Download  Print this page

Milieu; Installatie - Zanussi ZTE285 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Waarschuwing!
• Gevaar op verstikking! De verpakkingsmaterialen
(bijv. plastic folie, polystyreen) kunnen een ge-

Milieu

Het symbool
op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking.
Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit
product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Oud apparaat
Waarschuwing!
Trek de stekker uit het stopcontact als u de machine niet
meer gebruikt. Snij de voedingskabel van het apparaat en
gooi deze samen met de stekker weg. Maak de deurver-
grendeling onklaar. Dan kunnen kinderen zich niet in de
machine opsluiten en hun leven in gevaar brengen.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen
worden gerecycled. De kunststofonderdelen zijn gemar-

Installatie

Belangrijk! Het apparaat moet getransporteerd worden in
verticale positie.
Plaatsing van het apparaat
• Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij
de wasmachine te plaatsen
• De wasdroger moet op een schone plaats worden geïn-
stalleerd, waar geen vuilophoping kan plaatsvinden
• Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het hele appa-
raat Belemmer het voorste luchtrooster en het achterste
luchtrooster niet
4
vaar opleveren voor kinderen - houd uit de buurt
van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het
bereik van kinderen op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trom-
mel kunnen klimmen.
keerd, bijv. >PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateri-
aal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke
afvaldienst.
Milieutips
• In de droger wordt uw wasgoed pluizig en zacht Daar-
om heeft u bij het wassen geen wasverzachter nodig
• Uw droger werkt het zuinigst als u
– de ventilatieopeningen in de sokkel altijd vrij houdt;
– u zich aan de in het programma-overzicht aanbevo-
len laadvolumes houdt;
– zorgt voor goede ventilatie in de ruimte waar het ap-
paraat geïnstalleerd is;
– het microfilter en de fijne zeef na elke droogcyclus
reinigt;
– het wasgoed goed centrifugeert voordat u het in de
droger stopt.
Energieverbruik hangt af van het in de wasmachine
ingestelde centrifugetoerental. Hogere centrifuge-
toerental - minder energieverbruik.
• Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken
wanneer de droger in gebruik is, moet deze op een sta-
biel horizontaal vlak geplaatst worden
• Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat, dient
gecontroleerd te worden of de droger wel helemaal ho-
rizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas Is
dit niet het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit
wel het geval is
• De pootjes mogen nooit verwijderd worden Belemmer
de speling tussen het apparaat en de vloer niet met
hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke Hierdoor

Advertisement

Table of Contents
loading