Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 91

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Risikoen i forbindelse med udsættelse for disse
kemikalier afhænger af, hvor ofte De udfører
denne type arbejde. For at reducere udsættelse
for disse kemikalier bør De: arbejde i veludluf-
tede områder og med anvendelse af godkendt
sikkerhedsudstyr, såsom støvmasker, der er
specielt konstrueret til at filtrere mikroskopiske
partikler.
34. For at reducere den frembragte mængde støv
bør De sikre, at savklingen altid er skarp og ren.
35. Operatøren skal være tilstrækkelig øvet i anven-
delse, justering og operation af maskinen.
36. Anvend korrekt skærpede savklinger. Overhold
den maksimale hastighed, der er angivet på sav-
klingen.
37. Undlad at fjerne nogen form for afskær eller
andre dele af emnet fra skæreområdet, så længe
maskinen kører og savhovedet ikke er i hvilepo-
sition.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
MONTERING
Montering på bænk
Når maskinen afsendes fra fabrikken, er håndtaget låst i
den sænkede stilling af stopstiften. Frigør stopstiften ved
at sænke håndtaget langsomt og trække stopstiften ud.
(Fig. 1)
Denne maskine bør altid befæstes med to bolte til en
plan og stabil overflade med brug af de bolthuller, som
findes i maskinens bund. Dette vil forhindre, at maskinen
tipper med personskade til følge. (Fig. 2)
Drej justeringsbolten i retningen med eller mod uret, så
den kommer i berøring med gulvfladen, hvorved maski-
nen holdes stabil. (Fig. 3)
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Kontroller altid, at maskinen er slået fra og at netstikket
er trukket ud, før der udføres justeringer eller inden
funktioner kontrolleres på denne maskine.
Beskyttelsesskærm (Fig. 4 og 5)
For alle lande udenfor Europa
Når De sænker grebet, hæver beskyttelsesskærmen sig
automatisk. Beskyttelsesskærmen er fjedrebelastet og
vender tilbage til udgangspositionen, når arbejdet er
afsluttet, og grebet atter hæves. BESKYTTELSES-
SKÆRMEN MÅ ALDRIG BESKADIGES ELLER FJER-
NES. DET SAMME GÆLDER FJEDEREN, DER
SIDDER PÅ BESKYTTELSESSKÆRMEN.
I Deres egen sikkerheds interesse bør De altid holde
beskyttelsesskærmen i forskriftsmæssig stand. Uregel-
mæssigheder i beskyttelsesskærmens gang bør straks
korrigeres. BRUG ALDRIG MASKINEN, HVIS BESKYT-
TELSESSKÆRMEN ELLER FJEDEREN HAR LIDT
SKADE, ER DEFEKT ELLER MANGLER. DETTE ER
MEGET FARLIGT OG KAN FØRE TIL ALVORLIG PER-
SONSKADE.
For lande i Europa
Når De sænker grebet, hæver beskyttelsesskærm A sig
automatisk. Beskyttelsesskærm B hæves i takt med at
den kommer i berøring med et arbejdsstykke. Beskyttel-
sesskærmene er fjederbelastede og vender tilbage til
udgangspositionen, når arbejdet er afsluttet og grebet
atter
hæves.
BESKYTTELSESSKÆRMENE
ALDRIG BESKADIGES ELLER FJERNES. DET SAMME
GÆLDER FJEDEREN, DER SIDDER PÅ BESKYTTEL-
SESSKÆRMEN.
I Deres egen sikkerheds interesse bør De altid holde
hver beskyttelsesskærm i god, forskriftsmæssig stand.
Uregelmæssigheder i beskyttelsesskærmenes gang bør
straks korrigeres. Bekræft, at de fjerderbelastede beskyt-
telsesskærme
returnerer. BRUG ALDRIG MASKINEN,
HVIS BESKYTTELSESSKÆRMENE ELLER FJEDE-
REN HAR LIDT SKADE, ER DEFEKT ELLER MANG-
LER. DETTE ER MEGET FARLIGT OG KAN FØRE TIL
ALVORLIG PERSONSKADE.
Hvis den transparente beskyttelsesskærm bliver snavset
eller der sidder så meget savsmuld på den, at savklingen
ikke længere kan ses tydeligt, skal De tage saven ud af
forbindelse og rengøre beskyttelsesskærmen med en
fugtig klud. Benyt ikke opløsningsmidler eller rengørings-
midler på petroleumsbasis på plasticskærmen.
Hvis beskyttelsesskærmen er meget snavset og der ikke
kan ses tydeligt gennem skærmen, anvendes den med-
følgende topnøgle til at løsne den sekskantbolt, der hol-
der midterafskærmningen på plads. Løsn sekskantbolten
ved at dreje den mod uret og hæv beskyttelsesskærmen
og midterafskærmningen. Med beskyttelsesskærmen
anbragt på denne måde, er det lettere at udføre en mere
effektiv rengøring. Når rengøringen er færdig, udføres
den beskrevne procedure i omvendt orden, og sekskant-
bolten spændes til. Fjern ikke den fjeder, der holder
beskyttelsesskærmen.
tidens løb bliver misfarvet på grund af alder eller ultravio-
let stråling, bør De kontakte et Makita-servicecenter for at
få en ny beskyttelsesskærm. DE MÅ ALDRIG OMGÅ
ELLER AFMONTERE BESKYTTELSESSKÆRMEN.
Placering af indlægsplader (Fig. 6 og 7)
Denne maskine er udstyret med indlægsplader i drejeski-
ven med det formål at minimere slitage på afslutningssi-
den af en savning. Indlægspladerne er fra fabrikken
indstillet således, at savklingen ikke kommer i berøring
med indlægspladerne. Indstil indlægspladerne inden bru-
gen på følgende måde:
Tag først maskinen ud af forbindelse. Løsn alle de skruer
(2 hver i venstre og højre side), som fastholder indlægs-
pladerne. Stram kun skruerne så meget, at indlægspla-
derrne stadig nemt kan flyttes med hånden. Sænk
håndtaget helt og tryk stopstiften ind for at låse håndta-
get i den nederste stilling. Løsn de to spændeskruer, som
fastholder skydestængerne. Træk slæden helt imod
Dem. Indstil indstillingspladerne således, at de lige netop
berører siderne af klingetænderne. Stram de forreste
skruer (stram ikke for meget). Skub slæden helt mod
anslaget og indstil indlægspladerne således, at de lige
netop berører siderne af klingetænderne. Stram de bage-
ste skruer (stram ikke for meget).
Frigør stopstiften, når indlægspladerne er indstillet og
hæv håndtaget. Stram derefter alle skruerne godt til.
FORSIGTIG:
• Før og efter ændring af skråvinklen skal indlægspla-
derne altid indstilles som beskrevet herover.
Hvis
beskyttelsesskærmen
i
91

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714fLs0714flLs0714l