Philips AVENT SCF870 Manual

Philips AVENT SCF870 Manual

Hide thumbs Also See for AVENT SCF870:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
SCF870

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips AVENT SCF870

 • Page 1 SCF870...
 • Page 5: Table Of Contents

  EngliSh 8 ČEština 20 FrançaiS 32 hrvatSki 45 Magyar 57 PolSki 69 Русский 83 türkçE 97 укРаїнська 109...
 • Page 6 Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 7 Do not use the appliance if it has fallen or is damaged in any way. Take it to an authorised Philips service centre for repair.
 • Page 8: English

  Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
 • Page 9 EngliSh Pour the water into the filling opening and close the lid (Fig. 4). Note: Never put anything else than water in the water tank. Steaming If certain vegetables and fruits are steamed gently, they are perfect for babies who start to eat solid food.
 • Page 10 EngliSh Note: If you want to steam another batch of ingredients, let the appliance cool down for 10 minutes before you start steaming again. If you want to proceed with blending the steamed food, follow the instructions in section ‘Blending after steaming’ below. Under normal conditions, no water remains behind in the water tank after steaming.
 • Page 11 EngliSh blending fluids and fruits for baby drinks The appliance is not intended for chopping hard ingredients such as ice cubes and sugar cubes. After you have put liquids in the jar, never put the jar in the steaming position. Note: When you blend fluids, make sure you do not fill the jar beyond the maximum level indication on the jar.
 • Page 12 EngliSh ingredients and steaming times Type of food Ingredient Approximate steaming time* Fruit Apple 5 min Orange 10 min Peach 10 min Pear 5 min Pineapple 15 min Plum 10 min vegetables Asparagus 10 min Broccoli 20 min Carrot 15 min Cauliflower 15 min Celery...
 • Page 13 EngliSh Unplug the appliance and remove the jar from the motor unit (Fig. 19). Remove the lid from the jar and turn the lid upside down (Fig. 20). remove the sieve and the valve from the lid. (Fig. 21) Remove the blade unit from the jar (Fig. 22). Clean the blade unit under the tap thoroughly, immediately after use.
 • Page 14 If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips AVENT website at www.philips.com/AVENT or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
 • Page 15 EngliSh Problem Possible cause Solution The ingredients The pieces in the jar Cut the food into smaller pieces (2-3cm), decrease are not heated up are too big, there is the amount of food in the jar or select a longer completely.
 • Page 16 EngliSh Problem Possible cause Solution The appliance You put too much Process smaller quantities and do not let the continues to give food in the jar or appliance blend for more than 30 seconds at a off an unpleasant you let the appliance time.
 • Page 17 EngliSh Problem Possible cause Solution A smell of grilled Food particles have Clean the water tank according to the instructions or burnt food entered the water in chapter ‘Cleaning and maintenance, section comes out of the tank during use and ‘Descaling the water tank’.
 • Page 18 ČEština Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips AVENT. Abyste mohli plně využít podpory, kterou společnost Philips AVENT poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www. philips.com/welcome. Tento napařovač kombinovaný s mixérem je obzvláště vhodný pro přípravu malých množství jídla pro děti.
 • Page 19 Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti. Pokud by byl používán nesprávným způsobem, pro profesionální či poloprofesionální účely nebo v případě použití v rozporu s pokyny v tomto návodu, pozbývá záruka platnosti a společnost Philips odmítá jakoukoliv zodpovědnost za způsobené škody.
 • Page 20: Čeština

  0 a nechte přístroj několik minut vychladnout. Poté jej můžete znovu používat. Elektromagnetická pole (EMP) Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití...
 • Page 21 ČEština Poznámka: Do nádržky na vodu nedávejte nic jiného. napařování Je-li určité druhy zeleniny a ovoce jemně napařeny, jsou tyto suroviny mimořádně vhodné pro děti, které začínají jíst pevnou potravu. Napařování představuje nejzdravější způsob přípravy pokrmů, neboť si jídlo uchovává množství vitamínů a jiných živin důležitých pro zdraví. Poznámka: Recepty a doby zpracování...
 • Page 22 ČEština Jestliže chcete napařené jídlo rozmixovat, postupujte podle kapitoly „Mixování po napaření“ níže. Za normálních okolností nezůstane v nádrži na vodu po napařování žádná voda. Někdy se však může stát, že v nádrži trocha vody zůstane (například při usazení vodního kamene v nádrži, při přerušení...
 • Page 23 ČEština Přístroj není určen k sekání tvrdých přísad, například kostek ledu nebo cukru. Pokud dáte do nádoby tekutiny, nikdy nezapínejte napařování. Poznámka: V případě míchání tekutin se ujistěte, že nádobu nepřeplňujete nad úroveň maximální hladiny vyznačené na nádobě. Poznámka: Rozmixovaný pokrm nikdy nenapařujte. Nasaďte nožovou jednotku na držák v nádobě...
 • Page 24 ČEština Potraviny a doba napařování Typ potraviny Potravina Přibližná doba napařování* ovoce Jablko 5 min Pomeranč 10 min Broskve 10 min Hrušky 5 min Ananas 15 min Švestky 10 min Zelenina Chřest 10 min Brokolice 20 min Mrkev 15 min Květák 15 min Celer...
 • Page 25 ČEština K čištění přístroje nikdy nepoužívejte kovové žínky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní čisticí prostředky, jako je například benzín, aceton nebo alkohol. Odpojte přístroj ze sítě a odstraňte nádobu z motorové jednotky (Obr. 19). Sundejte z nádoby víko a otočte je vzhůru nohama (Obr. 20). Sundejte z víka sítko a ventil.
 • Page 26 Philips AVENT na adrese www.philips.com/AVENT nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků...
 • Page 27 ČEština Problém Možná příčina Řešení Jednotlivé složky Kousky v nádobě jsou Nakrájejte jídlo na malé kousky (2–3cm), vložte nejsou dobře příliš velké, v nádobě je do nádoby méně jídla nebo zvolte delší dobu prohřáté. příliš velké množství napařování (max. 20 minut). Nahlédněte do knihy potravin nebo nebyla receptů...
 • Page 28 ČEština Problém Možná příčina Řešení Přístroj vydává V nádobě je příliš Zpracovávejte menší množství a nenechávejte nepříjemný mnoho potravin nebo přístroj mixovat nepřetržitě déle než 30 sekund zápach i po probíhá mixování příliš několika použitích. dlouho. Přístroj vydává V nádobě je příliš Vypněte přístroj a zpracovávejte menší...
 • Page 29 ČEština Problém Možná příčina Řešení Z nádržky na Do nádržky na vodu se Nádržku na vodu vyčistěte podle pokynů vodu je cítit během používání dostaly v kapitole „Čištění a údržba“, část „Odstranění spálené jídlo. kousky jídla a připekly se vodního kamene“. Používejte přístroj pouze na topné...
 • Page 30 N’utilisez jamais l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou l’appareil lui-même est endommagé. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
 • Page 31 N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres fabricants ou qui n’ont pas été spécifiquement recommandés par Philips. Votre garantie ne sera pas valable en cas d’utilisation de tels accessoires ou pièces. Ne placez pas l’appareil sur ou à proximité d’une plaque chauffante ou d’une cuisinière en cours de fonctionnement ou encore chaude.
 • Page 32: Français

  Champs électromagnétiques (CEM) Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé...
 • Page 33 FrançaiS Réchauffage de nourriture remplissage du réservoir Remplissez le verre doseur d’eau jusqu’au niveau requis (fig. 3). Le verre doseur indique les quantités en millilitres et les temps de cuisson à la vapeur correspondants en minutes. Consultez le livre de recettes pour connaître les quantités recommandées pour les recettes fournies.
 • Page 34 FrançaiS Placez le bouton de commande sur la position de cuisson à la vapeur. Le voyant vapeur s’allume en orange pour indiquer que la cuisson est en cours (fig. 11). La vapeur ou l’eau chaude peuvent vous brûler les doigts. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas les éléments chauds ou la vapeur et ne laissez pas les enfants y toucher (fig.
 • Page 35 FrançaiS Remarque : Assurez-vous que les aliments mixés ont la bonne consistance (par exemple qu’il n’y a pas de grumeaux) avant de les servir. Remarque : Si les aliments pour bébé sont trop solides, ajoutez du liquide (ex: de l’eau) jusqu’à obtenir une consistance lisse et onctueuse.
 • Page 36 FrançaiS Placez le bol en position verticale sur le bloc moteur, c’est-à-dire couvercle vers le haut. Assurez-vous que la poignée se trouve sur le côté droit et entre les deux encoches de la zone de verrouillage (fig. 16). Mettez le bouton de commande sur la position de mixage. Maintenez le bouton dans cette position aussi longtemps que nécessaire mais pas plus de 30 secondes (fig.
 • Page 37 FrançaiS Type d’aliment Ingrédients Temps de cuisson approximatif* Poireaux 15 min Oignon 15 min Pois 20 min Poivron 15 min Pomme de terre 20 min Citrouille 15 min Épinard 15 min Rutabaga 15 min Patate douce 15 min Tomate 15 min viande Poulet, bœuf, agneau, porc, etc.
 • Page 38 FrançaiS l’eau n’a pas une couleur insolite, ou encore une odeur désagréable ou de brûlé. Si c’est le cas, nettoyez le réservoir d’eau (voir la section « Détartrage du réservoir d’eau » dans ce chapitre). Laissez le couvercle de l’ouverture de remplissage ouvert pour éviter que des bactéries ne se développent.
 • Page 39 Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips AVENT à l’adresse www.philips.com/AVENT ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale).
 • Page 40 FrançaiS Problème Cause possible Solution Vous n’avez pas Positionnez correctement le bol sur l’appareil (voir correctement section « Cuisson à la vapeur » au chapitre positionné le bol sur le « Utilisation de l’appareil »). bloc moteur. La cuisson à la Le réservoir d’eau Détartrez le réservoir d’eau.
 • Page 41 FrançaiS Problème Cause possible Solution L’appareil est très Vous avez placé trop Arrêtez l’appareil et mixez/hachez une portion bruyant, dégage d’aliments dans le bol. moins importante. une odeur désagréable, chauffe, dégage de la fumée, etc. Vous faites fonctionner Ne faites pas fonctionner l’appareil pendant plus de l’appareil trop 30 secondes consécutives.
 • Page 42 FrançaiS Problème Cause possible Solution Une odeur de Des résidus d’aliments Nettoyez le réservoir d’eau selon les instructions du nourriture grillée ont pénétré dans le chapitre « Nettoyage et entretien », section ou brûlée émane réservoir d’eau « Détartrage du réservoir d’eau ». Utilisez l’appareil du réservoir pendant l’utilisation et en respectant rigoureusement les instructions.
 • Page 43 Uvod Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips AVENT! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips AVENT, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome. Ovaj kombinirani aparat za kuhanje na pari i miješalica posebno je pogodan za pripremanje malih količina hrane za bebu.
 • Page 44 Philips se odriče bilo kakve odgovornosti za prouzročenu štetu. Aparat stavite na stabilnu, vodoravnu i ravnu površinu. Oko aparata treba biti dovoljno slobodnog prostora kako bi se spriječila oštećenja ormarića ili drugih predmeta, jer...
 • Page 45: Hrvatski

  Elektromagnetska polja (EMF) Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete pravilno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za korištenje. Prije prvog korištenja Uklonite svu ambalažu s aparata.
 • Page 46 hrvatSki kuhanje na pari Ako se određeno povrće i voće kratko kuha na pari, savršeno je za bebe koje počinju jesti krutu hranu. Kuhanje na pari najzdraviji je način pripreme hrane jer ona tako zadržava mnogo vitamina i drugih zdravih sastojaka. Napomena: Recepte i vrijeme kuhanja za te recepte možete pronaći u zasebnoj knjižici s receptima.
 • Page 47 hrvatSki U normalnim uvjetima voda ne ostaje u spremniku za vodu nakon kuhanja na pari. Međutim, u nekim situacijama (npr. u slučaju nakupljenog kamenca u spremniku za vodu, prekida procesa kuhanja na pari ili neispravnog korištenja aparata), može ostati vode u spremniku za vodu. U tom slučaju potpuno ispraznite spremnik za vodu nakon korištenja kako biste spriječili razvoj bakterija.
 • Page 48 hrvatSki miješanje tekućina i voća za pića za bebu Aparat nije namijenjen sjeckanju tvrdih sastojaka poput kockica leda i šećera. Kada stavite tekućine u vrč, nemojte ga stavljati u položaj za kuhanje na pari. Napomena: Prilikom miješanja tekućina pazite da ne napunite vrč iznad maksimalne razine naznačene na vrču.
 • Page 49 hrvatSki Sastojci i vrijeme kuhanja na pari Vrsta hrane Namirnica Približno vrijeme kuhanja na pari* voće Jabuka 5 min Narančasta 10 min Breskva 10 min Kruška 5 min Ananas 15 min Šljiva 10 min Povrće Šparoge 10 min Brokula 20 min Mrkva 15 min Cvjetača...
 • Page 50 hrvatSki Za čišćenje aparata nikada nemojte koristiti spužvice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput benzina, acetona ili alkohola. Iskopčajte aparat i odvojite vrč od jedinice motora (Sl. 19). Skinite poklopac s vrča i okrenite ga naopako (Sl. 20). skinite sito i ventil s poklopca (Sl.
 • Page 51 U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips AVENT, www.philips.com/AVENT, ili se obratite centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za potrošače, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.
 • Page 52 hrvatSki Problem Mogući uzrok Rješenje Sastojci se nisu Komadi u vrču su Izrežite hranu na manje komade (2-3 cm), smanjite potpuno zagrijali. preveliki, u vrču je količinu hrane u vrču ili odaberite duže vrijeme previše hrane ili hranu kuhanja na pari (najviše 20 minuta). Pogledajte niste dovoljno dugo knjižicu s receptima i/ili tablicu u poglavlju “Sastojci i kuhali na pari.
 • Page 53 hrvatSki Problem Mogući uzrok Rješenje Neugodan miris Stavili ste previše Obrađujte manje količine i nemojte ostavljati aparat osjeti se nakon hrane u vrč ili da odjednom radi duže od 30 sekundi. nekoliko uporaba. ste ostavili aparat da predugo miješa. Aparat je vrlo U vrču je previše Isključite aparat i smanjite količinu sastojaka.
 • Page 54 hrvatSki Problem Mogući uzrok Rješenje U dječjoj hrani Čestice hrane ušle su Očistite spremnik za vodu prema uputama u ima tamnih mrlja u spremnik za vodu i poglavlju “Čišćenje i održavanje”, odjeljak “Uklanjanje ili je voda u vrču zalijepile se na kamenca iz spremniku za vodu”.
 • Page 55 Magyar Bevezetés Köszönjük, hogy ezt a terméket vásárolta. Üdvözöljük a Philips AVENT termékvásárlók között! Azért, hogy a Philips AVENT által biztosított teljes körű támogatásban részesülhessen, kérjük, regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon. Ez a kombinált pároló és turmixgép különösen alkalmas kis mennyiségű bébiétel készítésére. A kombinált pároló...
 • Page 56 Működés közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. Figyelmeztetés! Ne használjon más gyártótól származó tartozékot / alkatrészt, vagy olyat, melyet a Philips nem javasolt, mert a garancia érvényét veszti. Ne tegye a készüléket működő vagy még le nem hűlt tűzhelyre, sütőre illetve azokhoz közel.
 • Page 57: Magyar

  Magyar Elektromágneses mezők (EMF) Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos. teendők az első használat előtt Távolítsa el a készülékről a teljes csomagolást.
 • Page 58 Magyar Párolás A szilárd étel fogyasztását megkezdő babák számára a gondosan párolt zöldség és gyümölcs tökéletes táplálék. A párolás az étel elkészítésének legegészségesebb módja, mivel sok vitamin és más egészséges tápanyag megmarad benne. Megjegyzés: A főzési időket a mellékelt receptkönyvben találja. Vegye figyelembe, hogy a recepteket a baba korához igazítottuk.
 • Page 59 Magyar Normál esetben párolás után nem marad víz a víztartályban. Néhány esetben azonban (pl. vízkőlerakódás a víztartályban, a párolás megszakadása vagy nem megfelelő használat), egy kevés víz maradhat a víztartályban. Ilyenkor a baktériumok elszaporodásának megelőzése érdekében használat után ürítse ki teljesen a víztartályt. A víztartály vízkőmentesítéséről lásd a „Tisztítás és karbantartás”...
 • Page 60 Magyar Ha folyadékot tett a kehelybe, akkor ne tegye a kelyhet párolási pozícióba. Megjegyzés: Folyadék turmixolásánál ne töltse a turmixkelyhet a rajta jelölt maximum jelzés fölé. Megjegyzés: Ne pároljon turmixolt bébiételt. Tegye a késegységet a késtartóra a turmixkehelyben (ábra 5). Vágja a szilárd hozzávalókat kis darabokra (legfeljebb 2–3 cm-es kockákra), majd tegye a kehelybe.
 • Page 61 Magyar a különböző hozzávalók párolási ideje Étel típusa Hozzávaló Párolási idő (kb.)* gyümölcs Apple 5 perc Narancssárga 10 perc Őszibarack 10 perc Körte 5 perc Ananász 15 perc Szilva 10 perc Zöldség Spárga 10 perc Brokkoli 20 perc Sárgarépa 15 perc Karfiol 15 perc Zeller...
 • Page 62 Magyar A készülék tisztításához ne használjon dörzsszivacsot, súrolószert sem benzint, acetont vagy alkoholt. Húzza ki a készülék dugóját a fali aljzatból és vegye le a turmixkelyhet a motoregységről (ábra 19). Vegye le a fedelet a kehelyről és fordítsa lefelé (ábra 20). Vegye le a szűrőt és a szelepet a fedélről.
 • Page 63 (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez. hibaelhárítás Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákat. Ha nem sikerül megoldania a problémát az alábbi információk alapján, forduljon a helyi Philips vevőszolgálathoz. Probléma Lehetséges ok Megoldás...
 • Page 64 Magyar Probléma Lehetséges ok Megoldás Éppen befejezte az Kapcsolja ki a készüléket és hagyja lehűlni néhány első párolási ciklust percig, mielőtt elkezdi a második párolási ciklust. és rögtön egy másodikat akar elkezdeni. A hozzávalók nem A kehelyben lévő Vágja az ételt apróbb darabokra (2–3 cm), vegyen ki melegedtek fel darabok túl nagyok, valamennyi ételt a kehelyből, vagy válasszon hosszabb...
 • Page 65 Magyar Probléma Lehetséges ok Megoldás A motoregység Ez normális jelenség. Ha a készülék a későbbiekben is kellemetlen szagot kellemetlen szagot áraszt, ellenőrizze, hogy az alapanyagok mennyisége áraszt az első és a használati idő megfelelő-e. Lásd „A különböző néhány hozzávalók párolási ideje” című részt. használatkor.
 • Page 66 Magyar Probléma Lehetséges ok Megoldás A víztartályból sült Használat közben Tisztítsa meg a víztartályt a „Tisztítás és karbantartás” vagy égett étel ételdarabok kerültek című fejezet „A víztartály vízkőmentesítése” című szaga árad a víztartályba és része szerint. A készüléket pontosan az utasítások rásültek a fűtőelemre.
 • Page 67 PolSki Wprowadzenie Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips AVENT! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips. com/welcome. To urządzenie łączące funkcje parowaru i blendera przydatne jest szczególnie do przygotowywania niewielkich ilości jedzenia dla dzieci.
 • Page 68 Uwaga Nigdy nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych producentów ani takich, które nie są zalecane przez firmę Philips. W przypadku użycia takich akcesoriów lub części gwarancja traci ważność. Nie umieszczaj urządzenia na działającym lub nagrzanym piekarniku lub kuchence gazowej ani w ich pobliżu.
 • Page 69: Polski

  Po wykonaniu tych czynności można ponownie korzystać z urządzenia. Pola elektromagnetyczne (EMF) To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. Jeśli użytkownik odpowiednio się z nim obchodzi i używa go zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają...
 • Page 70 PolSki Urządzenie NIE jest przeznaczone do: Rozmrażania jedzenia Gotowania mrożonych składników Gotowania już zmiksowanego pokarmu Gotowania tych samych składników dłużej niż przez 20 minut Gotowania makaronu ani ryżu Miksowania składników, a następnie ich gotowania Podgrzewania płynów, np. zup albo wody Utrzymywania ciepła potraw przez kilka godzin Ponownego podgrzewania pokarmu napełnianie zbiorniczka na wodę.
 • Page 71 PolSki Nałóż pokrywę na dzbanek i obróć ją w prawo, aby ją zamocować. Małe występy u spodu pokrywy muszą wsunąć się w odpowiednie wgłębienia dzbanka. Upewnij się, że wystająca część pokrywy znajduje się dokładnie nad uchwytem dzbanka (rys. 9). Umieść dzbanek do góry dnem na części silnikowej (pokrywą skierowaną w dół). Upewnij się, że uchwyt znajduje się...
 • Page 72 PolSki Postaw dzbanek pokrywką do góry na części silnikowej. Upewnij się, że uchwyt znajduje się z prawej strony i umieszczony jest pomiędzy dwoma krawędziami obszaru blokującego (rys. 16). Przesuń pokrętło do pozycji miksowania. Przytrzymaj je w tej pozycji aż do uzyskania zadowalającego efektu (rys.
 • Page 73 PolSki Uwaga: Nie przekraczaj ilości wskazywanej przez górną krawędź zielonej części tnącej. Umieść zawór w pokrywie dzbanka (rys. 7). Uwaga: Upewnij się, że zawór jest zamocowany w pokrywie. Umieść sitko w pokrywie dzbanka (usłyszysz „kliknięcie”) (rys. 8). Nałóż pokrywę na dzbanek i obróć ją w prawo, aby ją zamocować. Małe występy u spodu pokrywy muszą...
 • Page 74 PolSki Rodzaj żywności Składniki Czas przygotowania w przybliżeniu* Brokuły 20 min Marchew 15 min Kalafior 15 min Seler 15 min Cukinia 15 min Koper włoski 15 min Fasola 20 min 15 min Cebula 15 min Groszek 20 min Pieprz 15 min Ziemniak 20 min Dynia...
 • Page 75 PolSki Zachowaj szczególną ostrożność przy dotykaniu części tnącej. Krawędzie tnące są bardzo ostre. Uwaga: Aby jeszcze dokładniej umyć część tnącą, po opłukaniu możesz umieścić ją w zmywarce. Zawsze bezpośrednio po użyciu należy wyczyścić także inne części, które miały kontakt z żywnością.
 • Page 76 Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju Państwa zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips. rozwiązywanie problemów W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia.
 • Page 77 PolSki Problem Prawdopodobna Rozwiązanie przyczyna Próbujesz uruchomić Przed rozpoczęciem drugiego procesu gotowania następny proces wyłącz urządzenie i odczekaj kilka minut, aż gotowania zaraz po ostygnie. zakończeniu poprzedniego. Składniki nie Kawałki jedzenia są zbyt Pokrój jedzenie na mniejsze kawałki (2-3 cm), usuń podgrzewają...
 • Page 78 PolSki Problem Prawdopodobna Rozwiązanie przyczyna Wskaźnik Włączone urządzenie Wyłącz urządzenie w ciągu 10 minut po gotowania na zostało pozostawione zakończeniu gotowania na parze, a następnie parze włącza się na podstawie przez zmiksuj jedzenie lub wyjmij je z dzbanka. ponownie po ponad 10 minut.
 • Page 79 PolSki Problem Prawdopodobna Rozwiązanie przyczyna Na otworze Na tych elementach Jest to zjawisko normalne. Kamień należy regularnie wlewowym, osadził się kamień. usuwać. Patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”, dzbanku, sitku i/ część „Usuwanie kamienia”. lub pokrywie znajdują się białe plamy. Podczas Sitko nie jest Upewnij się, że sitko jest prawidłowo miksowania...
 • Page 80 PolSki Problem Prawdopodobna Rozwiązanie przyczyna W jedzeniu dla Podczas korzystania z Wyczyść zbiorniczek wody zgodnie z instrukcjami dziecka są urządzenia do zawartymi w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”, widoczne ciemne zbiorniczka wody w części „Usuwanie kamienia ze zbiorniczka wody”. drobiny lub woda dostały się...
 • Page 81 Русский Введение Поздравляем с покупкой! Добро пожаловать в клуб Philips AVENT! Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки, оказываемой Philips AVENT, зарегистрируйте приобретенное изделие на сайте www.philips.com/welcome. Это устройство, совмещающее в себе функции пароварки и блендера, прекрасно подходит для приготовления небольших порций еды для малышей. Оно будет незаменимым...
 • Page 82 использования прибора, в профессиональных или полупрофессиональный условиях или при нарушении правил данного руководства гарантийные обязательства утрачивают силу, и компания Philips не несет ответственности за любой причиненный ущерб. Установите прибор на устойчивой и ровной горизонтальной поверхности. Убедитесь, что вокруг прибора достаточно свободного места, поскольку недостаток пространства...
 • Page 83: Русский

  течение нескольких минут. После этого прибор снова готов к работе. Электромагнитные поля (ЭМП) Данный прибор Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, использование прибора безопасно в соответствии с современными научными данными.
 • Page 84 Русский устройство используется в качестве блендера, пропустите разделы “Заполнение резервуара для воды” и “Приготовление на пару”, следуйте инструкциям в разделе “Измельчение”. Никогда не разогревайте измельченные продукты. Никогда не готовьте ингредиенты больше 20 минут и не обрабатывайте продукты повторно. Прибор НЕ предназначен для: разморозки...
 • Page 85 Русский Установите клапан в крышку кувшина (Рис. 7). Примечание. Убедитесь, что клапан зафиксирован в крышке. Установите фильтр в крышку кувшина (раздастся щелчок) (Рис. 8). Закройте кувшин крышкой, поверните крышку по часовой стрелке для фиксации. Небольшие выступы на крышке должны совпасть с пазами на кувшине. Убедитесь, что большой...
 • Page 86 Русский После добавления жидкости в кувшин, никогда не включайте режим приготовления на пару. Поставьте кувшин вертикально на блок электродвигателя (крышка должна быть направлена наверх). Убедитесь, что ручка находится справа и расположена между двумя ребрами области блокирования (Рис. 16). Поверните переключатель режимов в положение измельчения. Удерживайте переключатель...
 • Page 87 Русский Поместите ножевой блок на держатель ножевого блока в кувшине (Рис. 5). Прежде чем положить твердые ингредиенты в кувшин, порежьте их на мелкие кусочки (кубики размером не более 2-3 см). Совет. Не измельчайте большое количество твердых ингредиентов одновременно. Измельчайте такие ингредиенты небольшими порциями. Поместите...
 • Page 88 Русский ингредиенты и время обработки паром Тип продуктов Ингредиенты Приблизительное время обработки паром* Фрукты Яблоки 5 минут Оранжевый 10 минут Персики 10 минут Груши 5 минут Ананас 15 мин Сливы 10 минут Овощи Спаржа 10 минут Брокколи 20 минут Морковь 15 мин...
 • Page 89 Русский Никогда не используйте отбеливатель или химические вещества/таблетки для стерилизации прибора. Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или такие растворители, как бензин, ацетон или спирт. Отключите прибор от сети и снимите кувшин с блока электродвигателя (Рис. 19). С...
 • Page 90 Для получения дополнительной информации или обслуживания в случае возникновения неполадок обращайтесь на веб-сайт www.philips.com/AVENT или в Центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона Центра указан на гарантийном талоне). Если подобный Центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую...
 • Page 91 Русский Проблема Возможная Способы решения причина Прибор не Прибор оснащен Чтобы правильно собрать все детали прибора, работает. встроенным замком см. главу “Эксплуатация прибора”. безопасности. Прибор может быть включен только в случае правильного подсоединения всех деталей к блоку электродвигателя. Не горит Прибор...
 • Page 92 Русский Проблема Возможная Способы решения причина Пар выходит из Неплотно закрыта Плотно закройте крышку наливного отверстия наливного крышка наливного (должен прозвучать щелчок). отверстия. отверстия. Отверстие для Очистите отверстие для выхода пара выхода пара на заостренным предметом, стараясь не повредить блоке уплотнитель.
 • Page 93 Русский Проблема Возможная Способы решения причина Прибор Не включайте блендер более чем на 30 секунд использовался непрерывной работы. долгое время и без перерывов. Крышка кувшина Крышка Закройте кувшин крышкой должным образом. протекает. установлена на См. главу “Эксплуатация прибора”. кувшин неправильно. Кувшин...
 • Page 94 Русский Проблема Возможная Способы решения причина Из резервуара для Во время Очистите резервуар от накипи, следуя воды пахнет гарью. использования в инструкциям в главе “Очистка и уход”, в разделе резервуар попали “Очистка резервуара от накипи”. Используйте частицы продуктов, прибор строго в соответствии с инструкциями. которые...
 • Page 95 Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips AVENT’e hoş geldiniz! Philips AVENT tarafından sunulan destekten tam faydalanmak için ürününüzü kaydettirin: www.philips.com/welcome. Buharlı pişirici ve blenderden oluşan bu birleşik ünite, özellikle az miktarda bebek maması hazırlamak için uygundur. Bu ünite, pişirme ve karıştırma fonksiyonlarını tek bir cihazda bir arada sunarak tüm ebeveynlere bebeklerine taze mama hazırlamada yardımcı...
 • Page 96 0 konumuna getirin ve birkaç dakika cihazın soğumasını bekleyin. Bunun ardından cihaz tekrar kullanılabilir. Elektromanyetik alanlar (EMF) Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
 • Page 97: Türkçe

  türkçE İlk kullanımdan önce Tüm ambalaj malzemelerini cihazdan çıkarın. Motor ünitesi hariç tüm parçaları temizleyin (bkz. ‘Temizlik ve bakım’ bölümü). Cihazın kullanımı Bebeğinizi beslemeden önce mamanın sıcaklığını mutlaka elinizin üstüyle kontrol edin. Buharla pişirme işleminden sonra, karıştırmak için malzeme eklemek amacıyla kapağın açılması gerekli olduğunda, kapağın soğuduğundan emin olun.
 • Page 98 türkçE Dikkat: Pişirme sürelerini ayrıca verilen tarif kitapçığında bulabilirsiniz. Tariflerin çocuğunuzun yaşına uygun olup olmadığına dikkat edin. Dikkat: Cihaz donmuş gıdaları buharla pişirme için gereken sıcaklığa kadar ısıtamayacağından donmuş malzemeleri buharla pişirmeyin. Bu cihazda buharla pişirmeden önce donmuş katı malzemelerin buzunu mutlaka çözün.
 • Page 99 türkçE durumda, bakteri oluşumunu engellemek için kullanım sonrasında su haznesini tamamen boşaltın. Su haznesinde kireç çözme işlemi için bkz. ‘Temizlik ve bakım’ bölümü. Buharla pişirme sonrasında karıştırma Hazne kulbunu kavrayın ve hazneyi motor ünitesinden kaldırarak çıkarın. Hazneyi çevirin ve sallayın, böylece mama bıçak ünitesine dökülür (Şek. 14). Sadece hazne kulbundan tutun.
 • Page 100 türkçE Bıçak ünitesini, haznedeki bıçak ünitesi yuvasına yerleştirin (Şek. 5). Katı gıdaları hazneye koymadan önce küçük parçalar halinde (2-3 cm’den büyük olmayan küpler) kesin. İpucu: Tek seferde çok büyük miktarda katı malzemeyi karıştırmayın. Bu malzemeleri küçük gruplar halinde karıştırın. Malzemeleri kavanoza koyun. (Şek. 6) Dikkat: Yeşil bıçak ünitesinin üst kenarını...
 • Page 101 türkçE Yemek türü Malzeme Yaklaşık buharla pişirme süresi* Armut 5 dak. Ananas 15 dak. Erik 10 dak Sebzeler Kuşkonmaz 10 dak Brokoli 20 dak. Havuç 15 dak. Karnabahar 15 dak. Kereviz 15 dak. Kabak 15 dak. Rezene 15 dak. Taze fasulye 20 dak.
 • Page 102 türkçE Süzgeci ve valfi kapaktan çıkarın. (Şek. 21) Bıçak ünitesini hazneden çıkarın (Şek. 22). Kullanımdan hemen sonra bıçak ünitesini musluk altında iyice temizleyin. Ayrıca, bıçak ünitesinin tüpünün iç kısmını yıkadığınızdan emin olun (Şek. 23). Bıçak ünitesiyle çalışırken çok dikkatli olun. Kenarları son derece keskindir. Dikkat: Bıçak ünitesini iyice temizlemek istiyorsanız, musluk suyuyla yıkadıktan sonra bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.
 • Page 103 Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com/AVENT adresindeki Philips AVENT Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayisine başvurun.
 • Page 104 türkçE Sorun Nedeni Çözüm Malzemeler uygun Haznedeki parçalar çok Yiyecekleri küçük parçalara ayırın (2-3 cm), şekilde ısıtılmamıştır. büyüktür, haznede çok haznedeki yiyecek miktarını azaltın veya daha fazla yiyecek vardır veya uzun bir buharla pişirme süresi seçin (maks. yeterince uzun süre 20 dakika).
 • Page 105 türkçE Sorun Nedeni Çözüm Cihaz birkaç kez Hazneye çok fazla Malzeme miktarını azaltın ve cihazla tek kullandıktan sonra kökü yiyecek koyuyorsunuz seferde 30 saniyeden uzun karıştırma koku yaymaya devam veya çok uzun süre yapmayın. ediyor. karıştırma uyguluyorsunuz. Cihaz çok fazla ses Haznede çok fazla Cihazı...
 • Page 106 türkçE Sorun Nedeni Çözüm Su haznesinden yanmış Kullanım sırasında su Su haznesini ‘Temizlik ve bakım’ bölümü ‘Su yiyecek kokusu geliyor haznesine yiyecek haznesindeki kirecin temizlenmesi’ başlığında parçacıkları girmiş ve verilen talimatlara göre temizleyin. Cihazı ısıtma elemanının kullanırken talimatlara tam olarak uyun. Su üzerine yapışmıştır.
 • Page 107 укРаїнська Вступ Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips AVENT! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips AVENT, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/ welcome. Ця пароварка-блендер особливо підходить для приготування невеликих порцій їжі для малюка. Пароварка-блендер допомагає батькам готувати свіжу їжу для дітей завдяки простій...
 • Page 108 Цей пристрій призначений виключно для побутового використання. Якщо пристрій використовується неналежно, для (напів-)професійних чи інших цілей всупереч цій інструкції, гарантія втрачає чинність, а компанія Philips не несе відповідальності за заподіяну шкоду. Ставте пристрій на стійку горизонтальну і рівну поверхню. Перевірте, чи достатньо...
 • Page 109: Українська

  положення “0” і дайте пристрою охолонути кілька хвилин. Після цього, пристрій можна використовувати знову. Електромагнітні поля (ЕМП) Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації у відповідності з інструкціями, поданими у цьому посібнику користувача.
 • Page 110 укРаїнська наповнення резервуара для води Наповніть мірну чашку до потрібного рівня (Мал. 3). На мірній чашці позначено мілілітри і відповідний час обробки парою у хвилинах. Для визначення рекомендованої кількості продуктів для рецептів див. окрему брошуру з рецептами. Примітка: Не наповнюйте мірну чашку вище максимальної позначки (200 мл), щоб не переповнити...
 • Page 111 укРаїнська Індикатор обробки парою засвічується оранжевим кольором, повідомляючи про обробку парою (Мал. 11). Гаряча пара або вода можуть обпекти пальці. Не торкайтеся самі і не дозволяйте дітям торкатись гарячих частин та уникайте контакту із парою, щоб не обпектися (Мал. 12). Час...
 • Page 112 укРаїнська Примітка: Якщо дитяча їжа все ще занадто тверда, доливайте рідини (напр., води), поки вона не набуде належної консистенції. Після змішування просто відпустіть регулятор. (Мал. 18) Регулятор автоматично вимикається. Вийміть змішані продукти з глека. Якщо потрібно, скористайтеся лопаткою. Слідкуйте, щоб температура дитячої їжі була безпечна для дитини. Від’єднайте...
 • Page 113 укРаїнська Поверніть регулятор у положення змішування. Тримайте регулятор у цьому положенні потрібний період часу, але не більше 30 секунд (Мал. 17). Примітка: Якщо продукти прилипають до стінок глека, вимкніть пристрій і перемішайте їх за допомогою лопатки або додайте трохи рідини. Не наповнюйте глек вище максимальної позначки.
 • Page 114 укРаїнська Тип продуктів Інгредієнт Приблизний час обробки парою* Цибуля 15 хв. Горох 20 хв. Перець 15 хв. Картопля 20 хв. Гарбуз 15 хв. Шпинат 15 хв. Бруква 15 хв. Солодка картопля 15 хв. Помідори 15 хв. М’ясо Курятина, яловичина, баранина, 20 хв.
 • Page 115 укРаїнська води чи неприємний запах або запах горілого з резервуара. У такому випадку почистіть резервуар для води (див. підрозділ “Видалення накипу з резервуара для води” у цьому розділі). Залиште кришку отвору для води відкритою для запобігання утворенню бактерій. Видалення накипу з резервуара для води. Якщо...
 • Page 116 Якщо бажаєте скористатися нашими послугами, або, якщо у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сайт виробів AVENT компанії Philips www.philips.com/AVENT або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого...
 • Page 117 укРаїнська Проблема Можлива причина Вирішення Глек на блоці двигуна Встановіть глек на пристрої у правильне встановлено в положення (див. підрозділ “Обробка парою” в неправильному розділі “Застосування пристрою”). положенні. Обробка парою У резервуарі для Видаліть накип із резервуара для води. Див. триває...
 • Page 118 укРаїнська Проблема Можлива причина Вирішення Пристрій шумить, У глеку надто багато Вимкніть пристрій та переробляйте продукти виділяє продуктів. меншими порціями. неприємний запах, гарячий на дотик, з нього йде дим тощо. Пристрій працює Не змішуйте пристроєм довше 30 секунд. надто довго без перерви.
 • Page 119 укРаїнська Проблема Можлива причина Вирішення Темні крапки на Під час використання Почистіть резервуар для води відповідно до дитячій їжі або пристрою в інструкцій в розділі “Чищення та догляд”, вода в глеку має резервуар для води підрозділ “Видалення накипу з резервуара для неприродній...
 • Page 130 MAX.
 • Page 132 4203.000.6227.2...

This manual is also suitable for:

Avent scf870/22

Table of Contents