Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 61

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Installeren of verwijderen van het zaagblad
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en zijn
stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens het
zaagblad te installeren of te verwijderen.
• Gebruik voor het installeren of verwijderen van het
zaagblad uitsluitend de bijgeleverde Makita dopsleutel.
Doet u dit niet, dan kan de zeskante bout te vast of te
los worden aangedraaid. Dit kan leiden tot persoonlijke
verwonding.
Druk de aanslagpen in om het handvat in de omhoogpo-
sitie te vergrendelen. (Fig. 22)
Om het zaagblad te verwijderen, gebruik de dopsleutel
om de zeskante bout, die de middenkap op haar plaats
houdt, naar links los te draaien. Breng de beschermkap
en de middenkap omhoog. (Fig. 23)
Druk de asblokkering in om de as te vergrendelen en
draai met de dopsleutel de zeskante bout naar rechts los.
Verwijder vervolgens de zeskante bout, de buitenflens en
het zaagblad. (Fig. 24)
Om het zaagblad te installeren, monteert u het zaagblad
zorgvuldig op de as, ervoor zorgend dat de pijltjes op het
zaagblad en op de zaagbladkast in dezelfde richting wij-
zen. Monteer de buitenflens en de zeskante bout, en
draai met de dopsleutel de zeskante bout (linkse schroef-
draad) stevig naar links vast terwijl u daarbij de asblokke-
ring ingedrukt houdt.
Breng de beschermkap en de middenkap terug naar hun
oorspronkelijke positie. Draai daarna de zeskante bout
naar rechts vast om de middenkap vast te zetten. Trek de
aanslagpen naar buiten om de omhoogpositie van het
handvat te ontgrendelen. Breng het handvat omlaag om
te controleren of de beschermkap goed beweegt. Zet de
asblokkering in de vrije stand alvorens te gaan zagen.
(Fig. 25 en 26)
Stofzak (accessoire) (Fig. 27)
Door de stofzak te gebruiken wordt het zaagsel opgevan-
gen en kunt u schoon werken. Om de stofzak te bevesti-
gen, monteert u hem op het verbindingsstuk.
Wanneer de stofzak ongeveer halfvol is, maakt u hem los
van het gereedschap en trekt u de sluitstrip eruit. Maak
de stofzak leeg en tik er zachtjes op voor het verwijderen
van achtergebleven stofdeeltjes die verdere stofopvan-
ging zouden kunnen belemmeren.
OPMERKING:
U kunt doeltreffender en schoner werken door een
Makita stofzuiger op het gereedschap aan te sluiten.
Zaagselopvangdoos (accessoire)
(Fig. 28, 29 en 30)
Bevestig de zaagselopvangdoos op de afzuigaansluit-
mond.
Maak de zaagselopvangdoos zo snel mogelijk na met
werk leeg.
Om de zaagselopvangdoos leeg te maken, opent u de
klep door op de knop te drukken en gooit u het zaagsel
weg. Zet de klep terug in de oorspronkelijke stand zodat
deze wordt vergrendeld. U kunt de zaagselopvangdoos
eenvoudig verwijderen door deze vlakbij de afzuigaan-
sluitmond te draaien en naar achteren van het gereed-
schap af te trekken.
OPMERKING:
• Als u een Makita-stofzuiger op het gereedschap aan-
sluit, kunt u nog efficiënter en schoner werken.
LET OP:
• Maak de zaagselopvangdoos leeg voordat het verza-
melde zaagsel in de cilinder komt.
Vastzetten van het werkstuk (Fig. 31)
WAARSCHUWING:
• Het is uiterst belangrijk dat u het werkstuk altijd juist en
stevig vastzet met behulp van de spanschroef. Als u dit
niet doet, kan het gereedschap beschadiging oplopen
en/of het werkstuk worden vernield. OOK PERSOON-
LIJK LETSEL KAN HET GEVOLG ZIJN. Nadat het
zagen is voltooid, mag u de zaag NIET omhoogbren-
gen voordat het zaagblad volledig tot stilstand is geko-
men.
LET OP:
• Bij het zagen van lange werkstukken moet u steunen
gebruiken die even hoog zijn als het bovenvlak van de
draaitafel. Verlaat u niet alleen op de verticale en/of
horizontale spanschroef om het werkstuk op zijn plaats
te houden.
Dun materiaal hangt gemakkelijk door. Ondersteun het
werkstuk over zijn hele lengte om vastklemmen van het
zaagblad en mogelijke TERUGSLAG te voorkomen.
Verticale spanschroef (Fig. 32)
De verticale spanschroef kan in twee posities, aan de lin-
kerzijde of rechterzijde van de geleider of de houdermon-
tage (los verkrijgbaar accessoire), worden geïnstalleerd.
Steek de stang van de spanschroef in het gat in de gelei-
der of houdermontage en trek de schroef aan om de
stang vast te zetten.
Zet de arm van de spanschroef in de positie die geschikt
is voor de dikte en vorm van het werkstuk, en zet de arm
vast door de schroef vast te draaien. Indien de bevesti-
gingsschroef van de arm in aanraking komt met de gelei-
der, moet u de schroef op de tegenovergestelde zijde
van de arm monteren. Controleer of geen enkel deel van
het gereedschap in aanraking komt met de spanschroef
wanneer het handvat volledig omlaag wordt gebracht en
de zaagslede zo ver mogelijk wordt getrokken of
geduwd. Indien dit wel het geval is, moet u de positie van
de spanschroef veranderen.
Druk het werkstuk vlak tegen de geleider en de draaita-
fel. Plaats het werkstuk in de gewenste zaagpositie en
zet het stevig vast door de knop van de spanschroef vast
te draaien.
LET OP:
• Tijdens alle bedieningen moet het werkstuk door de
spanschroef stevig tegen de draaitafel en de geleider
worden gedrukt.
61

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714fLs0714flLs0714l