Download  Print this page

Zanussi ZTH485 User Manual page 3

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
vaar voor brand en mogen niet in de wasdroger ge-
plaatst worden.
• Als u uw was met vlekkenverwijderaar heeft gewassen,
moet u een extra spoelcyclus uitvoeren voordat u uw
was in de wasdroger laadt
• Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de
zakken zijn achtergebleven van kleding in het geval die
in de wasdroger geladen worden
Waarschuwing!
• Brandgevaar! Stop een wasdroger nooit voor het
einde van een droogcyclus, tenzij alle voorwer-
pen snel uit de trommel verwijderd en uitgehan-
gen worden, zodat de hitte wordt verdreven
• Er mogen zich geen pluizen verzamelen in de
droger.
• Gevaar voor elektrische schokken! Spuit geen water-
stralen op het apparaat.
• Het laatste deel van een droogtrommelcyclus vindt
plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen
dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben
waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden be-
schadigd.
• De wasdroger mag niet worden gebruikt als er industri-
ële chemische reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
• Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het
apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen van
gassen van apparaten in de ruimte die op andere
brandstoffen werken, zoals open haarden, te voorko-
men.
Installatie
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het appa-
raat verplaatst.
• Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet
is beschadigd Gebruik het apparaat bij twijfel niet en
neem contact op met de Klantenservice
• Alle verpakkingsmaterialen moeten vóór het gebruik
worden verwijderd Als dit wordt nagelaten kan dit ern-
stige schade aan het product en andere eigendommen
tot gevolg hebben Zie het desbetreffende hoofdstuk in
de gebruiksaanwijzing
• Eventuele voor de installatie van het apparaat noodza-
kelijke elektrotechnische werkzaamheden, moeten wor-
den uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien
• Als het apparaat op een tapijtvloer wordt geplaatst,
dient de hoogte van de stelpootjes te worden aangepast
om de lucht onder het apparaat toch goed te kunnen la-
ten circuleren
• Controleer na installatie van het apparaat of dit niet op
het aansluitsnoer drukt of staat
• Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt ge-
plaatst, is het noodzakelijk de stapelkit te gebruiken
(optioneel accessoire)
Gebruik
• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik Het
is niet toegestaan het apparaat te gebruiken voor ande-
re doeleinden dan waarvoor het is bestemd
• Was alleen textiel dat geschikt is voor machinaal dro-
gen Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kle-
ding
• Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger
• Doe niet te veel wasgoed in de machine Zie het desbe-
treffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing
• Kleding die druipnat is mag niet in de droger worden
geplaatst
• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met
vluchtige aardolieproducten mogen niet in de wasdro-
ger gedroogd worden Als vluchtige reinigingsvloeistof-
fen zijn gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloei-
stof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het in
de machine doet
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact;
maar aan de stekker zelf
• Gebruik de wasdroger nooit als het elektrische snoer,
het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel be-
schadigd zijn, zodat de binnenkant van de wasmachine
toegankelijk is
• Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te
worden gebruikt zoals gespecificeerd in de wasver-
zachterinstructies
• Let op – heet oppervlak: Raak het oppervlak van het
dekseltje van de deurverlichting niet aan wanneer de
verlichting ingeschakeld is
(Alleen drogers die zijn uitgerust met inwendige trom-
melverlichting)
Kinderslot
• Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge
kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toe-
zicht.
3

Advertisement

Table of Contents
loading