'huolto'.
l
Sähköiskuvaaran välttämiseksi laitetta, sen
virtajohtoa tai pistoketta ei saa kastella.
l
Pidä huolta, ettei virtajohto kosketa kuumia
pintoja tai roiku siten, että lapsi voi yltää
siihen.
l
Älä koskaan lisää aineksia sekoitusastiaan
laitteen ollessa käynnissä.
l
Käytä laitetta ainoastaan sen mukana
toimitetun sekoitusastian kanssa.
l
Varmista ennen laitteen käynnistämistä, että
sekoitusastia on oikein paikoillaan.
l
Fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti
rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat
käyttää laitteita, jos heidät on koulutettu
käyttämään niitä turvallisesti ja he
ymmärtävät käyttämisen aiheuttamat vaarat.

Suomi

44

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SD100 series