Download Print this page

Kenwood CM300 series Instructions Manual page 36

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
før du tar Kenwood-apparatet
i bruk
Les nøye gjennom denne
G
bruksanvisningen og ta vare på den
slik at du kan slå opp i den senere.
Fjern all emballasje og eventuelle
G
merkesedler.
sikkerhet
Se opp for damp, og løft aldri
G
tanklokket midt i
traktesyklusen.
Aldri berør varmeplaten eller området
G
rundt.
Løft alltid av lokket med
G
tappen på forsiden
Ikke berør varme deler.
G
Aldri la ledningen henge ned så et
G
barn kan få tak i den.
Bruk aldri et skadet apparat. Få det
G
kontrollert eller reparert: se Service
og kundestøtte.
Aldri legg apparatet i vann eller la
G
ledningen eller kontakten bli våte. Da
kan du få elektrisk støt.
Koble fra:
G
før du fyller med vann
G G
før rengjøring
G G
etter bruk.
G G
La aldri apparatet stå på uten tilsyn.
G
Ikke la ledningen berøre varme deler.
G
Alltid sørg for at det er vann i tanken
G
før du slår på.
Denne kaffemaskinen må kun brukes
G
sammen med den medfølgende
karaffelen.
Ikke la apparatet stå på med en tom
G
karaffel på varmeplaten.
Aldri plasser karaffelen i
G
mikrobølgeovnen.
Apparatet er ikke ment brukt av
G
personer (inkludert barn) med
reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller med manglende
erfaring og kunnskap, med mindre
vedkommende har fått tilsyn eller
opplæring i hvordan apparatet skal
betjenes av en person som er
ansvarlig for vedkommendes
sikkerhet.
G
G
G
.
1 For vask av delene ser du
2 Kjør to fulle tanker med vann (uten
deler
1 Løft lokket med tappen
2 Fyll tanken med ønsket mengde
G
3 Sørg for at filterholderen er plassert
36
Barn må ha tilsyn for å sikre at de
ikke leker med apparatet.
Bruk bare apparatet til dets tiltenkte
hjemlige bruk. Kenwood frasier seg
ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller
dersom apparatet ikke er brukt i
henhold til denne bruksanvisningen.
før du setter i støpselet
Sørg for at strømforsyningen tilsvarer
den som vises på undersiden av
apparatet.
Dette apparatet er i samsvar med
EU-direktiv 2004/108/EU om
elektromagnetisk kompatibilitet og
EU-bestemmelse nr. 1935/2004 fra
27/10/2004 om materialer som skal
brukes i kontakt med mat.
før førstegangs bruk
Vedlikehold og rengjøring.
kaffe) gjennom kaffetrakteren for å
rengjøre den. Se under Slik lager du
kaffe
papirfiltre
permanent filter
filterholder
antidryppventil
lokktapp
vanntank (750 ml.)
på/av-knapp med indikator
varmeplate
karaffel
måleskje
slik lager du kaffe
forsiden av kaffemaskinen.
vann. Vannivået må være mellom
merkene for 2 og Max. Ikke fyll over
MAX-nivået.
Bruk kaldt vann. Vi anbefaler at du
bruker filtrert vann siden det
reduserer kalk og forlenger levetiden
til kaffetrakteren. Bruk aldri varmt
vann eller vann med kullsyre.
riktig.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading