Download  Print this page

Reiniging En Onderhoud - Zanussi ZTH485 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
hiermee wordt de anti-kreukfase uitgebreid tot in totaal
90 minuten. Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt
het niet.
Zoemer
geluidsbevestiging van:
• het einde van de cyclus
• anti-kreukfase start en einde
• cyclusonderbreking
• fout
Tijd
na instellen van het Tijd -programma. U kunt een pro-
grammaduur selecteren van 10 minuten tot 2 uur, in
stappen van 10 minuten
Startuitstel
Hiermee kan de start van het droogprogramma met mi-
nimaal 30 minuten en maximaal 20 uur worden uitge-
steld. Druk herhaaldelijk op de toets Startuitstel tot het
gewenste startuitstel wordt weergegeven op het display
Kinderslot instellen
Het kinderslot kan ingesteld worden om te voorkomen dat
een programma per ongeluk wordt gestart of dat een lo-
pend programma onbedoeld wordt veranderd. De kinder-
slotfunctie blokkeert alle toetsen en de programmakeuze-
knop. Het kinderslot kan in- of uitgeschakeld worden door
de BEHOEDZAAM en INTENSIEF toetsen tegelijkertijd ge-
durende 5 seconden ingedrukt te houden.
Het
ikoon verschijnt in het display om aan te geven
dat de kinderslotfunctie is geactiveerd.
Eventuele wijzigingen van het drogen parameters
nodig kinderslot deactiveren.
Het kinderslot kan niet worden uitgeschakeld in de laatste
fase van de droogcyclus.
Het programma veranderen
Om het lopende programma te wijzigen moet dit eerst
worden geannuleerd door de programmakeuzeknop op

Reiniging en onderhoud

Het waterreservoir legen
Maak het waterreservoir na elke droogcyclus leeg.
10
. Selecteer het nieuwe programma en druk op de Toets
Start/Pauze .
Als het programma eenmaal begonnen is, kan het
niet meer veranderd worden Als u desondanks toch
probeert het programma te veranderen door aan de pro-
grammakeuzeknop te draaien, gaan het display program-
mavoortgang en de controlelampjes knipperen Als u op
een optieknop drukt (met uitzondering van de Toets zoe-
mer ), verschijnt
in het display. Het droogprogram-
ma wordt hierdoor echter niet beïnvloed (wasgoedbe-
scherming)
Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de trommel
halen
Zodra de droogcyclus voltooid is, wordt op het display
knipperend het
anti-kreukpictogram weergegeven
evenals de waarschuwingslampjes Filter en Waterhouder .
Als u drukt op de toets Zoemer , klinkt er gedurende onge-
veer een minuut een geluidssignaal met onderbrekingen.
De droogcycli worden automatisch gevolgd door
een anti-kreuk fase die ongeveer 30 minuten duurt
De trommel draait gedurende deze fase met onderbrekin-
gen Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet Het
wasgoed kan tijdens de anti-kreukfase te allen tijde uit de
machine gehaald worden (Het wasgoed moet uiterlijk te-
gen het einde van deze anti-kreukfase uit de droogtrom-
mel worden gehaald, om te voorkomen dat het gaat kreu-
ken.)
1. Open de deur
2. Voordat u het wasgoed uit de trommel haalt, het pluis
van het microfilter verwijderen U kunt dat het beste
met een vochtige hand doen (zie het hoofdstuk "Rei-
niging en onderhoud".)
3. Haal het wasgoed uit de trommel.
4. Draai de programmakeuzeknop naar
5. Sluit de deur.
Na ieder gebruik
• Reinig de filters.
• Maak het waterreservoir leeg.
uit.

Advertisement

Table of Contents
loading