Download  Print this page
Also See for SCF870
Manual - 108 pages
Manual - 108 pages
User manual - 126 pages

Advertisement

HRVATSKI
52
7
Vrč stavite naopako na jedinicu motora, tj. tako da poklopac bude okrenut prema dolje.
Pazite da drška bude na desnoj strani i da bude ispravno pričvršćena (Sl. 10).
Napomena: Aparat neće početi s kuhanjem na pari ako vrč i drška nisu u ispravnom položaju.
8
Okrenite regulator u položaj za kuhanje na pari.
Indikator kuhanja na pari svijetli narančasto naznačujući da aparat proizvodi paru (Sl. 11).
,
Vruća para ili vruća voda mogu vam opeći prste. Nemojte dodirivati i nikada nemojte dopustiti
da djeca dodiruju vruće dijelove i paru jer to može uzrokovati opekline (Sl. 12).
Vrijeme kuhanja na pari ovisi o količini vode koju ste stavili u spremnik za vodu.
,
Pogledajte tablicu u poglavlju "Sastojci i vrijeme kuhanja na pari" i knjižicu s receptima.
Kada kuhanje na pari završi, aparat će početi zujati, a indikator kuhanja na pari će se isključiti.
,
9
Postavite regulator u položaj za isključivanje. Pričekajte 2 minute dok para ne prestane izlaziti
iz izlaza za paru kako biste izbjegli opekline uzrokovane vrućom parom. (Sl. 13)
Napomena: Ako želite na pari kuhati još jednu seriju sastojaka, ostavite aparat da se hladi 10 minuta
prije nego što ponovno počnete s kuhanjem.
10
Ako želite nastaviti s miješanjem kuhane hrane, slijedite upute u odjeljku "Miješanje nakon
kuhanja na pari" u daljnjem tekstu.
11
U normalnim uvjetima voda ne ostaje u spremniku za vodu nakon kuhanja na pari.
Međutim, u nekim situacijama (npr. u slučaju nakupljenog kamenca u spremniku za vodu,
prekida procesa kuhanja na pari ili neispravnog korištenja aparata), može ostati vode u
spremniku za vodu. U tom slučaju potpuno ispraznite spremnik za vodu nakon korištenja
kako biste spriječili razvoj bakterija. Upute za uklanjanje kamenca iz spremnika za vodu
potražite u poglavlju "Čišćenje i održavanje".
Miješanje nakon kuhanja na pari
1
Uhvatite dršku vrča i podignite vrč s jedinice motora. Okrenite vrč i protresite ga kako bi
hrana pala na rezače (Sl. 14).
Dodirujte samo dršku vrča. Poklopac, podnožje i vanjska površina vrča su vrući (Sl. 15).
2
Ako je potrebno, skinite poklopac i dodajte dodatne sastojke za miješanje (npr. vodu ili ulje).
Nakon kuhanja na pari obavezno provjerite jesu li se poklopac vrča i poklopac spremnika za
vodu ohladili prije nego što ih otvorite radi dodavanja sastojaka u vrč ili izlijevanje preostale vode
iz spremnika za vodu.
Kada stavite tekućine u vrč, nemojte ga stavljati u položaj za kuhanje na pari.
3
Vrč postavite na jedinicu motora u uspravnom položaju, tj. tako da poklopac bude okrenut
prema gore. Pazite da drška bude na desnoj strani i da se nalazi između dvije izbočine na
području za zaključavanje (Sl. 16).
4
Okrenite regulator u položaj za miješanje. Ostavite regulator u tom položaju dok se hrana ne
izmiješa (Sl. 17).
Nemojte koristiti aparat za miješanje duže od 30 sekundi odjednom. Ako niste završili miješanje
nakon 30 sekundi, isključite aparat i pričekajte nekoliko sekundi prije no što nastavite. Ako aparat
postane vruć, ostavite ga da se hladi nekoliko minuta prije no što nastavite.
Napomena: Ako se sastojci zalijepe za stjenku vrča, isključite aparat i odlijepite ih lopaticom ili dodajte
malo tekućine.
Napomena: Prije posluživanja provjerite je li izmiješana hrana za bebu odgovarajuće gustoće
(npr. nema grudica).

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870

   Related Manuals for Philips SCF870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: