Download Print this page

Kenwood kMix BLX50 series Manual page 56

Hide thumbs

Advertisement

ۤڂȘ Î·È Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÂÏ·ÙÒÓ
∂¿Ó ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ˙ËÌÈ¿, Ú¤ÂÈ, ÁÈ·
ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ÙËÓ
KENWOOD ‹ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ KENWOOD.
∂¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ‚Ô‹ıÂÈ· Û¯ÂÙÈο ÌÂ:
ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‹
ÙÔ Û¤Ú‚È˜ ‹ ÙȘ ÂÈÛ΢¤˜
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô
·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜.
¶ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ √‰ËÁ›· 2002/96/∂∫
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˆÊ¤ÏÈÌ˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì ٷ ·ÛÙÈο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙÂı› Û ÂȉÈο ΤÓÙÚ· ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤Ó˘
Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜
·Ú¯¤˜, ‹ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ
˘ËÚÂÛ›·. ∏ ÈÚÈÛÙ‹ ‰È¿ıÂÛË ÌÈ·˜ ÔÈÎȷ΋˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜
Û˘Û΢‹˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Èı·ÓÒÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ
Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ˘Á›· ·fi ÙËÓ
·Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰È¿ıÂÛË Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË
˘ÏÈÎÒÓ ·fi Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÒÛÙ ӷ
ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ηÈ
fiÚˆÓ. °È· ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜
¯ˆÚÈÛÙ‹˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ÙÔ
ÚÔ˚fiÓ Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Û‹Ì· ÙÔ˘ ‰È·ÁÚ·Ì̤ÓÔ˘ ÙÚÔ¯ÔÊfiÚÔ˘
ο‰Ô˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ.
53

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 series

This manual is also suitable for:

Kmix blx54 seriesKmix blx50 seriesKmix blx60 series