Download Print this page

AEG A72920GNW3 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

DA
Brugsanvisning
Fryser
EN
User Manual
Freezer
DE
Benutzerinformation
Gefriergerät
NO
Bruksanvisning
Fryser
2
19
36
55
A72920GNW3
A72920GNX3

Advertisement

loading

  Summary of Contents for AEG A72920GNW3

 • Page 1 Brugsanvisning A72920GNW3 Fryser A72920GNX3 User Manual Freezer Benutzerinformation Gefriergerät Bruksanvisning Fryser...
 • Page 2: Table Of Contents

  10. TEKNISK INFORMATION..................17 FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på...
 • Page 3: Om Sikkerhed

  DANSK OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug. 1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt •...
 • Page 4: Sikkerhedsanvisninger

  Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun • et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande. Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks. • aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette apparat. Hvis netledningen er beskadiget, skal den af •...
 • Page 5 DANSK 2.3 Brug • Overhold opbevaringsanvisningerne på emballagen til frostvaren. ADVARSEL! 2.4 Vedligeholdelse og Risiko for personskade, forbrændinger, elektrisk rengøring stød eller brand. ADVARSEL! • Apparatets specifikationer må ikke Risiko for skader på ændres. mennesker eller apparat. • Anbring ikke el-apparater (f.eks. ismaskiner) i apparatet, medmindre •...
 • Page 6: Betjening

  3. BETJENING 3.1 Betjeningspanel Display Mode-knap Knap til øgning af temperatur ON/OFF-knap Knap til sænkning af temperatur OK-knap Den foruddefinerede knaplyd kan samtidigt i nogle sekunder. Ændringen ændres ved at trykke på Mode og kan tilbagestilles. knappen til sænkning af temperatur 3.2 Display...
 • Page 7 DANSK 3.6 MinuteMinder-funktion hindrer samtidig opvarmning af allerede dybfrosne madvarer. MinuteMinder-funktionen bruges til at 1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende indstille en lydalarm på et ønsket symbol vises i displayet. tidspunkt, hvilket f.eks. er praktisk, når en FROSTMATIC-lampen blinker. opskrift kræver, at fødevarer køles ned i 2.
 • Page 8: Daglig Brug

  4. DAGLIG BRUG indfrysningskapacitet), står på ADVARSEL! typepladen indvendig i skabet. Se kapitlerne om sikkerhed. Indfrysningsprocessen varer 24 timer: i dette tidsrum må der ikke lægges andre 4.1 Opbevaring af frosne madvarer i, som skal indfryses. madvarer Når indfrysningen er slut, vendes der Ved første start eller efter længere tids...
 • Page 9: Råd Og Tip

  DANSK lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter. 2. Kontroller, at afløbsslangen bag på skabet udmunder i drypbakken. PAS PÅ! Brug ikke sæbepulver eller skuremiddel. Det vil skade overfladen. 4.5 Indvendig rengøring 1.
 • Page 10: Vedligeholdelse Og Rengøring

  5.4 Tips om opbevaring af • Åbne lågen så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end højst frostvarer nødvendigt. • Optøede madvarer nedbrydes meget For at få den største fornøjelse af dette hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
 • Page 11: Fejlfinding

  DANSK Når der ikke dannes rim, skyldes det den 3. Rengør apparatet inkl. alt tilbehør. automatisk styrede blæser, der konstant 4. Lad døren/dørene stå åben for at sender kold luft rundt i rummet. forebygge ubehagelig lugt. ADVARSEL! 6.5 Pause i brug Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det Tag følgende forholdsregler, når...
 • Page 12 Problem Mulige årsager Løsning Pæren lyser ikke. Pæren er defekt. Kontakt det nærmeste autori- serede servicecenter. Kompressoren kører hele Temperaturen er indstillet Se kapitlet "Betjening". tiden. forkert. Der blev lagt for store Vent nogle timer, og kontroller mængder madvarer i på...
 • Page 13: Installation

  DANSK Problem Mulige årsager Løsning Madvarerne var for varme, Lad madvarerne komme ned da de blev lagt i apparatet. på stuetemperatur, før de lægges i. Døren er blevet åbnet for Åbn kun døren, når det er tit. nødvendigt. FROSTMATIC-funktionen Se "FROSTMATIC-funktion". er slået til.
 • Page 14 Luftspalten kan være: PAS PÅ! • lige over apparatet Nogle modeller har en • bag ved og over overskabet. lyddæmpende plade under I så fald skal rummet bag overskabet kabinettet. Fjern ikke denne være mindst 50 mm dybt. plade.
 • Page 15 DANSK 8.7 Vending af dør ADVARSEL! Inden der udføres nogen form for arbejde på apparatet, skal stikket altid tages ud af kontakten. 6. Skru nederste hængsel af og flyt det 1. Fjern ventilationsristen. Fjern det (1). øverste beslag, og monter det på 7.
 • Page 16: Støj

  Foretag en sidste kontrol for at sikre, at: • Alle skruer er strammet. • Den magnetiske pakning slutter tæt til kabinettet. • Døren åbner og lukker rigtigt. Undertiden slutter pakningen ikke perfekt til kabinettet, hvis omgivelserne er kolde (dvs.
 • Page 17: Teknisk Information

  DANSK HISSS! HISSS! CRACK! CRACK! BLUBB! BLUBB! 10. TEKNISK INFORMATION 10.1 Tekniske data Højde 1800 Bredde Dybde Temperaturstigningstid Timer Spænding Volt 230 - 240 Frekvens De tekniske specifikationer fremgår af mærkepladen udvendigt eller indvendigt i apparatets samt af energimærket. 11. MILJØHENSYN beskytte miljøet og menneskelig Genbrug materialer med symbolet sundhed samt at genbruge affald af...
 • Page 18 Kasser ikke apparater, der er mærket tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune. med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet...
 • Page 19 10. TECHNICAL INFORMATION................34 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 20: Safety Information

  SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
 • Page 21: Safety Instructions

  ENGLISH Do not use water spray and steam to clean the • appliance. Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use • neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects. Do not store explosive substances such as aerosol •...
 • Page 22 • Do not change the specification of • Before maintenance, deactivate the this appliance. appliance and disconnect the mains • Do not put electrical appliances (e.g. plug from the mains socket. ice cream makers) in the appliance • This appliance contains hydrocarbons unless they are stated applicable by in the cooling unit.
 • Page 23: Operation

  ENGLISH 3. OPERATION 3.1 Control panel Display Mode button Temperature warmer button ON/OFF button Temperature colder button OK button It is possible to change predefined Mode and Temperature colder button sound of buttons by pressing together for some seconds. Change is reversible. 3.2 Display A) Timer indicator B) FROSTMATIC function...
 • Page 24: Frostmatic Function

  3.6 MinuteMinder function 3.8 FROSTMATIC function The MinuteMinder function is to be used The FROSTMATIC function accelerates to set an acoustic alarm at the preferred the freezing of fresh food and, at the time, useful for example when a recipe...
 • Page 25: Daily Use

  ENGLISH 4. DAILY USE The freezing process lasts 24 hours: WARNING! during this period do not add other food Refer to Safety chapters. to be frozen. When the freezing process is completed, 4.1 Storage of frozen food return to the required temperature (see When first starting-up or after a period "FROSTMATIC Function").
 • Page 26: Hints And Tips

  2. Check that the drain hose at the rear of the cabinet discharges into the drip tray.
 • Page 27: Care And Cleaning

  ENGLISH • water ices, if consumed immediately • make sure that the commercially after removal from the freezer frozen foodstuffs were adequately compartment, can possibly cause the stored by the retailer; skin to be freeze burnt; • be sure that frozen foodstuffs are •...
 • Page 28: Troubleshooting

  6.4 Defrosting the freezer 1. Disconnect the appliance from electricity supply. The freezer compartment is frost free. 2. Remove all food. This means that there is no build up of 3. Clean the appliance and all frost when it is in operation, neither on accessories.
 • Page 29 ENGLISH Problem Possible cause Solution A rectangular symbol is Temperature sensor prob- Contact the nearest Author- shown instead of numbers lem. ized Service Centre (the cool- on the Temperature Display. ing system will continue to keep food products cold, but temperature adjustment will not be possible).
 • Page 30: Installation

  Problem Possible cause Solution DEMO appears on the dis- The appliance is in demon- Keep the Mode pressed for play. stration mode. approximately 10 seconds un- til a long sound is heard and display shuts off for a short time.
 • Page 31: Rear Spacers

  ENGLISH domestic power supply socket is not Some functional problems earthed, connect the appliance to a might occur for some types separate earth in compliance with of models when operating current regulations, consulting a outside of that range. The qualified electrician. correct operation can only •...
 • Page 32: Door Reversibility

  4. Unscrew the hinge (1) and remove the cover plate (2). 5. Remove the support (3) and install the cover plate and hinge on the opposite side. Install the support on 8.6 Levelling the opposite side. When placing the appliance ensure that it stands level.
 • Page 33: Noises

  ENGLISH Do a final check to make 11. Install the handle on the opposite sure that: side. • All screws are tightened. 12. Raise the appliance and install the • The magnetic seal ventilation grille. adheres to the cabinet. 13. Put the cabinet in position. •...
 • Page 34: Technical Information

  HISSS! HISSS! CRACK! CRACK! BLUBB! BLUBB! 10. TECHNICAL INFORMATION 10.1 Technical data Height 1800 Width Depth Rising time Hours Voltage Volts 230 - 240 Frequency The technical information are situated in internal side of the appliance and in the the rating plate, on the external or energy label.
 • Page 35 ENGLISH your local recycling facility or contact your municipal office.
 • Page 36 9. GERÄUSCHE......................52 10. TECHNISCHE DATEN..................53 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG-Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
 • Page 37: Sicherheitsinformationen

  DEUTSCH SICHERHEITSINFORMATIONEN Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf. 1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und •...
 • Page 38: Sicherheitsanweisungen

  Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts • keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Elektrogeräte. Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder • Dampfstrahl. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten • Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
 • Page 39 DEUTSCH • Schließen Sie das Gerät nur an eine • Bewahren Sie keine entzündbaren ordnungsgemäß installierte Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf. Schutzkontaktsteckdose an. • Platzieren Sie keine entflammbaren • Verwenden Sie keine Produkte oder Gegenstände, die mit Mehrfachsteckdosen oder entflammbaren Produkten benetzt Verlängerungskabel.
 • Page 40: Betrieb

  • Der Kältekreislauf und die • Achten Sie darauf, dass die Isolierungsmaterialien dieses Gerätes Kühleinheit in der Nähe des sind ozonfreundlich. Wärmetauschers nicht beschädigt • Die Isolierung enthält entzündliches wird. Gas. Für Informationen zur korrekten Entsorgung des Gerätes wenden Sie sich an Ihre kommunale Behörde.
 • Page 41 DEUTSCH um die Uhreinstellung von 1 bis 90 ACHTUNG! Minuten zu ändern. Bleibt die Tür einige 3. Mit OK bestätigen. Minuten lang geöffnet, Die MinuteMinder-Anzeige erscheint. schaltet sich die Im Timer blinkt (min).. Beleuchtung automatisch Die Zeit kann während des Countdowns aus.
 • Page 42: Täglicher Gebrauch

  • Ertönen eines Summers. Die Funktion FROSTMATIC Drücken Sie eine beliebige Taste. wird nach etwa 52 Stunden Der Summer wird abgeschaltet. automatisch abgeschaltet. Die Temperaturanzeige des Zum Ausschalten der Gefriergeräts zeigt die höchste erreichte Funktion vor ihrer Temperatur ein paar Sekunden lang an.
 • Page 43 DEUTSCH Für das Einfrieren einer kleinen Menge frischer Lebensmittel ist keine Änderung der Einstellung erforderlich. Um frische Lebensmittel einzufrieren, schalten Sie die Funktion FROSTMATIC mindestens 24 Stunden, bevor Sie die einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach legen, ein. Legen Sie die frischen Lebensmittel, die eingefroren werden sollen, in ein beliebiges Fach, außer in das unterste Fach.
 • Page 44: Tipps Und Hinweise

  Seife. Sorgfältig ACHTUNG! nachtrocknen. Verwenden Sie keine 2. Vergewissern Sie sich, dass der Reinigungsmittel oder Ablaufschlauch auf der Rückseite des Scheuerpulver, da diese die Geräts in die Tropfwanne führt. Oberfläche beschädigen. 5. TIPPS UND HINWEISE 5.1 Normale eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben.
 • Page 45: Reinigung Und Pflege

  DEUTSCH Überblick über die Lagerzeit zu Lebensmittel in der kürzest möglichen haben. Zeit zum Gefriergerät zu bringen. • Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, 5.4 Hinweise zur Lagerung und lassen Sie die Tür nicht länger offen als notwendig. gefrorener Lebensmittel •...
 • Page 46: Fehlersuche

  Das Belüftungsgitter kann zur Reinigung geregelten Ventilator gesteuerte herausgenommen werden. Luftzirkulation im Inneren des Gefrierraums verhindert. 1. Lösen Sie den Rand des Gitters, indem Sie es wie abgebildet ziehen. 6.5 Stillstandszeiten Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie folgende Vorkehrungen treffen: 1.
 • Page 47 DEUTSCH Problem Mögliche Ursache Abhilfe Es wird ein akustisches oder Das Gerät wurde erst kür- Siehe „Alarm Tür offen“ oder optisches Alarmsignal aus- zlich eingeschaltet oder „Temperaturwarnung“. gelöst. die Temperatur ist noch zu hoch. Die Temperatur im Gerät Siehe „Alarm Tür offen“ oder ist zu hoch.
 • Page 48 Problem Mögliche Ursache Abhilfe Der Kompressor schaltet Dies ist normal, keine Stör- Der Kompressor schaltet sich sich nicht sofort ein, nach- ung. erst nach einer Weile ein. dem Sie FROSTMATIC ge- drückt oder die Soll-Tem- peratur auf einen anderen Wert eingestellt haben.
 • Page 49: Montage

  DEUTSCH Wenden Sie sich an den autorisierten Die Beleuchtung darf nur von einer Kundendienst. Fachkraft ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an Ihren autorisierten 7.3 Austauschen der Lampe Kundendienst. Das Gerät ist mit einer langlebigen LED- Innenbeleuchtung ausgestattet. 8. MONTAGE und dem Hängeschrank mindestens 40 WARNUNG! mm betragen, um die bestmögliche Siehe Kapitel...
 • Page 50 • Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei Missachtung der vorstehenden Sicherheitshinweise. • Das Gerät entspricht den EWG- Richtlinien. 8.4 Entfernen der Transportsicherungen Das Gerät ist mit Transportsicherungen ausgestattet, die zum Sichern der Tür während des Transports dienen. 1. Öffnen Sie die Tür.
 • Page 51 DEUTSCH 4. Schrauben Sie das Scharnier (1) los, und nehmen Sie die Abdeckplatte (2) 5. Entfernen Sie die Halterung (3) und 11. Montieren Sie den Griff an der bringen Sie die Abdeckplatte und gegenüberliegenden Seite. das Scharnier an der 12. Stellen Sie das Gerät auf und bringen gegenüberliegenden Seite an.
 • Page 52: Geräusche

  Führen Sie eine Endkontrolle durch, um sicherzustellen, dass: • Alle Schrauben fest angezogen sind; • Die Magnetdichtung am Gerät anliegt. • Die Tür ordnungsgemäß öffnet und schließt. Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z. B. im Winter) kann es vorkommen, dass die Türdichtung nicht richtig am...
 • Page 53: Technische Daten

  DEUTSCH SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS! CRACK! CRACK! BLUBB! BLUBB! 10. TECHNISCHE DATEN 10.1 Technische Daten Höhe 1800 Breite Tiefe Lagerzeit bei Störung Stunden...
 • Page 54 Spannung Volt 230 - 240 Frequenz Die technischen Daten befinden sich auf Innenseite des Geräts sowie auf der dem Typenschild auf der Außen- oder Energieplakette. 11. UMWELTTIPPS Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
 • Page 55 10. TEKNISKE DATA....................69 FOR PERFEKTE RESULTATER Takk for at du valgte dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi ber deg bruke noen minutter på...
 • Page 56: Sikkerhetsinformasjon

  SIKKERHETSINFORMASJON Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk. 1.1 Sikkerhet for barn og sårbare personer Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og •...
 • Page 57: Sikkerhetsanvisninger

  NORSK skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander. Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser • med brannfarlig drivgass i dette produktet. Dersom strømforsyningskabelen er skadet, må den • kun skiftes av et autorisert serviceverksted. 2. SIKKERHETSANVISNINGER 2.1 Montering huset. Hvis det ikke er det, må du kontakt en elektriker.
 • Page 58: Bruk

  • Ikke la varme artikler komme i Vedlikehold og etterfylling av enheten nærheten av plastdelene til må kun foretas av en kvalifisert produktet. person. • Ikke legg mineralvann i fryseren. • Undersøk regelmessig avløpsrøret til Dette vil skape press på beholderen.
 • Page 59 NORSK 3.2 Display A) Tidsurindikator B) FROSTMATIC-funksjon C) Temperaturindikator D) Alarmindikator E) ChildLock-funksjon F E D F) MinuteMinder-funksjon 3.3 Slå på 3.6 MinuteMinder-funksjon 1. Sett støpselet inn i stikkontakten. MinuteMinder-funksjonen skal brukes til 2. Hvis displayet er av, trykk ON/OFF. å...
 • Page 60: Daglig Bruk

  3.9 Alarm ved høy temperatur ChildLock-indikatoren blinker. 2. Trykk på OK for å bekrefte. Temperaturøkning i fryseren (for ChildLock-indikatoren vises. eksempel på grunn av strømbrudd eller For å deaktivere ChildLock-funksjonen fordi døren står åpen) vises ved at: gjentas prosedyren til ChildLock- indikatoren slukkes.
 • Page 61 NORSK 4.2 Innfrysing av ferske matvarer Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn ferske matvarer og for å oppbevare frossen og dypfryst mat over lengre tid. Det er ikke nødvendig å endre den aktuelle innstillingen når du vil fryse mindre mengder ferske matvarer. Når du vil fryse ferske matvarer, må...
 • Page 62: Råd Og Tips

  OBS! Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade finishen. 5. RÅD OG TIPS 5.1 Normale driftslyder • pakk maten inn i aluminiumsfolie eller plast og sørg for at pakkene er Følgende lyder er normale under bruk: lufttette;...
 • Page 63: Stell Og Rengjøring

  NORSK 6. STELL OG RENGJØRING 6.3 Rengjøre ADVARSEL! ventilasjonsgitteret Se etter i Sikkerhetskapitlene. Påse at døren er åpen. Ventilasjonsgitteret kan fjernes for 6.1 Generelle advarsler rengjøring. OBS! 1. Løsner du den nederste kanten på Trekk støpselet ut av gitteret ved å trekke det slik bildet stikkontakten før du foretar viser.
 • Page 64: Feilsøking

  7. FEILSØKING ADVARSEL! Se etter i Sikkerhetskapitlene. 7.1 Hva må gjøres, hvis ... Feil Mulig løsning Løsning Produktet virker ikke. Apparatet er slått av. Slå på komfyren. Støpselet sitter ikke skikke- Sett støpselet skikkelig inn i lig i stikkontakten.
 • Page 65 NORSK Feil Mulig løsning Løsning Matproduktene som ble La matprodukter avkjøle seg til lagt ned i fryseren var for romtemperatur før du legger varm. den i fryseren. Døren er ikke skikkelig luk- Se etter i "Lukke døren". ket. Funksjonen FROSTMATIC Se "FROSTMATIC -funksjo- er aktivert.
 • Page 66: Montering

  3. Skift ut defekte pakninger ved behov. Dersom rådet ikke gir Ta kontakt med servicesenteret. resultater, ta kontakt med nærmeste autoriserte 7.3 Skifte lyspære serviceverksted. Produktet er utstyrt med et ekstra 7.2 Lukke døren holdbart LED-taklys. Lyset kan bare skiftes av en 1.
 • Page 67 NORSK 8.6 Sette produktet i vater • Dette produktet er i overensstemmelse med EØS- Pass på at produktet står i vater. Ved direktivene. behov justeres føttene med vedlagte justeringsnøkkel. Tilpasning av døren 8.4 Fjerne transportsikringene avhenger av om døren står riktig i vater. Dette produktet er utstyrt med transportsikringer for å...
 • Page 68: Støy

  11. Monter håndtaket på motsatt side. 12. Rett opp produktet igjen, og sett ventilasjonsgitteret på plass. 13. Sett kabinettet på plass. OBS! Sett produktet på plass igjen, sett det i vater, og vent i minst fire timer før du setter støpselet inn i...
 • Page 69: Tekniske Data

  NORSK SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS! CRACK! CRACK! BLUBB! BLUBB! 10. TEKNISKE DATA 10.1 Tekniske data Justerbar 1800 Bredde Dybde Stigetid Timer...
 • Page 70 Elektrisk spenning Volt 230 - 240 Frekvens Tekniske data finner du på typeskiltet til utvendige eller innvendige siden på høyre utvendig på produktet, på den produktet og på energietiketten. 11. BESKYTTELSE AV MILJØET Resirkuler materialer som er merket med sammen med husholdningsavfallet.
 • Page 71 NORSK...
 • Page 72 www.aeg.com/shop...

This manual is also suitable for:

A72920gnx3