Philips AVENT SCF870 Manual
Hide thumbs Also See for AVENT SCF870:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
SCF870

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips AVENT SCF870

 • Page 1 Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF870...
 • Page 5: Table Of Contents

  EngliSh 6 Čeština 18 Français 30 Hrvatski 43 Magyar 55 Polski 67 Русский 80 türkçe 94 укРаїнська 106...
 • Page 6: English

  Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 7 Do not use the appliance if it has fallen or is damaged in any way. Take it to an authorised Philips service centre for repair.
 • Page 8 EngliSh electromagnetic fields (eMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today. Before first use Remove all packaging material from the appliance.
 • Page 9 EngliSh Steaming If certain vegetables and fruits are steamed gently, they are perfect for babies who start to eat solid food. Steaming is the healthiest way of preparing food, as the food retains lots of vitamins and other healthy nutrients. Note: You can find recipes and the cooking times required for these recipes in the separate recipe booklet.
 • Page 10 EngliSh Under normal conditions, no water remains in the water tank after steaming. However, in some situations (e.g. in case of scale build-up inside the water tank, interruption of the steaming process or unintended use), some water could remain in the water tank. In this case, empty the water tank completely after use to avoid bacterial growth.
 • Page 11 EngliSh After you have put liquids in the jar, never put the jar in the steaming position. Note: When you blend fluids, make sure you do not fill the jar beyond the maximum level indication on the jar. Note: Never steam baby food after you have blended it. Put the blade unit on the blade unit holder in the jar.
 • Page 12 EngliSh ingredients and steaming times Type of food Ingredient Approximate steaming time* Fruit Apple 5 min Oranges 10 min Peach 10 min Pear 5 min Pineapple 15 min Plum 10 min Vegetables Asparagus 10 min Broccoli 20 min Carrot 15 min Cauliflower 15 min Celery...
 • Page 13 EngliSh Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol, acetone or alcohol to clean the appliance. Unplug the appliance and remove the jar from the motor unit. Remove the lid from the jar and turn the lid upside down. Remove the sieve and the silicone valve from the lid.
 • Page 14 If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips AVENT website at www.philips.com/AVENT or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
 • Page 15 EngliSh Problem Possible cause Solution You want to start a Switch off the appliance and allow it to cool down second steaming for a few minutes before you start a second process just after one steaming process. has finished. The ingredients The pieces in the jar Cut the food into smaller pieces (2-3cm), decrease are not heated up...
 • Page 16 EngliSh Problem Possible cause Solution The appliance You put too much Process smaller quantities and do not let the continues to give food in the jar or appliance blend for more than 30 seconds at a time. off an unpleasant you let the appliance smell after I used blend too long.
 • Page 17 EngliSh Problem Possible cause Solution A smell of grilled Food particles have Clean the water tank according to the instructions or burnt food entered the water in chapter ‘Cleaning and maintenance, section comes out of the tank during use and ‘Cleaning the water tank’.
 • Page 18: Čeština

  Čeština Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve světě výrobků Philips AVENT. Abyste mohli plně využít podpory, kterou společnost Philips AVENT poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome. Tento napařovač kombinovaný s mixérem je obzvláště vhodný pro přípravu malých množství jídla pro děti.
 • Page 19 Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti. Pokud by byl používán nesprávným způsobem, pro profesionální či poloprofesionální účely nebo v případě použití v rozporu s pokyny v uživatelské příručce, pozbývá záruka platnosti a společnost Philips odmítá jakoukoliv zodpovědnost za způsobené škody.
 • Page 20 Čeština Elektromagnetická pole (EMP) Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné. Před prvním použitím Odstraňte z přístroje veškerý...
 • Page 21 Čeština napařování Je-li určité druhy zeleniny a ovoce jemně napařeny, jsou tyto suroviny mimořádně vhodné pro děti, které začínají jíst pevnou potravu. Napařování představuje nejzdravější způsob přípravy pokrmů, neboť si jídlo uchovává množství vitamínů a jiných živin důležitých pro zdraví. Poznámka: Recepty a doby zpracování...
 • Page 22 Čeština Za normálních okolností nezůstane v nádrži na vodu po napařování žádná voda. Někdy se však může stát, že v nádrži trocha vody zůstane (například při usazení vodního kamene v nádrži, při přerušení napařování nebo pokud přístroj zapnete omylem). V takovém případě nádobu po použití...
 • Page 23 Čeština Pokud dáte do nádoby tekutiny, nikdy nezapínejte napařování. Poznámka: V případě míchání tekutin se ujistěte, že nádobu nepřeplňujete nad úroveň maximální hladiny vyznačené na nádobě. Poznámka: Rozmixovaný pokrm nikdy nenapařujte. Nasaďte nožovou jednotku na držák v nádobě. Tuhé přísady před vložením do nádoby rozkrájejte na malé kousky (kostky menší než 2–3 cm).
 • Page 24 Čeština Potraviny a doba napařování Typ potraviny Potravina Přibližná doba napařování* Ovoce Jablko 5 min Pomeranče 10 min Broskve 10 min Hrušky 5 min Ananas 15 min Švestky 10 min Zelenina Chřest 10 min Brokolice 20 min Mrkev 15 min Květák 15 min Celer...
 • Page 25 Čeština K čištění přístroje nikdy nepoužívejte kovové žínky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní čisticí prostředky, jako je například benzín, aceton nebo alkohol. Odpojte přístroj ze sítě a odstraňte nádobu z motorové jednotky. Vyjměte z nádoby víko a otočte je vzhůru nohama. Vyjměte z víka sítko a silikonový...
 • Page 26 Záruka a servis Pokud budete potřebovat servis, informace nebo pokud dojde k potížím, navštivte webovou stránku společnosti Philips AVENT na adrese www.philips.com/AVENT nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou).
 • Page 27 Čeština Problém Možná příčina Řešení Chcete zahájit druhý Vypněte přístroj a před zahájením druhého proces napařování procesu napařování jej nechte několik minut bezprostředně po vychladnout. dokončení prvního. Jednotlivé složky Kousky v nádobě jsou Nakrájejte jídlo na malé kousky (2–3cm), vložte do nejsou dobře příliš...
 • Page 28 Čeština Problém Možná příčina Řešení Motorová To je normální jev. Pokud přístroj vydává tento zápach i po několika jednotka použitích, ujistěte se, že jsou zpracovávaná produkuje při množství a doba zpracování správné. Viz. kapitola prvních několika „Potraviny a doba napařování“. použitích nepříjemný...
 • Page 29 Čeština Problém Možná příčina Řešení Z nádržky na Do nádržky na vodu se Nádržku na vodu vyčistěte podle pokynů vodu je cítit během používání v kapitole „Čištění a údržba“, část „Čištění nádržky spálené jídlo. dostaly kousky jídla a na vodu“. Používejte přístroj pouze v souladu s připekly se na topné...
 • Page 30: Français

  N’utilisez jamais l’appareil si la prise, le cordon d’alimentation ou l’appareil lui-même est endommagé. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
 • Page 31 N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres fabricants ou qui n’ont pas été spécifiquement recommandés par Philips. Votre garantie ne sera pas valable en cas d’utilisation de tels accessoires ou pièces. Ne placez pas l’appareil sur ou à proximité d’une plaque chauffante ou d’une cuisinière en cours de fonctionnement ou encore chaude.
 • Page 32 Champs électromagnétiques (CeM) Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé...
 • Page 33 Français remplissage du réservoir Remplissez le verre doseur d’eau jusqu’au niveau requis. Le verre doseur indique les quantités en millilitres et les temps de cuisson à la vapeur correspondants en minutes. Consultez le livre de recettes pour connaître les quantités recommandées pour les recettes fournies.
 • Page 34 Français La vapeur ou l’eau chaude peuvent vous brûler les doigts. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas les éléments chauds ou la vapeur et ne laissez pas les enfants y toucher. Le temps de cuisson dépend de la quantité d’eau que vous avez versée dans le réservoir d’eau.
 • Page 35 Français Lorsque vous avez terminé, relâchez simplement le bouton de commande. Le bouton se replace automatiquement en position d’arrêt. Enlevez la nourriture mixée du bol. Si nécessaire, utilisez une spatule. Assurez-vous que la température de la nourriture pour bébé n’est pas trop élevée. Débranchez l’appareil.
 • Page 36 Français Remarque : Si les ingrédients s’accumulent sur les parois du bol, éteignez l’appareil et détachez-les à l’aide d’une spatule ou ajoutez un peu de liquide. Ne dépassez pas le niveau maximal indiqué sur le bol. Remarque : Assurez-vous que les aliments mixés ont la bonne consistance (par exemple qu’il n’y a pas de grumeaux) avant de les servir.
 • Page 37 Français Type d’aliment Ingrédients Temps de cuisson approximatif* Citrouille 15 min Épinard 15 min Rutabaga 15 min Patate douce 15 min Tomate 15 min Viande Poulet, bœuf, agneau, porc, etc. 20 min Poisson Saumon, sole, cabillaud, truite, 15 min etc. * Coupez tous les aliments en petits dés ne dépassant pas 2-3 cm.
 • Page 38 Français Détartrage du réservoir d’eau Si des résidus d’aliments pénètrent dans le réservoir d’eau, il est possible qu’ils se fixent à l’élément chauffant dans le réservoir d’eau lors des prochaines cuissons à la vapeur. Vous ne pouvez pas éliminer ces particules simplement en rinçant le réservoir d’eau. En outre, pour garantir un fonctionnement optimal, détartrez l’appareil toutes les quatre semaines.
 • Page 39 Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips AVENT à l’adresse www.philips.com/AVENT ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale).
 • Page 40 Français Problème Cause possible Solution Vous n’avez pas Positionnez correctement le bol sur l’appareil (voir correctement section « Cuisson à la vapeur » au chapitre positionné le bol sur le « Utilisation de l’appareil »). bloc moteur. La cuisson à la Le réservoir d’eau Détartrez le réservoir d’eau.
 • Page 41 Français Problème Cause possible Solution L’appareil est très Vous avez placé trop Arrêtez l’appareil et mixez/hachez une portion bruyant, dégage d’aliments dans le bol. moins importante. une odeur désagréable, chauffe, dégage de la fumée, etc. Vous faites fonctionner Ne faites pas fonctionner l’appareil pendant plus de l’appareil trop 30 secondes consécutives.
 • Page 42 Français Problème Cause possible Solution Une odeur de Des résidus d’aliments Nettoyez le réservoir d’eau selon les instructions du nourriture grillée ont pénétré dans le chapitre « Nettoyage et entretien », section ou brûlée émane réservoir d’eau « Nettoyage du réservoir d’eau ». Utilisez l’appareil du réservoir pendant l’utilisation et en respectant rigoureusement les instructions.
 • Page 43: Hrvatski

  Hrvatski Uvod Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips AVENT! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips AVENT, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome. Ovaj kombinirani aparat za kuhanje na pari i miješalica posebno je pogodan za pripremanje malih količina hrane za bebu.
 • Page 44 Philips se odriče bilo kakve odgovornosti za prouzročenu štetu. Aparat stavite na stabilnu, vodoravnu i ravnu površinu. Oko aparata treba biti dovoljno slobodnog prostora kako bi se spriječila oštećenja ormarića ili drugih predmeta, jer...
 • Page 45 Hrvatski elektromagnetska polja (eMF) Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete pravilno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za korištenje. Prije prvog korištenja Uklonite svu ambalažu s aparata.
 • Page 46 Hrvatski kuhanje na pari Ako se određeno povrće i voće kratko kuha na pari, savršeno je za bebe koje počinju jesti krutu hranu. Kuhanje na pari najzdraviji je način pripreme hrane jer ona tako zadržava mnogo vitamina i drugih zdravih sastojaka. Napomena: Recepte i vrijeme kuhanja za te recepte možete pronaći u zasebnoj knjižici s receptima.
 • Page 47 Hrvatski U normalnim uvjetima voda ne ostaje u spremniku za vodu nakon kuhanja na pari. Međutim, u nekim situacijama (npr. u slučaju nakupljenog kamenca u spremniku za vodu, prekida procesa kuhanja na pari ili neispravnog korištenja aparata), može ostati vode u spremniku za vodu. U tom slučaju potpuno ispraznite spremnik za vodu nakon korištenja kako biste spriječili razvoj bakterija.
 • Page 48 Hrvatski Miješanje bez prethodnog kuhanja na pari Aparat je namijenjen: pasiranju na pari kuhanih i kuhanih sastojaka za hranu za bebu miješanje tekućina i voća za pića za bebu Aparat nije namijenjen sjeckanju tvrdih sastojaka poput kockica leda i šećera. Kada stavite tekućine u vrč, nemojte ga stavljati u položaj za kuhanje na pari.
 • Page 49 Hrvatski Provjerite odgovara li temperatura hrane vašoj bebi. Iskopčajte aparat. sastojci i vrijeme kuhanja na pari Vrsta hrane Namirnica Približno vrijeme kuhanja na pari* voće Jabuka 5 min Naranče 10 min Breskva 10 min Kruška 5 min Ananas 15 min Šljiva 10 min Povrće...
 • Page 50 Hrvatski Čišćenje i održavanje Očistite aparat nakon svake uporabe. Nikada ne uranjajte jedinicu motora u vodu. Nikada nemojte stavljati izbjeljivač ili otopine/tablete za kemijsku sterilizaciju u aparat. Za čišćenje aparata nikada nemojte koristiti spužvice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput benzina, acetona ili alkohola.
 • Page 51 U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips AVENT, www.philips.com/AVENT, ili se obratite centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za potrošače, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.
 • Page 52 Hrvatski Problem Mogući uzrok Rješenje Vrč nije pravilno Pravilno stavite vrč na jedinicu motora. postavljen na jedinicu motora. Pokušavate započeti Isključite aparat i ostavite ga da se hladi nekoliko drugi ciklus kuhanja na minuta prije no što počnete drugi ciklus kuhanja na pari neposredno pari.
 • Page 53 Hrvatski Problem Mogući uzrok Rješenje Rezač ili jedinica U vrču je previše Isključite aparat i skuhajte manju količinu hrane. motora je hrane. Nemojte napuniti vrč iznad gornjeg ruba zelene blokirana. jedinice s rezačima. Iz jedinice motora To je potpuno Ako se taj neugodan miris osjeti i nakon nekoliko osjeća se normalno.
 • Page 54 Hrvatski Problem Mogući uzrok Rješenje Iz spremnika za Čestice hrane ušle su Očistite spremnik za vodu prema uputama u vodu izlazi miris u spremnik za vodu i poglavlju “Čišćenje i održavanje”, odjeljak “Čišćenje hrane pečene na zalijepile se na spremnika za vodu”. Koristite aparat strogo prateći roštilju ili element za upute.
 • Page 55: Magyar

  Magyar Bevezetés Köszönjük, hogy ezt a terméket vásárolta. Üdvözöljük a Philips AVENT termékvásárlók között! Azért, hogy a Philips AVENT által biztosított teljes körű támogatásban részesülhessen, kérjük, regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon. Ez a kombinált pároló és turmixgép különösen alkalmas kis mennyiségű bébiétel készítésére. A kombinált pároló...
 • Page 56 Működés közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. Figyelmeztetés! Ne használjon más gyártótól származó tartozékot / alkatrészt, vagy olyat, melyet a Philips nem javasolt, mert a garancia érvényét veszti. Ne tegye a készüléket működő vagy még le nem hűlt tűzhelyre, sütőre illetve azokhoz közel.
 • Page 57 Magyar elektromágneses mezők (eMF) Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos. teendők az első használat előtt Távolítsa el a készülékről a teljes csomagolást.
 • Page 58 Magyar Párolás A szilárd étel fogyasztását megkezdő babák számára a gondosan párolt zöldség és gyümölcs tökéletes táplálék. A párolás az étel elkészítésének legegészségesebb módja, mivel sok vitamin és más egészséges tápanyag megmarad benne. Megjegyzés: A főzési időket a mellékelt receptkönyvben találja. Vegye figyelembe, hogy a recepteket a baba korához igazítottuk.
 • Page 59 Magyar Normál esetben párolás után nem marad víz a víztartályban. Néhány esetben azonban (pl. vízkőlerakódás a víztartályban, a párolás megszakadása vagy nem megfelelő használat), egy kevés víz maradhat a víztartályban. Ebben az esetben a baktériumok elszaporodásának megelőzése érdekében használat után ürítse ki teljesen a víztartályt. A víztartály vízkőmentesítéséről lásd a „Tisztítás és karbantartás”...
 • Page 60 Magyar A készülék nem alkalmas kemény hozzávalók (pl. jégkocka és kockacukor) aprítására. Ha folyadékot tett a kehelybe, akkor ne tegye a kelyhet párolási pozícióba. Megjegyzés: Folyadék turmixolásánál ne töltse a turmixkelyhet a rajta jelölt maximum jelzés fölé. Megjegyzés: Ne pároljon turmixolt bébiételt. Tegye a késegységet a késtartóra a turmixkehelyben.
 • Page 61 Magyar a különböző hozzávalók párolási ideje Étel típusa Hozzávaló Párolási idő (kb.)* gyümölcs Alma 5 perc Narancs 10 perc Őszibarack 10 perc Körte 5 perc Ananász 15 perc Szilva 10 perc Zöldség Spárga 10 perc Brokkoli 20 perc Sárgarépa 15 perc Karfiol 15 perc Zeller...
 • Page 62 Magyar A készülék tisztításához ne használjon dörzsszivacsot, súrolószert sem benzint, acetont vagy alkoholt. Húzza ki a készülék dugóját a fali aljzatból és vegye le a turmixkelyhet a motoregységről. Vegye le a fedelet a kehelyről és fordítsa lefelé. Vegye le a szűrőt és a szilikon szelepet a fedélről. Tisztítsa meg forró...
 • Page 63 (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez. Hibaelhárítás Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákat. Ha nem sikerül megoldania a problémát az alábbi információk alapján, forduljon a helyi Philips vevőszolgálathoz. Probléma Lehetséges ok Megoldás...
 • Page 64 Magyar Probléma Lehetséges ok Megoldás Éppen befejezte az Kapcsolja ki a készüléket és hagyja lehűlni néhány első párolási ciklust percig, mielőtt elkezdi a második párolási ciklust. és rögtön egy másodikat akar elkezdeni. A hozzávalók nem A kehelyben lévő Vágja az ételt apróbb darabokra (2–3 cm), vegyen ki melegedtek fel darabok túl nagyok, valamennyi ételt a kehelyből, vagy válasszon hosszabb...
 • Page 65 Magyar Probléma Lehetséges ok Megoldás A motoregység Ez normális jelenség. Ha a készülék a későbbiekben is kellemetlen szagot kellemetlen szagot áraszt, ellenőrizze, hogy az alapanyagok mennyisége áraszt az első és a használati idő megfelelő-e. Lásd „A különböző néhány hozzávalók párolási ideje” című részt. használatkor.
 • Page 66 Magyar Probléma Lehetséges ok Megoldás A víztartályból sült Használat közben Tisztítsa meg a víztartályt a „Tisztítás és karbantartás” vagy égett étel ételdarabok kerültek című fejezet „A víztartály tisztítása” című része szerint. szaga árad a víztartályba és A készüléket pontosan az utasítások szerint használja. rásültek a fűtőelemre.
 • Page 67: Polski

  Polski Wprowadzenie Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips AVENT! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome. To urządzenie łączące funkcje parowaru i blendera przydatne jest szczególnie do przygotowywania niewielkich ilości jedzenia dla dzieci. Dzięki funkcjom parowaru i blendera połączonym w jednym urządzeniu rodzice mogą...
 • Page 68 Uwaga Nigdy nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych producentów ani takich, które nie są zalecane przez firmę Philips. W przypadku użycia takich akcesoriów lub części gwarancja traci ważność. Nie umieszczaj urządzenia na działającym lub nagrzanym piekarniku lub kuchence gazowej ani w ich pobliżu.
 • Page 69 Po wykonaniu tych czynności można ponownie korzystać z urządzenia. Pola elektromagnetyczne (EMF) To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. Jeśli użytkownik odpowiednio się z nim obchodzi i używa go zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają...
 • Page 70 Polski Gotowania tych samych składników dłużej niż przez 20 minut Gotowania makaronu ani ryżu Miksowania składników, a następnie ich gotowania Podgrzewania płynów, np. zup albo wody Utrzymywania ciepła potraw przez kilka godzin Ponownego podgrzewania pokarmu napełnianie zbiorniczka na wodę. Napełnij miarkę do odpowiedniego poziomu. Na miarce pokazane są...
 • Page 71 Polski Uwaga: Urządzenie nie rozpocznie procesu gotowania, jeśli dzbanek oraz uchwyt znajdują się w niewłaściwym położeniu. Obróć pokrętło do pozycji gotowania na parze. Zapali się pomarańczowy wskaźnik gotowania na parze. Gorąca para i woda mogą spowodować oparzenia. Nie dotykaj nagrzanych części urządzenia i nie pozwalaj dotykać...
 • Page 72 Polski Uwaga: Jeśli składniki pozostają na ściance dzbanka, wyłącz urządzenie i zbierz składniki za pomocą łopatki lub dodając płynu. Uwaga: Przed nakarmieniem dziecka upewnij się, że zmiksowane jedzenie ma odpowiednią konsystencję (np. nie ma w nim grudek). Uwaga: Jeśli w jedzeniu wciąż znajdują się składniki stałe, dolej trochę płynu (np. wody), aż pokarm dla dziecka stanie się...
 • Page 73 Polski Postaw dzbanek pokrywką do góry na części silnikowej. Upewnij się, że uchwyt znajduje się z prawej strony i umieszczony jest pomiędzy dwoma krawędziami obszaru blokującego. Przesuń pokrętło do pozycji miksowania. Przytrzymaj je w tej pozycji tyle czasu, ile potrzeba, lecz nie dłużej niż...
 • Page 74 Polski Rodzaj żywności Składniki Czas przygotowania w przybliżeniu* Cebula 15 min Groszek 20 min Pieprz 15 min Ziemniak 20 min Dynia 15 min Szpinak 15 min Brukiew 15 min Batat 15 min Pomidor 15 min Mięso Kurczak, wołowina, cielęcina, 20 min wieprzowina itp.
 • Page 75 Polski Sprawdź, czy do zbiorniczka wody nie dostały się kawałki jedzenia. W tym celu spójrz przez otwór wlewowy i sprawdź, czy nie są widoczne żadne kawałki pokarmu; możesz także sprawdzić, czy woda nie jest zabarwiona oraz czy nie charakteryzuje się nieprzyjemnym zapachem, w tym zapachem spalenizny.
 • Page 76 Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju Państwa zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips. rozwiązywanie problemów W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia.
 • Page 77 Polski Problem Prawdopodobna Rozwiązanie przyczyna Proces gotowania Do urządzenia nie Wyłącz urządzenie i wlej odpowiednią ilość wody. nie przebiega dolano wody. poprawnie. Dzbanek nie został Umieść dzbanek w urządzeniu we właściwym umieszczony na części położeniu (patrz część „Gotowanie na parze” w silnikowej we rozdziale „Zasady używania”).
 • Page 78 Polski Problem Prawdopodobna Rozwiązanie przyczyna Po kilkukrotnym W dzbanku znajduje się Użyj mniejszych ilości jedzenia i nie miksuj dłużej użyciu urządzenia zbyt dużo składników niż 30 sekund bez przerwy. nadal wydziela się lub proces miksowania z niego trwał zbyt długo. nieprzyjemny zapach.
 • Page 79 Polski Problem Prawdopodobna Rozwiązanie przyczyna Ze zbiorniczka Podczas korzystania z Wyczyść zbiorniczek wody zgodnie z instrukcjami wody wydobywa urządzenia do zawartymi w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”, się zapach zbiorniczka wody w części „Czyszczenie zbiorniczka wody”. Używaj smażonego lub dostały się kawałki urządzenia zgodnie z instrukcjami.
 • Page 80: Русский

  Русский Введение Поздравляем с покупкой! Добро пожаловать в клуб Philips AVENT! Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки, оказываемой Philips AVENT, зарегистрируйте приобретенный продукт на сайте www.philips.com/welcome. Это устройство, совмещающее в себе функции пароварки и блендера, прекрасно подходит для приготовления небольших порций еды для малышей. Оно будет незаменимым...
 • Page 81 использования прибора, в профессиональных или полупрофессиональный условиях или при нарушении правил данного руководства гарантийные обязательства утрачивают силу, и компания Philips не несет ответственности за любой причиненный ущерб. Установите прибор на устойчивой и ровной горизонтальной поверхности. Убедитесь, что вокруг прибора достаточно свободного места, поскольку недостаток пространства...
 • Page 82 течение нескольких минут. После этого прибор снова готов к работе. Электромагнитные поля (ЭМП) Данный прибор Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации, использование прибора безопасно в соответствии с современными научными данными.
 • Page 83 Русский устройство используется в качестве блендера, пропустите разделы “Заполнение резервуара для воды” и “Приготовление на пару”, следуйте инструкциям в разделе “Измельчение”. Никогда не разогревайте измельченные продукты. Никогда не готовьте ингредиенты больше 20 минут и не обрабатывайте продукты повторно. Прибор НЕ предназначен для: разморозки...
 • Page 84 Русский Установите силиконовый клапан на крышку. Примечание Убедитесь, что клапан надежно зафиксирован. Установите фильтр в крышку кувшина (раздастся щелчок). Закройте кувшин крышкой, поверните крышку по часовой стрелке для фиксации. Небольшие выступы на крышке должны совпасть с пазами на кувшине. Убедитесь, что большой...
 • Page 85 Русский После добавления жидкости в кувшин, никогда не включайте режим приготовления на пару. Поставьте кувшин вертикально на блок электродвигателя (крышка должна быть направлена наверх). Убедитесь, что ручка находится справа и расположена между двумя ребрами области блокирования. Поверните переключатель режимов в положение измельчения. Удерживайте переключатель...
 • Page 86 Русский Поместите ножевой блок на держатель ножевого блока в кувшине. Прежде чем положить твердые ингредиенты в кувшин, порежьте их на мелкие кусочки (кубики размером не более 2-3 см). Совет. Не измельчайте большое количество твердых ингредиентов одновременно. Измельчайте такие ингредиенты небольшими порциями. Поместите...
 • Page 87 Русский ингредиенты и время обработки паром Тип продуктов Ингредиенты Приблизительное время обработки паром* Фрукты Яблоки 5 минут Апельсины 10 минут Персики 10 минут Груши 5 минут Ананас 15 мин. Сливы 10 минут Овощи Спаржа 10 минут Брокколи 20 минут Морковь 15 мин.
 • Page 88 Русский Никогда не используйте отбеливатель или химические вещества/таблетки для стерилизации прибора. Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или такие растворители, как бензин, ацетон или спирт. Отключите прибор от сети и снимите кувшин с блока электродвигателя. С...
 • Page 89 Для получения дополнительной информации или обслуживания в случае возникновения неполадок обращайтесь на веб-сайт www.philips.com/AVENT или в Центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона Центра указан на гарантийном талоне). Если подобный Центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую...
 • Page 90 Русский Проблема Возможная Способы решения причина Прибор не Прибор оснащен Чтобы правильно собрать все детали прибора, работает. встроенным замком см. главу “Эксплуатация прибора”. безопасности. Прибор может быть включен только в случае правильного подсоединения всех деталей к блоку электродвигателя. Не горит Прибор...
 • Page 91 Русский Проблема Возможная Способы решения причина Пар выходит из Неплотно закрыта Плотно закройте крышку наливного отверстия наливного крышка наливного (должен прозвучать щелчок). отверстия. отверстия. Отверстие для Очистите отверстие для выхода пара выхода пара на заостренным предметом, стараясь не повредить блоке уплотнитель.
 • Page 92 Русский Проблема Возможная Способы решения причина Прибор Не включайте блендер более чем на 30 секунд использовался непрерывной работы. долгое время и без перерывов. Крышка кувшина Крышка Закройте кувшин крышкой должным образом. протекает. установлена на См. главу “Эксплуатация прибора”. кувшин неправильно. Кувшин...
 • Page 93 Русский Проблема Возможная Способы решения причина Из резервуара для Во время Очистите резервуар от накипи, следуя воды пахнет гарью. использования в инструкциям в главе “Очистка и уход”, в разделе резервуар попали “Очистка резервуара для воды”. Используйте частицы продуктов, прибор строго в соответствии с инструкциями. которые...
 • Page 94: Türkçe

  Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips AVENT’e hoş geldiniz! Philips AVENT tarafından sunulan destekten tam faydalanmak için ürününüzü kaydettirin: www.philips.com/welcome. Buharlı pişirici ve blenderden oluşan bu birleşik ünite, özellikle az miktarda bebek maması hazırlamak için uygundur. Bu ünite, pişirme ve karıştırma fonksiyonlarını tek bir cihazda bir arada sunarak tüm ebeveynlere bebeklerine taze mama hazırlamada yardımcı...
 • Page 95 0 konumuna getirin ve birkaç dakika cihazın soğumasını bekleyin. Bunun ardından cihaz tekrar kullanılabilir. Elektromanyetik alanlar (EMF) Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
 • Page 96 türkçe İlk kullanımdan önce Tüm ambalaj malzemelerini cihazdan çıkarın. Motor ünitesi hariç tüm parçaları temizleyin (bkz. ‘Temizlik ve bakım’ bölümü). Cihazın kullanımı Bebeğinizi beslemeden önce mamanın sıcaklığını mutlaka elinizin üstüyle kontrol edin. Buharla pişirme işleminden sonra, karıştırmak için malzeme eklemek amacıyla kapağın açılması gerekli olduğunda, kapağın soğuduğundan emin olun.
 • Page 97 türkçe Not: Pişirme sürelerini ayrıca verilen tarif kitapçığında bulabilirsiniz. Tariflerin çocuğunuzun yaşına uygun olup olmadığına dikkat edin. Not: Cihaz donmuş gıdaları buharla pişirme için gereken sıcaklığa kadar ısıtamayacağından donmuş malzemeleri buharla pişirmeyin. Bu cihazda buharla pişirmeden önce donmuş katı malzemelerin buzunu mutlaka çözün.
 • Page 98 türkçe Buharla pişirme sonrasında karıştırma Hazne kulpunu kavrayın ve hazneyi motor ünitesinden kaldırarak çıkarın. Hazneyi çevirin ve sallayın, böylece mama bıçak ünitesine dökülür. Sadece hazne kulpundan tutun. Haznenin kapağı, alt ve dış yüzeyleri sıcaktır. Gerekirse, kapağı çıkarın ve karıştırılacak diğer malzemeleri ekleyin (örn. su veya yağ). Buharla pişirme işleminden sonra, malzeme eklemek veya kalan suyu su haznesinden almak amacıyla kapağın açmadan önce kapağın soğuduğundan emin olun.
 • Page 99 türkçe Katı gıdaları hazneye koymadan önce küçük parçalar halinde (2-3 cm’den büyük olmayan küpler) kesin. İpucu: Tek seferde çok büyük miktarda katı malzemeyi karıştırmayın. Bu malzemeleri küçük gruplar halinde karıştırın. Malzemeleri hazneye koyun. Not: Yeşil bıçak ünitesinin üst kenarını geçmeyin. Silikon valfi kapağın üzerine takın.
 • Page 100 türkçe Yemek türü Malzeme Yaklaşık buharla pişirme süresi* Erik 10 dak Sebzeler Kuşkonmaz 10 dak Brokoli 20 dak. Havuç 15 dak. Karnabahar 15 dak. Kereviz 15 dak. Kabak 15 dak. Rezene 15 dak. Taze fasulye 20 dak. Pırasa 15 dak. Soğan 15 dak.
 • Page 101 türkçe Silikon valfi bir miktar bulaşık deterjanı ve sıcak suyla yıkayıp musluk suyunun altında durulayın. Bıçak ünitesini hazneden çıkarın. Kullanımdan hemen sonra bıçak ünitesini musluk altında iyice temizleyin. Ayrıca, bıçak ünitesinin tüpünün iç kısmını yıkadığınızdan emin olun. Bıçak ünitesiyle çalışırken çok dikkatli olun. Kenarları son derece keskindir. Not: Bıçak ünitesini iyice temizlemek istiyorsanız, musluk suyuyla yıkadıktan sonra bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.
 • Page 102 Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com/ AVENT adresindeki Philips AVENT Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz).
 • Page 103 türkçe Sorun Nedeni Çözüm Malzemeler uygun Haznedeki parçalar çok Yiyecekleri küçük parçalara ayırın (2-3 cm), şekilde ısıtılmamıştır. büyüktür, haznede çok haznedeki yiyecek miktarını azaltın veya daha fazla yiyecek vardır veya uzun bir buharla pişirme süresi seçin (maks. yeterince uzun süre 20 dakika).
 • Page 104 türkçe Sorun Nedeni Çözüm Cihaz birkaç kez Hazneye çok fazla Malzeme miktarını azaltın ve cihazla tek kullandıktan sonra kökü yiyecek koyuyorsunuz seferde 30 saniyeden uzun karıştırma koku yaymaya devam veya çok uzun süre yapmayın. ediyor. karıştırma uyguluyorsunuz. Cihaz çok fazla ses Haznede çok fazla Cihazı...
 • Page 105 türkçe Sorun Nedeni Çözüm Su haznesinden yanmış Kullanım sırasında su Su haznesini ‘Temizlik ve bakım’ bölümü ‘Su yiyecek kokusu geliyor haznesine yiyecek haznesinin temizlenmesi’ başlığında verilen parçacıkları girmiş ve talimatlara göre temizleyin. Cihazı kullanırken ısıtma elemanının talimatlara tam olarak uyun. Su haznesine üzerine yapışmıştır.
 • Page 106: Українська

  укРаїнська Вступ Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips AVENT! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips AVENT, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome. Ця пароварка-блендер особливо підходить для приготування невеликих порцій їжі для малюка. Пароварка-блендер допомагає батькам готувати свіжу їжу для дітей завдяки простій...
 • Page 107 Цей пристрій призначений виключно для побутового використання. Якщо пристрій використовується неналежно, для (напів-)професійних чи інших цілей всупереч цій інструкції, гарантія втрачає чинність, а компанія Philips не несе відповідальності за заподіяну шкоду. Ставте пристрій на стійку горизонтальну і рівну поверхню. Перевірте, чи достатньо...
 • Page 108 положення “0” і дайте пристрою охолонути кілька хвилин. Після цього, пристрій можна використовувати знову. Електромагнітні поля (ЕМП) Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації у відповідності з інструкціями, поданими у цьому посібнику користувача.
 • Page 109 укРаїнська наповнення резервуара для води Наповніть мірну чашку до потрібного рівня. На мірній чашці позначено мілілітри і відповідний час обробки парою у хвилинах. Для визначення рекомендованої кількості продуктів для рецептів див. окрему брошуру з рецептами. Примітка: Не наповнюйте мірну чашку вище максимальної позначки (200 мл), щоб не переповнити...
 • Page 110 укРаїнська Індикатор обробки парою засвічується оранжевим кольором, повідомляючи про обробку парою. Гаряча пара або вода можуть обпекти пальці. Не торкайтеся самі і не дозволяйте дітям торкатись гарячих частин та уникайте контакту із парою, щоб не обпектися. Час обробки залежить від кількості води у резервуарі. Див. таблицю в розділі “Продукти та...
 • Page 111 укРаїнська Примітка: Якщо дитяча їжа все ще занадто тверда, доливайте рідини (напр., води), поки вона не набуде належної консистенції. Після змішування просто відпустіть регулятор. Регулятор автоматично вимикається. Вийміть змішані продукти з глека. Якщо потрібно, скористайтеся лопаткою. Слідкуйте, щоб температура дитячої їжі була безпечна для дитини. Від’єднайте...
 • Page 112 укРаїнська Поверніть регулятор у положення змішування. Тримайте регулятор у цьому положенні потрібний період часу, але не більше 30 секунд. Примітка: Якщо продукти прилипають до стінок глека, вимкніть пристрій і перемішайте їх за допомогою лопатки або додайте трохи рідини. Не наповнюйте глек вище максимальної позначки.
 • Page 113 укРаїнська Тип продуктів Інгредієнт Приблизний час обробки парою* Горох 20 хв. Перець 15 хв. Картопля 20 хв. Гарбуз 15 хв. Шпинат 15 хв. Бруква 15 хв. Солодка картопля 15 хв. Помідори 15 хв. М’ясо Курятина, яловичина, баранина, 20 хв. свинина тощо Риба...
 • Page 114 укРаїнська Перевірте, чи частинки їжі не потрапили у резервуар для води. Це можна зробити, зазирнувши через отвір для води; про наявність їжі також свідчить незвичайний колір води чи неприємний запах або запах горілого з резервуара. У такому випадку почистіть резервуар для води (див. підрозділ “Чищення резервуара для води” у цьому розділі). Залиште...
 • Page 115 Якщо бажаєте скористатися нашими послугами, або, якщо у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сайт виробів AVENT компанії Philips www.philips.com/AVENT або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого...
 • Page 116 укРаїнська Проблема Можлива причина Вирішення Глек на блоці двигуна Встановіть глек на пристрої у правильне встановлено в положення (див. підрозділ “Обробка парою” в неправильному розділі “Застосування пристрою”). положенні. Обробка парою У резервуарі для Видаліть накип із резервуара для води. Див. триває...
 • Page 117 укРаїнська Проблема Можлива причина Вирішення Пристрій шумить, У глеку надто багато Вимкніть пристрій та переробляйте продукти виділяє продуктів. меншими порціями. неприємний запах, гарячий на дотик, з нього йде дим тощо. Пристрій працює Не змішуйте пристроєм довше 30 секунд. надто довго без перерви.
 • Page 118 укРаїнська Проблема Можлива причина Вирішення Темні крапки на Під час використання Почистіть резервуар для води відповідно до дитячій їжі або пристрою в інструкцій в розділі “Чищення та догляд”, вода в глеку має резервуар для води підрозділ “Чищення резервуара для води”. Під неприродній...
 • Page 130 4203.000.6227.3...

Table of Contents