Download Print this page

Kenwood SD100 series Instructions Manual page 61

Type sd10
Hide thumbs

Advertisement

l
Urządzenia mogą być użytkowane przez
osoby o obniżonej sprawności fizycznej,
zmysłowej lub umysłowej lub osoby
niemające doświadczenia ani wiedzy na
temat zastosowania tych urządzeń, o ile
korzystają z nich pod nadzorem
odpowiedniej osoby lub otrzymały
instrukcje dotyczące ich bezpiecznej
obsługi i rozumieją zagrożenia związane z
ich użytkowaniem.
l
Stosowanie urządzenia w sposób
niezgodny z przeznaczeniem może grozić
wypadkiem.
l
Urządzenia nie wolno obsługiwać dzieciom.
Urządzenie i przewód sieciowy należy
przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
l
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do użytku domowego. Firma Kenwood nie
ponosi żadnej odpowiedzialności w
przypadku niewłaściwego korzystania z
urządzenia lub nieprzestrzegania
niniejszych instrukcji.
przed podłączeniem do sieci
l
Sprawdzić, czy prąd zasilający
posiada takie same parametry, jakie
widnieją na uchwycie zasilającym.
l
UWAGA: NINIEJSZE
URZĄDZENIE MUSI BYĆ
UZIEMIONE.
l
Urządzenie spełnia wymogi
dyrektywy Wspólnoty Europejskiej
nr 2004/108/WE, dotyczącej
kompatybilności
elektromagnetycznej oraz
rozporządzenia WE nr 1935/2004 z
dnia 27 października 2004 r.,
dotyczącego materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z
żywnością.
przed pierwszym użyciem
1 Umyć części: patrz „czyszczenie".
oznaczenia
przełącznik regulacyjny
podpora naczynia/blokada
łopatka mieszająca
oparcie naczynia
naczynie
maksymalny poziom
minimalny poziom
głowica uchylna
61

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SD100 series