Kenwood CM300 series Instructions Manual page 65

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
pred použitím zariadenia
Kenwood
Starostlivo si prečítajte tieto
G
inštrukcie a uschovajte ich pre
budúcnosť.
Odstráňte všetky obaly a štítky.
G
bezpečnosť
Dávajte si pozor na paru. Počas
G
cyklu prípravy kávy nikdy
nezdvíhajte veko nádržky na
vodu.
Nikdy sa nedotýkajte výhrevnej
G
platne alebo jej okolia.
Veko vždy nadvihujte za jeho
G
výčnelok na prednej strane
Nedotýkajte sa horúcich častí.
G
Nikdy nenechajte prívodný kábel
G
visieť na miestach, kde by ho
mohlo uchopiť dieťa.
Nikdy nepoužívajte poškodené
G
zariadenie. Poškodené zariadenie
dajte skontrolovať alebo opraviť:
pozrite časť „servis a starostlivosť o
zákazníkov".
Prístroj nikdy neponárajte do vody,
G
ani nedovoľte, aby sa kábel či
zástrčka namočili. Mohli by ste
utrpieť zásah elektrickým prúdom.
Prístroj odpájajte:
G
pred jeho naplnením vodou,
G G
pred čistením,
G G
po použití.
G G
Nikdy nenechávajte zapnuté
G
zariadenie bez dozoru.
Nedovoľte, aby sa prívodný kábel
G
dotýkal horúcich častí.
Pred zapnutím prístroja vždy
G
skontrolujte, že sa v nádržke
nachádza voda.
Tento kávovar je vhodný na
G
používanie iba s takým typom
karafy, aká bola dodaná s
prístrojom.
Nikdy nenechávajte zapnuté
G
zariadenie s prázdnou karafou na
výhrevnej platni.
Karafu nikdy nedávajte do
G
mikrovlnnej rúry.
Toto zariadenie nesmú používať
G
žiadne osoby (vrátane detí), ktoré
majú obmedzené fyzické,
senzorické alebo mentálne
schopnosti, alebo majú málo
skúseností s podobnými
zariadeniami, iba ak by tak robili
pod kvalifikovaným dohľadom alebo
ak vopred obdržia dostatočné
inštrukcie o obsluhe tohto
zariadenia od osoby, ktorá
zodpovedá za ich bezpečnosť.
Deti musia byť pod dohľadom, aby
G
sa zaručilo, že sa nebudú s týmto
zariadením hrať.
Toto zariadenie používajte len v
G
.
domácnosti na stanovený účel.
Firma Kenwood nepreberie žiadnu
zodpovednosť za následky
nesprávneho používania
zariadenia, ani za následky
nerešpektovania týchto inštrukcií.
pred zapojením do siete
Skontrolujte, či vaša elektrická
zásuvka zodpovedá zástrčke
zobrazenej na spodnej časti
prístroja.
Toto zariadenie spĺňa požiadavky
G
európskej smernice 2004/108/ES o
elektromagnetickej kompatibilite a
nariadenia č. 1935/2004 zo dňa
27.10.2004 o materiáloch a
predmetoch určených pre styk s
potravinami.
pred prvým použitím
1 Poumývajte jednotlivé časti: pozri
časť „starostlivosť a čistenie".
2 Nechajte dve plné nádržky vody
(bez kávy) prejsť kávovarom, aby
sa vymyli prípadné nečistoty. Pozri
časť „príprava kávy".
65

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Cm200 series