Kenwood CM300 series Instructions Manual page 33

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
innan du använder din
Kenwood-apparat
Läs bruksanvisningen noggrant och
G
spara den för framtida bruk.
Avlägsna allt emballage och alla
G
etiketter.
säkerhet
Se upp för varm ånga, lyft
G
aldrig på vattentankens lock
medan bryggningen pågår.
Rör aldrig vid uppvärmningsplattan
G
eller området omkring den.
Lyft alltid på locket via fliken
G
framtill
.
Rör inte vid varma delar.
G
Låt aldrig sladden hänga ned så att
G
ett barn kan fatta tag i den.
Använd aldrig apparaten om den är
G
skadad. Lämna den för kontroll eller
reparation. se "service och
kundtjänst".
Doppa aldrig apparaten i vatten och
G
låt inte nätsladden eller
stickkontakten bli våt – du kan få en
elstöt.
Dra ut stickkontakten:
G
innan du fyller på vatten
G G
före rengöring
G G
efter användning.
G G
Lämna aldrig apparaten utan uppsikt
G
när den är påslagen.
Låt inte nätsladden komma i kontakt
G
med varma delar.
Kontrollera alltid att det finns vatten i
G
tanken innan du slå på apparaten.
Denna kaffebryggare får endast
G
användas med den typ av kanna
som medföljer.
Lämna inte apparaten påslagen med
G
en tom kanna på värmeplattan.
Kannan får inte placeras i
G
mikrovågsugn.
Den här apparaten är inte avsedd för
G
användning av personer (inklusive
barn) med begränsad fysisk eller
mental förmåga eller begränsad
känsel. Den är inte heller avsedd för
användning av personer med
bristande erfarenhet eller kunskap,
om de inte övervakas eller får
instruktioner om hur apparaten ska
användas av en person som
ansvarar för deras säkerhet.
Barn får inte lov att leka med
G
apparaten. Lämna dem inte
ensamma med den.
Använd apparaten endast för avsett
G
ändamål i hemmet. Kenwood tar inte
på sig något ansvar om apparaten
används på felaktigt sätt eller om
dessa instruktioner inte följs.
innan du sätter i
stickkontakten
Se till att nätspänningen motsvarar
den som visas på apparatens
undersida.
Den här apparaten följer EU-direktiv
G
2004/108/EG om elektromagnetisk
kompatibilitet och EU:s förordning nr
1935/2004 från 2004-10-27 om
material som är avsedda för kontakt
med livsmedel.
innan du använder brödrosten
för första gången
1 Diska delarna: se "skötsel och
rengöring".
2 Låt två fulla vattentankar (utan kaffe)
rinna genom kaffebryggaren för att
rengöra den. Se "så här brygger du
kaffe".
förklaring till bilder
pappersfilter
permanent filter
filterhållare
anti-droppventil
fliklock
vattentank (750 ml.)
på/av-knapp med indikator
värmeplatta
kanna
måttsked
så här brygger du kaffe
1 Lyft på locket via fliken
kaffebryggarens framsida.
2 Fyll tanken med önskad
vattenmängd. Vattennivån måste
ligga mellan markeringarna för 2 och
Max. Fyll inte över MAX-nivån.
Använd kallt vatten. Vi
G
rekommenderar att du använder
filtretat vatten eftersom det minskar
förkalkningen och förlänger
kaffebryggarens livslängd. Använd
aldrig varmt eller kolsyrat vatten.
33

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Cm200 series