Download  Print this page

Milieu; Montage - Zanussi ZTH485 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
• Kinderen herkennen de gevaren die bij elektrische ap-
paraten horen vaak niet. Houd kinderen uit de buurt om
te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Waarschuwing!
• De verpakkingsmaterialen (zoals plasticfolie en
polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor

Milieu

Het symbool
op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking.
Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit
product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Milieu-informatie
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen
worden gerecycled. De kunststofonderdelen zijn gemar-

Montage

Het apparaat vervoeren
Belangrijk! Kantel het apparaat om het te vervoeren,
uitsluitend op zijn linkerkant (zie afbeelding), als het niet
rechtop vervoerd kan worden.
Waarschuwing! Indien het apparaat niet rechtop
vervoerd is, laat het dan 12 uur staan voordat u het
aansluit op de elektriciteitsvoorziening en het voor het
eerst gebruikt, zodat de olie terug kan stromen naar de
compressor. Anders kan de compressor beschadigd
raken.
4
kinderen - verstikkingsgevaar! Houd deze mate-
rialen buiten het bereik van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het
bereik van kinderen, op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trom-
mel kunnen klimmen.
keerd, bijv. >PE<, >PS <, enz. Gooi het verpakkingsmate-
riaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke
afvaldienst.
Belangrijk! De warmtepomp van uw droogtrommel bevat
een gesloten koelcircuit gevuld met een koelmiddel dat
geen CFK's bevat. Het koelcircuit in de warmtepomp mag
niet beschadigd worden
Waarschuwing! Als u het apparaat afdankt:
trek de stekker uit het stopcontact,
• snijd het aansluitsnoer met de stekker af en gooi het
weg,
• verwijder het slot van de deur. Zo voorkomt u dat kin-
deren zichzelf insluiten en hun leven in gevaar bren-
gen.
Plaatsing van het apparaat
• Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij
de wasmachine te plaatsen
• De wasdroger moet op een schone plaats worden geïn-
stalleerd, waar geen vuilophoping kan plaatsvinden
• Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het hele appa-
raat Belemmer het voorste luchtrooster en het achterste
luchtrooster niet
• Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken
wanneer de droger in gebruik is, moet deze op een sta-
biel horizontaal vlak geplaatst worden
• Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat, dient
gecontroleerd te worden of de droger wel helemaal ho-
rizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas Is
dit niet het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit
wel het geval is
• De pootjes mogen nooit verwijderd worden Belemmer
de speling tussen het apparaat en de vloer niet met
hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke Hierdoor

Advertisement

Table of Contents
loading