Download  Print this page

Milieu - Zanussi ZTEB285 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
tige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt, dient
u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kle-
dingstuk is verwijderd voordat u het in de ma-
chine doet
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het
stopcontact; maar aan de stekker zelf
• Gebruik de wasdroger nooit als het elektri-
sche snoer, het bedieningspaneel, het boven-
blad of de sokkel beschadigd zijn, zodat de
binnenkant van de wasmachine toegankelijk
is
• Wasverzachters of soortgelijke producten
dienen te worden gebruikt zoals gespecifi-
ceerd in de wasverzachterinstructies
• Let op – heet oppervlak: Raak het opper-
vlak van het dekseltje van de deurverlichting
niet aan wanneer de verlichting ingeschakeld
is
(Alleen drogers die zijn uitgerust met inwendi-
ge trommelverlichting)

Milieu

Recycle de materialen met het symbool
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem contact
op met de gemeente.
Oud apparaat
Waarschuwing!
Trek de stekker uit het stopcontact als u de ma-
chine niet meer gebruikt. Snij de voedingskabel
van het apparaat en gooi deze samen met de
stekker weg. Maak de deurvergrendeling on-
klaar. Dan kunnen kinderen zich niet in de ma-
chine opsluiten en hun leven in gevaar brengen.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk
en kunnen worden gerecycled. De kunststofon-
derdelen zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS<,
4
Kinderslot
• Deze machine is niet bedoeld voor gebruik
door jonge kinderen of verstandelijk gehandi-
capten zonder toezicht
• Kinderen herkennen de gevaren die bij elek-
trische apparaten horen vaak niet Houd kin-
deren uit de buurt om te voorkomen dat ze
met het apparaat spelen
Waarschuwing!
• Gevaar op verstikking! De verpakkings-
materialen (bijv. plastic folie, polystyreen)
kunnen een gevaar opleveren voor kin-
deren - houd uit de buurt van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats,
buiten het bereik van kinderen op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in
de trommel kunnen klimmen.
enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daar-
.
voor bedoelde container bij uw plaatselijke af-
valdienst.
Milieutips
• In de droger wordt uw wasgoed pluizig en
zacht Daarom heeft u bij het wassen geen
wasverzachter nodig
• Uw droger werkt het zuinigst als u
– de ventilatieopeningen in de sokkel altijd
vrij houdt;
– u zich aan de in het programma-overzicht
aanbevolen laadvolumes houdt;
– zorgt voor goede ventilatie in de ruimte
waar het apparaat geïnstalleerd is;
– het microfilter en de fijne zeef na elke
droogcyclus reinigt;
– het wasgoed goed centrifugeert voordat u
het in de droger stopt.
Energieverbruik hangt af van het in de was-
machine ingestelde centrifugetoerental.
Hogere centrifugetoerental - minder energiever-
bruik.
www.zanussi.com

Advertisement

Table of Contents
loading