Download  Print this page

Norsk - Kenwood kMix BLX50 series Manual

Hide thumbs

Advertisement

Bruk hurtigmikseren til supper, drinker, patéer, majones,
brødsmuler, kjekssmuler, hakke nøtter og knuse is.
før du tar Kenwood-apparatet i bruk
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare
på den slik at du kan slå opp i den senere.
Fjern all emballasje og eventuelle merkesedler.
Vask delene: se "stell og rengjøring".
sikkerhetshensyn
Slå av strømmen og ta støpselet ut av kontakten:
før du setter på eller tar av deler
når den ikke er i bruk,
før rengjøring
Trekk alltid støpselet ut av kontakten før du stikker
hender eller redskap ned i mikserglasset.
Vær alltid forsiktig når du håndterer knivenheten, og
unngå å berøre skjærekanten på kniven når du rengjør.
Hurtigmikseren må bare brukes med lokket på.
Mikserglasset må kun brukes med medfølgende
knivenhet.
Du må aldri la motordelen, ledningen eller støpselet bli
våte.
Ikke bruk en skadet hurtigmikser. Få den ettersett eller
reparert: se "service og kundetjeneste".
Bruk aldri tilbehør som ikke er godkjent av
produsenten.
Væsker må avkjøles til romtemperatur før miksing.
Ikke gå fra hurtigmikseren når den er i bruk.
Når du tar mikseren av motordelen:
vent til kniven har stanset helt,
ikke skru mikserglasset av knivenheten ved en
feiltakelse.
Hurtigmikseren må ikke kjøres når den er tom.
Aldri bland mer enn den maksimale kapasiteten som
står oppgitt i den anbefalte funksjonsvelgertabellen.
For å sikre at hurtigmikseren varer lenge skal den ikke
kjøres lenger enn i 60 sekunder.
Smoothie-oppskrifter – ikke bland frosne ingredienser
som har stivnet til en klump i fryseren, bryt den opp før
den tilsettes mikserglasset.
Ikke oppbevar noe i mikseren. Den skal være tom før
og etter bruk.
Bruk alltid hurtigmikseren på en sikker, tørr og plan
overflate.
Ikke sett hurtigmikseren på eller nær varme gass- eller
elektriske bluss, eller der den kan berøre et varmt
apparat.

Norsk

Brett ut framsiden med illustrasjoner
deler
29
Feil bruk av blenderen kan føre til skader.
Apparatet er ikke ment brukt av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, med
mindre vedkommende har fått tilsyn eller opplæring i
hvordan apparatet skal betjenes av en person som er
ansvarlig for vedkommendes sikkerhet.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med
apparatet.
Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk.
Kenwood frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk
eller dersom apparatet ikke er brukt i henhold til denne
bruksanvisningen
før du setter i støpselet
Pass på at strømforsyningen stemmer overens med
den som er oppgitt på undersiden av hurtigmikseren.
Dette apparatet er i samsvar med EU-direktiv
2004/108/EU om elektromagnetisk kompatibilitet og
EU-bestemmelse nr. 1935/2004 fra 27/10/2004 om
materialer som skal brukes i kontakt med mat.
påfyllingslokk
lokk
lokkforsegling
mikserglass
tetningsring
knivenhet
understell
motordel
funksjonsvelger
pulskontroll
av/på-knapp
plass til ledning

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 series

This manual is also suitable for:

Kmix blx54 seriesKmix blx50 seriesKmix blx60 series