Kenwood SD100 series Instructions Manual page 53

Type sd10
Hide thumbs

Advertisement

l
Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi nebo s
nedostatkem zkušeností a znalostí mohou
spotřebič používat v případě, že jsou pod
dozorem nebo byly poučeny o bezpečném
používání spotřebiče a chápou rizika, která
jsou s používáním spojená.
l
Nesprávné používání spotřebiče může
způsobit zranění.
l
Tento spotřebič nesmějí používat děti.
Spotřebič a jeho kabel musí být mimo
dosah dětí.
l
Toto zařízení je určeno pouze pro domácí
použití. Společnost Kenwood vylučuje
veškerou odpovědnost v případě, že
zařízení bylo nesprávně používáno nebo
pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.
před zapojením do zásuvky
l
Ujistěte se, že elektrické parametry
napájení odpovídají údajům na
motorovém držadle.
l
VAROVÁNÍ: TENTO SPOTŘEBIČ
MUSÍ BÝT UZEMNĚNÝ.
l
Tento spotřebič splňuje požadavky
směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2004/108/ES o
elektromagnetické kompatibilitě a
požadavky nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) 1935/2004
ze dne 27.10.2004 o materiálech a
předmětech určených pro styk s
potravinami.
před prvním použitím
1 Omyjte součásti; viz „čištění".
popis
ovládací přepínač
opěra poháru/západka
míchací vřeteno
podstavec na pohár
pohár
maximální hladina
minimální hladina
sklápěcí hlava
používání mixéru na
nápoje
1 Ujistěte se, že ovládací přepínač je
vypnutý (O), a potom zapojte
zástrčku do síťové zásuvky.
2 Vložte do poháru přísady.
l
Pohár musí být vždy naplněn
alespoň po značku minimální
hladiny, jinak tekutina nedosáhne
míchacího vřetena. Neplňte pohár
nad značku maximální hladiny, jinak
by mohla tekutina během míchání
přetéci.
3 Umístěte pohár do mixéru na
nápoje; ujistěte se, že horní okraj
poháru je za opěrou/západkou a
dno poháru se opírá o podstavec.
l
Jestliže neumístíte pohár do
opěry/západky, spotřebič se
nespustí.
l
Při vkládání nebo vyjímání poháru
si můžete pomoci naklopením hlavy
mixéru nahoru
nikdy nenaklápějte hlavu.
4 Přepněte ovládací přepínač na
požadovanou rychlost. Začněte
míchat rychlostí 1 a bude-li třeba,
potom zvyšte rychlost na 2.
53
. Během míchání

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SD100 series