Download Print this page

Kenwood kMix BLX50 series Manual page 43

Hide thumbs

Advertisement

údržba a čištění
P¡ed ïi•têním p¡ístroj v¥dy vypnête, odpojte jej od
elektrické zásuvky a demontujte.
Před odšroubováním od jednotky s noži vyprázdněte
nádobu.
Nádobu lze mýt v myčce na nádobí.
pohonná jednotka
Jednotku ot¡ete mycím had¡íkem a potom usu•te.
Pohonnou jednotku nikdy neponořujte do vody.
c
Nadbytečnou délku šňůry oviňte kolem dna napájecí
jednotky
.
nožový nástavec
1 Pohybem proti směru hodinových ručiček odšroubujte
základnu od misky.
2 Vyjměte jednotku s noži ze základny vytažením za její
spodní část.
Při vyjímání nožového dílu buďte opatrní.
3 Sejměte a umyjte těsnicí kroužek.
4 Nedotƒkejte se ostrƒch no¥º – omyjte je kartáïkem
namoïenƒm v horké mƒdlové vodê a potom je dob¡e
opláchnête pod tekoucí vodou. Nepono¡ujte je do
vody.
5 Nechejte uschnout v poloze dnem vzhůru.
víko
Jazýček zatlačte nahoru a odmontujete víko
Před čištěním víka vycvakněte těsnění
Obě části ručně umyjte a potom vysušte.
Ostatní díly
Omyjte je rukou a osu•te.
servis a údržba
Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej z
bezpečnostních důvodů vyměnit KENWOOD nebo
autorizovaný servisní technik KENWOOD.
Pokud potřebujete pomoc:
s obsluhou a údržbou příslušenství nebo
servisem či opravou,
obraťte se na prodejnu, v níž jste přístroj zakoupili.
INFORMACE PRO SPRÁVNÉM SEŠROTOVÁNÍ
VÝROBKU VE SMYSLU EVROPSKÉ SMÊRNICE
2002/96
Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek
odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba
zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa
sběru tříděného odpadu, zřizovaná městskou správou
anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu.
Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou
prevence negativních vlivů na životní prostředí a na
zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje
recyklaci jednotlivých materiálů, a tím i významnou
úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění
povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je
na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr
tříděného odpadu.
.
.
40

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 series

This manual is also suitable for:

Kmix blx54 seriesKmix blx50 seriesKmix blx60 series