Download  Print this page

Table Of Contents; Belangrijke Veiligheidsinformatie - Zanussi ZTH485 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Inhoud
Belangrijke veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Beschrijving van het product _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Voor het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Programmatabel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7

Belangrijke veiligheidsinformatie

Belangrijk! In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang
dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te
nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en
waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige
vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk
ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en
de veiligheidsvoorzieningen Bewaar deze instructies en
zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt
verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat
gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is
geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het
apparaat.
- Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het
apparaat in gebruik neemt.
Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om
te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te
brengen aan dit apparaat
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door perso-
nen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichame-
lijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan er-
varing en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van
een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben
ontvangen over het gebruik van het apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine kinderen en huisdieren niet in de
trommel klimmen. Controleer om dit te voorkomen de
trommel vóór gebruik
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers,
schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen
2
Wasgoed sorteren en voorbereiden _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Reiniging en onderhoud _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Wat moet u doen als... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Machine-instellingen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Tips voor testinstanties _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en
mogen niet in het apparaat terechtkomen.
• Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen,
dient het apparaat niet gebruikt te worden om de vol-
gende voorwerpen te drogen Kussens, gewatteerde de-
kens en dergelijke (deze artikelen zorgen voor opho-
ping van hitte)
• Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douche-
mutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubbe-
rbinnenkant en kleding of kussens met vulling van
schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te wor-
den gedroogd
• Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij on-
derhoud altijd afgesloten te worden van stroomvoorzie-
ning
• Probeer in geen geval zelf de machine te repareren Re-
paraties die door niet-deskundige personen uitgevoerd
worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Neem con-
tact op met een Klantenservice bij u in de buurt Vraag
altijd om originele vervangingsonderdelen
• Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, ace-
ton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars terpenti-
ne, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens
in de droogtrommel te worden gedroogd, te worden
gewassen in heet water met een extra hoeveelheid was-
middel
• Explosiegevaardroog nooit voorwerpen in de wasdro-
ger die in aanraking zijn geweest met ontvlambare op-
losmiddelen (petroleum, spiritus, producten voor che-
mische reiniging en dergelijke). Aangezien deze be-
standdelen vluchtig zijn, kunnen ze een explosie ver-
oorzaken Droog alleen voorwerpen in de wasdroger die
met water gewassen zijn
• Brandgevaar voorwerpen die vlekken bevatten of ge-
drenkt zijn in plantaardige of bakolie vormen een ge-
13
Wijzigingen voorbehouden

Advertisement

Table of Contents
loading