Download Print this page

Kenwood SD100 series Instructions Manual page 33

Type sd10
Hide thumbs

Advertisement

l
pparater kan bruges af personer med
reducerede fysiske, sansemæssige eller
mentale evner, eller mangel på erfaring og
kendskab, hvis de er blevet vejledt eller givet
instrukser i brugen af apparatet på em sikker
måde, og hvis de forstår de farer, der er
involveret.
l
Misbrug af maskinen kan føre til læsioner.
l
Dette apparat må ikke anvendes af børn.
Opbevar apparatet og ledningen
utilgængeligt for børn.
l
nvend kun apparatet til husholdningsbrug.
Kenwood påtager sig ikke erstatningsansvar,
hvis apparatet ikke anvendes korrekt eller
disse instruktioner ikke følges.
før der tilføres strøm
l
Sørg for at din strømtilførsel er den
samme, som den der vises på
elhåndtaget.
l
DV RSEL: DETTE
SK L VÆRE FORBUNDET TIL
JORD.
l
Denne anordning er i
overensstemmelse med EU-direktivet
2004/108/EF om elektromagnetisk
forligelighed og EU-regulativ
nr.1935/2004 fra 27/10/2004 om
materialer, der er beregnet til at
komme i kontakt med fødevarer.
før apparatet anvendes første
gang
1 Vask de forskellige dele: se
'rengøring'.
forklaring
afbryderknap
bægerstøtte/lås
piskeskaft
bægerstøtte
bæger
maksimumniveau
minimumniveau
vippehoved
sådan anvender du din
mixermaskine
1 Sørg for at kontrolknappen er
PP R T
2 Hæld ingredienserne ned i bægeret.
l
3 Placer bægeret på mixermaskinen,
l
l
4 Indstil kontrolknappen til den
l
33
slukket, (O) og sæt først derefter
stikket i kontakten.
Bægeret skal altid være fyldt til
minimum markeringen. Ellers vil
væsken ikke nå piskerens skaft. Fyld
ikke op over maksimummarkeringen,
ellers kan væsken flyde over under
piskning.
og sørg for at bægerets øverste kant
er bagved bægerets støtte/lås, og at
dets nederste kant hviler på
bægerstøtten.
Hvis bægeret ikke placeres ind i
bægerstøtten/låsen, vil det medføre,
at at apparatet er ufunktionsdygtigt.
Hovedet på mixermaskinen kan
vippes opad for at hjælpe med
montering eller fjernelse
hovedet under piskning.
ønskede hastighed. Start piskning
på hastighed 1 og øg til hastighed 2
hvis nødvendigt.
De fleste drikke bør være pisket på
mindre end 2 minutter.
. Vip aldrig

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SD100 series