Download  Print this page

AEG A72200GSW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
A72200GSW0
NL VRIEZER
EN FREEZER
FR CONGÉLATEUR
DE GEFRIERGERÄT
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
21
38
56

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for AEG A72200GSW0

 • Page 1 NL VRIEZER A72200GSW0 GEBRUIKSAANWIJZING EN FREEZER USER MANUAL FR CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION DE GEFRIERGERÄT BENUTZERINFORMATION...
 • Page 2 ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken…...
 • Page 3 Inhoud INHOUD 4 Veiligheidsinformatie 7 Nuttige aanwijzingen en tips 10 Het eerste gebruik 10 Dagelijks gebruik 11 Nuttige aanwijzingen en tips 12 Onderhoud en reiniging 14 Problemen oplossen 16 Technische gegevens 16 Montage 19 Het milieu In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen...
 • Page 4: Veiligheid Van Kinderen En Kwetsbare Mensen

  Veiligheidsinformatie VEILIGHEIDSINFORMATIE In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiks- aanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissin- gen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzienin- gen.
 • Page 5 Veiligheidsinformatie Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt. Indien het koelcircuit beschadigd is: – open vuur en ontstekingsbronnen vermijden – de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren •...
 • Page 6 Veiligheidsinformatie • IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat gecon- sumeerd worden. Onderhoud en reiniging • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhouds- handelingen verricht. • Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen. •...
 • Page 7: Bescherming Van Het Milieu

  Nuttige aanwijzingen en tips Bescherming van het milieu Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale over- heidsinstanties kunt verkrijgen.
 • Page 8 Nuttige aanwijzingen en tips Steek de stekker in het stopcontact. Druk op de ON/OFF -knop als het display uit is. Het alarm kan na een paar seconden afgaan. Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor informatie over het resetten van het alarm. Als "dEMo"...
 • Page 9 Nuttige aanwijzingen en tips Minute Minder-functie DeMinute Minder-functie wordt gebruikt om een akoestisch alarm in te stellen op een be- paalde tijd. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een recept gedurende een bepaalde tijd moet afkoelen of wanneer u niet wilt vergeten dat u flessen in de vriezer hebt geplaatst om ze snel te laten afkoelen.
 • Page 10: Het Eerste Gebruik

  Het eerste gebruik Druk op een willekeurige toets. De zoemer gaat uit. De temperatuurweergave van de vriezer toont de hoogste temperatuur gedurende een aantal seconden. En toont dan weer de ingestelde temperatuur. Het indicatielampje alarm blijft knipperen totdat de normale omstandigheden zijn her- steld.
 • Page 11: Tips Voor Het Invriezen

  Nuttige aanwijzingen en tips des behalve de onderste mand die nodig is voor een goede luchtcirculatie. Het voedsel kan op alle legplateaus behalve het bovenste plateau tot 15 mm ver naar de deur uitsteken. In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder 'tijdsduur' is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
 • Page 12: Tips Voor Het Bewaren Van Ingevroren Voedsel

  Onderhoud en reiniging • vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit • bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft; •...
 • Page 13: De Vriezer Ontdooien

  Onderhoud en reiniging Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of bescha- dig ze niet. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproduc- ten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het opper- vlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
 • Page 14: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen Wij adviseren u het apparaat enkele uren op de hoogste stand van de thermostaat te laten werken zodat de bewaartemperatuur zo snel mogelijk be- reikt wordt. LET OP! Gebruik nooit scherpe metalen hulpmiddelen om de rijp van de verdamper te krabben, deze zou be- schadigd kunnen raken.
 • Page 15 Problemen oplossen Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De compressor werkt con- De thermostaatknop staat mis- Stel een hogere temperatuur in. tinu. schien niet goed. De deur is niet goed gesloten. Zie 'De deur sluiten'. De deur is te vaak geopend. Laat de deur niet langer dan no- dig openstaan.
 • Page 16: De Deur Sluiten

  Technische gegevens Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De deur is niet goed uitge- Het apparaat staat niet water- Zie 'Waterpas zetten'. lijnd. pas. Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice voor dit merk. De deur sluiten Maak de afdichtingen van de deur schoon. Stel de deur, indien nodig, af.
 • Page 17: Elektrische Aansluiting

  Montage Klimaatklasse Omgevingstemperatuur +10°C tot + 32°C +16°C tot + 32°C +16°C tot + 38°C +16°C tot + 43°C Locatie Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals ra- diatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat de lucht vrij kan circuleren aan de achterkant van de kast.
 • Page 18: Afstandsstukken Achterkant

  Montage Afstandsstukken achterkant U vindt de twee afstandhouders in het zakje met de handleiding. Volg deze stappen om de afstandhouders te in- stalleren: Draai de schroef los. Plaats de afstandhouder onder de schroef. Draai de afstandshouder in de juiste positie. Draai de schroeven opnieuw aan.
 • Page 19: Het Milieu

  Het milieu • Schroef de onderste pen los en monteer deze weer aan de tegenoverliggende kant. • Plaats de deur terug. • Zorg ervoor dat de rand van de deur pa- rallel loopt met de rand van de boven- kant. •...
 • Page 20 Het milieu contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.
 • Page 21 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 22: Table Of Contents

  Contents CONTENTS 23 Safety information 25 Control panel 29 First use 29 Daily use 30 Helpful hints and tips 31 Care and cleaning 32 What to do if… 34 Technical data 34 Installation 37 Environmental concerns The following symbols are used in this user manual: Important information concerning your personal safety and information on how to...
 • Page 23: Safety Information

  Safety information SAFETY INFORMATION In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the ap- pliance are thoroughly familiar with its operation and safety features.
 • Page 24 Safety information – thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated • It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock. WARNING! Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel to avoid hazard.
 • Page 25: Control Panel

  Control panel • Never use a hair drier or other heating appliances to speed up defrosting. Excessive heat may damage the plastic interior, and humidity could enter the electric system making it live. Installation For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs. •...
 • Page 26: Switching Off

  Control panel Temperature warmer button Temperature colder button OK button Mode button ON/OFF button It is possible to change predefined sound of buttons to a loudly one by pressing together Mode button and Temperature colder button for some seconds. Change is reversible. Display/Indicator 3 4 5 Timer indicator...
 • Page 27: Temperature Regulation

  Control panel Temperature regulation The set temperature of the freezer may be adjusted by pressing the temperature button. Set default temperature: • -18°C for the freezer The temperature indicator shows the set temperature. The set temperature will be reached within 24 hours. After a power failure the set temperature remains stored.
 • Page 28: Child Lock Function

  Control panel Press the Mode button until the Minute Minder indicator flashes. Press the OK button to confirm. The Minute Minder indicator goes off. It is possible to change the time during the countdown and at the end by pressing the Tem- perature colder button and the Temperature warmer button.
 • Page 29: First Use

  First use FIRST USE Cleaning the interior Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand- new product, then dry thoroughly. Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
 • Page 30: Helpful Hints And Tips

  Helpful hints and tips HELPFUL HINTS AND TIPS Normal Operating Sounds • You may hear a faint gurgling and a bubbling sound when the refrigerant is pumped through the coils or tubing. This is correct. • When the compressor is on, the refrigerant is being pumped around and you will hear a whirring sound and a pulsating noise from the compressor.
 • Page 31: Care And Cleaning

  Care and cleaning • make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retail- • be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the shortest possible time; • not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary; •...
 • Page 32: What To Do If

  What to do if… • put insulating material around the drawers, e.g. blankets or newspapers. Defrosting can be accelerated by placing bowls with hot water (not boiling) inside the freezer. • Leave the door open and insert the plastic scraper in the appropriate seating at the bot- tom centre, placing a basin underneath to collect the defrost water •...
 • Page 33 What to do if… Problem Possible cause Solution An error has occurred in meas- Call your service representative upper or lower square uring the temperature. (the cooling system will continue is shown in the tempera- to keep food products cold, but ture display.
 • Page 34: Technical Data

  Technical data Problem Possible cause Solution The appliance has no power. Connect another electrical appli- There is no voltage in the mains ance to the mains socket. Check socket. fuse. Contact a qualified electri- cian. The lamp does not work. The lamp is defective.
 • Page 35: Electrical Connection

  Installation Climate class Ambient temperature +10°C to + 32°C +16°C to + 32°C +16°C to + 38°C +16°C to + 43°C Location The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet.
 • Page 36: Door Reversibility

  Installation Levelling When placing the appliance ensure that it stands level. This can be achieved by two adjustable feet at the bottom in front. Door reversibility To carry out the following operations, we suggest that this be made with another person that will keep a firm hold on the doors of the appliance during the operations.
 • Page 37: Environmental Concerns

  Environmental concerns • Fit the handle on the opposite side and put the plastic caps (contained in the in- structions bag) in the free holes. • Do a final check to make sure that: – All screws are tightened. – The door opens and closes correctly. If the ambient temperature is cold (i.e.
 • Page 38 ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus élevés qui soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles...
 • Page 39 Sommaire SOMMAIRE 40 Consignes de sécurité 43 Conseils utiles 46 Première utilisation 46 Utilisation quotidienne 47 Conseils utiles 48 Entretien et nettoyage 50 En cas d'anomalie de fonctionnement 52 Caractéristiques techniques 53 Installation 55 En matière de sauvegarde de l'environnement Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel: Informations importantes pour votre sécurité...
 • Page 40: Consignes De Sécurité

  Consignes de sécurité CONSIGNES DE SÉCURITÉ Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cet- te notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité.
 • Page 41 Consignes de sécurité • Le circuit frigorifique de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflam- mable. Pendant le transport et l'installation de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique n'est endommagée.
 • Page 42 Consignes de sécurité • Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment con- gélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil. • Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'ap- pareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
 • Page 43: Conseils Utiles

  Conseils utiles Protection de l'environnement Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contri- buant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflamma- bles : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles au- près des autorités locales.
 • Page 44: Fonction Frostmatic

  Conseils utiles Branchez la fiche électrique de l'appareil à la prise de courant. Appuyez sur la touche ON/OFF si l'affichage est éteint. L'alarme sonore peut se déclencher au bout de quelques secondes. Pour réinitialiser l'alarme, reportez-vous au paragraphe « Alarme haute température ». Si «...
 • Page 45 Conseils utiles Fonction Minute Minder La fonction Minute Minder est à utiliser pour le réglage d'une alarme sonore à une heure souhaitée, ce qui est utile, par exemple, lorsque l'on souhaite refroidir une préparation pen- dant un certain temps dans le cadre d'une recette de cuisine ou lorsque l'on refroidit des bouteilles rapidement dans le congélateur.
 • Page 46: Première Utilisation

  Première utilisation Pour réinitialiser l'alarme : Appuyez sur une touche quelconque. L'alarme s'éteint. L'indicateur de température du congélateur affiche pendant quelques secondes la tem- pérature la plus élevée atteinte. Puis il affiche à nouveau la température programmée. Le voyant d'alarme continue à clignoter jusqu'à ce que les conditions normales soient restaurées.
 • Page 47: Conseils Utiles

  Conseils utiles tous les tiroirs et le bac à glaçons sauf le panier inférieur qui doit être en place afin de per- mettre une circulation d'air optimale. Sur toutes les clayettes (exceptée la clayette supéri- eure), vous pouvez placer des aliments qui dépassent de 15 mm du bord avant de la clayet- En cas de décongélation accidentelle, due par exemple à...
 • Page 48: Entretien Et Nettoyage

  Entretien et nettoyage • la quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique. • le temps de congélation est de 24 heures. Aucune autre denrée à congeler ne doit être ajoutée pendant cette période. •...
 • Page 49 Entretien et nettoyage Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil. Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour net- toyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs. Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à...
 • Page 50: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  En cas d'anomalie de fonctionnement Il est recommandé de placer le thermostat de l'ap- pareil sur la position Max pendant quelques heu- res pour que la température de stockage suffisan- te puisse être atteinte le plus rapidement possible. ATTENTION N'utilisez en aucun cas d'objets métalliques ou tranchants pour gratter la couche de givre sur l'évaporateur, car vous risqueriez de le détériorer.
 • Page 51 En cas d'anomalie de fonctionnement Problème Cause probable Solution « dEMo » s'affiche sur L'appareil est en mode démons- Maintenez la touche OK enfoncée l'écran. tration. pendant environ 10 s jusqu'à ce que le déclenchement d'une alar- me sonore se fasse longuement entendre et que l'écran s'éteigne momentanément : l'appareil commence à...
 • Page 52: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques Problème Cause probable Solution La fiche du cordon d'alimenta- Branchez correctement la fiche tion n'est pas correctement in- du cordon d'alimentation dans la sérée dans la prise de courant. prise de courant. Le courant n'arrive pas à l'appa- Branchez un autre appareil élec- reil.
 • Page 53: Installation

  Installation INSTALLATION AVERTISSEMENT Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement les "Consignes de sécurité" avant d'installer l'appareil. Emplacement Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe clima- tique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil : Classe climatique Température ambiante +10 à...
 • Page 54 Installation Entretoises arrière Vous trouverez les deux filtres dans le sac avec la documentation. Pour installer les filtres, procédez comme suit : Desserrez la vis. Insérez le filtre sous la vis. Tournez le filtre dans la bonne position. Resserrez les vis. Mise à...
 • Page 55: En Matière De Sauvegarde De L'environnement

  En matière de sauvegarde de l'environnement • Dévissez le pivot supérieur (c2) et placez- le sur le côté opposé. • Remettez en place la porte. • Vérifiez que le bord de la porte est para- llèle au bord de la paroi supérieure. •...
 • Page 56 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind.
 • Page 57: Benutzerinformation

  Inhalt INHALT 58 Sicherheitshinweise 61 Praktische Tipps und Hinweise 64 Erste Inbetriebnahme 64 Täglicher Gebrauch 65 Praktische Tipps und Hinweise 66 Reinigung und Pflege 68 Was tun, wenn … 70 Technische Daten 71 Montage 73 Hinweise zum Umweltschutz In dieser Benutzerinformation werden folgende Symbole verwendet: Wichtige Hinweise zur Sicherheit von Personen und Informationen zur...
 • Page 58: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Feh- lern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicher- heitsvorschriften vertraut sind.
 • Page 59 Sicherheitshinweise Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Kompo- nenten des Kältekreislaufs zu beschädigen. Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs: – Offene Flammen und Zündfunken vermeiden – Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften •...
 • Page 60 Sicherheitshinweise Reinigung und Pflege • Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. • Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen. • Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
 • Page 61: Praktische Tipps Und Hinweise

  Praktische Tipps und Hinweise PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE Display Taste zum Erhöhen der Temperatur Taste zum Senken der Temperatur Taste OK Taste Mode Taste ON/OFF Der voreingestellte Tastenton lässt sich auf einen lauten Ton einstellen. Halten Sie dazu die Taste Mode und die Taste zur Verringerung der Temperatur mehrere Sekunden gedrückt. Die Änderung lässt sich rückgängig machen.
 • Page 62 Praktische Tipps und Hinweise Informationen zur Auswahl einer anderen Temperatur finden Sie unter „Temperaturrege- lung“. Bleibt die Tür einige Minuten lang geöffnet, schaltet sich die Beleuchtung automatisch aus. Die Beleuchtung wird durch das Schließen und Öffnen der Tür automatisch aus- bzw. ein- geschaltet.
 • Page 63 Praktische Tipps und Hinweise Der Timer zeigt den eingestellten Wert (30 Minuten) ein paar Sekunden lang an. Drücken Sie die Taste zum Erhöhen oder Senken der Temperatur, um die Timereinstel- lung von 1 bis 90 Minuten zu ändern. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK. Die Minute Minder Anzeige erscheint.
 • Page 64: Erste Inbetriebnahme

  Erste Inbetriebnahme Alarm „Tür offen“ Es ertönt ein Signalton, wenn die Tür einige Minuten lang offen steht. Der Alarm „Tür offen“ wird wie folgt angezeigt: • Blinkende Alarmanzeige • Akustisches Signal. Sobald der Normalzustand wieder hergestellt ist (Tür geschlossen), wird der Alarm deakti- viert.
 • Page 65: Praktische Tipps Und Hinweise

  Praktische Tipps und Hinweise Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall, der länger dauerte als der in der Tabelle mit den technischen Daten angegebene Wert (siehe „Lagerzeit bei Störung) zu einem ungewoll- ten Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort gekocht und nach dem Abkühlen erneut eingefroren werden.
 • Page 66: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege • frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter Qualität ein; • teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollständig gefrieren und Sie später nur die Menge auftauen müssen, die Sie gerade benötigen; •...
 • Page 67 Reinigung und Pflege Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen. Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
 • Page 68: Was Tun, Wenn

  Was tun, wenn … Es wird empfohlen, das Gerät jetzt einige Stunden lang mit der höchsten Einstellung des Tempera- turreglers laufen zu lassen, damit es die erforderli- che Lagertemperatur schnellstmöglich erreicht. VORSICHT! Entfernen Sie Reif und Eis vom Verdampfer bitte niemals mit scharfen metallischen Gegenständen, da dieser dadurch beschädigt werden könnte.
 • Page 69 Was tun, wenn … Problem Mögliche Ursache Abhilfe Auf dem Display erscheint Das Gerät befindet sich im De- Halten Sie die OK-Taste ca. 10 Se- „dEMo“. mo-Modus. kunden lang gedrückt, bis ein lan- ger Signalton ertönt und das Dis- play für kurze Zeit ausgeschaltet wird: Danach arbeitet das Gerät wieder normal.
 • Page 70: Technische Daten

  Technische Daten Problem Mögliche Ursache Abhilfe Das Gerät bekommt keinen Testen Sie, ob ein anderes Gerät Strom. Es liegt keine Spannung an dieser Steckdose funktioniert. an der Netzsteckdose an. Prüfen Sie die Sicherung. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Die Lampe funktioniert Die Lampe ist defekt.
 • Page 71: Montage

  Montage MONTAGE WARNUNG! Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleis- ten. Aufstellung Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem die Umgebungstemperatur mit der Kli- maklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist: Klimaklasse Umgebungstemperatur...
 • Page 72 Montage Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch Miss- achtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen. Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien. Distanzstücke hinten Die beiden Distanzstücke befinden sich im Beutel mit den Unterlagen. Gehen Sie wie folgt vor, um die Distanzstücke an- zubringen: Lösen Sie die Schraube.
 • Page 73: Hinweise Zum Umweltschutz

  Hinweise zum Umweltschutz • Schrauben Sie den unteren Bolzen ab und an der gegenüberliegenden Seite an. • Bringen Sie die Tür wieder an. • Stellen Sie sicher, dass die Türkante pa- rallel zur Oberseitenkante ist. • Schrauben Sie den Bolzen (A) ab und an der gegenüberliegenden Seite an.
 • Page 74 erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
 • Page 76 210622124-A-382011...