Download  Print this page

Ïesky - Kenwood kMix BLX50 series Manual

Hide thumbs

Advertisement

Mixer používejte k přípravě polévek, nápojů, paštik,
majonéz, rozdrobeného chleba nebo piškotů,
sekaných ořechů a drceného ledu.
před použitím tohoto zařízení Kenwood
Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a
uschovejte ji pro budoucí použití.
Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky.
Mytí dílů: viz kapitola „údržba a čištění"
bezpečnost
P¡ístroj vypínejte a odpojujte od zásuvky:
p¡ed montá¥í nebo demontá¥í dílº
Když přístroj nepoužíváte;
p¡ed ïi•têním
Přístroj vypněte vždy, když do nádoby zasahujete
rukama nebo kuchyňského náčiním.
Dávejte pozor, když manipulujete s nožovým
nástavcem a když nástroje čistíte, nedotýkejte se
jejich ostří.
Pracujte s mixérem jedině, je-li víko na svém místě.
Nádobu používejte jen s dodaným nožovým
nástavcem.
Nedovolte, aby pohonná jednotka, napájecí kabel
nebo konektor zvlhly.
Poškozený přístroj nikdy nepoužívejte. Nechejte ho
zkontrolovat nebo opravit – viz kapitola "servis a
údržba".
Nikdy nepou¥ívejte neschválená p¡ídavná za¡ízení.
Tekutiny by před mixováním měly být zchlazeny na
pokojovou teplotu.
Přístroj v chodu nenechávejte nikdy bez dozoru.
Chcete-li mixér sejmout z motoru:
počkejte, až se nože zcela zastaví,
dbejte, abyste náhodou neodšroubovali nádobu od
nožového nástavce.
Mixér se nesmí nikdy spouštět prázdný.
Do mixéru nikdy nevkládejte více potravin, než je
množství uvedené v tabulce funkcí.
Abyste zajistili dlouhou životnost mixéru, nikdy jej
nepřetržitě nepoužívejte déle 60 vteřin.
Příprava ovocných mléčných koktailů – nikdy
nemixujte zmražené ingredience, které vytvořily
pevnou hmotu, musíte je před přidáním do nádoby
rozbít na kousky.
Nepou¥ívejte mixér jako skladovací nádobu. P¡ed
pou¥itím a po nêm musí bƒt prázdnƒ.
Nezapomeñte si prosím rozev¡ít titulní stránku s vyobrazením
Ïesky
Mixér používejte na bezpečném, rovném a suchém
povrchu.
Přístroj nikdy nepokládejte na nebo blízko plynového
nebo elektrického hořáku nebo na místo, kde by se
mohl dotýkat nějakého horkého spotřebiče.
Při nesprávném používání mixéru může dojít ke
zranění.
Toto příslušenství by neměly používat osoby (včetně
dětí) trpící fyzickými, smyslovými či psychickými
poruchami ani osoby bez náležitých znalostí a
zkušeností. Pokud jej chtějí používat, musí být pod
dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo
je tato osoba musí poučit o bezpečném používání
příslušenství.
Dohlédněte, aby si děti s přístrojem nehrály.
Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití.
Společnost Kenwood vylučuje veškerou odpovědnost
v případě, že zařízení bylo nesprávně používáno
nebo pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.
P¡ed p¡ipojením
Ujistěte se, že jmenovité hodnoty napájecí sítě
odpovídají údajům vyznačeným na spodní části
přístroje.
Tento spotřebič splňuje směrnici EC 2004/108/EC o
elektromagnetické kompatibilitě a směrnici EC č.
1935/2004 ze dne 27/10/2004 o materiálech určených
pro kontakt s potravinami.
popis konvice
víïko plnicího hrdla
víko
těsnění víka
mixovací nádoba
têsnêní
no¥ová jednotka
základna
napájecí jednotka
přepínač funkcí
pulsní spínaã
hlavní vypínač
kabelovƒ prostor
38

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 series

This manual is also suitable for:

Kmix blx54 seriesKmix blx50 seriesKmix blx60 series