Download  Print this page

Ekkgmij - Kenwood kMix BLX50 series Manual

Hide thumbs

Advertisement

ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÌϤÓÙÂÚ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙÂ
ÛÔ‡˜, ÔÙ¿, ·Ù¤, Ì·ÁÈÔÓ¤˙·, ÁÈ· Ó· ÙÚ›„ÂÙÂ
ÊÚ˘Á·ÓȤ˜ Î·È ÌÈÛÎfiÙ·, Ó· „ÈÏÔÎfi„ÂÙ ÍËÚÔ‡˜
ηÚÔ‡˜ Î·È Ó· ıÚ˘ÌÌ·Ù›ÛÂÙ ¿ÁÔ.
qim vqgrilopoi res sg rtrjet Kenwood
iab rse pqorejsij ats y siy o gc ey jai utk nse siy
cia lekkomsij amauoq .
Auaiq rse sg rtrjetar a jai siy esij sey.
¶Ï‡ÓÂÙ ٷ ̤ÚË: ‰Â›Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «ÊÚÔÓÙ›‰· ηÈ
ηı·ÚÈÛÌfi˜».
:
fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹:
¡· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ¿ÓÙ· ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙËÓ Ú›˙·
ÚÔÙÔ‡ ‚¿ÏÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ ‹ ¿ÏÏ· Û‡ÓÂÚÁ· ÛÙËÓ
ηӿٷ.
¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› fiÙ·Ó ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙË
‰È¿Ù·ÍË ÏÂ›‰ˆÓ Î·È Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÌÂ
ÙËÓ ·È¯Ì‹ ÙˆÓ ÏÂ›‰ˆÓ fiÙ·Ó ÙȘ ηı·Ú›˙ÂÙÂ.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙËÓ Î·Ó¿Ù· ÌfiÓÔ Ì ÙË ‰È¿Ù·ÍË
ÏÂ›‰ˆÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤ ÙË Û˘Û΢‹ Â¿Ó ¤¯ÂÈ
˘ÔÛÙ› ‚Ï¿‚Ë. ºÚÔÓÙ›˙ÂÙ ӷ ÂϤÁ¯ÂÙ ‹ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÂÙ ÙȘ ‚Ï¿‚˜: ‰Â›Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «Û¤Ú‚Ș
Î·È Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÂÏ·ÙÒÓ».
∆· ˘ÁÚ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍ‹ ÙÔ˘˜.
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÔÙ¤ ÙË Û˘Û΢‹ ¯ˆÚ›˜ Â›‚ÏÂ„Ë fiÙ·Ó
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
ŸÙ·Ó ·Ê·ÈÚ›Ù ÙÔ ÌϤÓÙÂÚ ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰·
ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜:
ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÔÈ ÏÂ›‰Â˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó
ÂÓÙÂÏÒ˜,
ÌËÓ Í‚ȉÒÛÂÙ ηٿ Ï¿ıÔ˜ ÙËÓ Î·Ó¿Ù· ·fi ÙË
‰È¿Ù·ÍË ÏÂ›‰ˆÓ.
.

Ekkgmij

.
,
.
.
ªËÓ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÙ ÔÙ¤ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛfiÙËÙ·
˘ÏÈÎÒÓ ·fi ÙË Ì¤ÁÈÛÙË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ
ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ›Ó·Î· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
°È· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ÙÔ
ÌϤÓÙÂÚ Û·˜, ÌËÓ ÙÔ ·Ê‹ÓÂÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 60 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.
™˘ÓÙ·Á¤˜ ÁÈ· smoothie – ÌËÓ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÙ ÔÙ¤
ηÙ„˘Á̤ӷ ˘ÏÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÚÂÔÔÈËı› ÏfiÁˆ
Ù˘ „‡Í˘, Ó· Ù· Û¿Ù Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÚÔÙÔ‡ Ù·
ÚÔÛı¤ÛÂÙ ÛÙËÓ Î·Ó¿Ù·.
.
.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÙÔ ÌϤÓÙÂÚ Â¿Óˆ ÛÂ
·ÛÊ·Ï‹, ÛÙÂÁÓ‹ Î·È Â›Â‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
ªËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ÔÙ¤ ·˘Ù‹ ÙË Û˘Û΢‹ Â¿Óˆ ‹
ÎÔÓÙ¿ Û ˙ÂÛÙ‹ ÂÛÙ›· ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ‹
ÎÔ˘˙›Ó·˜ ·ÂÚ›Ô˘ ‹ Û ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ¤ÚıÂÈ
Û Â·Ê‹ Ì ¿ÏÏË ˙ÂÛÙ‹ Û˘Û΢‹.
∏ η΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÌϤÓÙÂÚ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi.
∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·fi
¿ÙÔÌ· (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ) ÌÂ
ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Ê˘ÛÈΤ˜, ·ÈÛıËÙ‹ÚȘ ‹ ‰È·ÓÔËÙÈΤ˜
ÈηÓfiÙËÙ˜ ‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÌÂÈÚ›·˜ Î·È ÁÓÒÛˆÓ, ·Ú¿
ÌfiÓÔÓ Â¿Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘
Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ‹
·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
∆· ·È‰È¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi
·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ
·›˙Ô˘Ó Ì ÙË Û˘Û΢‹.
vqgrilopoie se sg rtrjet l mo cia sgm oijiaj
u qei opoiad pose eth mg am g rtrjet
le kamharl mo sq po
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜
Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÂΛÓË Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ Î¿Ùˆ
̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
∞˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Ô‰ËÁ›· Ù˘
∂∫ 2004/108/∂∫ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈ΋
Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi ∂∫ ˘' ·ÚÈıÌfiÓ
1935/2004 Ù˘ 27/10/2004 Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ˘ÏÈο Ô˘
ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙÚfiÊÈÌ·.
50
Kenwood de
.
.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 series

This manual is also suitable for:

Kmix blx54 seriesKmix blx50 seriesKmix blx60 series