Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 90

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Omdrejninger (ubelastet)(min
Lasertype (LS0714FL/L) ................................................................................. Rød laser 650 nm, <1mW (laserklasse 2)
Mål (L x B x H).................................................................................................................... 670 mm x 430 mm x 458 mm
Nettovægt ................................................. LS0714: 13,1 kg, LS0714F: 13,4 kg, LS0714FL: 13,7 kg, LS0714L: 13,5 kg
• Af hensyn til vort løbende udviklingsprogram forbehol-
des ret til ændring af specifikationer uden varsel.
• Specifikationer kan variere fra land til land.
• Vægt i henhold til EPTA-Procedure 01/2003
Tilsigtet anvendelse
Denne maskine er beregnet til udførelse af præcis lige
afkortning og geringsskæring i træ. Ved brug af pas-
sende savklinger kan der også saves i aluminium.
Netspænding
Maskinen må kun tilsluttes den netspænding, der er
angivet på typeskiltet. Maskinen arbejder på enkeltfaset
vekselspænding og er dobbeltisoleret iht. de europæiske
normer og må derfor tilsluttes en stikkontakt uden jordtil-
slutning.
Almindelige sikkerhedsregler for el-værktøj
ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
sikkerhedsinstruktioner. Hvis nedenstående advarsler
og instruktioner ikke overholdes, kan resultatet blive
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig
reference.
YDERLIGERE SIKKERHEDSBESTEMMELSER
FOR MASKINEN
1.
Brug altid beskyttelsesbriller.
2.
Anbring aldrig Deres hænder eller fingre i sav-
klingens bane. Undgå kontakt med klingen,
mens denne kører i frihjul. Berøring kan medføre
alvorlig tilskadekomst.
3.
Anvend ikke saven, hvis beskyttelsesanordnin-
gerne ikke er forskriftsmæssigt anbragt.
Kontrollér
beskyttelsesskærmen
funktion før hver brug. Anvend ikke saven, hvis
beskyttelsesskærmen ikke bevæger sig frit og
lukker øjeblikkeligt. Beskyttelsesskærmen må
aldrig klemmes eller bindes til åben position.
4.
Udfør ikke nogen savninger på frihånd. Emnet
skal altid være forsvarligt fastspændt mod drejeski-
ven og anslaget ved hjælp af skruestikken under alt
arbejde med maskinen. Brug aldrig hånden til at
holde emnet fast.
5.
Tag aldrig fast om og ræk aldrig omkring sav-
klingen.
6.
Sluk maskinen og vent indtil savklingen står helt
stille, før emnet flyttes eller indstillinger ændres.
7.
Træk netstikket ud før der udskiftes klinge eller
foretages servicering.
8.
Fastgør altid alle bevægelige dele, inden maski-
nen transporteres.
9.
Stopstift, som fastlåser skærehovedet, er kun
beregnet til transport- og opbevaringsformål og
ikke til nogen form for skæring.
10. Anvend ikke maskinen i nærheden af letantændelige
væsker eller gasser.
11. Før maskinen startes, bør De undersøge savklingen
omhyggeligt for eventuelle brud eller anden beskadi-
gelse.
Revnede eller på anden måde beskadigede savklin-
ger skal straks udskiftes.
90
–1
) ............................................................................................................................. 6 000
GEA010-1
ENB034-3
for
korrekt
12. Anvend kun flanger, der er anbefalet til brug med
denne maskine.
13. Behandl aksel, flanger (specielt anlægsflanger) og
bolte med omhu. Beskadigelse af disse dele kan
medføre beskadigelse af savklingen.
14. Sørg for, at drejeskiven er fastlåst og ikke bevæger
sig under brug.
15. Af hensyn til Deres sikkerhed bør affald og smådele
fjernes fra drejeskivens overflade, før arbejdet påbe-
gyndes.
16. Undgå at skære i søm. Fjern alle søm fra emnet, før
arbejdet påbegyndes.
17. Forvis Dem om, at spindellåsen er løsnet, før De
starter maskinen.
18. Sørg for, at savklingen ikke rører drejeskiven i neder-
ste position.
19. Hold godt fast i grebet. Saven kan ved start og stop
bevæge sig let op og ned.
20. Sørg for, at savklingen ikke er i berøring med emnet,
før maskinen startes.
21. Før maskinen anvendes på emnet, skal den løbe i
tomgang et stykke tid. Undersøg om der forekommer
vibrationer eller rystelser, der kan være forårsaget af
forkert montage eller manglende afbalancering af
savklingen.
22. Påbegynd først savningen, når maskinen er oppe på
fulde omdrejninger.
23. Afbryd straks anvendelsen, hvis De bemærker noget
unormalt under brugen.
24. Forsøg aldrig at fastlåse afbryderen i "on" stillingen.
25. Vær altid på vagt; især under gentaget, monotont
arbejde. Det er farligt at blive lullet ind i en falsk
følelse af sikkerhed. Savklingerne er meget farlige.
26. Anvend altid kun det tilbehør, der er anbefalet i
denne brugsanvisning. Anvendelse af upassende til-
behør, eksempelvis slibeskiver, kan medføre tilska-
dekomst.
27. Anvend ikke saven til at skære andet end alumi-
nium, træ eller lignende materialer.
28. Tilslut en afkorter-geringssav til en støvopsam-
lende anordning, når der saves.
29. Vælg savklinger, der passer til det materiale, der
skal skæres.
30. Vær omhyggelig, når der skal laves notning.
31. Udskift indlægspladen, når den bliver slidt.
32. Anvend ikke savklinger, der er fremstillet af hur-
tigstål.
33. Støv frembragt under anvendelse kan indeholde
kemikalier, der er kendte for at kunne fremkalde
kræft, give medfødte defekter eller anledning til
anden skade på forplantningsevnen. Nogle
eksempler på disse kemikalier er:
• bly fra materialer, der er malet med blyholdigt
maling
• arsenik eller chrom fra kemisk behandlet tøm-
mer.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714fLs0714flLs0714l