Kenwood CM300 series Instructions Manual page 45

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
před použitím tohoto zařízení
Kenwood
Přečtěte si pečlivě pokyny v této
G
příručce a uschovejte ji pro budoucí
použití.
Odstraňte veškerý obalový materiál
G
a nálepky.
bezpečnost
Dávejte pozor na páru, během
G
vaření nikdy nezvedejte víko
nádrže.
Nedotýkejte se ohřívací desky ani
G
okolní plochy.
Víko vždy zvedejte pomocí
G
jazýčku na přední straně
Nedotýkejte se horkých částí.
G
Nikdy nenechte viset napájecí kabel
G
tak, aby jej děti mohly zachytit.
Nikdy nepoužívejte poškozený
G
přístroj. Nechte jej zkontrolovat
nebo opravit: viz „servis a péče o
zákazníky".
Přístroj nikdy neponořujte do vody.
G
Dbejte, aby se nenamočil napájecí
kabel nebo zásuvka – hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
V následujících případech odpojte
G
přístroj od elektrické zásuvky:
před doplňováním vody
G G
před čištěním
G G
po použití.
G G
Nikdy neponechávejte přístroj bez
G
dozoru.
Dávejte pozor, aby se napájecí
G
kabel nedotýkal horkých ploch.
Před zapnutím kávovaru se vždy
G
přesvědčte, zda je v nádržce voda.
Tento kávovar je vhodný pouze pro
G
používání s dodaným typem
skleněné nádoby.
Nenechávejte přístroj zapnutý s
G
prázdnou nádobou na ohřívací
desce.
Nikdy nevkládejte nádobu do
G
mikrovlnné trouby.
Toto příslušenství by neměly
G
používat osoby (včetně dětí) trpící
fyzickými, smyslovými či
psychickými poruchami ani osoby
bez náležitých znalostí a
zkušeností. Pokud jej chtějí
používat, musí být pod dozorem
osoby odpovědné za jejich
bezpečnost nebo je tato osoba
musí poučit o bezpečném
používání příslušenství.
Dohlédněte, aby si děti s přístrojem
G
nehrály.
Toto zařízení je určeno pouze pro
G
domácí použití. Společnost
Kenwood vylučuje veškerou
.
odpovědnost v případě, že zařízení
bylo nesprávně používáno nebo
pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.
před zapojením
Napájení, které máte k dispozici,
musí odpovídat napájení
uvedenému na spodní straně
přístroje.
Tento spotřebič splňuje požadavky
G
směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2004/108/ES o
elektromagnetické kompatibilitě a
požadavky nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) 1935/2004
ze dne 27.10.2004 o materiálech a
předmětech určených pro styk s
potravinami.
před prvním použitím
1 Omyjte součásti: viz část „péče a
čištění".
2 Kávovar pročistěte převařením
dvou zásobníků vody (bez kávy).
Viz „příprava kávy".
popis
papírové filtry
trvalý filtr
držák filtru
ventil proti odkapávání
jazýček víka
zásobník na vodu (750 ml)
vypínač s indikátorem
ohřívací deska
nádoba
odměřovací lžička
45

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Cm200 series