Download Print this page

Kenwood SD100 series Instructions Manual page 37

Type sd10
Hide thumbs

Advertisement

l
Om maskinen används på fel sätt kan det
orsaka skador.
l
Denna maskin ska inte användas av barn.
Håll maskinen och sladden utom räckhåll för
barn.
l
nvänd apparaten endast för avsett
ändamål i hemmet. Kenwood tar inte på sig
något ansvar om apparaten används på
felaktigt sätt eller om dessa instruktioner inte
följs.
innan du sätter i kontakten
l
Kontrollera att nätströmmen är
densamma som den som anges på
handtaget.
l
V RNING!
HUSHÅLLS PP R TEN MÅSTE
V R
JORD D!
l
Den här apparaten följer EU-direktiv
2004/108/EG om elektromagnetisk
kompatibilitet och EU:s förordning nr
1935/2004 från 2004-10-27 om
material som är avsedda för kontakt
med livsmedel.
innan du använder apparaten
första gången
1 Rengör delarna: se "rengöring".
förklaring till bilder
kontrollknapp
bägarens stöd/hopkoppling
mixerskaft
bägarhållare
bägare
maximinivå
miniminivå
uppfällbart huvud
använda blandaren
1 Se till att kontrollknappen är av (O)
och sätt sedan i kontakten i
eluttaget.
2 Placera ingredienserna i bägaren.
l
Bägaren måste alltid fyllas
åtminstone till märket för
miniminivån, annars kommer vätskan
inte att nå upp till mixerskaftet.
Undvik att fylla på över märket för
maximinivå, annars kan vätskan
rinna över medan du blandar.
3 Placera bägaren i blandaren och
försäkra dig om att bägarens övre
kant sitter bakom bägarens
stöd/hopkoppling, och att dess
undre kant vilar på bägarhållaren.
l
Om du inte placerar bägaren i
bägarens stöd/hopkoppling kommer
apparaten inte att fungera.
l
För att underlätta montering eller
borttagning av bägaren kan du fälla
upp blandarens huvud
upp huvudet medan blandningen
pågår.
4 Flytta kontrollknappen till önskad
hastighet. Starta blandningen på
hastighet 1, öka sedan till hastighet
2 vid behov.
l
De flesta drycker ska blandas i högst
2 minuter.
5 När blandningen är klar, stäng av
blandaren, lossa bägaren och häll
upp drycken.
37
. Fäll aldrig

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SD100 series