Download Print this page

Kenwood CM300 series Instructions Manual page 53

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
przed użyciem urządzenia
Kenwood
Przeczytać uważnie poniższą
G
instrukcję i zachować na wypadek
potrzeby skorzystania z niej w
przyszłości.
Usunąć wszelkie materiały
G
pakunkowe i etykiety.
bezpieczeństwo
Uwaga na parę wodną. Nigdy nie
G
należy podnosić pokrywki
zbiornika w trakcie cyklu
parzenia.
Nie wolno dotykać płytki grzejnej
G
ani jej otoczenia.
Pokrywę unosić wyłącznie
G
chwytając za znajdujący się z
przodu pokrywy uchwyt
Nie dotykać gorących elementów.
G
Nie dopuszczać, aby przewód
G
zwisał w miejscu dostępnym dla
dzieci.
Nie wolno używać urządzenia, gdy
G
jest uszkodzone. Należy zlecić jego
sprawdzenie lub naprawę: patrz
„serwis i obsługa klienta".
Nie wolno wkładać urządzenia do
G
wody lub dopuszczać do
zamoczenia przewodu lub wtyczki
— może to spowodować porażenie
prądem.
Wtyczkę należy wyciągnąć z
G
gniazda:
przed nalaniem wody
G G
przed czyszczeniem
G G
po użyciu.
G G
Nie wolno zostawiać włączonego
G
urządzenia bez nadzoru.
Nie dopuszczać, aby przewód
G
dotykał gorących części.
Przed włączeniem urządzenia
G
zawsze należy upewnić się, że w
zbiorniku znajduje się woda.
Ten ekspres do kawy jest
G
przystosowany do używania
wyłącznie z dostarczanym
dzbankiem.
Nie zostawiać włączonego
G
urządzenia z pustym dzbankiem na
płytce grzejnej.
Dzbanka nie wolno wstawiać do
G
kuchenki mikrofalowej.
Urządzenie nie jest przeznaczone
G
do użytku przez osoby (w tym
dzieci) o obniżonej sprawności
fizycznej, zmysłowej lub umysłowej
lub nie mające doświadczenia ani
wiedzy na temat jego
zastosowania, chyba że korzystają
z urządzenia pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich
bezpieczeństwo lub otrzymały od
tej osoby instrukcje dotyczące
obsługi urządzenia.
Dzieci należy nadzorować i nie
G
dopuszczać, by bawiły się
urządzeniem.
Urządzenie jest przeznaczone
G
wyłącznie do zgodnego z
przeznaczeniem użytku domowego.
Firma Kenwood nie ponosi
.
odpowiedzialności za wypadki i
uszkodzenia powstałe podczas
niewłaściwej eksploatacji
urządzenia lub w wyniku
nieprzestrzegania niniejszej
instrukcji.
przed podłączeniem do sieci
Należy upewnić się, że zasilanie
sieciowe jest zgodne z typem
wskazanym na spodzie urządzenia.
Urządzenie spełnia wymogi
G
dyrektywy Wspólnoty Europejskiej
nr 2004/108/WE, dotyczącej
kompatybilności
elektromagnetycznej oraz
rozporządzenia WE nr 1935/2004 z
dnia 27 października 2004 r.,
dotyczącego materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z
żywnością.
przed pierwszym użyciem
1 Umyj wszystkie wymagające tego
części: patrz „czyszczenie i
konserwacja".
2 Uruchom dwa kolejne cykle
parzenia z pełnym zbiornikiem
wody (bez kawy), aby wyczyścić
ekspres. Patrz „parzenie kawy".
53

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Cm200 series