Download  Print this page

Zanussi ZTH485 User Manual page 5

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
kan er hitte worden opgebouwd die storing kan veroor-
zaken bij de bediening van dit apparaat
Belangrijk!
• De hete lucht die door de droogtrommer wordt uitge-
zonden kan temperaturen tot 60°C bereiken. Het appa-
raat moet daarom niet op vloeren worden geïnstalleerd
die niet bestand zijn tegen hoge temperaturen.
• Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertem-
peratuur niet lager liggen dan +5° C en niet hoger dan
+35° C, omdat dit de prestaties van het apparaat kan
beïnvloeden
• Als het apparaat verplaatst moet worden moet dit verti-
caal gebeuren
• Het apparaat mag niet worden geplaatst achter een af-
sluitbare deur, een schuifdeur of een deur met schar-
nieren aan de tegenovergestelde zijde als die van het
apparaat op zo'n manier dat dat de deur van de droger
niet helemaal geopend kan worden.
Verwijdering van de transportbeveiliging
Let op! Voordat u de droger in gebruik neemt
moeten alle transportbeveiligingen verwijderd
worden.
1. Open de vuldeur
3. Verwijder de plastic folie en de polystyreen vulling
van de machine
2. Trek de stroken plak-
band los van de binnen-
kant van de machine, bo-
venop de trommel
Elektrische aansluiting
Details over het voltage, soort stroom en de zekeringen
vindt u op het typeplaatje. Het typeplaatje is vlakbij de vu-
lopening gemonteerd (zie hoofdstuk "Productbeschrij-
ving").
Waarschuwing! De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor schade of letsel die
voortkomen uit het niet opvolgen van bovengenoemde
veiligheidsmaatregelen.
Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan
MOET dit gebeuren door onze Klantenservice.
Waarschuwing! Het aansluitsnoer moet toegankelijk
zijn na het installeren van de machine.
Deur omkeren
Om het in- en uitladen van het wasgoed te vergemakkelij-
ken kan de deur worden omgekeerd. De draairichting van
de deur mag alleen worden veranderd door een gekwalifi-
ceerd vakman. Neem contact op met de service-afdeling.
De kosten voor het veranderen van de draairichting van de
deur zijn voor u.
Speciale accessoires
• stapelkit
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespeciali-
seerde dealer
Deze installatiesets kunnen gebruikt worden om de
droger bovenop een wasmachine (60 cm breed, voorla-
der) te plaatsen, om ruimte te besparen. De wasmachi-
ne onder en de droger erbovenop.
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door.
• afvoerset
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespeciali-
seerde dealer
Afvoerset om het condenswater rechtstreeks af te voe-
ren in een bak, sifon, gootsteen, enz. Het condenswa-
terreservoir hoeft dan niet meer geleegd te worden, het
moet echter wel op de daarvoor bedoelde plaats in de
machine blijven zitten.
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door.
• voetstuk met lade
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespeciali-
seerde dealer
5

Advertisement

Table of Contents
loading