Download  Print this page

Polski - Kenwood kMix BLX50 series Manual

Hide thumbs

Advertisement

Używaj blendera dla przygotowania zup, drinków,
pasztetów, majonezów, bułki tartej, herbatników
tartych, siekanych orzechów oraz kruszonki lodu.
przed użyciem urządzenia Kenwood
Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i zachowaj je
na wypadek potrzeby skorzystania z nich przyszłości.
Wyjmij wszystkie materiały pakunkowe oraz wszelkie
etykiety.
Mycie części: patrz 'obsługa i czyszczenie'
bezpieczeæstwa
Wy¢åcz i wyjmij wtyczkë z gniazdka sieciowego:
przed zak¢adaniem lub zdejmowaniem narzëdzi
gdy nie jest w użytku
przed czyszczeniem
Zawsze wyłączaj urządzenie z sieci przed
wkładaniem twoich rąk albo narzędzi do pojemnika.
Zawsze uważaj przy dotykaniu zestawu nożyków oraz
unikaj dotykania ostrza tnącego podczas czyszczenia.
Mikser należy uruchamiać tylko z założonym
wieczkiem.
Używaj tylko pojemnika zaopatrzonego w zestaw
nożyków.
Nigdy nie dopuszczaj do zamoczenia korpusu z
silnikiem, sznura ani wtyczki.
Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia. Oddaj
do sprawdzenia lub naprawy: patrz 'obsługa i ochrona
konsumenta'.
Nigdy nie u¯ywaj narzëdzi nie zatwierdzonych przez
Kenwooda.
Przed miksowaniem trzeba dać ostygnąć płynom do
temperatury pokojowej.
Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez opieki podczas
pracy.
Zdejmując blender z jednostki zasilającej:
zaczekaj aż noże całkowicie się zatrzymają;
nie odkręcaj pojemnika od zestawu nożyków.
Nigdy nie uruchamiać pustego miksera.
Nigdy nie miksuj więcej niż pozwala maksymalna
pojemność podana w poleconym wykresie selektora
funkcji.
Dla zapewnienia funkcjonowania Twojego blendera
przez długi czas nie pozwalaj mu pracować dłużej niż
60 sekund.
Rada życzliwego - nigdy nie mieszaj zamrożonych
składników, które stworzyły jednolitą masę podczas
zamarzania, rozkrusz tę masę przez włożeniem do
pojemnika.

Polski

Prosímy roz¢o¯yç ilustracje na pierwszej stronie
Nie u¯ywaj dzbanka jako s¢oika do przechowywania
produktów. Niech bëdzie pusty przed u¯yciem i
opró¯niony po u¯yciu.
Zawsze używa miksera na bezpiecznej, suchej
powierzchni.
Nigdy nie rozmieszczaj tego urządzenia obok
palącego się gazu albo elektrycznego palnika lub w
miejscu, gdzie mogło by dotknąć ogrzewanego
urządzenia.
Stosowanie blendera w sposób niezgodny z
przeznaczeniem może grozić wypadkiem.
Niniejsze urządzenie nie powinno być używane przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, umysłowych lub o zaburzonych zmysłach,
jak również przez osoby niedoświadczone i nie
znające się na urządzeniu, dopóki nie zostaną one
przeszkolone na temat zasad eksploatacji tego
urządzenia lub nie będą nadzorowane przez osobę
odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.
Należy sprawować kontrolę nad dziećmi, żeby nie
bawiły się urządzeniem.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego. Firma Kenwood nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego
korzystania z urządzenia lub nieprzestrzegania
niniejszych instrukcji.
przed w¢o¯eniem wtyczki do gniazdka
Upewnij się, że zasilanie elektryczne odpowiada
zaznaczonemu na spodzie urządzenia.
Niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą
2004/108/WE dotyczącą kompatybilności
elektromagnetycznej oraz z rozporządzeniem WE nr
1935/2004 z dnia 24 października 2004 r. dotyczącym
materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
oznaczenia
zatyczka wlewu/wsypu
wieczko
uszczelka wieczka
dzbanek
uszczelka
zespó¢ no¯y
podstawa
podstawa z silnikiem
selektor funkcji
przycisk pulsacji
włącz / wyłącz przycisk
miejsce na sznur
44

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 series

This manual is also suitable for:

Kmix blx54 seriesKmix blx50 seriesKmix blx60 series