Download  Print this page
Also See for SCF870
Manual - 108 pages
Manual - 108 pages
User manual - 126 pages

Advertisement

Tehnički podaci
-
Napon/snaga: pogledajte pločicu na donjem dijelu aparata.
-
Maksimalni kapacitet spremnika: 200 ml.
-
Maksimalni kapacitet vrča, tekućine: 450 ml.
-
Zaštita: sustav zagrijavanja s kontrolom temperature i sigurnosna brava.
Rješavanje problema
U ovom poglavlju opisani su najčešći problemi s kojima biste se mogli susresti prilikom uporabe
aparata. Ako problem ne možete riješiti pomoću informacija u nastavku, posjetite www.philips.com/
support kako biste pronašli popis čestih pitanja ili kontaktirajte centar za potrošače u svojoj državi.
Problem
Aparat ne radi.
Indikator pare se
ne uključuje.
Sastojci se nisu
potpuno zagrijali.
Aparat ne
proizvodi paru.
Kuhanje na pari
predugo traje ili
funkcija pare
uopće ne radi.
Mogući uzrok
Aparat ima sigurnosni
mehanizam. Ako se
dijelovi pravilno ne
pričvrste na jedinicu
motora, aparat neće
raditi.
Aparat nije priključen
na mrežno napajanje.
Vrč nije pravilno
postavljen na jedinicu
motora.
Pokušavate započeti
drugi ciklus kuhanja na
pari neposredno
nakon završetka
prvog.
Komadi u vrču su
preveliki, u vrču je
previše hrane ili hranu
niste dovoljno dugo
kuhali na pari.
Niste ulili vodu u
aparat.
Vrč niste stavili na
jedinicu motora u
pravilnom položaju.
U spremniku za vodu
previše je kamenca.
Rješenje
Pravilno pričvrstite sve dijelove. Pogledajte poglavlje
"Korištenje aparata".
Utikač uključite u zidnu utičnicu.
Pravilno postavite vrč na jedinicu motora.
Isključite aparat i ostavite ga da se hladi nekoliko
minuta prije nego što počnete drugi ciklus kuhanja
na pari.
Izrežite hranu na manje komade (2-3 cm), smanjite
količinu hrane u vrču ili odaberite duže vrijeme
kuhanja na pari (najviše 20 minuta). Pogledajte
knjižicu s receptima i/ili tablicu u poglavlju "Sastojci i
vrijeme kuhanja na pari" kako biste provjerili jeste
li odabrali ispravno vrijeme kuhanja na pari za
sastojke koje želite kuhati i recept koji želite
pripremiti.
Isključite aparat i ulijte odgovarajuću količinu vode.
Stavite vrč na aparat u pravilnom položaju
(pogledajte odjeljak "Kuhanje na pari" u poglavlju
"Korištenje aparata").
Uklonite kamenac iz spremnika za vodu. Pogledajte
poglavlje "Čišćenje i održavanje", odjeljak "Uklanjanje
kamenca".
HRVATSKI
57

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870

   Related Manuals for Philips SCF870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: