Download Print this page

Kenwood kMix BLX50 series Manual page 54

Hide thumbs

Advertisement

‰È·ÎfiÙ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÎÔ˘Ì› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÏÌÔ‡
ÎÔ˘Ì› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
1
∂¿Ó Ô ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘ ˘ÔÛÙ› ÊıÔÚ¤˜ ‹
‰ÂÓ ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿, ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ‰È·ÚÚÔ‹.
2 ™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙË ÌÔÓ¿‰· ÏÂ›‰·˜
3 µÈ‰ÒÛÙ ÙËÓ Î·Ó¿Ù· ÛÙË ‰È¿Ù·ÍË ÏÂ›‰ˆÓ
ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ – ÊÚÔÓÙ›ÛÙ Ë
‰È¿Ù·ÍË ÏÂ›‰ˆÓ Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·Ï¿ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘.
4
5 ™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘ ÛÙËÓ Î¿Ùˆ
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ η·ÎÈÔ‡.
6 ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÒÌ·-ÌÂ˙Ô‡Ú· ÛÙÔ Î·¿ÎÈ.
7 ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·¿ÎÈ Ȥ˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÚÔ˜ Ù· οو
̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ.
8 ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÌϤÓÙÂÚ Â¿Óˆ ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÌÔÙ¤Ú.
∏ Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Â¿Ó ÙÔ
ÌϤÓÙÂÚ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿.
9 ∂ÈϤÍÙ ٷ¯‡ÙËÙ· (·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔÓ ›Ó·Î·
ÂÈÏÔÁ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜).
.
ÛÙË ‚¿ÛË
.
°È· Ó· ·Ó·Ì›ÍÂÙ ÛÙÂÁÓ¿ ˘ÏÈο, Îfi„Ù ٷ ÛÂ
ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÒÌ·-ÌÂ˙Ô‡Ú· Î·È ÂÓÒ Ë
Û˘Û΢‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, Ú›ÍÙ ٷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ¤Ó·-¤Ó·.
∫Ú·Ù‹ÛÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ Â¿Óˆ ·fi ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ·. °È·
ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·‰ÂÈ¿˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ
ÂÚȯfiÌÂÓÔ.
¢ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ì·¯·ÚÈÎÒÓ, ηıÒ˜
ÌÔÚ› Ó· Êı›ÚÔ˘Ó Ù· Ï·ÛÙÈο ̤ÚË.
ŸÙ·Ó ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ ̷ÁÈÔÓ¤˙·, Ú›ÍÙ fiÏ· Ù· ˘ÏÈο,
ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ï¿‰È, ÛÙÔ ÌϤÓÙÂÚ. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ
ÒÌ·-ÌÂ˙Ô‡Ú·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÓÒ Ë Û˘Û΢‹
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ÚÔÛı¤ÛÙ ÙÔ Ï¿‰È ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ̤ۈ ÙÔ˘
·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ Î·¿ÎÈ.
ŸÙ·Ó ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ·¯‡ÚÚ¢ÛÙ· Ì›ÁÌ·Ù·, fiˆ˜
·Ù¤ Î·È ÓÙÈ, ›Ûˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Ù· ·Ê·ÈÚ›Ù ·fi
Ù· ÙÔȯÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÌϤÓÙÂÚ Ì ÌÈ· Û¿ÙÔ˘Ï·. ∂¿Ó
‰˘ÛÎÔχÂÛÙ ӷ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ›Ù ÙÔ Ì›ÁÌ·,
ÚÔÛı¤ÛÙ ÂÈϤÔÓ ˘ÁÚ¿.
.
51

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 series

This manual is also suitable for:

Kmix blx54 seriesKmix blx50 seriesKmix blx60 series