Download Table of Contents Print this page
Philips SCF870 User Manual

Philips SCF870 User Manual

Hide thumbs Also See for SCF870:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 6
Always here to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
SCF870

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips SCF870

 • Page 1 Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF870...
 • Page 5: Table Of Contents

  ENGLISH 6 ČEŠTINA 19 FRANÇAIS 32 HRVATSKI 47 MAGYAR 60 POLSKI 73 РУССКИЙ 88 SLOVENŠČINA 103 TÜRKÇE 116 УКРАЇНСЬКА 129 ҚАЗАҚША 143...
 • Page 6: English

  ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips AVENT! To fully benefit from the support that Philips AVENT offers, register your product at www.philips.com/welcome. This combined steamer and blender is particularly suitable for preparing small amounts of baby food.
 • Page 7 - Never let the appliance operate unattended. - Do not disassemble the motor unit for maintenance or cleaning purposes. Take it to an authorised Philips service centre for repair. Caution - Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend.
 • Page 8 - Do not use the appliance if it has fallen or is damaged in any way. Take it to an authorised Philips service centre for repair. - Never put water, other liquids or blended food in the jar for steaming to avoid damage to the appliance.
 • Page 9 0 and let the appliance cool down for a few minutes. After this, you can use the appliance again. Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields. Before first use Remove all packaging material from the appliance.
 • Page 10 ENGLISH Filling the water tank Fill the measuring cup with water up to the required level (Fig. 3). The measuring cup shows millilitres and the corresponding steaming time in minutes. See the separate recipe booklet for the recommended quantities of the recipes. Note: Do not exceed the maximum level indicated on the measuring cup (200ml) to make sure that you do not overfill the water tank.
 • Page 11 ENGLISH Hot steam or hot water could burn your fingers. Do not touch and never let children touch hot parts and steam, as this may cause scalds (Fig. 12). The steaming time depends on the amount of water you have put in the water tank. See the table in chapter ‘Ingredients and steaming times’...
 • Page 12 ENGLISH Under normal conditions, no water remains in the water tank after steaming. However, in some situations (e.g. in case of scale build-up inside the water tank, interruption of the steaming process or unintended use), some water could remain in the water tank. In this case, empty the water tank completely after use to avoid bacterial growth.
 • Page 13 ENGLISH When you have finished blending, simply release the control knob. (Fig. 18) The knob automatically returns to the off position. Remove the blended food from the jar. If necessary, use the spatula supplied. Make sure that the baby food is at a safe temperature for your baby. Unplug the appliance.
 • Page 14 ENGLISH Cleaning and maintenance Clean the appliance after every use. Never immerse the motor unit in water. Never use bleach or chemical sterilising solutions/tablets in the appliance. Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol, acetone or alcohol to clean the appliance.
 • Page 15 This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/ support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in...
 • Page 16 ENGLISH Problem Possible cause Solution The appliance The appliance is Assemble all parts properly. See chapter ‘Using the does not work. equipped with a safety appliance’. lock. If the parts have not been assembled properly onto the motor unit, the appliance does not work.
 • Page 17 ENGLISH Problem Possible cause Solution The steaming light You have Switch off the appliance within 10 minutes after the goes on again accidentally left the jar steaming process is finished and then blend the after the steaming on the base for more food or remove it from the jar.
 • Page 18 ENGLISH Problem Possible cause Solution The water in the Food particles have Clean the water tank according to the instructions water tank has an entered the water in chapter ‘Cleaning and maintenance, section unusual colour tank during use. ‘Cleaning the water tank’. Use the appliance strictly when you pour it according to the instructions.
 • Page 19: Čeština

  ČEŠTINA Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips Avent. Abyste mohli plně využít podpory, kterou společnost Philips Avent poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome. Tento napařovač kombinovaný s mixérem je obzvláště vhodný pro přípravu malých množství jídla pro děti.
 • Page 20 Philips. Upozornění - Nikdy nepoužívejte žádné příslušenství ani díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly výslovně doporučeny společností Philips. Pokud použijete takové díly či příslušenství, pozbývá záruka platnosti. - Přístroj neumísťujte na zapnutý nebo ještě horký sporák či vařič.
 • Page 21 či poloprofesionální účely nebo v případě použití v rozporu s pokyny v uživatelské příručce, pozbývá záruka platnosti a společnost Philips odmítá jakoukoliv zodpovědnost za způsobené škody. - Při nalévání horké tekutiny do nádoby dbejte zvýšené opatrnosti, horká...
 • Page 22 Pokud během používání ochrana přístroj vypne, nastavte ovladač do pozice 0 a nechte přístroj několik minut vychladnout. Poté jej můžete znovu používat. Elektromagnetická pole (EMP) Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí. Před prvním použitím Z přístroje odstraňte veškerý...
 • Page 23 ČEŠTINA Přístroj NENÍ určen pro: Rozmrazování pokrmů Napařování zmrazených pokrmů Napařování rozmixovaných pokrmů Napařování stejných složek pokrmu déle než 20 minut Vaření těstovin a rýže Mixování a následnému napařování Ohřívání tekutin, například polévky nebo vody Udržování pokrmů v teple po několik hodin Opětovný...
 • Page 24 ČEŠTINA Otočte nádobu dnem nahoru a nasaďte ji na motorovou jednotku. Ujistěte se, že rukojeť je umístěna na správné straně a upevněna správným způsobem (Obr. 10). Poznámka: Přístroj nespustí napařování, pokud nebude nádoba a rukojeť ve správné pozici. Otočte ovládací knoflík do polohy napařování. Kontrolka napařování...
 • Page 25 ČEŠTINA Po dokončení mixování jednoduše uvolněte ovládací knoflík (Obr. 18). Knoflík se automaticky vrátí do polohy vypnuto. Vylijte rozmixovanou stravu z nádoby. V případě potřeby použijte dodanou stěrku. Ujistěte se, že dětská strava má teplotu bezpečnou pro dítě. Odpojte přístroj z napájení. Za normálních okolností...
 • Page 26 ČEŠTINA Poznámka: Pokud je jídlo stále příliš husté a hrudkovité, přidejte trochu tekutiny (například vody), abyste dosáhli požadované jemnosti a hustoty. Nepřekračujte maximální hladinu vyznačenou na nádobě. Poznámka: Rozmixovaný pokrm nikdy nenapařujte. Nenechávejte přístroj mixovat nepřetržitě déle než 30 sekund. Jestliže není mixování po 30 sekundách dokončeno, vypněte přístroj a před dalším mixováním několik sekund vyčkejte.
 • Page 27 ČEŠTINA Typ potraviny Potravina Přibližná doba napařování* Rajčata 15 min Maso Kuřecí, hovězí, skopové, vepřové 20 min apod. Ryby Losos, platýs, treska, pstruh apod. 15 min * Všechny potraviny je třeba nakrájet na kostičky o velikosti maximálně 2–3 cm. Poznámka: Odměrka ukazuje mililitry a odpovídající čas vaření v páře v minutách (50 ml = 5 min, 100 ml = 10 min, 150 ml = 15 min, 200 ml = 20 min).
 • Page 28 Nenechávejte víko na nádobě mixéru a nezavírejte víčko plnicího otvoru, aby nedocházelo k množení nežádoucích bakterií. Záruka a podpora Více informací a podpory naleznete na adrese www.philips.com/support nebo samostatném záručním listu s celosvětovou platností. Technické specifikace Napětí/příkon: viz štítek na spodní části přístroje.
 • Page 29 Řešení problémů V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, navštivte web www.philips.com/ support, kde jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy, nebo kontaktujte Středisko péče o zákazníky ve své...
 • Page 30 ČEŠTINA Problém Možná příčina Řešení Otvor pro páru ve víku Sejměte ventil a důkladně vyčistěte otvor pro páru je ucpán. ve víku. Kontrolka Nechali jste konvici stát Do deseti minut po skončení napařování přístroj napařování se na základně déle než vypněte, potom stravu rozmixujte nebo vyjměte znovu rozsvítí...
 • Page 31 ČEŠTINA Problém Možná příčina Řešení Přístroj při K víku nádoby není Ujistěte se, že je k víku nádoby připevněno sítko. mixování vydává připevněno sítko. nadměrný hluk. Voda v nádržce Do nádržky na vodu se Nádržku na vodu vyčistěte podle pokynů má...
 • Page 32: Français

  FRANÇAIS Introduction Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips Avent ! Pour profiter pleinement de l’assistance Philips Avent, enregistrez votre produit sur le site www.philips.com/welcome. Ce robot cuiseur vapeur/mixeur est particulièrement adapté à la préparation de petites quantités d’aliments pour bébé.
 • Page 33 « Dépannage » afin d’éviter ce problème ou le résoudre. - Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans surveillance. - Ne démontez pas le bloc moteur à des fins d’entretien ou de nettoyage, mais confiez-le à un Centre Service Agréé Philips pour réparation. Attention - N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres fabricants ou qui...
 • Page 34 à des fins professionnelles ou semi-professionnelles, ou en non-conformité avec les instructions du mode d’emploi, la garantie devient caduque et Philips décline toute responsabilité concernant les dégâts occasionnés. - Faites attention lorsque vous versez un liquide chaud dans le bol car le liquide chaud et la vapeur peuvent s’échapper et occasionner des...
 • Page 35 éteint l’appareil en cours d’utilisation, réglez le bouton de commande sur 0 et laissez l’appareil refroidir pendant quelques minutes, après quoi vous pourrez réutiliser l’appareil. Champs électromagnétiques (CEM) Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs électromagnétiques. Avant la première utilisation Retirez l’appareil de l’emballage.
 • Page 36 FRANÇAIS Utilisation de l’appareil Vérifiez toujours la température des aliments sur le dos de votre main avant de nourrir votre bébé. Assurez-vous toujours que le couvercle a refroidi après utilisation avant de l’enlever pour ajouter d’éventuels autres ingrédients à mixer. Ne dépassez pas le niveau maximal indiqué sur le bol. Videz le réservoir d’eau avant de le remplir de nouveau pour commencer une nouvelle cuisson à...
 • Page 37 FRANÇAIS Remarque : Ne cuisez pas d’ingrédients surgelés car l’appareil ne peut pas les chauffer à la température requise pour la cuisson. Décongelez toujours les ingrédients surgelés avant de les cuire dans cet appareil. Égouttez l’excédent d’eau avant de les placer dans le bol. Placez l’ensemble lames sur son support dans le bol (fig.
 • Page 38 FRANÇAIS Mixage après la cuisson à la vapeur Saisissez la poignée du bol et retirez-le du bloc moteur en le soulevant. Retournez le bol et secouez-le pour faire tomber les aliments sur les couteaux (fig. 14). Ne touchez que la poignée du bol. Le couvercle, le fond et la surface externe du bol sont chauds (fig.
 • Page 39 FRANÇAIS L’appareil n’est pas conçu pour hacher des ingrédients durs tels que les glaçons et les morceaux de sucre. Après avoir versé des liquides dans le bol, ne le mettez jamais en position de cuisson. Remarque : Lorsque vous mélangez des liquides, assurez-vous de ne pas remplir le bol au-delà de l’indication de niveau maximal.
 • Page 40 FRANÇAIS Ingrédients et temps de cuisson Type d’aliment Ingrédients Temps de cuisson approximatif* Fruits Pomme 5 min Oranges 10 min Pêche 10 min Poire 5 min Ananas 15 min Prune 10 min Légumes Asperges 10 min Brocoli 20 min Carotte 15 min Chou-fleur 15 min...
 • Page 41 FRANÇAIS Nettoyage et entretien Nettoyez l’appareil après chaque utilisation. Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau. Ne versez jamais d’eau de javel ou de solutions/tablettes de stérilisation chimiques dans l’appareil. N’utilisez jamais de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l’essence, de l’acétone ou de l’alcool pour nettoyer l’appareil.
 • Page 42 Garantie et assistance Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires, consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale. Spécificités techniques Tension/puissance : référez-vous à la plaque signalétique qui se trouve sous l’appareil.
 • Page 43 FRANÇAIS Problème Cause possible Solution L’appareil ne L’appareil est équipé Assemblez correctement les différents éléments. fonctionne pas. d’un verrou de sécurité Voir chapitre « Utilisation de l’appareil ». qui l’empêche de fonctionner si les différents éléments n’ont pas été assemblés correctement sur le bloc moteur.
 • Page 44 FRANÇAIS Problème Cause possible Solution De la vapeur Le couvercle de Fermez le couvercle de l’ouverture de remplissage s’échappe de l’orifice de remplissage correctement (clic). l’orifice de n’est pas correctement remplissage. fermé. La sortie vapeur sur le Nettoyez la sortie vapeur avec un objet pointu en bloc moteur est veillant à...
 • Page 45 FRANÇAIS Problème Cause possible Solution Le couvercle du Le couvercle n’est pas Placez le couvercle correctement sur le bol. bol fuit. placé correctement sur Reportez-vous au chapitre « Utilisation de le bol. l’appareil ». Vous avez placé trop Arrêtez l’appareil et mixez/hachez une portion d’aliments dans le bol.
 • Page 46 FRANÇAIS Problème Cause possible Solution Il y a des taches Des résidus d’aliments Nettoyez le réservoir d’eau selon les instructions sur la nourriture ont pénétré dans le du chapitre « Nettoyage et entretien », section pour bébé ou réservoir d’eau «...
 • Page 47: Hrvatski

  HRVATSKI Uvod Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips Avent! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips Avent, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome. Ovaj kombinirani aparat za kuhanje na pari i miješalica posebno je pogodan za pripremanje malih količina hrane za bebu.
 • Page 48 Rješavanje problema. - Aparat nikad ne smije raditi bez nadzora. - Nemojte rastavljati jedinicu motora radi održavanja ili čišćenja. Odnesite je na popravak u ovlašteni Philips servisni centar. Pažnja - Nemojte nikada koristiti dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Philips nije izričito preporučila.
 • Page 49 Philips se odriče bilo kakve odgovornosti za prouzročenu štetu. - Budite pažljivi prilikom izlijevanja vruće tekućine u vrč jer vruće tekućine i para mogu prskati i uzrokovati opekotine.
 • Page 50 Ako zaštita od pregrijavanja isključi aparat tijekom korištenja, postavite regulator na 0 i ostavite uređaj da se hladi nekoliko minuta. Nakon toga aparat možete ponovno koristiti. Elektromagnetska polja (EMF) Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima. Prije prvog korištenja Uklonite svu ambalažu s aparata.
 • Page 51 HRVATSKI Aparat NIJE namijenjen: odmrzavanju hrane kuhanju na pari smrznute hrane kuhanju na pari već pomiješane hrane kuhanju na pari istih sastojaka više od 20 minuta kuhanju riže i tjestenine miješanju sastojaka pa potom kuhanju na pari zagrijavanju tekućina, npr. juhe ili vode održavanju hrane toplom nekoliko sati podgrijavanju hrane Punjenje spremnika za vodu...
 • Page 52 HRVATSKI Vrč stavite naopako na jedinicu motora, tj. tako da poklopac bude okrenut prema dolje. Pazite da drška bude na desnoj strani i da bude ispravno pričvršćena (Sl. 10). Napomena: Aparat neće početi s kuhanjem na pari ako vrč i drška nisu u ispravnom položaju. Okrenite regulator u položaj za kuhanje na pari.
 • Page 53 HRVATSKI Napomena: Ako je hrana za bebu još uvijek previše gusta, dodavajte tekućinu (npr. vode) dok hrana ne postane meka i glatka. Kada završite miješanje, jednostavno otpustite regulator (Sl. 18). Regulator se automatski vraća u položaj za isključivanje. Izvadite izmiješanu hranu iz vrča. Ako je potrebno, koristite priloženu lopaticu. Provjerite odgovara li temperatura hrane vašoj bebi.
 • Page 54 HRVATSKI Napomena: Ako se sastojci zalijepe za stjenke vrča, isključite aparat i zalijepljene sastojke ostružite lopaticom ili dodajte malo tekućine. Nemojte premašivati maksimalnu razinu naznačenu na vrču. Napomena: Prije posluživanja provjerite je li izmiješana hrana za bebu odgovarajuće gustoće (npr. nema grudica). Napomena: Ako je hrana za bebu još...
 • Page 55 HRVATSKI Vrsta hrane Namirnica Približno vrijeme kuhanja na pari* Bundeva 15 min Špinat 15 min Repa 15 min Slatki krumpir 15 min Rajčica 15 min Meso Piletina, govedina, janjetina, 20 min svinjetina itd. Riba Losos, list, bakalar, pastrva itd. 15 min * Sva se hrana mora narezati na male kocke, ne veće od 2-3 cm.
 • Page 56 Spremite aparat s rezačima u vrču kako bi se spriječilo oštećenje. Nemojte stavljati poklopac na vrč i ostavite poklopac otvora za punjenje otvorenim kako biste izbjegli razvoj bakterija. Jamstvo i podrška Ako trebate informacije ili podršku, posjetite www.philips.com/support ili pročitajte zasebni međunarodni jamstveni list.
 • Page 57 U ovom poglavlju opisani su najčešći problemi s kojima biste se mogli susresti prilikom uporabe aparata. Ako problem ne možete riješiti pomoću informacija u nastavku, posjetite www.philips.com/ support kako biste pronašli popis čestih pitanja ili kontaktirajte centar za potrošače u svojoj državi.
 • Page 58 HRVATSKI Problem Mogući uzrok Rješenje Para izlazi iz Poklopac otvora za Dobro zatvorite poklopac otvora za punjenje otvora za punjenje nije ispravno (“klik”). punjenje. zatvoren. Izlaz za paru na Izlaz za paru očistite zašiljenim predmetom te pazite jedinici motora je da ne oštetite brtvu i ubuduće pratite upute za začepljen hranom ili uklanjanje kamenca.
 • Page 59 HRVATSKI Problem Mogući uzrok Rješenje Na otvoru za Na tim dijelovima To je normalno. Povremeno uklanjajte kamenac. punjenje i/ili vrču, nakupio se kamenac. Pogledajte poglavlje “Čišćenje i održavanje”, situ i poklopcu odjeljak “Uklanjanje kamenca”. nalaze se bijele točke. Aparat stvara Sito nije pričvršćeno Provjerite je li sito pričvršćeno na poklopac vrča.
 • Page 60: Magyar

  MAGYAR Bevezetés Köszönjük, hogy Philips Avent terméket vásárolt! A Philips Avent által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon. Ez a kombinált pároló és turmixgép különösen alkalmas kis mennyiségű bébiétel készítésére. A kombinált pároló és turmixgép segítséget nyújt a szülőknek abban, hogy friss bébiételt készíthessenek gyermeküknek egyszerűen a két funkció...
 • Page 61 Javításra vigye hivatalos Philips szakszervizbe. Figyelmeztetés! - Ne használjon más gyártótól származó tartozékot / alkatrészt, vagy olyat, melyet a Philips nem javasolt, mert a garancia érvényét veszti. - Ne tegye a készüléket működő vagy még le nem hűlt tűzhelyre, sütőre illetve azokhoz közel.
 • Page 62 érdekében hagyjon körülötte elég szabad helyet. - Ne használja a készüléket tovább, ha leesett, vagy bármilyen módon megsérült. Ebben az esetben a hivatalos Philips Avent forgalmazó szakszervizébe vigye el javíttatni. - Ne használja a pároló funkciót, ha nem töltött vizet a készülékbe.
 • Page 63 állítsa a kezelőgombot 0 értékre, és hagyja a készüléket hűlni néhány percig. Ezután újra használhatja. Elektromágneses mezők (EMF) Ez a Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel. Teendők az első használat előtt Távolítsa el a készülékről a teljes csomagolást.
 • Page 64 MAGYAR A víztartály feltöltése Töltse fel a mérőpoharat vízzel a megfelelő szintig (ábra 3). A mérőpohár milliliteres beosztású, az értékekhez tartozó párolási időtartam pedig percben van megadva. Az ajánlott mennyiségeket a mellékelt receptkönyvben találja. Megjegyzés: Ne lépje túl a mérőpoháron feltüntetett maximális szintet (2 dl), nehogy túltöltse a víztartályt. Megjegyzés: Azt tanácsoljuk, ne használjon ásványvizet, mivel az ásványi anyagok vízkőlerakódást okozhatnak a víztartályban.
 • Page 65 MAGYAR A párolás ideje attól függ, mennyi vizet tett a víztartályba. Lásd a „A különböző hozzávalók párolási ideje” c. fejezetben lévő táblázatot és a receptkönyvet. A párolás végén a készülék berregő hangot ad és a párolást jelző fény kialszik. Állítsa a kezelőgombot kikapcsolt pozícióba. Az égési sérülések elkerülése érdekében várjon 2 percig, amíg a fedélen lévő...
 • Page 66 MAGYAR Normál esetben párolás után nem marad víz a víztartályban. Néhány esetben azonban (pl. vízkőlerakódás a víztartályban, a párolás megszakadása vagy nem megfelelő használat), egy kevés víz maradhat a víztartályban. Ebben az esetben a baktériumok elszaporodásának megelőzése érdekében használat után ürítse ki teljesen a víztartályt. A víztartály vízkőmentesítéséről lásd a „Tisztítás és karbantartás”...
 • Page 67 MAGYAR A gomb automatikusan kikapcsolt pozícióba áll. Vegye ki az összeturmixolt ételt a kehelyből. Szükség esetén használja a mellékelt lapátot. Fontos, hogy a bébiétel hőmérséklete megfelelő legyen. Húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból. A különböző hozzávalók párolási ideje Étel típusa Hozzávaló...
 • Page 68 MAGYAR Tisztítás és karbantartás Minden használat után tisztítsa meg a készüléket. Ne merítse a motoregységet vízbe. Ne tegyen fehérítő vagy kémiai sterilizáló oldatot / tablettát a készülékbe. A készülék tisztításához ne használjon dörzsszivacsot, súrolószert sem benzint, acetont vagy alkoholt. Húzza ki a készülék dugóját a fali aljzatból és vegye le a turmixkelyhet a motoregységről (ábra 19).
 • Page 69 Védelem: hőmérséklet-vezérelt fűtőrendszer és biztonsági zár Hibaelhárítás Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákat. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, látogasson el a www.philips.com/support weboldalra a gyakran felmerülő kérdések listájáért, vagy forduljon az országában illetékes ügyfélszolgálathoz.
 • Page 70 MAGYAR Probléma Lehetséges ok Megoldás A készülék nem A készülék biztonsági Megfelelően szerelje össze az alkatrészeket. működik. zárral van felszerelve. Lásd „A készülék használata” című részt. Abban az esetben, ha az alkatrészeket nem megfelelően szerelték össze a motoregységre, akkor a készülék nem működik.
 • Page 71 MAGYAR Probléma Lehetséges ok Megoldás A motoregység A tömítés megsértése nélkül egy hegyes tárggyal gőzkivezető nyílását tisztítsa meg a gőzkivezető nyílást, és a jövőben ételdarabka vagy tartsa be a vízkőmentesítésre vonatkozó utasításokat. vízkő zárja el. Lásd a „Tisztítás és karbantartás” fejezet „Vízkőmentesítés”...
 • Page 72 MAGYAR Probléma Lehetséges ok Megoldás Fehér pöttyök E helyeken vízkő Ez nem rendellenesség. A vízkövet rendszeresen el láthatók a képződött. kell távolítani. Lásd a „Tisztítás és karbantartás” című betöltőnyíláson, fejezet „Vízkőmentesítés” című részét. illetve a turmixkelyhen, a szűrőn vagy a fedélen.
 • Page 73: Polski

  POLSKI Wprowadzenie Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips Avent! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/ welcome. To urządzenie łączące funkcje parowaru i blendera przydatne jest szczególnie do przygotowywania niewielkich ilości jedzenia dla dzieci.
 • Page 74 Philips. Uwaga - Nigdy nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych producentów ani takich, które nie są zalecane przez firmę Philips. W przypadku użycia takich akcesoriów lub części gwarancja traci ważność. - Nie umieszczaj urządzenia na działającym lub nagrzanym piekarniku lub kuchence gazowej ani w ich pobliżu.
 • Page 75 - Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Używanie go w profesjonalnych lub półprofesjonalnych punktach gastronomicznych bądź w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją spowoduje unieważnienie gwarancji. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w takich przypadkach. - Zachowaj ostrożność podczas wlewania gorącego płynu do dzbanka, ponieważ...
 • Page 76 0 i poczekać kilka minut, aż urządzenie ostygnie. Po wykonaniu tych czynności można ponownie korzystać z urządzenia. Pola elektromagnetyczne (EMF) To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.
 • Page 77 POLSKI Przed pierwszym użyciem Usuń z urządzenia wszystkie elementy opakowania. Umyj wszystkie odłączane części oprócz części silnikowej (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”). Zasady używania urządzenia Przed przystąpieniem do karmienia dziecka zawsze sprawdź temperaturę jedzenia wierzchnią częścią dłoni. Jeśli trzeba dodać składniki do miksowania, należy zawsze odczekać, aż pokrywka urządzenia ostygnie i dopiero wtedy ją...
 • Page 78 POLSKI Gotowanie na parze Niektóre gotowane na parze warzywa i owoce są idealne dla dzieci, które dopiero zaczynają przyswajać pokarmy stałe. Gotowanie na parze jest najzdrowszą metodą przygotowywania pokarmu, gdyż zachowywanych jest wiele witamin i innych składników odżywczych. Uwaga: Przepisy i odpowiednie czasy gotowania można znaleźć w osobnej broszurze z przepisami. Zwróć...
 • Page 79 POLSKI Aby zmiksować jedzenie ugotowane na parze, wykonaj czynności opisane poniżej w części „Miksowanie ugotowanych produktów”. W normalnych warunkach w zbiorniku wody po zakończeniu procesu gotowania na parze nie pozostaje woda. Jednak w pewnych sytuacjach (np. w przypadku nagromadzenia się kamienia wewnątrz zbiornika wody, przerwania procesu gotowania na parze lub użycia urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem) w zbiorniku wody może pozostać...
 • Page 80 POLSKI W normalnych warunkach w zbiorniku wody po zakończeniu procesu gotowania na parze nie pozostaje woda. Jednak w pewnych sytuacjach (np. w przypadku nagromadzenia się kamienia wewnątrz zbiornika wody, przerwania procesu gotowania na parze lub użycia urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem) w zbiorniku wody może pozostać pewna ilość...
 • Page 81 POLSKI Nie miksuj przez dłużej niż 30 sekund bez przerwy. Jeśli po 30 sekundach składniki nie zostały jeszcze do końca zmiksowane, wyłącz urządzenie i odczekaj kilka sekund. Jeśli część silnikowa stanie się gorąca, odczekaj kilka minut do czasu, aż ostygnie. Aby zakończyć...
 • Page 82 POLSKI Rodzaj żywności Składniki Czas przygotowania w przybliżeniu* Mięso Kurczak, wołowina, cielęcina, 20 min wieprzowina itp. Ryba Łosoś, sola, dorsz, pstrąg itp. 15 min * Wszystkie składniki należy pociąć na małe kostki nie większe niż 2-3 cm. Uwaga: Na miarce pokazane są wartości w mililitrach oraz odpowiadający im czas gotowania w minutach (50 ml = 5 min, 100 ml = 10 min, 150 ml = 15 min, 200 ml = 20 min).
 • Page 83 POLSKI Usuwanie kamienia ze zbiornika wody Jeśli do zbiornika wody dostały się kawałki jedzenia, mogą one utknąć na elemencie grzejnym w zbiorniku wody podczas kolejnego procesu gotowania na parze. Kawałków jedzenia nie da się usunąć, płucząc zbiornik wody. Ponadto kamień z urządzenia należy usuwać co cztery tygodnie, aby zapewnić jego w pełni skuteczne działanie.
 • Page 84 POLSKI Gwarancja i pomoc techniczna Jeśli potrzebujesz pomocy lub informacji, odwiedź stronę www.philips.com/support lub zapoznaj się z oddzielną ulotką gwarancyjną. Dane techniczne Napięcie/moc: patrz tabliczka znamionowa na spodzie urządzenia. Maksymalna pojemność zbiornika wody: 200 ml. Maksymalna pojemność dzbanka (płyny): 450 ml.
 • Page 85 POLSKI Problem Prawdopodobna Rozwiązanie przyczyna Składniki nie Kawałki jedzenia są zbyt Pokrój jedzenie na mniejsze kawałki (2-3 cm), usuń podgrzewają się duże, w dzbanku z dzbanka trochę składników lub wybierz dłuższy całkowicie. znajduje się zbyt dużo czas gotowania (maks. 20 minut). Sprawdź w składników lub proces broszurce z przepisami i/lub w tabelce w rozdziale gotowania nie trwał...
 • Page 86 POLSKI Problem Prawdopodobna Rozwiązanie przyczyna Część tnąca / Zbyt duża ilość Wyłącz urządzenie i miksuj mniejszą ilość część silnikowa składników w dzbanku. składników. Nie napełniaj dzbanka powyżej górnej jest zablokowana. krawędzi zielonej części tnącej. Na początku Jest to zjawisko Jeśli niemiły zapach urządzenia utrzymuje się nawet używania część...
 • Page 87 POLSKI Problem Prawdopodobna Rozwiązanie przyczyna Woda ze Podczas korzystania z Wyczyść zbiornik wody zgodnie z instrukcjami zbiornika wody urządzenia do zbiornika zawartymi w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”, ma nietypowy wody dostały się w części „Czyszczenie zbiornika wody”. Używaj kolor, gdy dostaje kawałki jedzenia.
 • Page 88 РУССКИЙ Введение Поздравляем с покупкой! Добро пожаловать в клуб Philips Avent! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips Avent, зарегистрируйте приобретенный продукт на веб-сайте по адресу www.philips.com/welcome. Это устройство, совмещающее в себе функции пароварки и блендера, прекрасно подходит для приготовления небольших порций еды для малышей. Оно будет незаменимым...
 • Page 89 - Не оставляйте включенный прибор без присмотра. - Запрещается отсоединять блок электродвигателя для очистки прибора или ухода за ним. Отнесите прибор в авторизованный сервисный центр Philips для проведения ремонта. Внимание! - Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей без специальной...
 • Page 90 В случае неверного использования прибора, в профессиональных или полупрофессиональный условиях или при нарушении правил данного руководства гарантийные обязательства утрачивают силу, и компания Philips не несет ответственности за любой причиненный ущерб. - Будьте осторожны при наливании горячих жидкостей в стакан: горячая жидкость или пар могут стать причиной ожогов.
 • Page 91 РУССКИЙ - Во избежание повреждения прибора запрещается наливать воду, жидкости или измельченные продукты в кувшин для приготовления на пару. - Убедитесь, что уровень воды в резервуаре не превышает максимально допустимый (200 мл), указанный на мерном стакане. - Готовя на пару продукты, не наполняйте кувшин выше допустимого...
 • Page 92 РУССКИЙ Электромагнитные поля (ЭМП) Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей. Перед первым использованием Снимите весь упаковочный материал с прибора. Вымойте все детали прибора, за исключением блока электродвигателя (см. главу “Очистка и уход”). Использование прибора...
 • Page 93 РУССКИЙ Залейте воду в наливное отверстие и закройте крышку (Рис. 4). Примечание. Никогда не наливайте в резервуар ничего, кроме воды. Отпаривание Некоторые фрукты и овощи, если их предварительно подвергнуть щадящей обработке паром, прекрасно подходят детям, которым можно есть твердую пищу. Обработка паром — наиболее...
 • Page 94 РУССКИЙ Установите переключатель режимов в положение выключения. Чтобы избежать ожогов, подождите 2 минуты, пока пар перестанет появляться из отверстия для выхода пара. (Рис. 13) Примечание. Если необходимо приготовить на пару еще одну порцию продуктов, перед запуском следующего цикла приготовления дайте прибору остыть в течение 10 минут. Если...
 • Page 95 РУССКИЙ Извлеките измельченные продукты из кувшина. При необходимости воспользуйтесь прилагаемой лопаточкой. Убедитесь, что температура пищи безопасна для ребенка. Отключите прибор от электросети. При правильной эксплуатации после приготовления на пару в резервуаре не должно остаться воды. Однако в некоторых случаях (например, при скоплении накипи в резервуаре, при...
 • Page 96 РУССКИЙ Переведите переключатель режимов в положение смешивания. Оставьте переключатель в этом положении на необходимое время, но не более чем на 30 секунд (Рис. 17). Примечание. Если продукты прилипли к стенкам кувшина, отключите устройство и, добавив немного воды или используя лопаточку, снимите продукты со стенок. Не наполняйте кувшин выше...
 • Page 97 РУССКИЙ Тип продуктов Ингредиенты Приблизительное время обработки паром* Лук-порей 15 мин. Лук 15 мин. Горох 20 минут Перец 15 мин. Картофель 20 минут Тыква 15 мин. Шпинат 15 мин. Брюква 15 мин. Батат 15 мин. Помидоры 15 мин. Мясо Куриное мясо, говядина, 20 минут...
 • Page 98 РУССКИЙ Сразу после использования прибора промойте все детали, которые соприкасались с пищевыми продуктами, в горячей воде с небольшим количеством моющего средства. Примечание. Все части прибора, кроме блока электродвигателя, можно мыть в посудомоечной машине. При необходимости очистите блок электродвигателя влажной тканью. Убедитесь, что...
 • Page 99 Поиск и устранение неисправностей Данная глава посвящена наиболее распространенным проблемам, возникающим при использовании прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удается, см. список часто задаваемых вопросов на веб-странице www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране. Проблема...
 • Page 100 РУССКИЙ Проблема Возможная Способы решения причина Ингредиенты Кусочки продуктов Нарежьте продукты на более маленькие прогреваются не в кувшине блендера кусочки (2-3 см), положите в кувшин меньше полностью. слишком велики. продуктов или выберите более длительное Слишком много время приготовления (максимум 20 минут). продуктов...
 • Page 101 РУССКИЙ Проблема Возможная Способы решения причина Режущий блок или Кувшин блендера Выключите прибор, выложите часть продуктов. блок перегружен Не наполняйте кувшин выше верхнего края электродвигателя продуктами. зеленого ножевого блока. заблокированы. После первого Это нормально. Если запах от прибора остается при включения...
 • Page 102 РУССКИЙ Проблема Возможная Способы решения причина Вода в резервуаре Во время Очистите резервуар от накипи, следуя необычного цвета использования в инструкциям в главе “Очистка и уход”, в разделе (это заметно при резервуар попали “Очистка резервуара для воды”. Используйте сливе остатков частицы...
 • Page 103: Slovenščina

  SLOVENŠČINA Uvod Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philips Avent! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips Avent, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome. Kombinirani soparnik z mešalnikom je posebej primeren za pripravo majhnih količin otroške hrane. S preprostima funkcijama za kuhanje v pari in mešanje predstavlja ta kombinirani aparat dobrodošlo pomoč...
 • Page 104 - Ne razstavljajte motorne enote za vzdrževanje in čiščenje. Odnesite jo na Philipsov pooblaščeni servis za popravilo. Previdno - Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips posebej ne priporoča. V primeru uporabe tovrstnih nastavkov se garancija razveljavi.
 • Page 105 SLOVENŠČINA - Pri nalivanju vroče tekočine v vrč bodite previdni, ker se lahko opečete z vročo tekočino ali paro. - Pred obdelavo novih sestavin počakajte 10 minut, da se aparat ohladi. - Aparat ni namenjen sekljanju trdih sestavin, kot so ledene in sladkorne kocke.
 • Page 106 SLOVENŠČINA - Z rednim odstranjevanjem vodnega kamna preprečite nastanek poškodb na aparatu. - Raven hrupa: Lc = 89 dB(A). Varnostni sistem Aparat ima vgrajeno varnostno ključavnico. Aparat deluje samo, če ste vse dele pravilno namestili na motorno enoto. Če so vsi deli pravilno sestavljeni, se vgrajena varnostna ključavnica odklene. Aparat ima zaščito pred pregrevanjem.
 • Page 107 SLOVENŠČINA Polnjenje zbiralnika za vodo Merilno posodico napolnite z vodo do zahtevanega nivoja (Sl. 3). Na merilni posodici so prikazani mililitri in ustrezen čas kuhanja v pari v minutah. Za priporočene količine za recepte si oglejte ločeno knjižico z recepti. Opomba: Ne presezite najvišjega nivoja, ki je označen na merilni posodici (200 ml), da zbiralnika za vodo ne napolnite preveč.
 • Page 108 SLOVENŠČINA Obrnite regulator na položaj za kuhanje v pari. Indikator za izpust pare zasveti oranžno, kar pomeni, da se hrana v aparatu kuha v pari (Sl. 11). Vroča para ali vroča voda vas lahko opeče po prstih. Vi in otroci se ne dotikajte vročih delov in pare, ker se lahko oparite (Sl.
 • Page 109 SLOVENŠČINA V normalnih pogojih je zbiralnik za vodo po kuhanju v pari prazen. Vendar pa v nekaterih primerih (kot so nabiranje vodnega kamna v zbiralniku za vodo, prekinitev kuhanja v pari ali nedovoljena uporaba) v zbiralniku lahko ostane nekaj vode. V tem primeru zbiralnik za vodo po uporabi povsem izpraznite, da preprečite razvoj bakterij.
 • Page 110 SLOVENŠČINA Zmešano hrano odstranite iz posode. Če je treba, uporabite priloženo lopatico. Poskrbite, da je otroška hrana dovolj ohlajena za dojenčka. Izklopite aparat iz električnega omrežja. Sestavine in čas kuhanja v pari Vrsta hrane Sestavina Približen čas kuhanja v pari* Sadje Jabolko 5 min...
 • Page 111 SLOVENŠČINA Čiščenje in vzdrževanje Po vsaki uporabi aparat očistite. Motorne enote ne potapljajte v vodo. V aparatu ne uporabljajte belila ali kemičnih sterilizacijskih raztopin/tablet. Aparata ne čistite s čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot so bencin, aceton ali alkohol. Izklopite aparat iz omrežne vtičnice in odstranite posodo z motorne enote (Sl.
 • Page 112 Odpravljanje težav To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, na strani www.philips.com/support poiščite seznam pogostih vprašanj ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v vaši državi.
 • Page 113 SLOVENŠČINA Težava Možni vzrok Rešitev Aparat ne deluje. Aparat je opremljen Pravilno namestite vse dele. Oglejte si poglavje z varnostno “Uporaba aparata”. ključavnico. Če deli niso pravilno nameščeni na motorno enoto, aparat ne deluje. Indikator za izpust Aparat ni priključen Vtič...
 • Page 114 SLOVENŠČINA Težava Možni vzrok Rešitev Odprtina za paro na Odstranite ventil in pravilno očistite odprtino za pokrovu je paro v pokrovu. zamašena. Ko je kuhanje v Posodo ste na 10 minut po končanem kuhanju v pari izklopite pari končano, podstavku aparat, nato pa hrano zmešajte ali odstranite iz indikator za izpust pomotoma pustili...
 • Page 115 Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.«, Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО »ФИЛИПС«, Российская Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111 SCF870: 220-240 B; 50/60 Гц; 400 Вт Для бытовых нужд...
 • Page 116: Türkçe

  TÜRKÇE Giriş Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips Avent’e hoş geldiniz! Philips Avent tarafından sunulan destekten tam faydalanabilmek için ürününüzü kaydettirin: www.philips.com/welcome. Buharlı pişirici ve blenderden oluşan bu birleşik ünite, özellikle az miktarda bebek maması hazırlamak için uygundur. Bu ünite, pişirme ve karıştırma fonksiyonlarını tek bir cihazda bir arada sunarak tüm ebeveynlere bebeklerine taze mama hazırlamada yardımcı...
 • Page 117 - Bakım veya temizlik amacıyla motor ünitesini parçalarına ayırmayın. Onarım için yetkili bir Philips servis merkezine götürün. Dikkat - Başka firmalarca üretilmiş olan veya Philips’in özellikle önermediği aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu gibi parçaları kullandığınız takdirde garantiniz geçersiz sayılacaktır.
 • Page 118 TÜRKÇE geçerliliğini yitirecek ve Philips söz konusu zararla ilgili olarak her türlü sorumluluğu reddedecektir. - Ölçeğe sıcak bir sıvı dökerken dikkatli olun; sıcak sıvı ve buhar dışarı taşıp yanmaya neden olabilir. - Başka malzemeleri buharda pişirmeden önce cihazı 10 dakika boyunca soğumaya bırakın.
 • Page 119 0 konumuna getirin ve birkaç dakika cihazın soğumasını bekleyin. Bunun ardından cihaz tekrar kullanılabilir. Elektromanyetik alanlar (EMF) Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur. İlk kullanımdan önce Tüm ambalaj malzemelerini cihazdan çıkarın.
 • Page 120 TÜRKÇE Malzemeleri önce karıştırıp sonra buharla pişirme Çorba ve su gibi sıvıları ısıtma Yiyecekleri birkaç saat sıcak tutma Yiyecekleri tekrar ısıtma Su haznesinin doldurulması Ölçme kabını gerekli seviyeye kadar suyla doldurun (Şek. 3). Ölçme kabında ölçüler mililitre olarak ve karşılık gelen buharla pişirme süreleri dakika olarak gösterilir. Önerilen miktarlar için ayrıca cihazla birlikte verilen tarif kitapçığına başvurun.
 • Page 121 TÜRKÇE Kontrol düğmesini buharla pişirme konumuna getirin. Buharla pişirme lambası turuncu renkte yanarak cihazın buharla pişirme yaptığını gösterir (Şek. 11). Sıcak buhar veya sıcak su parmaklarınızı yakabilir. Sıcak parçalara ve buhara dokunmayın ve çocukların dokunmasına kesinlikle izin vermeyin; haşlanmaya neden olabilir (Şek. 12). Buharla pişirme süresi, su haznesine koyduğunuz su miktarına bağlıdır.
 • Page 122 TÜRKÇE Karıştırılan mamayı hazneden alın. Gerekirse birlikte verilen spatulayı kullanın. Bebek mamasının bebeğiniz için güvenli bir sıcaklıkta olduğundan emin olun. Cihazı prizden çıkartın. Normal koşullarda, buharla pişirme sonrasında su haznesinde su kalmaz. Ancak bazı durumlarda (örneğin su haznesinde kireç birikmesi, buharla pişirme işleminin kesintiye uğraması...
 • Page 123 TÜRKÇE Cihazı bir seferde 30 saniyeden fazla kullanmayın. Karıştırma işlemi 30 saniye içinde bitmezse, cihazı kapatın ve devam etmeden önce birkaç saniye bekleyin. Motor ünitesi ısınırsa, devam etmeden önce birkaç dakika soğumaya bırakın. Karıştırmayı bitirdiğinizde, kontrol düğmesini bırakın. (Şek. 18) Kontrol düğmesi otomatik olarak kapalı...
 • Page 124 TÜRKÇE Yemek türü Malzeme Yaklaşık buharla pişirme süresi* Tavuk, sığır eti, kuzu eti, domuz eti vb. 20 dak. Balık Somon, dil balığı, morina, alabalık vb. 15 dak. * Yiyecekler, 2-3 cm’den büyük olmayan küçük küpler halinde kesilmelidir. Dikkat: Ölçme kabında ölçüler mililitre olarak ve buharla pişirme süresi dakika olarak gösterilir (50 ml = 5 dak, 100 ml = 10 dak, 150 ml = 15 dak, 200 ml = 20 dak).
 • Page 125 Bakteri oluşumunu engellemek için kapağı hazneye yerleştirmeyin ve doldurma deliği kapağını açık bırakın. Garanti ve destek Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun. Teknik spesifikasyonlar Gerilim/watt değeri: cihazın alt kısmındaki tip etiketine başvurun.
 • Page 126 TÜRKÇE Sorun giderme Bu bölüm, cihazda en sık karşılaşabileceğiniz sorunları özetlemektedir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız sık sorulan sorular listesi için www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun. Sorun Nedeni Çözüm Cihaz çalışmıyor Bu cihazda emniyet Tüm parçaları...
 • Page 127 TÜRKÇE Sorun Nedeni Çözüm Kapağın buhar deliği Valfi çıkarın ve kapaktaki buhar deliğini iyice tıkanmıştır. temizleyin. Buharla pişirme işlemi Cihazı kapatmadan 10 Buharla pişirme işlemi bittikten sonra tamamlandıktan sonra dakikadan daha fazla 10 dakika içinde cihazı kapatın ve ardından, buharla pişirme ışığı süreyle hazneyi tabana yiyecekleri karıştırın veya hazneden çıkarın.
 • Page 128 TÜRKÇE Sorun Nedeni Çözüm Su haznesindeki suyun, Kullanım sırasında su Su haznesini ‘Temizlik ve bakım’ bölümü hazneden boşaltıldığında haznesine yiyecek ‘Su haznesinin temizlenmesi’ başlığında veya buharla pişirme parçacıkları girmiştir. verilen talimatlara göre temizleyin. Cihazı sırasında hazneye kullanırken talimatlara tam olarak uyun. Su girdiğinde değişik bir haznesine fazla su (maks.
 • Page 129 УКРАЇНСЬКА Вступ Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips Avent! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує Philips Avent, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome. Ця пароварка-блендер особливо підходить для приготування невеликих порцій їжі для малюка. Пароварка-блендер допомагає батькам готувати свіжу їжу для дітей завдяки простій...
 • Page 130 центру Philips для ремонту. Увага - Не використовуйте насадки чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендує компанія Philips. Використання таких насадок чи деталей призведе до втрати гарантії. - Не ставте пристрій на або біля увімкненої чи ще гарячої пічки...
 • Page 131 - Цей пристрій призначений виключно для побутового використання. Якщо пристрій використовується неналежно, для (напів-)професійних чи інших цілей всупереч цій інструкції, гарантія втрачає чинність, а компанія Philips не несе відповідальності за заподіяну шкоду. - Будьте обережні, коли наливаєте у чашу гарячу рідину, оскільки...
 • Page 132 положення “0” і дайте пристрою охолонути кілька хвилин. Після цього, пристрій можна використовувати знову. Електромагнітні поля (ЕМП) Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів. Перед першим використанням Зніміть із пристрою весь пакувальний матеріал.
 • Page 133 УКРАЇНСЬКА Застосування пристрою Перед тим як годувати дитину, перевіряйте температуру їжі, приклавши її до зовнішньої сторони долоні. Після обробки парою кришка має охолонути, після чого її можна знімати і, за необхідності, додавати продукти для змішування. Не наповнюйте глек вище максимальної позначки. Перш...
 • Page 134 УКРАЇНСЬКА Примітка: Не обробляйте заморожені продукти, оскільки пристрій не може нагріти заморожені продукти до температури, потрібної для приготування. Завжди розморожуйте заморожені тверді продукти, перш ніж обробляти їх у цьому пристрої. Перш ніж класти розморожені продукти в глек, злийте з них воду. Встановіть...
 • Page 135 УКРАЇНСЬКА Подрібнення після обробки парою Візьміть за ручку глека і зніміть глек із блока двигуна. Покрутіть глеком і струсіть його так, щоб їжа впала на ріжучий блок (Мал. 14). Беріть глек лише за ручку. Кришка, низ і зовнішня поверхня глека гарячі (Мал. 15). За...
 • Page 136 УКРАЇНСЬКА Примітка: Ніколи не обробляйте парою дитячу їжу після того, як подрібнили її. Встановіть ріжучий блок на тримач ріжучого блока на глеку (Мал. 5). Перед тим як покласти у глек тверді продукти, поріжте їх на дрібні шматки (кубики, розміром до 2-3 см). Порада: Не...
 • Page 137 УКРАЇНСЬКА Продукти та час обробки парою Тип продуктів Інгредієнт Приблизний час обробки парою* Фрукти Яблука 5 хв. Апельсини 10 хв. Персики 10 хв. Груші 5 хв. Ананас 15 хв. Сливи 10 хв. Овочі Спаржа 10 хв. Брокколі 20 хв. Морква 15 хв.
 • Page 138 УКРАЇНСЬКА Чищення та догляд Завжди чистіть пристрій після кожного використання. Ніколи не занурюйте блок двигуна у воду. Ніколи не кладіть у пристрій відбілювачі або хімічні розчини/таблетки для стерилізації. Ніколи не використовуйте для чищення пристрою жорстких губок, абразивних засобів чи рідин для чищення, таких як бензин, ацетон чи спирт. Вийміть...
 • Page 139 Гарантія та підтримка Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support чи прочитайте окремий гарантійний талон. Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не менше 3 років Технічні характеристики Напруга/потужність: див. табличку з даними на дні пристрою.
 • Page 140 УКРАЇНСЬКА Проблема Можлива причина Вирішення Пристрій не Пристрій обладнано Закріпіть усі частини належним чином. працює. запобіжником. Він не Див. розділ “Застосування пристрою”. працюватиме, якщо частини пристрою неправильно закріплено на блоці двигуна. Індикатор Пристрій не Вставте штепсель у розетку на стіні. обробки...
 • Page 141 УКРАЇНСЬКА Проблема Можлива причина Вирішення Отвір для пари в Зніміть клапан і належним чином почистіть отвір кришці заблоковано. для пари у кришці. Індикатор Ви випадково Вимикайте пристрій в межах 10 хвилин після обробки парою залишили глек на обробки їжі парою, після чого змішуйте їжу або засвітиться...
 • Page 142 УКРАЇНСЬКА Проблема Можлива причина Вирішення Під час Сіточка не Слідкуйте, щоб сіточка була прикріплена до змішування прикріплена до кришки глека. пристрій дуже кришки глека. шумить. Виливаючи воду У резервуар для Почистіть резервуар для води відповідно до з резервуара або води потрапили інструкцій...
 • Page 143 ҚАЗАҚША Кіріспе Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips Avent компаниясына қош келдіңіз! Philips Avent ұсынатын қолдауды толығымен қолдану үшін өніміңізді www.philips.com/ welcome торабында тіркеңіз. Осы біріктірілген булағыш және блендер сәби тағамының кішкентай мөлшерін дайындауға қолайлы. Біріктірілген булағыш және блендер бір құралда қарапайым булау және араластыру...
 • Page 144 мотор бөлігін бөлшектеуге болмайды. Жөндеу үшін өкілетті Philips қызмет көрсету орталығына апарыңыз. Абайлаңыз - Басқа өндірушілердің бөлшектерін немесе қосымша қондырғыларын, немесе Philips арнайы кеңес ретінде ұсынбаған бөлшектерді қолдануға болмайды. Егер сіз сондай бөлшектерді немесе қосымша қондырғыларды қолданған болсаңыз, онда сіздің кепілдігіңіз өз күшін жоғалтады.
 • Page 145 барысында құралдан ыстық бу шығатын болса, кабиналарға немесе басқа заттарға зақым келтірмеу үшін жеткілікті орын бар екендігін тексеріңіз. - Құласа немесе зақымдалса, құралды пайдаланбаңыз. Philips рұқсат берген қызмет орталығына апарып, жөндетіңіз. - Құралға зақым келтіріп алмау үшін булау мақсатында құмыраға...
 • Page 146 қорғанысы пайдалану барысында құралды өшірсе, басқару тұтқасын 0 мәніне орнатып, құралды бірнеше минут суытыңыз. Осыдан кейін құралды қайта пайдалануға болады. Электромагниттік өрістер (ЭМӨ) Осы Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді. Алғашқы рет қолданар алдында...
 • Page 147 ҚАЗАҚША Құрылғыны қолдану Ескерту: Балаңызды тамақтандырар алдында тағамның температурасын алақаныңыздың сыртқы жағымен әрқашан тексеріңіз. Ескерту: Қажет болғанда араластыруға қосымша ингредиенттер қосу үшін оны алу алдында булаудан кейін қақпақтың суығанын тексеріңіз. Құмырада көрсетілген ең жоғарғы деңгейден асырмаңыз. Ескерту: Жаңа булау процесін бастау үшін су ыдысын қайта толтыру алдында оны босатыңыз. Ескерту: Булауды...
 • Page 148 ҚАЗАҚША Ескертпе: Қатырылған ингредиенттерді буламаңыз, себебі құралда қатырылған тағамды булауға қажетті температураға дейін қыздыру мүмкін емес. Осы құралда оларды еріту алдында қатырылған қатты ингредиенттерді үнемі ерітіңіз. Құмыраға салу алдында ерітілген ингредиенттерден артық суды шайқап төгіңіз. Құмырадағы пышақ тұтқасына пышақты салыңыз (5-сурет). Құмыраға...
 • Page 149 ҚАЗАҚША Булаудан кейін араластыру Құмыра тұтқасын ұстап, құмырадан мотор бөлігінен көтеріп шығарыңыз. Құмыраны бұрап, пышақ бөлігіне тағамды құлатпай шайқаңыз (14-сурет). Ескерту: Тек құмыра тұтқасын ұстаңыз. Құмыра қақпағы, асты және сыртқы беті ыстық (15-сурет). Қажет болғанда қақпақты алып, қосымша ингредиенттерді араластыруға қосыңыз (мысалы, су...
 • Page 150 ҚАЗАҚША Ескертпе: Араластырудан кейін сәби тағамын буламаңыз. Ескерту: Құрал мұз текшелері және қант текшелері сияқты қатты ингредиенттерді турауға арналмаған. Ескерту: Құмыраға сұйықтықты қосқаннан кейін құмыраны булау орнына қоймаңыз. Құмырадағы пышақ тұтқасына пышақты салыңыз (5-сурет). Құмыраға салмастан бұрын қатты ингредиенттерді кішкентай бөліктерге (2-3 см-ден...
 • Page 151 ҚАЗАҚША Ингредиенттер және булау уақыты Тамақ түрі Ингредиенттер Тиісті булау уақыты* Жеміс жидек Алма 5 мин Апельсин 10 мин. Шабдалы 10 мин. Алмұрт 5 мин Ананас 15 мин Алхоры 10 мин. Көкөністер Қояншөп 10 мин. Броколли 20 мин. Сәбіз 15 мин. Түрлі...
 • Page 152 ҚАЗАҚША Тазалау және күту Ескерту: Құралды қолданған сайын тазалаңыз. Ескерту: Мотор бөлігін суға батырмаңыз. Ескерту: Құрылғыда ағартқышты немесе химиялық стерилдеу ерітінділерін/таблеткаларын ешқашан пайдаланбаңыз. Ескерту: Қырғыш жөке, қырғыш тазалағыш агенттерді, бензин, ацетон немесе спирт тәріздес агрессивті сұйықтықтарды құралды тазалау үшін қолдануға болмайды. Құралды...
 • Page 153 Бактериялық өсімді болдырмау үшін қақпақты құмыраға орналастырмаңыз және толтыру саңылауының қақпағын ашық қалдырмаңыз. Кепілдік және қолдау Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса, www.philips.com/support сайтына кіріңіз немесе бөлек дүниежүзілік кепілдік парақшасын оқыңыз. Техникалық ерекшеліктер Кернеу/ватт: құрал астындағы түр тақтайшасын қараңыз.
 • Page 154 ҚАЗАҚША Ақаулық Мүмкін себептер Шешімі Құрал жұмыс Құрал қауіпсіздік Барлық бөлшектерді дұрыстап құрастырыңыз. жасамайды. құлпымен «Құралды пайдалану» тарауын қараңыз. жабдықталған. Егер бөлшектер мотор бөлігіне дұрыс орнатылмаған болса, құрал жұмыс істемейді. Булау шамы Құрал розеткаға Штепсельдік ұшты қабырға розеткасына қосыңыз. жанбайды. жалғанбаған.
 • Page 155 ҚАЗАҚША Ақаулық Мүмкін себептер Шешімі Қақпақтағы бу Клапанды алып, қақпақтағы бу саңылауын саңылауы дұрыстап тазалаңыз. құлыпталады. Булау процесі Құралды өшірусіз Булау процесі аяқталғаннан кейін құралды 10 аяқталғаннан құмыраны негізге 10 минут өшіріп, тағамды араластырып, құмырадан кейін булау шамы минуттан аса алыңыз.
 • Page 156 ҚАЗАҚША Ақаулық Мүмкін себептер Шешімі Толтыру Осы бөлшектерде Бұл — қалыпты жағдай. Қақты жүйелі түрде саңылауында қақ түзілген. кетіріңіз. «Тазалау және техникалық қызмет және құмырада, көрсету» тарауын, «Қақты кетіру» бөлімін торда және қараңыз. қақпақта ақ дақтар бар. Құралмен Құмыра қақпағына Құмыра...
 • Page 157 Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В. ” , Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы: “ФИЛИПС” ЖШҚ, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы, Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111 SCF870: 220-240 B; 50/60 Гц; 400 Вт Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған...
 • Page 172 Philips Consumer Lifestyle BV Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands Trademarks owned by the Philips Group. ©2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved 4203.000.6227.8...

Table of Contents