Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 97

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Under indstilling vil laserlinien ses på venstre side af
savklingen
1
1
Skrue til ændring af justeringsskruens flytbare
område
2
Justeringsskrue
3
Sekskantnøgle
4
Laserlinie
5
Savklinge
Under indstilling vil laserlinien ses på højre side af
savklingen
1
1
Skrue til ændring af justeringsskruens flytbare
område
2
Savklinge
3
Laserlinie
Udfør følgende for begge indstillinger:
1.
Kontroller, at maskinen er taget ud af forbindelse.
2.
Lav skærelinien på arbejdsstykket og læg det på
drejeskiven. På dette tidspunkt må arbejdsstykket
ikke fastspændes med en skruestik eller en lignende
fastspændingsanordning.
3.
Sænk savklingen ved at sænke håndtaget og kon-
troller, hvor skærelinien og savklingens position er.
(Bestem, hvilken position der skal skæres i på skæ-
relinien.)
4.
Når De har bestemt den position, der skal skæres,
sættes håndtaget tilbage til udgangsstillingen. Fast-
spænd arbejdsstykket med den lodrette skruestik
uden af flytte arbejdsstykket fra den forhåndskontrol-
lerede position.
5.
Tilslut maskinen og aktiver laserknappen.
6.
Indstil laserliniens position som vist herunder.
2
4
3
2
Laserliniens position kan ændres i takt med at de bevæ-
gelige område for justeringsskruen for laseren ændres
ved at man drejer to skruer med sekskantbolten. (Det
bevægelige område for laserlinien er fabriksindstillet
indenfor 1 mm fra savklingens side.)
5
For at flytte laserliniens bevægelige område længere
væk fra savklingens side, skal De dreje de to skruer i ret-
ningen mod uret, når justeringsskruen er løsnet. Drej
disse to skruer i retningen med uret for at føre den nær-
mere savklingens side, når justeringsskruerne er løsnet.
Se afsnittet med titlen "Anvendelse af laserstråler" og
indstil justeringsskruen således, at skærelinien på
arbejdsstykket flugter med laserlinien.
BEMÆRK:
• Kontroller med jævne mellemrum, om positionen af
laserlinien er præcis.
• Få maskinen repareret hos et servicecenter, der er
autoriseret af Makita, hvis laserdelen ikke fungerer.
Udskiftning af lysstofrør (Fig. 54)
Gælder kun model LS0714F, LS0714FL
FORSIGTIG:
3
• Kontroller altid, at maskinen er slået fra og taget ud af
forbindelse, inden lysstofrøret skiftes ud.
• Brug ikke magt, og stød eller rids ikke et lysstofrør, da
det kan få glasset til at gå i stykker, hvilket igen kan
bevirke, at De selv eller omkringstående personer kom-
mer til skade.
• Lad lysstofrøret køle lidt af, inden det skiftes ud. Ellers
kan De brænde Dem.
Fjern skruerne, der holder lampeboksen.
Træk lampeboksen ud, idet De bliver ved med at trykke
en smule på dens øverste del som vist på illustrationen.
Træk lysstofrøret ud og skift det ud med et nyt, originalt
Makita-lysstofrør.
Rengøring af linsen til laserlyset (Fig. 55 og 56)
Gælder model LS0714FL, LS0714L
Hvis linsen til laserlyset er blevet snavset, eller hvis sav-
smuld har sat sig fast på den på en sådan måde, at laser-
linien ikke længere er synlig, skal De tage maskinen ud
af forbindelse og rengøre laserlyset omhyggeligt med en
blød, fugtig klud. Der må ikke anvendes opløsningsmidler
eller petroleumsbaserede rengøringsmidler til rengøring
af linsen.
Linsen til laserlyset fjernes ved at man afmonterer sav-
klingen, inden linsen fjernes, i overensstemmelse med
anvisningerne i afsnittet med titlen "Montering og afmon-
tering af savklingen".
Løsn, men fjern ikke skruen, der holder linsen, ved hjælp
af en skruetrækker.
Træk linsen ud som vist på illustrationen.
BEMÆRK:
• Hvis linsen ikke kommer ud, skal De løsne skruen yder-
ligere og trække linsen ud igen uden at fjerne skruen.
Udskiftning af kulbørsterne (Fig. 57 og 58)
Tag kulbørsterne ud og efterse dem periodisk. Kullene
skal udskiftes, når de er slidt ned til slidgrænsen. Hold
kulbørsterne rene, så de altid passer ind i hullerne.
Begge kulbørster bør udskiftes parvis og samtidigt.
Anvend kun identiske kulbørster.
Benyt en skruetrækker til at fjerne kuldækslerne. Tag de
slidte kulbørster ud, sæt de nye i, og fastgør kuldæks-
lerne.
97

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714fLs0714flLs0714l