Download Print this page

Kenwood CM300 series Instructions Manual page 55

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Zaprojektowała i opracowała firma
G
Kenwood w Wielkiej Brytanii.
Wyprodukowano w Chinach.
G
UWAGI DOTYCZĄCE
PRAWIDŁOWEGO USUWANIA
PRODUKTU, ZGODNIE Z
WYMOGAMI DYREKTYWY
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
2002/96/WE.
Po zakończeniu okresu użytkowania
produktu nie wolno wyrzucać razem z
innymi odpadami komunalnymi.
Należy go dostarczyć do
prowadzonego przez władze miejskie
punktu zajmującego się segregacją
odpadów lub zakładu oferującego
tego rodzaju usługi.
Osobne usuwanie sprzętu AGD
pozwala uniknąć szkodliwego wpływu
na środowisko naturalne i zdrowie
ludzkie, wynikającego z
nieodpowiedniego usuwania tego
rodzaju sprzętu, oraz umożliwia
odzyskiwanie materiałów, z których
sprzęt ten został wykonany, a w
konsekwencji znaczną oszczędność
energii i zasobów naturalnych. O
konieczności osobnego usuwania
sprzętu AGD przypomina
umieszczony na produkcie symbol
przekreślonego pojemnika na śmieci.
55

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Cm200 series