Kenwood CM300 series Instructions Manual page 67

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA NA
SPRÁVNU LIKVIDÁCIU PRODUKTU
PODĽA EURÓPSKEJ SMERNICE
2002/96/ES.
Po skončení životnosti produktu sa
tento produkt nesmie jednoducho
vyhodiť spolu s domovým odpadom.
Musí sa odovzdať na príslušné zberné
miesto na roztriedenie odpadu alebo
dílerovi, ktorý sa postará o takúto
likvidáciu.
Separátnou likvidáciou domácich
spotrebičov sa vyhneme negatívnym
následkom na životné prostredie a
zabránime ohrozeniu zdravia
vzniknutého nevhodnou likvidáciou.
Umožní sa tak aj recyklácia
základných materiálov, čím sa
dosiahne značná úspora energií a
prírodných zdrojov. Na pripomenutie
nutnosti separátnej likvidácie
domácich spotrebičov je produkt
označený preškrtnutým kontajnerom
na zber domáceho odpadu.
67

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Cm200 series