Download Print this page
Philips SCF870/23 Manual

Philips SCF870/23 Manual

Philips avent combined steamer and blender scf870/23
Hide thumbs Also See for SCF870/23:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
SCF870

Advertisement

loading

Summary of Contents for Philips SCF870/23

 • Page 1 Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF870...
 • Page 5: Table Of Contents

  EngliSh 6 DanSk 18 ESpañol 30 Suomi 43 italiano 54 norSk 68 portuguêS 80 SvEnSka 93...
 • Page 6: English

  Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 7 Do not use the appliance if it has fallen or is damaged in any way. Take it to an authorised Philips service centre for repair.
 • Page 8 Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today. Before first use Remove all packaging material from the appliance.
 • Page 9 Steaming If certain vegetables and fruits are steamed gently, they are perfect for babies who start to eat solid food. Steaming is the healthiest way of preparing food, as the food retains lots of vitamins and other healthy nutrients. Note: You can find recipes and the cooking times required for these recipes in the separate recipe booklet.
 • Page 10 Under normal conditions, no water remains in the water tank after steaming. However, in some situations (e.g. in case of scale build-up inside the water tank, interruption of the steaming process or unintended use), some water could remain in the water tank. In this case, empty the water tank completely after use to avoid bacterial growth.
 • Page 11 Note: When you blend fluids, make sure you do not fill the jar beyond the maximum level indication on the jar. Note: Never steam baby food after you have blended it. Put the blade unit on the blade unit holder in the jar (Fig. 5). Cut solid ingredients into small pieces (cubes not bigger than 2-3cm) before you put them in the jar.
 • Page 12 EngliSh Type of food vegetables meat Fish * All food has to be cut in small cubes, no bigger than 2-3cm. Cleaning and maintenance Clean the appliance after every use. Never immerse the motor unit in water. Never use bleach or chemical sterilising solutions/tablets in the appliance. Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol, acetone or alcohol to clean the appliance.
 • Page 13 Clean the silicone valve in hot water with some washing-up liquid and rinse it under the tap. Remove the blade unit from the jar. Clean the blade unit under the tap thoroughly, immediately after use. Make sure you also rinse the inside of the tube of the blade unit. Handle the blade unit very carefully.
 • Page 14 If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips AVENT website at www.philips.com/AVENT or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
 • Page 15 Problem Possible cause The ingredients The pieces in the jar are not heated up are too big, there is completely. too much food in the jar or you have not steamed the food long enough. The appliance You have not put does not steam.
 • Page 16 Problem Possible cause The appliance You put too much continues to give food in the jar or off an unpleasant you let the appliance smell after I used blend too long. it a few times. The appliance There is too much makes a lot of food in the jar.
 • Page 17 Problem Possible cause A smell of grilled Food particles have or burnt food entered the water comes out of the tank during use and water tank have caked onto the heating element. There are dark Food particles have spots in the baby entered the water food or the water tank during use and...
 • Page 18: Dansk

  DanSk introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips AVENT! For at få fuldt udbytte af den support, Philips AVENT tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Denne kombinerede dampkoger og blender er specielt velegnet til tilberedning af små portioner babymad.
 • Page 19 Philips’ ansvar for eventuelle skader. Stil apparatet på et stabilt, vandret og jævnt underlag. Sørg for, at der er tilstrækkelig luft omkring det, så...
 • Page 20 Derefter kan du bruge apparatet igen. Elektromagnetiske felter (EmF) Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning er apparatet sikkert at anvende ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
 • Page 21 påfyldning af vandtanken Fyld vand i målebægeret op til det ønskede niveau (fig. 3). Målebægeret viser millimeter og den tilsvarende dampningstid i minutter. Se det separate opskriftshæfte for at få oplysninger om de anbefalede mængder til opskrifterne. Bemærk: Overskrid ikke den angivne maksimum-markering på målebægeret (200 ml) for at sikre, at du ikke overfylder vandtanken.
 • Page 22 DanSk Varm damp eller varmt vand kan brænde dine fingre. Rør aldrig varme dele eller damp, og lad aldrig børn røre, da det kan forårsage skoldning (fig. 12). Dampningstiden afhænger af den mængde vand, du har kommet i vandtanken. Se tabellen i kapitlet “Ingredienser og dampningstider”...
 • Page 23 Når du er færdig med at blende, skal du blot slippe kontrolknappen. (fig. 18) Knappen vender automatisk tilbage til off-positionen. Fjern den blendede mad fra blenderglasset. Brug en spatel, hvis det er nødvendigt. Sørg for, at babymaden har en temperatur, der er sikker for dit barn. Tag stikket ud af stikkontakten.
 • Page 24 Bemærk: Sørg for, at den blendede babymad har den rigtige konsistens (f.eks. ingen klumper), inden du serverer den. Bemærk: Hvis babymaden stadig er for fast, skal du komme væske i (f.eks. vand), indtil den er blød og jævn. Overskrid ikke maksimum-markeringen på blenderglasset. Bemærk: Damp aldrig babymad, efter at du har blendet den.
 • Page 25 Madvare kød Fisk * Al mad skal skæres i små terninger, der ikke er større end 2-3 cm. rengøring og vedligeholdelse Rengør altid apparatet efter brug. Kom aldrig motorenheden ned i vand. Anvend aldrig blegemiddel eller kemisk steriliseringsvæske/kemiske tabletter i apparatet. Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler såsom benzin, acetone eller sprit til rengøring af apparatet.
 • Page 26 For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer henvises til Philips AVENTs hjemmeside på adressen www.philips.com/AVENT eller Philips Kundecenter (telefonnumre findes i den vedlagte “WorldWide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes...
 • Page 27 Fejlfinding Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, du kan støde på. Kan problemet ikke løses ved hjælp af nedenstående oplysninger, bedes du venligst kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Problem Mulig årsag Apparatet fungerer Apparatet er udstyret ikke. med en sikkerhedslås.
 • Page 28 Problem Mulig årsag Dampudtaget på motorenheden er blokeret af mad eller kalk. Lågets damphul er blokeret. Dampindikatoren Du har ved et uheld tændes igen, når ladet blenderglasset dampningsprocessen stå på basisenheden i mere end 10 minutter er færdig. Efter et stykke tid summer uden at slukke for apparatet igen.
 • Page 29 Problem Mulig årsag Apparatet larmer Sien er ikke sat på meget, når det blenderglassets låg. blender. Vandet i vandtanken Der er kommet har en usædvanlig madpartikler i farve, når du hælder vandtanken under det ud at vandtanken, brug. eller når det kommer ind i blenderglasset, eller vandet i vandtanken har en...
 • Page 30: Español

  No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
 • Page 31 Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico. Si se utiliza el aparato de forma incorrecta, con fines profesionales o semiprofesionales, o de un modo que no esté de acuerdo con las instrucciones de uso, la garantía quedará anulada y Philips no aceptará responsabilidades por ningún daño.
 • Page 32 Campos electromagnéticos (CEm) Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
 • Page 33 llenado del depósito de agua Llene el vaso medidor con agua hasta el nivel necesario (fig. 3). El vaso medidor muestra los mililitros y los tiempos de vaporización correspondientes en minutos. Consulte el libro de recetas adjunto para utilizar las cantidades recomendadas para las recetas. Nota: No exceda el nivel máximo indicado en el vaso medidor (200 ml) para asegurarse de que no llena en exceso el depósito de agua.
 • Page 34 ESpañol El vapor o el agua calientes podrían quemarle los dedos. No toque las piezas calientes ni el vapor y evite que los niños lo hagan, ya que podrían quemarse (fig. 12). El tiempo de cocción al vapor depende de la cantidad de agua que haya introducido en el depósito de agua.
 • Page 35 Nota: Asegúrese de que el puré tiene la consistencia correcta (no tiene grumos) antes de servirla. Nota: Si el puré aún está demasiado sólido, añada algo de líquido (por ejemplo, agua) hasta que esté blando y suave. Cuando haya acabado de batir, suelte el botón de control. (fig. 18) El botón vuelve automáticamente a la posición de apagado.
 • Page 36 Coloque la jarra en posición vertical en la unidad motora, es decir, con la apertura de la tapa hacia arriba. Asegúrese de que el asa esté a la derecha y colocada entre los dos salientes del área de bloqueo (fig. 16). Gire el botón de control a la posición de batido.
 • Page 37 Tipo de alimento Carne pescado * Todos los alimentos se deben trocear en pequeños cubos no más grandes de 2 o 3 cm. limpieza y mantenimiento Limpie siempre el aparato después de usarlo. No sumerja nunca la unidad motora en agua. Nunca utilice soluciones o pastillas con lejía o con esterilizadores químicos en el aparato.
 • Page 38 Compruebe si se han introducido restos de alimentos en el depósito de agua. Puede hacerlo mirando la abertura de llenado para ver si hay restos de alimentos en ella o comprobando si el agua tiene un color inusual o si el depósito de agua produce un desagradable o un olor a quemado.
 • Page 39 Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips AVENT en www. philips.com/AVENT, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase a su distribuidor local de Philips.
 • Page 40 Problema Posible causa No ha colocado la jarra en la unidad motora en la posición correcta. El proceso de Hay demasiada cal en cocción al vapor el depósito de agua. es demasiado largo o la función de cocción al vapor no funciona.
 • Page 41 Problema Posible causa El aparato sigue Ha puesto demasiada desprendiendo comida en la jarra o un olor ha dejado que el desagradable aparato batiera después de durante demasiado haberlo utilizado tiempo. varias veces. El aparato hace Hay demasiados mucho ruido, alimentos en la jarra.
 • Page 42 Problema Posible causa Un olor a Se han introducido alimentos restos de alimentos tostados o en el depósito de quemados sale agua durante el uso y del depósito de se han atascado en la agua resistencia. Hay puntos Se han introducido oscuros en la restos de alimentos comida para...
 • Page 43: Suomi

  Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips AVENT -tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philips AVENTin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Höyrykeittimen ja tehosekoittimen yhdistelmä sopii erityisesti pienten vauvanruokamäärien valmistukseen. Vanhempien on helppo valmistaa vauvanruokaa, kun höyrytys- ja soseutustoiminnot ovat samassa laitteessa. Yleiskuvaus (kuva 1) Kansi, jossa on höyryaukko...
 • Page 44 Tämän jälkeen voit käyttää laitetta uudelleen. Sähkömagneettiset kentät (EmF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
 • Page 45 käyttöönotto Poista laitteesta kaikki pakkausmateriaalit. Puhdista kaikki osat paitsi runko (katso kohtaa Puhdistus ja hoito). käyttö Tarkista aina ruoan lämpötila ennen kuin alat syöttää lasta. Varmista aina, että kansi on jäähtynyt höyrytyksen jälkeen ennen kuin avaat sen ja lisäät soseutettavia aineksia. Älä ylitä kannuun merkittyä enimmäistasoa. Tyhjennä...
 • Page 46 Huomautus: Älä höyrytä jäisiä aineksia, koska laite ei kykene kuumentamaan pakastettua ruokaa höyryttämiseen vaadittavaan lämpötilaan. Sulata aina jäiset ainekset ennen niiden höyrytystä tällä laitteella. Ravista liika vesi sulatetuista aineksista, ennen kuin laitat ne kannuun. Aseta terä kannussa olevaan teräyksikkötelineeseen (Kuva 5). Paloittele kiinteät ainekset (enintään 2-3 cm kokoisiksi), ennen kuin laitat ne kannuun.
 • Page 47 Soseutus höyryttämisen jälkeen Tartu kannun kahvaan ja nosta kannu rungosta. Käännä kannu ja ravistele sitä, jotta ruoka putoaa terien päälle (Kuva 14). Koske vain kannun kahvaan. Kansi, pohja ja kannun ulkopinta ovat kuumia (Kuva 15). Avaa tarpeen vaatiessa kansi ja laita kannuun lisää soseutettavia aineksia (esimerkiksi vettä tai öljyä).
 • Page 48 Huomautus: Älä koskaan höyrytä vauvanruokaa soseutettuasi sen. Aseta terä kannussa olevaan teräyksikkötelineeseen (Kuva 5). Paloittele kiinteät ainekset (enintään 2-3 cm kokoisiksi), ennen kuin laitat ne kannuun. Vinkki: Älä aseta kannuun kerralla suurta määrää kiinteitä aineita. Hienonna sen sijaan kiinteät aineet pieninä...
 • Page 49 Ruokalaji kasvikset liha kala * Kaikki ruoka on paloiteltava kuutioiksi, joiden koko on enintään 2-3 cm. puhdistus ja hoito Puhdista laite aina käytön jälkeen. Älä upota runkoa veteen. Älä koskaan käytä laitteessa valkaisuaineita tai kemiallisia sterilointiliuoksia/-tabletteja. Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä, asetonia tai alkoholia).
 • Page 50 Irrota teräyksikkö kannusta. Puhdista terä kunnolla juoksevalla vedellä heti käytön jälkeen. Muista huuhdella myös terän sisäpuoli. Käsittele teräyksikköä varovasti. Terät ovat erittäin teräviä. Huomautus: Jos haluat puhdistaa terät perusteellisesti, voit pestä ne tiskikoneessa huuhtelun jälkeen. Puhdista aina ruoan kanssa kosketuksissa olleet muut osat lämpimällä pesuainevedellä heti käytön jälkeen.
 • Page 51 Älä aseta kantta kannun päälle ja jätä täyttöaukon kansi auki bakteerikasvun välttämiseksi. takuu ja huolto Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philips AVENT -verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com/AVENT tai kysy neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä...
 • Page 52 Ongelma Mahdollinen syy Höyryttäminen Vesisäiliössä on liikaa kestää liian kauan, tai kalkkia. höyrytystoiminto ei toimi ollenkaan. Täyttöaukosta tulee Täyttöaukon kantta ei höyryä. ole suljettu kunnolla. Rungon höyrynpoistoaukko on ruoan tai kalkin tukkima. Kannen höyryaukko on tukossa. Höyrytysvalo syttyy Olet vahingossa uudelleen, kun jättänyt kannun höyrytys on valmis.
 • Page 53 Ongelma Mahdollinen syy Täyttöaukossa ja/tai Näihin kohtiin on kannussa, siivilässä ja kerääntynyt kalkkia. kannessa on valkoisia pilkkuja. Laitteesta lähtee Siivilä ei ole kiinni kova ääni kannun kannessa. soseutuksen aikana. Vesisäiliön vesi on Ruoan palasia on epätavallisen väristä päässyt vesisäiliöön kaataessasi sitä pois käytön aikana.
 • Page 54: Italiano

  Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips AVENT! Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza Philips AVENT, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome. Questo sistema combinato di cottura a vapore e frullatore è particolarmente indicato per la preparazione di piccole quantità di pappe. L’apparecchio consente a mamme e papà di preparare pappe fresche per i loro bimbi grazie a due semplici funzioni, cottura a vapore e frullatore, combinate in un unico prodotto.
 • Page 55 Non lasciate mai in funzione l’apparecchio senza sorveglianza. attenzione Non usate mai accessori o parti di altri produttori o non specificatamente consigliati da Philips. Nel caso in cui utilizziate detti accessori o parti, la garanzia decade. Non posizionate mai l’apparecchio sopra o in prossimità di superfici calde come fornelli o piani cottura.
 • Page 56 Campi elettromagnetici (EmF) Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale d’uso, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.
 • Page 57 Questo apparecchio NON è adatto per: Scongelare alimenti Cuocere a vapore alimenti surgelati Cuocere a vapore alimenti già frullati Cuocere a vapore gli stessi ingredienti per più di 20 minuti Cuocere riso e pasta Frullare ingredienti per poi cuocerli a vapore Riscaldare liquidi come zuppe o acqua Mantenere caldi gli alimenti per molte ore Riscaldare nuovamente gli alimenti...
 • Page 58 Posizionate il coperchio sul recipiente e ruotatelo in senso orario per bloccarlo in posizione. Le piccole parti sporgenti sul coperchio devono scorrere all’interno delle scanalature del recipiente. Assicuratevi che la sporgenza grande del coperchio sia posizionato esattamente sopra l’impugnatura del recipiente (fig. 9). Capovolgete il recipiente e posizionatelo sul gruppo motore (con il coperchio rivolto verso il basso).
 • Page 59 Dopo aver introdotto dei liquidi nel recipiente, non mettete mai quest’ultimo nella posizione della cottura a vapore. Posizionate il recipiente sul gruppo motore con il coperchio rivolto verso l’alto. Assicuratevi che l’impugnatura si trovi alla vostra destra e tra le due sporgenze dell’area di blocco (fig. 16). Ruotate la manopola di controllo nella posizione di frullatura.
 • Page 60 Mettete gli ingredienti nel recipiente. (fig. 6) Nota: Non superate mai il margine superiore del gruppo lame verde. Posizionate la valvola in silicone sul coperchio (fig. 7). Nota: Assicuratevi che la valvola sia inserita correttamente. Inserite il setaccio nel coperchio del recipiente (“clic”) (fig. 8). Posizionate il coperchio sul recipiente e ruotatelo in senso orario per bloccarlo in posizione.
 • Page 61 Tipo di cibo verdure Carne pesce * Tutti gli alimenti devono essere tagliati a cubetti piccoli non più grandi di 2-3 cm. pulizia e manutenzione Pulite l’apparecchio ogni volta che lo usate. Non immergete mai il gruppo motore nell’acqua. Non utilizzate mai soluzioni/pastiglie sterilizzanti o altre sostanze chimiche all’interno dell’apparecchio.
 • Page 62 Pulite la valvola in silicone in acqua calda con del liquido per piatti e risciacquatela con acqua corrente. Rimuovete il gruppo lame dal recipiente. Lavate il gruppo lame sotto l’acqua corrente subito dopo l’uso, assicurandovi di lavare anche l’interno del gruppo lame. Prestate la massima attenzione quando maneggiate il gruppo lame.
 • Page 63 Per assistenza o informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web Philips AVENT all’indirizzo www.philips.com/AVENT oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero di telefono per il vostro paese, consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.
 • Page 64 Problema Possibile causa Desiderate avviare un secondo processo di cottura a vapore subito dopo un altro. Gli ingredienti I pezzi inseriti nel non sono recipiente sono troppo riscaldati grandi, c’è troppo cibo completamente. all’interno del recipiente oppure gli alimenti non sono stati cotti sufficientemente a lungo.
 • Page 65 Problema Possibile causa Il blocco lame o il Il recipiente contiene gruppo motore una quantità eccessiva sono bloccati. di cibo. Il gruppo motore Si tratta di un emette un odore fenomeno del tutto sgradevole le normale. prime volte che viene usato. L’apparecchio Avete inserito un continua a...
 • Page 66 Problema Possibile causa L’acqua ha un Durante l’utilizzo sono colore insolito entrare delle particelle quando viene di cibo nel serbatoio versata fuori dal dell’acqua. serbatoio o quando entra all’interno del recipiente durante la cottura a vapore, oppure l’acqua stessa all’interno del serbatoio emette un odore sgradevole.
 • Page 67 Specifiche tecniche Voltaggio/potenza in watt: vedere la targhetta nella parte inferiore dell’apparecchio. Capacità massima del serbatoio dell’acqua: 200 ml. Capacità massima del recipiente (ingredienti solidi): 800 ml. Capacità massima del recipiente (ingredienti liquidi): 450 ml. Temperatura di utilizzo: da 10°C a 40°C Protezione: sistema di riscaldamento a temperatura controllata e blocco di sicurezza.
 • Page 68: Norsk

  Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips AVENT! Du kan få enda større nytte av støtten fra Philips AVENT hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Denne kombinerte dampenheten og hurtigmikseren passer spesielt godt til å tilberede små...
 • Page 69 Ikke la apparatet stå på uten tilsyn. viktig Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter, eller deler som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker denne typen tilbehør eller deler, fører det til at garantien blir ugyldig. Ikke plasser apparatet på eller nær en komfyr eller stekeovn som brukes, eller som fremdeles er varm.
 • Page 70 Elektromagnetiske felt (EmF) Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
 • Page 71 Merk: Ikke overskrid maksimumsnivået angitt på målebegeret (200 ml) for å kontrollere at du ikke fyller for mye vann i vannbeholderen. Merk: Vi anbefaler at du ikke bruker mineralvann, da mineralene i denne typen vann forårsaker at det dannes kalk inne i vannbeholderen. Hell vannet i påfyllingsåpningen, og lukk lokket (fig.
 • Page 72 Sett kontrollbryteren til av. Vent i to minutter til det ikke kommer mer damp ut av dampåpningen for å unngå å bli skåldet av varm damp. (fig. 13) Hvis du vil servere den dampede babymaten uten å mikse den, tester du maten bak på hånden for å...
 • Page 73 Vanligvis vil det ikke være mer vann igjen i vannbeholderen etter damping. Men i noen situasjoner (for eksempel hvis det har samlet seg et kalkbelegg inne i vannbeholderen, eller ved avbrudd i dampprosessen eller utilsiktet bruk) kan det være litt vann igjen i vannbeholderen.
 • Page 74 Når du er ferdig med miksingen, slipper du bare kontrollbryteren. (fig. 18) Bryteren går automatisk tilbake til av. Fjern maten som er mikset, fra kannen. Bruk om nødvendig en slikkepott. Kontroller at babymaten har en trygg temperatur for babyen. Koble fra apparatet. ingredienser og damptider Mattype Frukt...
 • Page 75 rengjøring og vedlikehold Rengjør alltid apparatet etter bruk. Motorenheten må aldri senkes ned i vann. Bruk aldri blekemiddel eller kjemiske steriliseringsløsninger/-tabletter i apparatet. Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin, aceton eller alkohol til å rengjøre apparatet. Koble fra apparatet, og ta kannen av motorenheten (fig. 19). Fjern lokket fra kannen, og snu det opp ned (fig.
 • Page 76 Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips AVENT på www.philips.com/AVENT. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.
 • Page 77 Problem Mulig årsak Kannen er ikke satt riktig på motorenheten. Du vil starte den andre dampingen like etter at den første er avsluttet. Ingrediensene er Bitene i kannen er for ikke varmet opp store, det er for mye ordentlig. mat i kannen, eller du har ikke dampet maten lenge nok.
 • Page 78 Problem Mulig årsak Motorenheten gir Dette er normalt. fra seg en ubehagelig lukt de første gangene den er i bruk. Apparatet Du har hatt for mye fortsetter å lukte mat i kannen, eller du vondt etter at jeg har latt apparatet gå har brukt det for lenge.
 • Page 79 Problem Mulig årsak Det lukter grillet Matpartikler har eller brent mat fra kommet inn i vannbeholderen. vannbeholderen under bruk, og har festet seg til varmeelementet. Det er mørke Matpartikler har flekker i kommet inn i babymaten, eller vannbeholderen under vannet i kannen bruk, og har festet seg har en uvanlig til varmeelementet.
 • Page 80: Português

  Parabéns pela sua compra e bem-vindo(a) à Philips AVENT! Para usufruir de todas as vantagens da assistência da Philips AVENT, registe o seu produto em www.philips.com/welcome. A combinação de cozer a vapor e liquidificar é particularmente adequada para preparar pequenas quantidades de comida para bebé.
 • Page 81 Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica. Se for utilizado incorrectamente ou para fins profissionais ou semi-profissionais, ou se for utilizado de uma forma que não esteja nas instruções de utilização no manual do utilizador, a garantia é considerada inválida e a Philips recusa qualquer responsabilidade pelos danos causados.
 • Page 82 Campos electromagnéticos (CEm) Este aparelho da Philips respeita todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (CEM). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções neste manual do utilizador, este aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas actualmente disponíveis.
 • Page 83 Passar ingredientes e depois cozinhá-los a vapor Aquecer líquidos, por exemplo sopa ou água Manter a comida quente durante várias horas Voltar a aquecer comida Encher o depósito da água Encha o copo medidor com água até ao nível indicado (fig. 3). O copo medidor apresenta os mililitros e o tempo de vaporização correspondente em minutos.
 • Page 84 Nota: O aparelho não inicia a cozedura a vapor se o jarro e a pega não estiverem na posição correcta. Rode o botão de controlo para a posição de vaporização. A luz de vapor acende a cor-de-laranja, indicando que o aparelho está a gerar vapor (fig. 11). A água e o vapor quentes podem queimar os seus dedos.
 • Page 85 Nota: Se os ingredientes ficarem colados à parede do jarro, desligue o aparelho e solte-os com a espátula ou adicione algum líquido. Nota: Assegure-se de que os alimentos para bebé passados têm a consistência correcta (por exemplo, sem grumos) antes de servi-la. Nota: Caso os alimentos ainda estejam demasiado sólidos, adicione algum líquido (como água) até...
 • Page 86 Coloque o jarro voltado para cima no motor, ou seja, com a tampa para cima. Certifique-se de que a pega está no lado direito e posicionada entre as duas saliências da área de bloqueio (fig. 16). Rode o botão de controlo para a posição para passar. Mantenha o botão nesta posição durante o tempo o que necessitar, mas não mais de 30 segundos (fig.
 • Page 87 Tipo de alimento Carne peixe * Todos os alimentos devem ser cortados em cubos pequenos, inferiores a 2-3 cm. limpeza e manutenção Limpe o aparelho após cada utilização. Nunca mergulhe o motor em água. Nunca utilize lixívia ou soluções/pastilhas esterilizantes químicas no aparelho. Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo, acetona ou álcool, para limpar o aparelho.
 • Page 88 Verifique se há alguma partícula de comida no depósito da água. Pode fazê-lo examinando a abertura de enchimento para ver se há alguma partícula de comida ou verificando se a água tem uma cor estranha e se o depósito da água tem um cheiro desagradável ou a queimado. Nesse caso, limpe o depósito da água (consulte a secção “Limpar o depósito da água”, neste capítulo).
 • Page 89 Se necessitar de reparações, informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips AVENT em www.philips.com/AVENT ou contacte o Centro de Assistência ao Consumidor do seu país (pode encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência no seu país, visite o seu representante Philips local.
 • Page 90 Problema Possível causa A vaporização O depósito de água demora tem demasiado demasiado calcário. tempo ou a função simplesmente não funciona. É libertado vapor A tampa da abertura a partir abertura de enchimento não de enchimento. está correctamente fechada. A saída de vapor no motor está...
 • Page 91 Problema Possível causa O aparelho faz Colocou demasiados muito barulho, alimentos no jarro. liberta um cheiro desagradável, fica quente por fora, liberta fumo, etc. Deixou o aparelho a funcionar durante demasiado tempo sem interrupção. A tampa do jarro Não colocou a tampa pinga.
 • Page 92 Problema Possível causa Sai um cheiro de Entraram partículas de comida grelhada comida no depósito ou queimada do da água durante a depósito da água utilização e solidificaram sobre a resistência. Há pontos Entraram partículas de escuros na comida no depósito comida ou a água da água durante a no jarro tem uma...
 • Page 93: Svenska

  Grattis till inköpet och välkommen till Philips AVENT! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome. Den här kombinerade ångkokaren och mixern passar perfekt när du ska tillreda små portioner barnmat.
 • Page 94 Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare om inte Philips särskilt har rekommenderat dem. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin. Ställ inte apparaten på eller nära en spis eller en ugn som är igång eller fortfarande är varm.
 • Page 95 Elektromagnetiska fält (EmF) Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
 • Page 96 Ångkokning Om vissa grönsaker och frukter ångkokas något är de perfekta för barn som ska börja äta fast föda. Ångkokning är det nyttigaste sättet att tillaga mat, då maten behåller många vitaminer och andra nyttiga näringsämnen. Obs! Du hittar recept och den koktid som krävs för recepten i det separata recepthäftet. Observera att recepten är anpassade för barnets ålder.
 • Page 97 Om du vill mixa den ångkokta maten, följer du instruktionerna i avsnittet Mixa efter ångkokning här nedan. Under normala förhållanden är det inget vatten kvar i vattentanken efter ångkokningen. Men i vissa fall (t.ex. om det finns kalkavlagringar i vattentanken, vid avbrott i ångkokningsprocessen eller oavsiktlig användning), kan det finnas lite vatten kvar i vattentanken.
 • Page 98 mixa utan att ångkoka Apparaten är avsedd för att: göra puré av ångkokta och kokta ingredienser för barnmat mixa vätskor och frukter till drycker för barn Apparaten är inte avsedd för att hacka hårda ingredienser, t.ex. isbitar och bitsocker. När du har hällt vätska i behållaren ska du aldrig sätta den i ångkokningsläge. Obs! När du mixar vätskor ska du se till att inte fylla behållaren över den angivna maxnivån.
 • Page 99 ingredienser och tillagningstider Typ av mat Frukt grönsaker kött Fisk * All mat måste skäras i små kuber, inte större än 2-3 cm. rengöring och underhåll Rengör apparaten efter varje användning. Doppa aldrig motorenheten i vatten. Använd aldrig blekmedel eller steriliseringslösningar/-tabletter i apparaten. Ingrediens Äpple Apelsin...
 • Page 100 SvEnSka Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin, aceton eller alkohol till att rengöra enheten. Dra ur nätsladden och ta bort behållaren från motorenheten (Bild 19). Ta bort locket från behållaren och vrid locket upp och ner (Bild 20). Ta bort silen och silikonventilen från locket.
 • Page 101 Om du behöver service eller information eller har problem med termometrarna kan du besöka Philips AVENT-webbplatsen på www.philips.com/AVENT eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.
 • Page 102 Problem Ingredienserna värms inte upp helt. Apparaten ångokar inte. Ångkokningen tar för lång tid eller ångkokningsfunktionen fungerar inte alls. Ånga kommer ut ur påfyllningsöppningen. Ånglampan tänds igen efter att ångkokningen är klar. Efter ett tag ger apparaten ifrån sig ett brummande ljud.
 • Page 103 Problem Apparaten för mycket oväsen, avger en obehaglig lukt, blir varm, ryker, mm. Locket till behållaren läcker. Det finns vita fläckar på påfyllningsöppningen och/ eller behållaren, silen och locket. Apparaten avger mycket ljud under mixning. Vattnet i vattentanken har en ovanlig färg när du häller ut det ur vattentanken eller när det kommer in i behållaren...
 • Page 104 Problem Det finns mörka prickar i barnmaten eller vattnet i behållaren har en ovanlig färg. Tekniska specifikationer Spänning/wattal: Se typplattan på apparatens undersida. Vattentankens maxkapacitet: 200 ml. Behållarens maxkapacitet, fasta ingredienser: 800 ml. Behållarens maxkapacitet, vätskor: 450 ml. Användningstemperatur: 10 °C till 40 °C Skydd: temperaturkontrollerat uppvärmningssystem och säkerhetsspärr.
 • Page 108 4203.000.6226.3...

This manual is also suitable for:

Avent scf870