Download  Print this page

Problemen Oplossen - AEG A72200GSW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
14

Problemen oplossen

Wij adviseren u het apparaat enkele uren op de
hoogste stand van de thermostaat te laten werken
zodat de bewaartemperatuur zo snel mogelijk be-
reikt wordt.
LET OP!
Gebruik nooit scherpe metalen hulpmiddelen om
de rijp van de verdamper te krabben, deze zou be-
schadigd kunnen raken. Gebruik geen mechani-
sche of andere middelen om het ontdooiproces te
versnellen, behalve die middelen die door de fabri-
kant zijn aanbevolen. Een temperatuurstijging tij-
dens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de veilige bewaartijd verkorten.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Tijdens de werking van het apparaat kunnen vaak kleine, maar storende problemen optre-
den waarvoor niet meteen een monteur hoeft te worden gebeld. Om onnodige onder-
houdskosten te voorkomen, wordt in de onderstaande tabel informatie gegeven over deze
problemen.
De werking van het apparaat gaat gepaard met bepaalde geluiden (geluid van compressor
en circulatie). Dat is geen probleem, maar de normale werking.
Het apparaat werkt niet continu dus als de compressor stopt, betekent dit niet dat er geen
stroom is. Daarom mag u geen elektrische onderdelen van het apparaat aanraken voordat u
de stroom hebt uitgeschakeld.
Storing
Het apparaat maakt la-
waai.
De zoemer klinkt. Het pic-
togram Alarm knippert.
Er wordt een vierkantje
boven- of onderin het
temperatuurdisplay weer-
gegeven.
"dEMo" verschijnt op het
display.
Mogelijke oorzaak
Het apparaat is niet stevig en
stabiel geplaatst.
De temperatuur in de vriezer is
te hoog.
De deur is niet goed gesloten.
Er is een fout opgetreden in de
temperatuurmeting.
Het apparaat staat in de demon-
stratiestand.
Oplossing
Controleer of het apparaat stabiel
staat (alle vier de pootjes en wie-
len moeten op de vloer staan). Zie
'Waterpas zetten'.
Zie 'Alarm hoge temperatuur'.
Zie 'Alarm deur open'.
Neem contact op met de klanten-
service (het koelsysteem blijft
werken om uw levensmiddelen
koud te houden, maar de tempe-
ratuur kan niet aangepast wor-
den).
Houd de OK-toets ongeveer 10
seconden ingedrukt tot een lange
zoemer te horen is en de display
kort uitgaat; het apparaat gaat
weer werken.

Advertisement

Table of Contents
loading